ชื่อรุ่น มศ.3 PRC 07 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 148 คน
# 2507M3 ประธานรุ่น : คุณดนัย เลียวสวัสดิ์พงศ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6669 คุณ กมล ตรีวัฒนกูล หลี
2 5924 คุณ เกริก จิตตาลาน เล็ก
3 5940 คุณ ชัยศักดิ์ เจียมวิจักษณ์ แม้ว
4 5917 ดร. ชิดชัย อนันตเศรฐ เล้ง
5 5925 คุณ ดนัย เลียวสวัสดิพงศ์
6 6683 คุณ ธวัช พันธุ์พิกุล เป็ด
7 6760 นพ. บัญชา เรี่ยมพานิชย์ แบ้น
8 6923 คุณ ประชา วาฤทธิ์ โม๊ะ
9 6663 คุณ ประเสริฐ สาธร จือ
10 6687 ผศ.ดร. มงคล รายะนาคร
11 6367 คุณ เลิศศักดิ์ วัชรปรีชา โห่ง
12 0 คุณ วสันต์ ลิ้มรังสรรค์ ฮั้ว
13 5912 คุณ วีระชาติ เนตรสุวรรณ
14 6117 คุณ ศรศักดิ์ มงคลรังษี เกี้ย
15 0 คุณ สรศักดิ์ มังคละรังษี
16 5886 คุณ สวัสดิ์ วัฒนชัย จ้าง
17 5896 คุณ อุดม กระแสชัย
18 5930 คุณ กนิษฐ์ ฤกษ์เกษม เว้อ
19 5858 คุณ จีรเดช แสงสุวรรณ
20 6014 คุณ จีระศักดิ์ โทณวนิก อ๋อง
21 6115 คุณ ธงชัย สู่พานิช
22 5931 คุณ ทิฆัมพร กิติบุตร จิ๊บ
23 5923 คุณ ทินกร วิลัยวงค์
24 6664 คุณ ธีรชัย พิริยะคุณธร แก้ว
25 59 คุณ ศิริศักดิ์ แก้วผดุง ต้อย
26 6671 คุณ สมศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี ติ่ง
27 5658 คุณ เสาวนิตย์ ไชยศรี
28 5932 คุณ อดิศร เลิศพฤกษ์
29 5891 คุณ อักษร นะตะเนต์
30 0 คุณ วีรพงษ์ ณ ลำพูน
31 0 คุณ ธำรง วิบูลสันติ
32 0 คุณ อนันต์ กิมสุวรรณ
33 0 พตอ. บรรจง ตันฑไพบูลย์
34 6684 คุณ กมล นำบุญจิตต์ โมก
35 6106 คุณ กฤชทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์
36 6121 คุณ ก่อเกียรติ์ จุลพันธ์ แปบ
37 6120 คุณ ชจรศักดิ์ ปานะพันธ์
38 6114 คุณ จงรักษ์ ศิริตัน
39 6689 คุณ จริยวัตร อินทเคหะ ดำใหม่
40 6679 คุณ จำรัส วิชาเจริญ
41 6992 คุณ จีระศักดิ์ เวทศักดิ์ ต๋อ
42 6104 คุณ จีระศักดิ์ แบร์
43 6694 คุณ เจตน์ อินทะพันธุ์
44 6682 นาย เฉลิมชัย ตันตยานนท์ เต็ก
45 6693 คุณ ชัชวาล อินทะพันธ์
46 5707 คุณ ชัย เชี่ยวศิลป์ ตุ้ย
47 5695 คุณ ชัยพร บุญญผลานันท์ น้อย
48 5941 คุณ ชัยยศ เลาหจรัสแสง
49 6675 คุณ ชาญ รัตนัย
50 6667 น.อ. ชาญชัย จันทรรัตน์
51 6110 ดร. ชาตรี สิทธิกุล
52 5437 คุณ ชูศักดิ์ จารุสวัสดิ์
53 7134 นพ. ไชยแก้ว วูพิพัฒสัตยา
54 5733 คุณ ไชยยันต์ จันทปัญญา
55 5921 คุณ ณัฐ ทะนันไชย
56 5721 คุณ ดิเรก กิจเฟื่องฟู
57 6450 คุณ เดชา แดงสุวรณณ
58 6225 คุณ ถวิล แก้วจีน
59 5901 คุณ ทวี นิมลรัตน์
60 5909 คุณ ทวี เลรามัญ
61 7139 คุณ ทินกร แก้วมณี
62 6374 คุณ ธงชัย ชัยเลิศ
63 6676 คุณ ธนิต ศรีศุภสวัสดิ์
64 6697 จ.ส.อ. ธวัชชัย ศรีล้อม อิ
65 5933 คุณ ธีรเดช อินทจักร์
66 6775 คุณ นภดล เลาหวัฒน์
67 6790 คุณ นิพนธ์ รัศมีจันทร์
68 6101 คุณ นิรันดร์ ไชยวงศ์
69 6759 คุณ นิวัฒน์ สุธีพรวิโรจน์
70 6486 พ.ต.อ. บรรดล ตันทไพบูลย์
71 6680 คุณ บุญทิม แซ่ลิ้ม
72 6691 คุณ บุญเป็ง วรรณลัย
73 5939 คุณ เบญจะ โคว้ตระกูล
74 5916 คุณ ประดิษฐ์ พรหมปัญญา
75 5862 คุณ ประดิษฐ์ เมฆะ
76 6690 คุณ ประธาน โพธาเจริญ
77 6674 คุณ ประมวล มานิตย์
78 6763 คุณ ประยูร เครือทอง
79 6672 คุณ ประสิทธิ์ สาธร กิม
80 6677 คุณ ประเสริฐ ธินะ เบิร์ด
81 6678 คุณ ปริญญา จั่นสัญชัย
82 5065 คุณ ปรีชา ภาวราคม
83 5911 คุณ ปรีชา ศิริมงคล
84 6113 พ.อ. เปรมเดช เดชะปัญญา
85 5922 คุณ พงศกร พะวงสายใจ
86 7136 คุณ พงษ์ภิญโญ ธรรมคุณ
87 6488 คุณ พงษ์ศักดิ์ วงษ์ประพันธ์
88 6692 คุณ พนันดร พนัสธาดา ป้อม
89 6487 คุณ พรชัย วัฒนวงศ์ แอก
90 5928 นาย พรเทพ แก้วผดุง เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น นาย ศิริศักดิ์ แก้วผดุง
91 5903 คุณ พร้อมศักดิ์ เมืองปิง
92 6686 คุณ พิพัฒน์ ชมภูรัตน์
93 5885 คุณ พิศณุ วัฒนชัย
94 5656 คุณ มนูญ นาคพงศ์
95 6299 คุณ มานพ อินทวงศ์
96 6665 คุณ เมืองแก้ว แซ่เหลี่ยง
97 5913 คุณ ยงยศ อินทพันธุ์
98 5700 คุณ วรศักดิ์ ลีรสวัสดิอำพน
99 5952 คุณ วัฒนา สุชาติ
100 5879 คุณ วิชัย ลิ่วตระกูล
101 6762 ดร. เคน (วิบูลย์) สันติธรรม บูลย์
102 6696 คุณ วิรัตน์ สิงห์แก้ว
103 6096 คุณ วีระพงค์ ทองจิตต์
104 6688 คุณ วีระพล แซ่โอ้ว
105 5929 คุณจ.ส.อ. วีระยุทธ ยวงสุวรรณ บี้
106 6112 คุณ วุฒิ อินทรเลิศ
107 6764 คุณ ธเนตร หงษ์ทอง
108 6252 ดต. ศุภชนต์ วัฒนวงค์ โป๊ก
109 5935 คุณ ศุภวิทย์ เกื้อวงศ์ อี๊ด
110 5902 คุณ สมเกียรติ์ วรรณศรี
111 5454 คุณ สมเกียรติ สุภาภา ต้อย
112 5876 คุณ สมชาย ยังอิ่มสุข
113 6673 ดร. สมพร จองคำ
114 6185 คุณ สมพล สุวัฒนา
115 5715 คุณ สมหวัง เมฆสุวรณ
116 5720 คุณ สรศักดิ์ สรรพศรี
117 6670 คุณ สวง ณ ลำพูน
118 5899 คุณ สวัสดิ์ คุณาศักดากุล ฮั้ง
119 6574 คุณ สว่าง กติกา
120 5934 คุณ สัจจะพล หะริณสุต ปุ้ม
121 6485 คุณ สัญชัย ไชยวุฒิ
122 5958 คุณ สันทัด บุญรัตนวนิช
123 6695 คุณ สาคร ไชยา
124 5888 คุณ สิทธิพร สุมนศิริ
125 6118 คุณ สุเกียรติ์ ขันแก้ว
126 7135 คุณ สุชาติ สุนทรพันธุ์
127 6091 คุณ สุเชษฐ์ วิชัยวงศ์
128 5649 คุณ สุรชัย อินทราวุธ
129 5704 คุณ สุรพงศ์ ตียาคม
130 6370 คุณ สุรพงษ์ อินทะเคหะ
131 7133 คุณ สุรพันธ์ วูพิพัฒน์สัตยา
132 6107 คุณ สุรศักดิ์ รัตนมณเฑียร
133 6761 คุณ สุรศักดิ์ สายปริญโญ
134 6103 ทพ. สุรสิทธ์ นามแก้ว
135 6251 คุณ สุฤทธิ์ ขันแก้ว
136 5868 คุณ เสนีย์ ผลวัฒนะ
137 6116 คุณ โสรีย์ โพธิแก้ว
138 6666 คุณ อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ
139 5920 คุณ อเนก วรรณมณี
140 6668 คุณ อมร กิมภากรณ์
141 5663 คุณ อมร อยู่เจริญ
142 5936 คุณ อมรพันธุ์ นิมานันท์
143 5915 คุณ อรรณพ เลิศลอย อั๋น
144 5897 คุณ อาชญา สมบัติสุข
145 5655 คุณ อินทร์ชัย เมฆฆะ
146 5906 คุณ อุดม ธัมทะมาลา
147 6484 คุณ อุทัย เกสร
148 6685 คุณ ฮั้ว แซ่ลิ้ม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ