ชื่อรุ่น พิชญ์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 500 คน
# 2557M6 ประธานรุ่น : นายวีรภัทร สง่าจิตร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 36199 นางสาว จิดาภา อนรรฆสิริกุล ยิ้ม
2 36200 นาย ปชาบดี สมบูรณ์ ขนุน
3 36202 นางสาว ฝนทิพย์ อุดชา น้ำฝน
4 36204 นางสาว พรไพลิน เชื้อพูล แทม
5 36206 นางสาว วรัญญา เมืองมา แตงกวา
6 36207 นางสาว เขมิกา ยืนนาน มายด์
7 36209 นางสาว ปภาวี วิริยะเสนา เตย
8 36210 นางสาว สุพิชญา ศรีหฤทัย ตาว
9 36212 นางสาว พรรณปพร ปาระมะ ปลายฝน
10 36213 นางสาว ภูริชญา พนาสันติภาพ ฟ้า
11 36214 นาย รวิ จงสุวรรณไพศาล มาร์ค
12 36218 นางสาว วิชญาพร ปันมณี มายด์
13 36219 นางสาว แพรว จันทร์เทศ แพรว
14 36220 นางสาว โศภิษฐา พันธุ์พืชน์ พีช
15 36221 นางสาว ปาริชาติ สุวรรณปัญญา ขวัญ
16 36224 นางสาว สาลินี กองวี มิลค์
17 36225 นางสาว ณัฐพร พงศ์พันธุ์ ไอซ์
18 36226 นางสาว ธนัชชา วีคำชัย ใบเฟิร์น
19 36228 นางสาว เพ็ญพิชชา เมืองจั่น สไมล์
20 36230 นางสาว ณัฐณิชา จิตตาดู น้ำมิ้น
21 36231 นางสาว วรางคณา สมฤทธิ์ บลู
22 36232 นางสาว พิชชาภา ลินแสนกาศ จิ๊บ
23 36233 นางสาว ธัญชนก ธารา อิ๊งค์
24 36234 นางสาว กฤษฎิ์ณิชา วงศ์สถาพรชัย อุ๋งอิ๋ง
25 36235 นางสาว ปาณิสรา เตชะพี พิม
26 36237 นางสาว ปริยาภัทร แก้วสกุล พลอย
27 36238 นางสาว ศิรินาถ พรหมมา นุ่น
28 36240 นางสาว ปิยมาศ ตากัน ติว
29 36242 นางสาว ชนากานต์ ฟองสา หมิว
30 36243 นางสาว ธมลวรรณ จันทร์แก้ว แป้ง
31 36244 นาย ฑรรศกฤด สุทธิกุลบุตร ฑรรศ
32 36245 นาย ธัญย์พิสิษฐ์ เจียมศุภกร ธัญย์
33 36246 นางสาว พลอยรงรอง กล่ำศิริ พลอย
34 36250 นาย ภานุเกียรติ จารสิงห์ ฟิวส์
35 36251 นางสาว เกวลี บูรณประภาพงศ์ เกรซ
36 36254 นางสาว ชัญญานุช บุญนำ แสตมป์
37 36255 นางสาว กาญจนมาศ เงาแก้ว ออมสิน
38 36257 นางสาว อรุณวรางค์ อุนนะนันทน์ จาร์
39 36258 นาย นิติกูล จิตรครบุรี แซงแซว
40 36262 นางสาว ชนกนันท์ สมฤทธิ์ นุ่ม
41 36264 นางสาว กานติรัตน์ ยะจา หนุงหนิง
42 36269 นางสาว อัยมี่ หวังพิบูล อัยมี่
43 36270 นางสาว นันท์นภัส ปภากุล โมนี่
44 36272 นางสาว ปสุตา บัวสกุล ขิม
45 36480 นางสาว ปารณีย์ ศรีขำ แตงโม
46 36481 นางสาว จุรีพร กันฑารัตน์ มายด์
47 36482 นางสาว ณัฐชญา แดนโพธิ์ หนุงหนิง
48 36487 นาย ศุภณัฐ คำวังพฤกษ์ ขนุน
49 36488 นางสาว รชดากร ยะยอง กุ๊กกิ๊ก
50 36489 นางสาว มนฤทัย พึ่งตรัยรัตน์ แพน
51 36490 นางสาว ธนัชชา ตฤปต์สุวรรณ มินนี
52 36491 นาย ทรงจุติ ต่อวงศ์ ช้าง
53 36492 นางสาว กัญญ์วรา ศิริโสภณวิชญ์ แอ๊นท์
54 36493 นางสาว นันทนัช สมนาศักดิ์ เบนซ์
55 36495 นางสาว ณัฐมล พวงสำลี อีฟ
56 36496 นางสาว ปอวัลย์ อินทรสมใจ ปอ
57 36497 นางสาว ณัฐชาภา ทาจวง โดนัท
58 36498 นางสาว กชกร คำศรี กุ๊กกิ๊ก
59 36499 นางสาว สิริวิมล โชคนิรันดร์กุล มิ้น
60 36500 นางสาว พฤฒพร พฤกษาสิทธิ์ ต้นหอม
61 36502 นางสาว สินีณัฐ บวรเสรีภิรมย์ หลิง-หลิง
62 36514 นางสาว เจมมิกา สินธวาลัย เจมมี่
63 36515 นาย เสฏฐวุฒิ บุณยรัตพันธุ์ แยม
64 36531 นางสาว อภิญญา เพชระบูรณิน บีม
65 36563 นาย ธนิสร กาญจนะ เจด
66 36565 นางสาว ภิจิตรา พุทธวงค์ เจน
67 36571 นาย วรเชษฐ์ อภิชัย นุ๊ก
68 36612 นางสาว อชิรญาณ์ สืบประเสริฐกุล อร
69 36640 นางสาว วรัทยา คุณยศยิ่ง แสตมป์
70 36646 นาย ธาดา อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ปลื้ม
71 36650 นางสาว ชิสาพัชร์ เกียรติธนกุลธร แฟ้ม
72 37378 นางสาว พรสวรรค์ วุฒิการณ์ พลอย
73 37416 นาย ศิริภูมิ เหลืองศรีสกุล ข้าวปุ้น
74 37440 นางสาว อรพิชญ์ ผ่องโสภณ ตุลก์
75 37451 นางสาว ภิญญลักษณ์ ปกรณ์พสุพงศ์ บิว
76 37453 นางสาว ปาริฉัตร อารยพิทยา พราว
77 37490 นางสาว จิรัชยา มณีกาญจน์ เพลิน
78 37500 นางสาว พิชยา วาณิชย์เลิศธนาสาร เป๊ป
79 37504 นางสาว วิรัญชนา สุภาวงศ์ นาน่า
80 37509 นางสาว ณัฐณิชา แก่นจันทร์ นัด
81 37517 นาย กฤตนัย กิจอำนวยพร แมน
82 37537 นางสาว ลักษณารีย์ กันทาปวง เอิร์ธ
83 37544 นางสาว ธารินี งามเลิศสรรพกิจ ข้าวฟ่าง
84 38135 นาย พรชัย โสภณเอื้ออำนวย จอร์ช
85 38272 นางสาว อรวรา ตันตระกูล ซีซาร์
86 38273 นางสาว สิริยาภา กุหลาบพนา ยุ้ย
87 38274 นางสาว วริศรา ปิ่นสุวรรณ แพรไหม
88 38275 นางสาว จิรนันท์ ทิศเป็ง ป๊อป
89 38276 นางสาว บุณฑริกา บุญญาภาส มายด์
90 38278 นางสาว มนัญยา เผือกประพันธ์ มิ้น
91 38279 นางสาว สุวิมล จอมเล็ก การ์ตูน
92 38280 นางสาว ชนิกานต์ แสงกาบแก้ว อาย
93 38281 นาย โกมล อุดมอิทธิพงศ์ มอน
94 38282 นางสาว สิรภัทร ท่าไม้สุข แนท
95 38283 นางสาว นวรัตน์ วิรัติพาส ฟ้า
96 38284 นางสาว ดารารัตน์ จันทร์อินทร์ ฝ้าย
97 38286 นางสาว รภัสนันทน์ เจริญดิลกวัฒน์ ปอนด์
98 38288 นางสาว ทัศณิตา อักกพันธานนท์ จีน
99 38289 นางสาว กัณชรีย์ สารศรี น้ำหวาน
100 38290 นางสาว กัญญาวรัตน์ สิทธิกุลพานิชย์ พลอย
101 38291 นางสาว ประดุจดาว จันทร์ปิง ปริม
102 38292 นางสาว ตะวันฉาย จ่างตระกูล นอร์ท
103 38293 นางสาว สุอัจฉรีย์ มณีโชติ ของขวัญ
104 38294 นางสาว อุสิชา อนุชปรีดา เอิร์น
105 38295 นาย อลงกรณ์ วงศ์มา MAX
106 38296 นาย วศิน ชัยกันทะ จูน
107 38297 นางสาว ณิชมน นะที เปีย
108 38298 นาย ณัฐภัทร สถาผลสวัสดิ์ นัท
109 38301 นางสาว มนทกานต์ ตันตยานุสรณ์ ฟาง
110 38303 นางสาว ธัญชนก กองเพิ่มพูล ไอเดีย
111 38304 นางสาว ชิดชนก ตียาสุนทรานนท์ แอม
112 38306 นาย ศุภณัฏฐ์ ทองเกตุ นัท
113 38307 นาย สุภัสกร ใจสุข เบสท์
114 38308 นางสาว พริม มาลีหอม พริม
115 38309 นางสาว มัฌทวาสิณี โฆวัชรกุล มายด์
116 38311 นางสาว นันทนัช วันไชยธนวงศ์ ปริม
117 38312 นางสาว อภิชญา วันไชยธนวงศ์ อิง
118 38313 นางสาว นภพักตร์ พงค์เจริญ ส้มเปรี้ยว
119 38314 นางสาว นันทิดาภรณ์ หลักฐาน ตุ๊กตา
120 38315 นาย กิตติศักดิ์ ผมขาว โจ
121 38316 นาย ณัฐพล ชัยชนะพูนผล ฟัยซอล
122 38317 นางสาว ธนัชพร วันดี ภูพิงค์
123 38319 นาย พีระ สว่างวัน พี
124 38320 นางสาว กุศลิน เมฆบังวัน ฟ้า
125 38321 นางสาว พิชญวดี งามสุพรม เดียว
126 38322 นางสาว เนตรชนก นาคทั่ง วิว
127 38323 นางสาว ดุสิตา นรินทรางกูล ณ อยุธยา แนน
128 38324 นาย วริศ วินิจวลัย ปลาย
129 38325 นางสาว พิชามญชุ์ เอื้องไพบูลย์ อาย
130 38326 นางสาว วรศิริ คชฤทธิ์ อีฟ
131 38328 นางสาว พิชามญชุ์ โอภาสถิรกุล ข้าวตู
132 38329 นาย ภัทรพล คำซาว ซุง
133 38331 นาย ชานน ปรมศิลป์ เคน
134 38332 นางสาว สิรินาถ จันทร์ดี ดิว
135 38333 นาย ปรีชา ทวีอภิรดีบุญ ตี๋
136 38335 นางสาว ธัญวรัตน์ แสงสุวรรณ์ ป๋อมแป๋ม
137 38337 นางสาว บุญธิดา ชุนสิทธิ์ หนู
138 38338 นางสาว ณัฏฐ์นรี นิภาเกษม ปุ๋ง
139 38341 นางสาว กัญญ์วรา วรพงศธร ปาง
140 38342 นางสาว ณัฐชยา มาโกมล จ๊อบ
141 38343 นางสาว ณัฐจงกล กิจชวโรจน์ หย่งย้ง
142 38344 นางสาว ชนรดี เลิศชนบดี น้ำ
143 38345 นางสาว แพรว บุญทอง ฟังก์
144 38346 นางสาว สิริกร มะลิแก้ว สิ
145 38347 นางสาว ศุภกร มะลิแก้ว ศุ
146 38348 นางสาว ภิญกาญจน์ อินต๊ะแสน ป้าง
147 38349 นางสาว สิรินยา ญาณวิทยาเลิศ มุก
148 38351 นางสาว ณัฐชิตา ศักดิ์สุภาวัฒนกุล แนท
149 38353 นาย ปูรณ์ กัลยาณมิตร ใหม่
150 38354 นางสาว นภสร เตริยาภิรมย์ ฟ้า
151 38355 นางสาว ปาจรีย์ เลาหะวิสุทธิ์
152 38358 นางสาว โยษิตา เอี่ยมรอด อ้อน
153 38360 นางสาว จันทนี ซิงห์ นี
154 38361 นางสาว ถาวรีย์ พิศร พลอยถา
155 38362 นางสาว ณัฐณิชา สมศักดิ์ บีม
156 38363 นางสาว พิม สมศักดิ์ พรีเมียร์
157 38366 นางสาว ธัญชนก อุจะรัตน เบิร์ด
158 38368 นางสาว สุพิชญา นันต๊ะ เดียร์
159 38369 นาย ศุภวิชญ์ ปรานมนตรี เบสท์
160 38370 นางสาว ญาณิศา ปานขลิบ ใบเฟริน์
161 38371 นางสาว ธรชญาน์ ชวลิตหิรัณย์ อิง
162 38384 นางสาว นาฏลีลา วิเศษสิงห์ พราว
163 38920 นางสาว ธันยาภรณ์ ตระกูลเกียรติ น้ำ
164 38992 นางสาว ภัคภร พิชญวรัญญู อันอัน
165 39025 นางสาว ครองใยรัก พุทธชิโนรสสกุล คิตตี้
166 39074 นาย สาธิน ลิมปิจำนงค์ อาท
167 39985 นางสาว สาธิดา นพเจริญกุล อิง
168 30351 นางสาว ไอรดา ทิพยเนตร ลูกพลับ
169 30375 นาย ศิรัสพล กันธวงค์ ซันนี่
170 30380 นางสาว จารวี วงศ์สุทธิผล มิ้นท์
171 30439 นางสาว อรัชพร สมุทคุปติ์ Gift
172 30571 นางสาว กุลภรณ์ อินทรีย์ กอล์ฟ
173 30579 นางสาว ธารริน หิรัญวงษ์ ป๊อป
174 30619 นางสาว ฟาติมา อิทธิฤทธิพันธุ์ เฟรน ฟรายด์
175 30641 นางสาว เบนญา ศรีบัวอ้าย เบน
176 30707 นางสาว อภิชญา ดิษยนันทน์ Palm
177 30730 นาย จิรายุส ศิริจันทรพงค์ ibeam
178 30820 นาย สุพศิน จันทร์ทอง กาย
179 31159 นาย ณัฐภัทร โฆษิตสกุลชัย เจี่ยเต็ก
180 31160 นาย รัฐ พฤฒิธาดา จ๊าง
181 31161 นาย อุกฤษณ์ หุตามัย ไอซ์
182 31162 นาย ตรัสวิน โลหนันทน์ แบมแบม
183 31164 นาย พีรณัฐ วงศ์พานิช พี
184 31165 นาย สิทธิเดช สนั่นเสียง bump
185 31166 นาย วริศ นันทขว้าง อั๋น
186 31167 นาย รชฏวรรธก์ หมื่นปราบ ยูโร
187 31170 นาย กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม เจเจ
188 31172 นาย ภาสวิชญ์ รุ่งเรืองวงศ์ พูม
189 31174 นาย พีรดนย์ สุวรรณประเทศ นุ๊ก
190 31175 นาย ชัชวาล เจริญวงศ์ นุ๊กนิก
191 31181 นาย ธราเทพ อินทะเทศ dui
192 31184 นาย กมลณัฐ ศรีอุดร เอี่ยว
193 31185 นาย ไกรวิชญ์ วัลลิภากร ต่อ
194 31191 นาย ธัชพล สิงห์เวชสกุล P
195 31192 นาย นิพิฐพณธ์ อาภรณ์รัตน์ การ์ตูน
196 31194 นาย คุณานนต์ นามบุรี euro
197 31196 นาย พสุ มณีใส ปาร์ค
198 31197 นาย ภูริช พุคยาภรณ์ เอิน
199 31199 นาย จิตบุณย์ ไชยกอ time
200 31201 นาย วิชธวินท์ ศรีสังวาลย์ ปรินส์
201 31202 นาย พิทยา พรหมสุวรรณ bank
202 31203 นาย กฤษณะ ชัยนิลพันธุ์ เก่ง
203 31205 นาย ธนวัตร กาวิล ก้อง
204 31207 นาย ชลกาญจน์ ชัยทอง โบ๊ต
205 31208 นาย กรรณกิจ สวัสดิโอ จีน
206 31211 นาย ณภูมิ เจริญสันติ บัตเตอร์
207 31215 นาย ณัฐดนัย เกตุชูรัตน์ แชมป์
208 31217 นาย พชร เจือสันติกุลชัย Prince
209 31218 นาย ศรัณย์ พุทธวงศ์ ภู
210 31219 นาย ศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว folk
211 31221 นาย สมรรถ นามวงษา โก้
212 31224 นางสาว ไปรชา ปวงจักรทา ging
213 31226 นางสาว สายธาร มาณะศรี ทราย
214 31227 นางสาว โฉมผกา ขัตติยะ tongta
215 31228 นางสาว ประภาพันธ์ สิงห์คราช mint
216 31229 นางสาว สุเมธิณี สันติสุข
217 31231 นางสาว วริษฐา จันทรภัทร ออน
218 31232 นางสาว จิรัชญา บุญฟู beam
219 31233 นางสาว พิมล์ชณก กาวิล Pim
220 31234 นางสาว ศิวาพร พงษ์ศิริ king
221 31235 นางสาว ธัญญชนก คุณยศยิ่ง แจน
222 31237 นางสาว พลอยไพลิน สันตติกาญจน์ gift
223 31239 นางสาว มนสิการ ชัยประสิทธิกุล มินจัง
224 31242 นางสาว นฤภร ชวาลทัต ออม
225 31243 นางสาว เอื้อการย์ ชีโวนรินทร์ jane
226 31244 นางสาว ณัฐกฤตา สุรินทร์คำ เพื่อน
227 31245 นางสาว ศิรินธร ธงชัย ปุ๋มบิ๋ม
228 31247 นางสาว กฤษฎิ์จีรา ทองศรีเมฆ มาย
229 31248 นางสาว เฌอมาน สุระนาถ เชอรี่
230 31249 นางสาว แพรวา ชัยนิลพันธุ์ baiteoy
231 31250 นางสาว นภัสสร กฤษณุรักษ์ ข้าวฟ่าง
232 31251 นางสาว อธิศา แก้วใส แจม
233 31252 นางสาว ภัณฑิรา ขัดศรี oom
234 31253 นางสาว อาภัสรา มหาวัจน์ mudmee
235 31255 นางสาว พิมพ์ชนก พิณอุดม มายด์
236 31257 นางสาว ศลิษา เกียรติศักดิ์ Bam
237 31260 นางสาว น้ำเพชร ชัยเนตร เพชร
238 31264 นางสาว ชุติกาญจน์ สุริกัน นุ่มนวล
239 31265 นางสาว ทอตะวัน ถนอมถิ่น thor
240 31266 นางสาว นรมน อรุณฤทธิเดชา pie
241 31267 นางสาว ชนาภรณ์ กระแสชัย ใบเตย
242 31268 นางสาว สิริกาญจน์ ปิ่นเมธา กาว
243 31269 นางสาว พิชญา วงษ์ไพศาล บีม
244 31270 นางสาว สุพิชญา ล้อมไพบูลย์ try
245 31271 นาย พิทชา ชยางคานนท์ กันต์
246 31272 นางสาว ณัฐชา ชยางคานนท์ karn
247 31274 นาย ทนงศักดิ์ เนตรอนงค์ team
248 31276 นาย นพวิทย์ วรรธพุฒิสิทธิ์ i
249 31277 นาย ธนชิต ปฐมเนติกุล ฟลุ๊ค
250 31278 นาย กิตติพงษ์ กิตติวาณิชย์ เต้
251 31280 นาย พชร ปงกองแก้ว ปอม
252 31281 นาย ณัฐพล ภูษา Cartoon
253 31282 นาย ศิรวัชร พลพิพัฒนพงศ์
254 31283 นางสาว ศิวัชญา พลพิพัฒนพงศ์ อีฟ
255 31284 นาย ศิรวิชญ์ อำชำฤทธิ์ อ้น
256 31285 นาย จักรินทร์ วงศ์สวัสดิ์ มิว
257 31289 นาย ภัทรพล สุติวงษ์ จอม
258 31292 นาย จิรภัทร เทพบุญ นิน
259 31294 นาย ภูรินท์ อิสริโยดม วีน
260 31295 นาย เจนวิทย์ มาลาศรี ปอม
261 31299 นาย ณัฏฐชัย ชัยทอง mew
262 31305 นาย พงศ์พล ทะจะกัน palm
263 31306 นาย สรศักดิ์ อาษากิจ เพนท์
264 31307 นาย ติณณภพ ไชยรุ่งเรือง ติณติณ
265 31309 นาย พศิน แจ่มหม้อ pond
266 31310 นาย สิริชัย ไชยวงศ์แก้ว ก้อง
267 31311 นาย ธนกฤต สุริยะมณี กิม
268 31314 นาย ธีภพ เอื้องสวัสดิ์
269 31315 นาย กฤษฏิ์ ศรีสุขวัฒนานันท์ ทีป้อ
270 31319 นาย นรวิชญ์ ศรีอำพร ป่าน
271 31320 นาย พลพัชร วานิชยาวรกูล แจ็ค
272 31321 นาย พสุธร เดชชัยกุล ตี๋
273 31324 นาย สรพงษ์ สุนทรพันธ์ บีท
274 31325 นาย สรภูม สุนทรพันธ์ Boom
275 31326 นางสาว อารีพา สุนทรพันธ์ beau
276 31331 นาย กรศรัณย์ เสาร์แก้ว moss
277 31332 นาย กนก พัฒนศิลป์ โน๊ต
278 31333 นาย สันฐิติ ปัญญาฟู จิมมี่
279 31334 นาย ภูริวรรษ ธารนพ เอิ๊ก
280 31335 นาย ปวริศร์ มานะกุล เน
281 31339 นาย นันทวัฒน์ ขันปัญญา
282 31341 นาย ณัฐสรณ์ ใหม่ชมภู แพค
283 31344 นาย ระพีพัฒน์ แก้วทิพย์ ปูณ
284 31345 นาย ปิงอารักข์ วรรณวงศ์ ปิง
285 31348 นาย ปรุฬห์ทรัพย์ ลิ้มรังสรรค์ คอม
286 31355 นาย สหรัถ จำอ้าย มอส
287 31356 นาย ศุภกิตติ์ ศรีสม Goppy
288 31358 นาย ธนนชาติ เตชะวิเชียร chart
289 31363 นาย จิรายุ เจียระนัยปรีดา เเก๊ง
290 31365 นาย พัชรพล มงคลพันธุ์ ภีม
291 31366 นาย ฐิติภูมิ เจริญพจน์สถาพร ปั้น
292 31367 นาย พงศ์พล พิมสาร คาวบอย
293 31368 นาย รัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช ลูกหมี
294 31369 นาย กฤตย์ เวโรจน์ Aum
295 31372 นาย ทิวัตถ์ ชัยทอง beer
296 31373 นางสาว พิชชาภา เขียวสวัสดิ์ พลอย
297 31375 นางสาว ดวงลดา นธการกิจกุล บีม
298 31376 นางสาว กนกนาฏ อินต๊ะแก้ว ตาล
299 31379 นางสาว วัศยา ตรรกไพจิตร เพลง
300 31380 นางสาว เฟื่องลดา สุขเส็ง หนุงหนิง
301 31382 นางสาว ธิษะณา ใจคำ เจน
302 31384 นางสาว กันต์กนิษฐ์ สมณะ whan
303 31386 นางสาว พิมพ์ธีดา ทังสนิมิตสกุล พิมพ์
304 31387 นางสาว ลัดดาวัลย์ คำยอด หน่อย
305 31390 นางสาว สุพิชญา รูปสุวรรณ แอ่นแอ๊น
306 31391 นางสาว กีรติญา สาระพงษ์ ฝัน
307 31392 นางสาว ศิถี ทองธาระ maprang
308 31393 นางสาว รชยา วุฒิเดชารักษ์ minnie
309 31395 นางสาว อารียา จอมศักดิ์ ink
310 31396 นางสาว ธนาภรณ์ ภิชัย เปรม
311 31397 นางสาว ชนากานต์ สุภัคคุณธรรม นูนู
312 31399 นางสาว ปณิฏฐา แสงพราย อุ้ม
313 31400 นางสาว กล้วยไม้ ศุภกิจเจริญ ฟ้า
314 31402 นางสาว สุพิชชา สุภา plai
315 31404 นางสาว ลลิตา แก้วยานุรักษ์ gift
316 31405 นางสาว ใจฟ้า เหรัญญะ ใจฟ้า
317 31406 นางสาว มณฑิตา กันนิกา แตง
318 31407 นางสาว พิมพ์ฤดี ศรีตุ่นธง น้ำ
319 31408 นางสาว จิณณพัต วรสิริปรีชา กิ๊ฟ
320 31410 นางสาว กานดา ณ. พิกุล fai
321 31411 นางสาว ศิริรัชช์ นกมีรอด ต้นตอง
322 31412 นางสาว สุพิชชา ยอดคำ Picha
323 31413 นางสาว ณัฐชา ภูดรนาง mew
324 31414 นางสาว นิศาชล แสนวาสน์ Hong
325 31415 นางสาว ณัฐนรี สังขิริ ณัฐ
326 31417 นางสาว โสภิดา ทองเหลื่อม mint
327 31418 นางสาว จิรนันท์ ตั้งประดิษฐ์ มายด์
328 31419 นางสาว อาภาสินี เพชรน้อย tong
329 31423 นางสาว สุภัสสรา อำพรไพ shasha
330 31425 นางสาว ปาลิตา ไชยวงศ์ มายด์
331 31426 นางสาว ธัญญาลักษณ์ นุชนิยม joy
332 31428 นางสาว วริศรา กุณาน้อย
333 31429 นางสาว เบญจพร พัฒนปาลี poy
334 31430 นางสาว ธนพร ขาวเหลือง Boat
335 31431 นางสาว สุชานาถ เมฆรา
336 31434 นางสาว ภาณิศา ผึ้งดำ fon
337 31435 นางสาว จิรธัญญา วันดี มิ้งค์
338 31436 นางสาว สตกมล อินตานำ มาย
339 31437 นางสาว นภัสสรณ์ พงศภัควรวัฒน์ ลิน
340 31439 นางสาว ศิรดา มณีวรรณ ไม้
341 31443 นางสาว ชลธิรศน์ ไพยารมณ์ เพียว
342 31444 นางสาว เพชรเกสร แก้วหน่อวรรณ์ สเมล
343 31445 นางสาว ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์
344 31446 นางสาว รสสุคนธ์ บุตรฉุย เอม
345 31448 นางสาว กุลิสรา ปันดอนตอง แพท
346 31449 นางสาว กีรตาภรณ์ พวงทอง กาว
347 31451 นางสาว ธัญวรัตม์ นาถทัย northern
348 31453 นาย สิรวิชญ์ สำเภาลอย เคน
349 31455 นางสาว สรัสนันท์ นามวงค์ แจน(jan)
350 31457 นาย ศุภวิชญ์ สุวรรณเมฆ โบนัส
351 31458 นาย ศุภกฤต ไต้ลือ เฟรม
352 31459 นาย ปรวุฒิ โถเงิน
353 31460 นางสาว ปณิชาภัทร ไชยมาลา ปรินซ์
354 31462 นาย เทวกานต์ รุ่งเรืองวงศ์ แสตมป์
355 31466 นาย อลงกรณ์ เทพวงค์ เจ-เจ
356 31467 นางสาว ณิรชา มอญแสง เบนซ์
357 31471 นาย สุรพิชญ์ สกุลปั้นทรัพย์ first
358 31472 นางสาว ธนัญญา ชัยชนะ นัญ
359 31477 นางสาว กมลธรรม ฮะสุวรรณ มล
360 31484 นาย ธนุสรณ์ เมืองเกียง oat
361 31495 นาย สุรัฐพล อาภากุลอนุ march
362 31496 นาย ชวิน วงศ์วโรฬาร nunu
363 31498 นาย ศุภกร กอประพันธ์ yok
364 31500 นาย หฤหรรษ์ ดาวประกายพฤกษ์ มิ้น
365 31502 นาย ฉลาดล ชาญพล bank
366 31503 นาย จิรายุส พ่อค้า ซอย
367 31508 นาย ศุภวิชญ์ ปัญญา บู๋
368 31513 นาย กฤษฏิ์ พรหมสถิตย์ กิม
369 31515 นาย กีรติ อมรวิวัฒน์พงศ์ ต้น
370 31517 นาย ศุภวิชญ์ อะตะมะ shop
371 31520 นาย บัญญวัต จอมกัน ong
372 31522 นาย ศุภวัฒน์ พิชัย บอส
373 31529 นาย สัตตบุษย์ สกุลพรประเสริฐ Doe
374 31530 นาย กฤษฎ์ธพัฐ ศรีจันทร์ดร tito
375 31531 นาย ธนภัทร ภิรมย์ ปิง
376 31532 นาย พัทธกรณ์ พัชรเวทิน earth
377 31533 นาย ระพีพัฒน์ คะปูคำ pete
378 31539 นาย ภัทรพล มาป้อ แฟรงค์
379 31543 นาย อุกกฤษฏ์ ชำมะลี ซัน
380 31550 นาย กิจธนาพัฒน์ สว่างธรรมกุล จีโน่
381 31556 นาย โยธณัฐ บุญโญ เกียร์
382 31558 นางสาว นภัสสร ปาละกุล แพน
383 31559 นางสาว ไอรินทร์ อภิวรรธน์เมธิน Benm
384 31560 นางสาว ภาภิชภัทร ศรีแพนบาล ยีน
385 31561 นางสาว สิรภัทร สุโขบล นุ๊กกี้
386 31562 นางสาว รุจยา มีทองคำ ณุก
387 31564 นางสาว ฐิติสา จิตรนวเสถียร มิ้งค์
388 31565 นางสาว อัญมัญญ์ ช่างคำ หงส์หยก
389 31567 นางสาว ชญานิน สุวรรณบงกช นิน
390 31568 นางสาว ธนัชพร ธนมนตรา ferm
391 31569 นางสาว ธัมรินทร์ พิชญเวคิน เอื้อง
392 31570 นางสาว นัชชา สมบูรณ์ ข้าวฟ่าง
393 31572 นางสาว ฐิติพร นาใจ กิ๊ก
394 31573 นางสาว เกษวิณิช นวลดี ฝ้าย
395 31574 นางสาว ปิ่นประทุม จันทราเดช พี.พี
396 31575 นางสาว ธนัยนันทน์ เลิศธนธานี เฟริน
397 31576 นางสาว กรธิภา ใจส่วย มายด์
398 31578 นางสาว ภรภัทร ปาโมกข์เกษม fah
399 31593 นาย ธนภาคย์ อิทธิชัยพล top
400 31596 นาย ปรมัตถ์ วงศ์วัจนสุนทร ต่อ
401 31597 นางสาว ฐิติรัตน์ อมรโชดก จีน
402 31599 นาย ศุภวิชญ์ เนื่องจากฉิม ภีม
403 31619 นางสาว กัลยรัตน์ รุ่งวิเศษศรี เจน
404 31621 นาย ธนาคาร พฤกษ์เสถียร
405 31624 นาย เจษฎ์บดินทร์ คุ้มครองเล็ก เอ้
406 31634 นาย สหรัช มโนสมุทร
407 31635 นางสาว ศุภาพิชญ์ โชติรสนิรมิต minnie(มินนี่)
408 31654 นาย บัณฑิตย์ พิณอุดม โอ๊ต
409 31655 นาย กัญจน์ นามวงษา กัญจน์
410 31656 นาย พงศ์พล ศิริรัชนีกร โอ๊ค
411 31657 นางสาว ศจี คันธยศ joy
412 31658 นาย เกษมสันต์ พนันตา เต้
413 31659 นาย ครรลอง แซ่ลี้ tee
414 31660 นาย ณธีพัฒน์ วิชิตธนัทพงศ์
415 31661 นาย ภาคย์ เชาวน์ชาติ ก๊อต
416 31662 นาย ธนัทเทพ อินทร์วงศ์แก้ว เขื่อน
417 31663 นางสาว วรรษมน แก้วก๊อ กิ๊ฟท์
418 31674 นางสาว ณัฐกฤตา บุญอินทร์ จ๊ะจ๋า
419 31679 นาย กรวีร์ วงศ์สุวรรณ ภูมิ
420 31680 นางสาว ปวันรัตน์ ไชยวรศิลป์ kookik
421 31692 นาย สก๊อต ธนวัฒน์ เมอร์เรย์ สก๊อต
422 31700 นาย ตระกูลทอง เจริญทอง ก้อง
423 31701 นางสาว สริดา เจริญทิม Nam
424 32308 นางสาว ณัชชา อินทะเคหะ ปิ่น
425 32312 นางสาว มาติกา ลักษมีมงคล น้ำ
426 32315 นางสาว ปรียนิตย์ จีระมณีมัย meaw
427 32327 นางสาว ชนนิกานต์ แซ่ลี้ เคลียร์
428 32353 นาย รังสรรค์ อินทร์วงศ์ ไม้ที
429 32361 นาย ธนากร ธนโชติ แบงค์
430 32377 นาย ชนภัทร สังข์ผลิพันธ์ Pat
431 32379 นาย วรศิษฏ์ ต่อมดวงแก้ว earth
432 32383 นาย พงศกรณ์ อิ่มใจ พ้อยซ์
433 32388 นาย พีรณัฐ พรหมสิทธิ์ nut
434 32389 นาย ธราธร หลวงอินตา ten ten
435 32390 นาย เตโชพฤต บัวขาว arm
436 32472 นาย กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์ เอิร์ธ
437 32474 นาย สิริวัฒน์ ฤาชัย กล้า
438 33031 นางสาว กานต์พิชชา ทุนผลงาม pang
439 33067 นางสาว พัชรนุช วุฒิวณิชย์ ป๊อป (Pop)
440 33070 นาย จิตรภณ เพ็ชรประดับ อ้ำ
441 33696 นาย ฐานทัต พิพัฒน์ธนวงศ์ ฟ้าใส
442 33766 นาย นิธิ กัลชาญพิเศษ นิคกี้
443 33859 นางสาว ธนิดา ศิริบวรเดช ไนซ์
444 34275 นางสาว เนื้อพลอย อรัญสิทธิ์ พลอย
445 34277 นาย ศรัณยู ดาวนันท์ อั่งเปา
446 34278 นาย พรภวิษณ์ ไทยถาวร แมน
447 34279 นาย วชิรพันธ์ ไทยมิตร เช็ก
448 34280 นางสาว สุชาดา ใจบาน เพลง
449 34281 นาย กันต์ธร ช้างเจริญ กัน
450 34282 นางสาว ศิรประภา วงศ์เสนา ล้านนา
451 34283 นางสาว ณัฐชานนท์ ชาญธีระวิทย์ มิวล์
452 34284 นาย ทักษ์ดนัย ชัยดี เฟริท์ส
453 34285 นางสาว ภัทรา อินทะวัน ปิงปิง
454 34286 นางสาว กฤษติยาภรณ์ โชติวรพิพัฒน์ ใบเฟิร์น
455 34288 นางสาว พิทยา วุฒิปรีชา ฟ้ามุ่ย
456 34289 นาย ยศไชย ไชยยศ วุฒิ
457 34292 นางสาว พชรกมลวรรณ์ ลิ้มธนภรณ์ ลีนา
458 34293 นางสาว เมยวดี ศรีดาว เมย
459 34295 นางสาว ปรียาพร กมลสาร อิง
460 34296 นาย ก้องภพ เจริญกิจ แฟรงค์
461 34297 นางสาว บุญลักษณ์ ศรีวิชัย แก้ม
462 34301 นางสาว ภูริชญา ดิษบรรจง มะปราง
463 34302 นางสาว ญาสุมินทร์ จันทรบุตร แตงโม
464 34303 นาย วีรภัทร ฤทธิ์ชุมพล บุ๊คบิ๊ค
465 34304 นาย ภูมิพงศ์ เตชะฟอง เฟรม
466 34309 นาย สกลกฤษ กอนแก้ว บูบู้
467 34310 นาย ธีรภูมิ ชูดำ ภูมิ
468 34460 นาย ธีภพ โควานันท์ ทุน
469 34463 นางสาว สุวพิชญ์ บัวชุม น้ำพริก
470 34466 นาย จิรายุส อินทะชัย มิคก์
471 34468 นาย กริช เพียรผลดีสกุล ก้าว
472 34577 นาย ศุภณัฐ ชัยลังกา ต้นกล้า
473 35135 นาย มานนท์ รัตนนาคะ นนท์
474 35139 นาย กิตติศักดิ์ อ่อนตา เต้
475 35149 นางสาว ฐิติกมล สิทธิ แจน
476 35184 นาย พชร เพชรเจริญ ภูมิ
477 35460 นาย ชีวัน พัฒนคูหะ พร้อม
478 35844 นางสาว นวพร อินทะไชย เนต์
479 35878 นางสาว ภัสสราภรณ์ สุภาศรี นัท
480 36172 นาย พิสิฐ อัครธรรม นิว
481 36173 นาย วชากร พัทธะศิลป์ ณุ๊ก
482 36176 นางสาว ภัทรฉัตร สุรีติ๊บ เกรซ
483 36177 นาย จักรวรรดิ พงศ์สัมพันธ์ ชาย
484 36178 นางสาว วรัทยา สุวรรณศิริกุล ลูกหมี
485 36179 นางสาว อชิรญา ชมพล ออมสิน
486 36181 นาย กิตติพันธ์ ศิรโรจนานนท์ Asia
487 36183 นางสาว รุ้งสินี กรีทวี รุ้ง
488 36184 นางสาว เปรมิกา ศิริทองถาวร เปรม
489 36185 นางสาว กันต์ฤทัย สุริยวงศ์ ไอซ์
490 36186 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พินชัยนึก มิ้น
491 36187 นาย ธนโชติ วรรณศร เคเบิ้ล
492 36190 นางสาว ศุภธิดา บุญจม ข้าว
493 36191 นางสาว กุลจิรา พิเชษฐบุญเกียรติ กิ๊ก
494 36192 นางสาว ศศิชา ทิพวรรณ อิง
495 36193 นาย ธีรดนย์ พินิชกชกร กันต์
496 36194 นางสาว ภัทรฤทัย ไชยจินดา น้ำทิพย์
497 36195 นางสาว วฤนธร เผ่าอินทร์ เตย
498 36196 นางสาว รุจิรดา มณเทียร มีน
499 36198 นางสาว ธัญสินี คำดา อีฟ
500 31535 ว่าที่ ร.ต.ต. ชัยสิทธิ์ เขมกปสิทธิ แชมป์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ