ชื่อรุ่น ZODIAC ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 247 คน
# 2536M6 ประธานรุ่น : คุณปริญญา สิงห์ทองวรรณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 20174 นาย วรราช วีรวงศ์ตระกูล
2 0 คุณ ดารารัตน์ ลักษณ์ศิริ
3 22336 คุณ กนกพร สมเคราะห์
4 22360 คุณ กนกวรรณ กุลชาติชัย May
5 23109 คุณ กนกวรรณ คุณาวาณิชกุล
6 15328 นาย กรีชา ขัติประทุม เอ๋
7 22334 คุณ กฤต สุทธยาภรณ์
8 22365 คุณ กฤติยา บุญพรประเสริฐ
9 19365 คุณ กฤษฎา แสงวงค์วาณิชย์
10 22361 คุณ กอบบุญ ขวัญศรีวงค์
11 22379 คุณ กัญชลิกา มณีจักร
12 22356 คุณ กันยารัตน์ ทาบุญ ต้อม
13 23137 คุณ กัลยาณี แสงนภาวรรณ
14 15471 คุณ กานต์ สทรลักษณ์
15 22397 คุณ กานต์สุดา พรนิมิตร
16 22864 คุณ กิตตินธร อุนจะนำ
17 15468 คุณ กิตติพงศ์ ผู้วิจารณ์
18 15287 คุณ กิตติพงษ์ โชติชัยธนากร
19 15397 คุณ กิติพงษ์ เร่งถนอมทรัพย์
20 15220 คุณ กิติพล จี้วรรณ์
21 15412 คุณ กิติศักดิ์ วาสนาวิจิตร์
22 15390 คุณ เกียรติพงษ์ นันทะเสน
23 15349 คุณ คัมภีร์ บัณฑิตชีวะกุล
24 0 คุณ กันย์ พันธ์กิ่งทองคำ
25 0 คุณ กาจบัณฑิต ไชยทิพย์ เล็ก
26 0 คุณ กิตติวรรณ กัลยาณมิตร
27 0 คุณ คาลิด บินมะมิง
28 0 คุณ จารุ ชุติมา
29 15290 คุณ จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์ เจี๊ยบ
30 0 คุณ จิราพร คงรอด
31 0 คุณ เจริญพงษ์ ศิริเขตต์
32 0 คุณ ชัชวิน วงปรีชา
33 0 คุณ ดวงใจ ณ.เชียงใหม่
34 0 คุณ นิตรา บุณรังษี
35 15392 คุณ บวรเวทย์ ตันตรานนท์
36 15409 คุณ ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
37 15736 คุณ ประวิทย์ ทองอุทัยศิริ เอ๋,เป็ด,แว่น
38 15219 คุณ ปริญญา สิงห์ทองวรรณ เฒ่า
39 0 คุณ ปวีณา ถาปินตา
40 0 คุณ พัฒนะ มงคลพันรธ์
41 15460 นาย พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ เก๋ง
42 0 คุณ พิสิฐ มงคลแสงสุรีย์
43 0 คุณ มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์
44 0 คุณ รัฐวัฒน์ สุทธิเนียม
45 0 คุณ รัตติชัย รัตนสิริ
46 0 คุณ ราชัน ศรีกุลชวาลา
47 0 คุณ ลลิดา นพคุณ
48 0 คุณ วนิชา ผาภูมิ
49 0 คุณ วรัษยา ยากี
50 0 คุณ วีณา พลอยทอง
51 0 คุณ ศรพราหมณ์ วรอุไร
52 15217 ร.ต.อ. สหชาติ บัวเที่ยง (แมค/MacSaha) แมค , MacSaha
53 0 นาง สิริพร ไชยวรรณ์ (งามเลิศรัตน์) ลี่
54 0 คุณ อโนชา ปัญญามงคล
55 0 คุณ อภิชญา อยุ่ยั่งยืน
56 0 คุณ อรรณวินทร์ สุวรรณประเสริฐ
57 0 คุณ อังกูร จันทรอินทร์
58 0 คุณ อุบลวดี นิมมานเหมินท์
59 0 คุณ ณปฏิภาณ อรุณประดิษฐ์
60 22319 คุณ งามพร้อม ไทยมี
61 22374 คุณ จรรยารักษ์ แก้วหลวง
62 22959 คุณ จักรินทร์ จันทรสมา
63 23016 คุณ จันทร์จิรา วงษ์เรียบ
64 22306 คุณ จารุวรรณ์ ชะตาคำ(อริยะเครือ) เก๋
65 22418 คุณ จิตติมา จันทนะมาฬะกะ
66 22407 คุณ จิตติมา วุฒิอิ่น
67 23115 คุณ จิรดา ลิ้มสุวรรณ
68 22867 คุณ จุฑาทิพย์ จำนวน
69 22428 คุณ จุฑารัตน์ แซ่เตีย
70 22352 คุณ จุไรลักษณ์ ศรีธิวงศ์ จิ๋ม
71 15302 คุณ ฉัตรชัย วิกุล หนุ่ย
72 17384 คุณ ฉันทวัฒน์ เสาร์สุวรรณ
73 15377 คุณ เฉลิมศักดิ์ สุขะศิริ
74 22401 คุณ ชนกภัทร์ เมืองมูล
75 23018 คุณ ชมพูนุท มณีกาญจน์ นุท
76 15499 ว่าที่ร.ต. ชัยวัฒน์ มิ่งขวัญ เบิร์ด
77 22384 คุณ ชาร์มิลา เสรี
78 15383 คุณ ชินภัทร์ สมุทรทัย
79 22390 คุณ ชูชาติ สุวุฒิ
80 22369 คุณ ญาณิน พิมพิสุทธิ์
81 15495 คุณ ฐปน โอสถาพันธุ์
82 23133 คุณ ปาณิศา ตันติวิทยากร Jay
83 22385 คุณ ฐิติมา ไตรรัศมี
84 15660 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ แก้วมา
85 22415 คุณ ณรัชต์ เรืองยศ
86 22339 คุณ ณัฎฐิณี ตุวานนท์ ก้อย
87 20170 คุณ ณัฏฐ์ ยาศิรินทร์
88 22350 คุณ ณัฏฐกานต์ ทรายข้าว
89 15388 คุณ ณัฐ เจียงวรรธนะ
90 20185 คุณ ณัฐวุฒิ เอมหฤทัย
91 22429 คุณ ดรุณี ชุมพล
92 23024 คุณ ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์ ทิพย์
93 22368 คุณ ดุษณี อนันต์อาษาพงศ์
94 15370 คุณ โดม โพธิกานนท์
95 23807 คุณ ต้องจิต พงษ์เพียจันทร์
96 20171 คุณ ไตรย์รัตน์ สุวรรณวลัยกร
97 15364 คุณ ไตรรัตน์ บุญยะประภา
98 19399 คุณ ทนงศักดิ์ บุญสม
99 15420 คุณ ทองรัก พัวพรสวรรค์(ฐาณ์ภูมิ) sam
100 22343 คุณ ทักษพร ธีรธำรง
101 22359 คุณ ทัศนีย์ สุวรรณชมภู
102 15513 คุณ ธนะชัย สุวรรณาภา
103 15622 คุณ ธนา พัฒนวีระกิจ
104 18593 คุณ ธรณินทร์ เวศอุไร
105 22393 คุณ ธวัชชัย ดาวสดใส
106 23130 คุณ ปัณนิกา ค็อตเทอริล ๋ำJessica
107 22324 คุณ ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว
108 22312 คุณ ธารินี ดวงมาลา
109 15339 คุณ ธีรชัย สมุทคุปติ์
110 15329 คุณ ธีรสันติ์ นิยมสัตย์
111 15479 คุณ นพ คัคนานตดิลก
112 20176 คุณ นพดล จึงอยู่สุข ใหม่
113 23006 คุณ นพมาศ มุ่งวิริยะ
114 22363 คุณ นภัค วัฒนคุณ
115 22398 คุณ น้อย แซ่อิว
116 20187 คุณ นิทัศน์ เกษมพิทยาธร
117 15360 คุณ นินนาท ไชยาพันธุ์
118 22872 คุณ พิมพ์พิชชา คำกัน Batt
119 15628 คุณ บรรเจิด เพชรอำไพ โจ
120 20161 คุณ บุญยฤทธิ์ นันทขว้าง
121 22414 คุณ บุณฑริก วิชาเจริญ
122 15213 คุณ ปฏิภาณ อรุณประดิษฐ์
123 23140 คุณ ปภัสสร เฉลิมวัฒนานนท์
124 22362 คุณ ประกายมุกด์ สาหร่ายทอง
125 22308 คุณ ประกายวรรณ ไชยวงค์
126 19332 คุณ ประชา บริพันธกุล
127 22347 คุณ ประชุมพร อีควิด
128 15270 คุณ ประสิทธิชัย เพชรโรจน์
129 22862 คุณ ปรารถนา ดงหงษ์
130 22989 คุณ ปรียาภรณ์ สีหะวงศ์
131 22332 คุณ ปวันรัตน์ ตนานนท์ หวาน
132 22998 คุณ ปวีณา ธีรวัฒนมนตรี
133 22325 คุณ ปวีณา ลีลาสถาพร
134 22996 คุณ ปัทมาพร เรี่ยมพานิชย์
135 15375 คุณ ปาณสาร นวลอุทัย
136 22863 คุณ ปาณิศา ทองกอบเพชร
137 22327 คุณ ปาริชาต เหล่าพราหมณ์
138 22988 คุณ ปิยปิตตา รวมเมฆ
139 22879 คุณ ปิยะลักษณ์ โตสิตารัตน์
140 22868 คุณ พจนา พิชิตปัจจา
141 23151 คุณ พรรณทิพา เพชรดี
142 15512 คุณ พัฒน์ เลิศทัศนีย์
143 15352 คุณ พันธุ์ปิติ ณ เชียงใหม่
144 15363 คุณ พิสิฐ ราชอภัย
145 22394 คุณ พุทธิไกร วิบูลย์สันติ
146 22313 คุณ เพ็ญพรรณ ตันฑเมืองยศ
147 22355 คุณ โพธิรัตน์ ตัณมุขยกุล
148 15472 คุณ ไพโรจน์ รุ่งวรกุล FIRST
149 22873 คุณ ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
150 22366 คุณ ภัคสิริ สินไชยกิจ
151 15277 คุณ ภัทรชาญ วินิจฉัยกุล
152 15338 คุณ ภัทรพงศ์ ศรีสมบัติ
153 15356 คุณ ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
154 22876 คุณ มณฑาทิพย์ ผู้มีคุณ
155 22330 คุณ มัลลิกา ร่วมพิทักษ์กุล
156 22373 คุณ มาลี แซ่กู่
157 15265 คุณ ยศศิริ ศีละวงษ์เสรี
158 15308 ร.ต.ท. ยุทธการ เมธา แม็ค / Mc
159 21121 น.พ. คทาวุธ ดีปรีชา เค
160 22314 คุณ รวิวรรณ ธนะชัยขันธ์ ส้ม
161 22878 คุณ ระวิ อบบุญ
162 22865 คุณ รัชนีวรรณ ตุ่นคำ
163 22315 คุณ ฤทธิรณ ชำนาญ
164 22309 คุณ ลานนา ทรัพย์เย็น
165 15384 คุณ ลูกปืน ศิลปิกุล
166 15227 คุณ วชิรกานต์ เบญจวัฒนวงศ์ ออด
167 15285 คุณ วรงค์ รอดเจริญ
168 22987 คุณ วรรณภรณ์ จามรมาน
169 15353 คุณ วรวุฒิ เวชกิจ
170 23830 คุณ วรินยา วิทยานุกูลลักษณ์
171 15253 นาย วรุณสิริ สุจินดา ชาย
172 22877 คุณ วลัยลักษณ์ ปฐมรังษิยังกุล
173 15507 คุณ วสันต์ ใจวัง
174 20178 คุณ วสันต์ พรหมสุวรรณ์
175 15334 คุณ วัชรพงษ์ ธงเงิน
176 23060 คุณ วัชระ บุญหนุน
177 22349 คุณ วัฒนาพร โพธิ
178 22335 คุณ วันวิสาข์ แผ่นทอง
179 17434 คุณ วารินทร์ ชาบรา
180 22422 คุณ วิชญา อินใจ
181 23042 คุณ วิชุพร เลาหกุล แนน
182 15433 คุณ วิทิต รังสิยานนท์ หนุ่ม
183 22328 คุณ วิน วิบุลสันติ
184 22870 คุณ วิไลรัตน์ เสียมภักดี
185 15248 คุณ วีร์ พวงเพิกศึก
186 22412 คุณ วีรชาญ นิมิตรวิลาส
187 22890 คุณ วีรวุฒิ ทิพย์กมล
188 15250 คุณ ศราวุธ ปัญญา
189 22991 คุณ ศรินยา พิทักษ์ทนต์
190 23043 คุณ ศศิพร สินเหลือ
191 19384 คุณ ศักดา กันจินะ
192 17362 คุณ ศิขริน อารยางกูร
193 22874 คุณ ศิรประภา จ่าปะคัง
194 22337 คุณ ศิริวรรณ อมรโชดก
195 17357 คุณ ศุภชัย ทยานุกูล
196 15274 คุณ ศุภชาติ ธีรธรรม ต้น...แต่ส่วนใหญ่จำได้ว่าจะชอบเรียกว่า หมอ
197 22353 คุณ ศุภดา พึ่งหิรัญ
198 16671 คุณ ศุภมิตร แซ่เชื้อ
199 15394 คุณ ศุภฤกษ์ เพชรปาณีวงศ์
200 15493 คุณ ศุภฤกษ์ เลิศลอย
201 21350 คุณ ศุภวัฒน์ นิรัตน์โชติมา
202 18662 คุณ เศกสรรพ์ ไม้เกตุ
203 20182 คุณ สมคิด กันธิยะ
204 22392 คุณ สมทรง เดชยุทธชัย
205 23007 คุณ สมภพ จูฑะพุทธิ
206 19404 คุณ สมศักดิ์ แซ่ลิ่ว
207 15263 คุณ สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ
208 22345 คุณ สรัสวดี อินทะเคหะ จิ๊บ
209 15402 คุณ สราวุธ สิงห์สันต์
210 22321 คุณ สราวุธ แสงสกุล
211 15451 คุณ สัญไชย ประภัศรานนท์
212 22351 คุณ สาวิตรี ทิพย์รัตน์
213 22413 คุณ สิรดี เจษฎาวัลย์
214 23059 คุณ สุกัญญา สุทธาวาสน์
215 23008 คุณ สุขุมาลี มณีใส
216 22416 คุณ สุจิตตา สุวรรณกุล
217 22875 คุณ สุดาลักษณ์ เทพปัญญา
218 22400 คุณ สุทธิพงศ์ พรหมเทศ
219 22992 คุณ สุภาพันธ์ ลิขิตปราชญ์กุล
220 23048 คุณ สุภาวัน คล้ายอักษร
221 22372 คุณ สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์
222 23033 คุณ เสมอใจ ภู่ตระกูล
223 15428 คุณ เสริมกิจ ขยัน
224 15341 คุณ เสริมศักดิ์ วงศ์วิวัฒน์
225 22311 คุณ หวลคนึง จะวรรณะ
226 15358 คุณ หาญพล พลประอินทร์
227 15478 คุณ อดิเทพ ทิพนี
228 15436 คุณ อติเทพ เอี่ยมตระกูล
229 15348 คุณ อนุรักษ์ บรรณศักดิ์
230 23136 คุณ อรวรรณ มีเดช
231 23026 คุณ อริยาภรณ์ กุศล
232 23050 คุณ อริยาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์
233 22423 คุณ อลิสรา จรัสพันธุ์กุล
234 22342 คุณ อังคณา สิทธิสันติกุล
235 21271 คุณ อัธยา นวลอุทัย
236 22405 คุณ อิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
237 22426 คุณ อิสยาภรณ์ ธเนศวโรดม
238 15399 คุณ อุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร์
239 22307 คุณ อุ่นจิตต์ เจตจำนงค์
240 15264 คุณ เอกชัย ลิขิตตระกูลวงศ์
241 18572 คุณ ไพโรจน์ ศรีผดุงกุล yai
242 22333 คุณ ลัชชา สุวณิชย์ ต้อง
243 0 คุณ จิตติพล อัศวถาวรวานิช
244 23029 คุณ นพมาศ ประสพโชคชัย
245 15222 นาย นเรศ ชุ่มใจ
246 22382 คุณ วรัปสร สุนทรสิงห์
247 15432 นาย เจตวินิจ รัตนพานี เอ้
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ