ชื่อรุ่น สถาปนา 50,90,700 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 239 คน
# 2538M6 ประธานรุ่น : คุณอรัณย์ นาดี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ธัญ นพรัตน์ไกรลาศ [email protected]
2 0 คุณ อนุชา ตียาสุนทรานนท์
3 0 คุณ เบญจวรรณ ตันเรืองพร
4 0 คุณ รินิณ ปุรณะพรรค์
5 16177 คุณ พงศ์พันธุ์ ธัมทะมาลา กอล์ฟ , หมำ
6 23772 คุณ ชุติวิทย์ อรรถปรียางกูร
7 16284 คุณ เชิดพงษ์ จอมเดช
8 24434 คุณ กนกพร โชติวัฒนเสถียร
9 24300 คุณ กนกพร ทวิพัฒน์
10 24378 คุณ กนกอร ลีเพชรรัตน์
11 24322 คุณ กมล ดาสา
12 24335 คุณ กมลพรรณ ตันสว่างกูล หน่อย
13 23887 คุณ กมลรัตน์ ทะนันไชย
14 24372 คุณ กรรณิการ์ มิ่งเมือง
15 24360 คุณ กริตยา วิวัฒนพณิชย์
16 24501 คุณ กฤติกา เนตรคำ
17 16440 คุณ กฤษฎ์ ลาชโรจน์
18 25843 คุณ กฤษณ์ เมืองยศ
19 16318 คุณ ก่อเกียรติ คำสุข
20 16287 คุณ ก้องภู นิมานันท์
21 16445 คุณ ก่อพงศ์ นำบุญจิตต์
22 23888 คุณ กัญญารัตน์ เมืองวิไล
23 24384 คุณ กัมปนาท แสนใจบาล
24 16364 คุณ กิจจาพล อุดมกูล
25 16276 คุณ กิตติพัฒน์ วิชาเจริญ
26 16345 คุณ กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ
27 16215 คุณ กีรดิศร์ วูพิพัฒน์สัตยา
28 20398 คุณ เกติพิชัย เลิศเกียรติดำรงค์
29 20384 คุณ เกียรติ ศรีพิพัฒนมงคล
30 19358 คุณ โกเมน อินทรกำแหง
31 16628 คุณ โกเมน ฮอยซ์
32 24356 คุณ ขวัญใจ ลิ้มเจริญ ขวัญ
33 24316 คุณ ขัตติรัตน์ เชิดสถิรกุล
34 16710 คุณ คมสันต์ เพียรสัจจะ
35 16379 คุณ มนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร
36 24308 คุณ จรรยารักษ์ โสตถิเสาวรภย์
37 16264 คุณ จรูญโรจน์ สุทธะนะ
38 16436 คุณ จักรกฤช เร็วการ อาร์ท
39 24476 คุณ จารุฉัตร เขนยทิพย์
40 24456 คุณ จิณพัทธ์ ประเสริฐยิ่ง
41 24343 คุณ จิตติมา ชีวะตระกุลพงษ์
42 16221 คุณ จิระศักดิ์ ทองธเนศไพบูลย์ (เรือนมูล)
43 22061 คุณ จุนพัฒน์ เด่นรัศมีเทพ
44 16290 คุณ จุลจำนงค์ ศิริกุล
45 16270 คุณ เจตวรินทร์ ตันตรานนท์
46 23889 คุณ เจริญศรี จันทร์ต๊ะคำ
47 16328 คุณ ฉัตรชัย โนตานนท์
48 24312 คุณ ฉันท์ชนก บัวใบ
49 16193 คุณ ฉันทวัต วันดี
50 17941 คุณ เฉลิม ชุมภู
51 16375 นพ. ชนะพงศ์ จิรพรเจริญ
52 24350 คุณ ชวลิต ชัยบาล
53 24313 คุณ ชัญญา เทวาดิเทพ นุ่น
54 16605 คุณ ชาคริต บุญธรรม
55 16368 คุณ ชาญ ไชยลังการณ์
56 24304 คุณ ชาญวิจักขณ์ แก้วประภา
57 18459 คุณ ชาญวุฒิ เปรมธรรมพร
58 16680 คุณ ชาลี ประจักษ์วงศ์
59 24309 คุณ ชุติมา เบอรนาโด กลางโสม
60 16332 คุณ ชุติวิทย์ พรหมขัติแก้ว
61 16325 คุณ ชุมพล เจตจำนงค์
62 17921 คุณ ชูวิทย์ ไวรักษ์
63 16267 คุณ โชคชัย โจลานันท์
64 24352 คุณ ฐนิสา นิยมศิลป์
65 24346 คุณ ณัฏฐิรา จันทรคณา
66 16266 คุณ ณัฐ ผาทอง
67 18645 คุณ ณัฐพงศ์ เขียวละออ
68 16289 คุณ ณัฐพจน์ วาฤทธิ์
69 16324 คุณ ณัฐพล บัวพันธ์
70 20339 คุณ ณัฐวุฒิ ติณะมาศ -
71 16172 คุณ ณัฐวุฒิ อัศวรัตน์
72 24361 คุณ ดวงกมล ประไพวรรณ ตุ๋ม
73 16311 คุณ ดิถี เหลืองธนะโภค
74 16371 คุณ ต้นกล้า เดชภูมี
75 23880 คุณ ตรีชฎา อุ่นเรือน
76 20381 คุณ ตะวัน ไกรแก้ว
77 21232 คุณ ติณณ์ อนุรักษ์พงศธร
78 17342 คุณ ทรงพล บุญเรือนยา ยศ
79 20300 คุณ ทิณวุฒิ กระพันพงศ์สกุล
80 20324 คุณ ทิพชัย ลือวรรณ
81 23891 คุณ ธนพงศ์ จามิกรานนท์
82 20366 คุณ ธนวัฒน์ ตันธนสิน
83 16329 คุณ ธนา เลิศพฤกษ์
84 21364 คุณ ธวัชชัย นันติยะ
85 16167 คุณ ธัช บุญเรือง
86 24386 คุณ ธัญลักษณ์ คำกัมพล
87 24435 คุณ ธัญลักษณ์ จิรวรรธนกิจ
88 24546 คุณ ธาราทิพย์ ใจแก้ว
89 16409 คุณ ธำรงสันติ์ ขาลสุวรรณ
90 16205 คุณ ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์
91 16233 คุณ นนทพร นาคพิน
92 16388 คุณ นรพัฒฌ์ อินทพันธ์
93 24330 คุณ นราวดี ภู่เอี่ยม
94 16338 คุณ นรุตม์ เรือนอนุกูล
95 24323 คุณ นฤชยา ทศฤทธิ์
96 24340 คุณ นฤพร เสาวนิตย์
97 24324 คุณ นฤมัย ใหม่ชมภู
98 15857 คุณ นวชน ทาสิงห์คำ
99 24370 คุณ นันทวัน ชุณหะนันทน์
100 24365 คุณ น้ำทิพย์ แสวงพบสุข น้ำ
101 23108 คุณ นิติชัย เดือนดาว
102 16254 คุณ นิรันดร์ วัชระนพคุณ
103 18466 คุณ นิวัฒน์ แซ่เตียว
104 24314 คุณ นิศานาถ ภูมิดี
105 24354 คุณ เนตรนภา ปาลี
106 16423 คุณ เนติ เงินแพทย์
107 24509 คุณ บัญชา ลออชัยรังษี
108 23890 คุณ บุญชอบ ยิ่งทวีสิทธิกุล
109 16307 คุณ บุญธนา วรรณเลิศ
110 24462 คุณ เบญจวรรณ จันทรา
111 24348 คุณ ปฏิมากร ไชยตา
112 17689 คุณ ปภาสพงษ์ จงชานสิทโธ
113 17368 คุณ ประกรณ์ ตุ้ยศรี
114 24298 คุณ ประโชค ปัญญาชัย
115 24377 คุณ ประไพพร วุฒิเจริญ
116 16257 คุณ ประภารัตร์ ปานสีทอง
117 18660 คุณ ประอังคาร ปัญธิยา โผด
118 16334 คุณ ปรัชญกร อุปพันธ์
119 24475 คุณ พริมลักษณ์ ประพุทธ์พิทยา
120 24296 คุณ ปัญญดา สีตะพันธุ์
121 24331 คุณ ปัฐมา ยิ้มสาระ
122 23885 คุณ ปัทมา กิมสุวรรณ
123 24334 คุณ ปาณิตา สง่าวงศ์
124 24438 คุณ ปาริชาต ตันติพันธุ์พิพัฒน์
125 24327 คุณ ปาริชาติ บุญชาคร
126 16447 คุณ ปิยะ กิติเรืองแสง
127 16350 คุณ ปิยะพงศ์ ศุภสิริสุข (แซ่อื้อ)
128 16383 คุณ พงศธร ชิงชัย
129 16410 คุณ พงศ์พล นิมมลรัตน์
130 16387 คุณ พงษกร องคุณา
131 16414 คุณ พรรษ วงศ์มั่นกตัญญู
132 24315 คุณ พฤกษ์ พุทธยศ
133 24488 คุณ พัชระพันธุ์ แซ่เตีย
134 24325 คุณ พิมลพร จินันทุยา อีฟ
135 24302 คุณ พิมลพรรณ วิชาเกวียน
136 24321 คุณ พีรยา อิรนพไพบูลย์
137 16228 คุณ ไพฤทธิ์ สร้อยทอง
138 16204 คุณ ภุมริน คำยิ่งโยชน์
139 24306 คุณ ภูบดี สุทธิ
140 24380 คุณ ภูริภัทร สุภิสิงห์
141 19621 คุณ เมธพิสิฐ อุ่นศรีส่ง
142 24328 คุณ รติกา บัดติยา
143 16450 คุณ รพี พงศ์อุดม
144 23883 คุณ รวิจิต ศรีวาลัย
145 24487 คุณ รัชนิดา ปุรณะพรรค์
146 24337 คุณ รัชนีวรรณ ตันวีระกุล หน่อย
147 16648 คุณ รัฐศาสตร์ มหาเทพ
148 24319 คุณ ราชันย์ มาทา เจี๊ยบ
149 24454 คุณ ราชิน ตันตรานนท์ เน
150 24363 คุณ ริณพัฒน์ ศุภรัตนวงศ์ เอิน
151 16638 คุณ รุ่งเกียรติ จางไววิทย์
152 20348 คุณ รุ่งธรรม จิตต์วราวงษ์
153 24320 คุณ รุ่งนภา ศรีทองกูร
154 24389 คุณ รุ่งรัชฎา ไชยวงค์
155 23875 คุณ รุจาธร อินทรตุล
156 16181 คุณ วชิรพงษ์ หงษ์ทอง
157 16397 คุณ วรกร ฮมภิรมย์
158 16435 คุณ วรกูล วุฒิสรรพ์
159 20393 คุณ วรชาติ ธุวดาราตระกูล
160 22283 คุณ วรธันย์ สิงห์คำฟู
161 16188 คุณ วรพจน์ กองเงิน
162 16358 คุณ วรรณกร อยู่อย่างไท
163 24317 คุณ วรรณจันทร์ ไชยมนตรี
164 24451 คุณ วรรณวิไล คชศิลา
165 24318 คุณ วรวรรณ สิสถาน
166 24355 คุณ วราวรรณ ชุติมา
167 16302 คุณ วัชระชัย ช่างสม
168 23877 คุณ วัณณวัฑ รณวิชญ
169 16288 คุณ วันจักรี มโนมัยอุดม
170 16399 คุณ วันปิติ โชคชัย
171 24368 คุณ วารุณี มัลโฮตรา
172 24349 คุณ วิชชาศิริ แก้วเมืองมา
173 16301 คุณ วิชพงษ์ จินาวงศ์
174 24336 คุณ วิชุดา จึงอยู่สุข
175 16365 คุณ วิทวัส วีระญาโณ
176 24367 คุณ วิภาดา สามะบุตร
177 18546 คุณ วิสุทธิรักษ์ วงค์คม
178 16219 คุณ วีระชัย จำนวน
179 22184 คุณ วีระชัย ตันเรืองพร
180 18472 คุณ ศราวุธ พึ่งรัศมี
181 24439 คุณ ศศินภา สิงหเนตร
182 24436 คุณ ศศิพร สาระเวก
183 22984 คุณ ศาสตรา มังกรอัศวกุล
184 18474 คุณ ศิมะ พาจรทิศ
185 19383 คุณ ศิราวุฒิ เตียวประเสริฐ โจ้
186 24450 คุณ ศุทธิรัตน์ คำเพียร
187 24455 คุณ ศุภนิดา สุนทรเภสัช
188 22060 คุณ เศกสิทธิ์ ดอกไม้แก้ว
189 23019 คุณ สกลกิจ พันธะวงศ์
190 16619 คุณ สถาปัตย์ ดาวเลิศ
191 17812 คุณ สถาพร วุฒิเฟย
192 16189 ดร. สถาพร ศรีชูวงศ์
193 23011 คุณ สมเกียรติ ไชยศรีสวัสดิ์
194 24452 คุณ สโรชา กาญจนเกตุ
195 16242 คุณ สัจจา อารมย์อุ่น ขวัญ
196 16245 คุณ สากล ระหงษ์
197 23876 คุณ สาทินันท์ อินทรทัศน์
198 20512 คุณ สามารถ เรืองวัฒนาศิริกุล
199 24437 คุณ สายณรงค์ ไพวิบูลย์
200 22055 คุณ สิทธา ศิริบุตร
201 25166 คุณ สิรินธร เศรษฐี
202 24449 ภญ. สุกัญญา ลิ้มรังสรรค์ ผึ้ง
203 24375 คุณ สุธาทิพย์ แซ่ลิ้ม
204 25150 คุณ สุพิมล เลี้ยงประไพพันธ์
205 24387 คุณ สุภัทรา ตั้งประภาพร
206 24301 คุณ สุภารัฐ ปางวัชรากร
207 16426 คุณ สุรกานต์ สาหร่ายทอง
208 16179 คุณ สุรกิจ ขันธรักษ์
209 16230 คุณ สุรกิจ คำวงศ์ปีน
210 24305 คุณ สุริวรรณ โอภาพันธุ์
211 19356 คุณ สุวิทย์ ชอบเรืองศิลป์
212 16419 คุณ เสริมวิทย์ ศรีโยธา
213 24470 คุณ หทัยรัตน์ สุรชาติชัยกุล
214 23051 คุณ อธิภัทร บัวจีน
215 24307 คุณ อนงค์นิตย์ ชมภูรัตน์
216 17371 คุณ อนุสรณ์ เซ็นเชาวนิช POP
217 20330 คุณ อภิเชษฐ์ ทองหาญ
218 24326 คุณ อภิญญา ปทุมแสงทอง
219 23864 คุณ อภิรักษ์ ศรีน้อย
220 18473 คุณ อรรถวุฒิ ยาวุฑฒิ
221 16214 คุณ อริน เปรมโสตร์
222 23884 คุณ อรุณศรี มานะวัฒนา
223 16439 คุณ อัครพงศ์ มงคลธารณ์
224 24463 คุณ อังคณา พรหมวังขวา
225 24341 คุณ อัจฉราพร ศิวิลัย
226 22059 คุณ อัศวิน ศรีวงศ์
227 17377 คุณ อัสนี ดิษยเดช
228 22299 คุณ อาณัติ วงษ์ขวัญเมือง
229 24381 คุณ อานนท์ คำดวงดาว
230 23881 คุณ อินทิรา ธนาคีรี
231 20323 คุณ อิสระ บุญญะฤทธิ์
232 24388 คุณ อุบลรัตน์ วงไวเวช จีจี้
233 24364 คุณ อุมาภรณ์ บุญศรีโรจน์
234 16643 คุณ เอกฉัตร วงศ์ทะกัณฑ์
235 20294 คุณ เอกชัย นาดี ตูน(เปี๊ย)
236 20370 คุณ เอกชัย เอกวนาการ
237 16642 คุณ เอกพล อิ่มสำอางค์
238 23882 คุณ เอมม่า อาสนจินดา
239 16286 นาย สยมภู เอมหฤทัย หยม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ