ชื่อรุ่น เกลือ ' 32 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 359 คน
# 2532M3 ประธานรุ่น : คุณดิลก เกียรติ์เลิศนภา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ศุภกร พรหมรังสีแสง
2 14609 คุณ อานุภาพ เหลี่ยมจินดา
3 14611 คุณ สุรเชษฐ์ พรมขัติแก้ว
4 15176 คุณ กิตติ พูลสวัสดิ์
5 14482 คุณ วรเชษฐา เชษฐราดา
6 14503 คุณ นิลาส บุญเพิ่มพูล
7 14700 คุณ นพพร พึ่งเจริญ
8 14622 คุณ นลธวัช เรืองรัตนกุล
9 14683 คุณ นพรัตน์ แก้วมณี เอ
10 14549 คุณ คมกฤช เพียรอุตสาห์ เก๋
11 14733 คุณ สืบพงษ์ เตชะป้อม
12 15143 คุณ จักรา มหาวนา
13 14967 คุณ สยาม สุวัฒนา
14 14725 คุณ ณัฐพร หลวงธรรม
15 14991 คุณ พยุงศักดิ์ ไชยกอ
16 15130 คุณ พิชิต หลีกกาญจนา
17 14495 คุณ ยุทธนา โตเทศ
18 14588 คุณ วิเชียร ตันติเสนีย์พงศ์
19 14654 คุณ นพคุณ วงษ์ขวัญเมือง ดำ
20 15114 คุณ วีระชัย แซ่แต้
21 14956 คุณ เสกสรร ตนหมั้น
22 19298 คุณ เฉิดฉาย สาธุวงษ์
23 14477 คุณ อภิชาต ขันแข็ง
24 14497 คุณ มนต์ศักดิ์ เสียงสนั่น
25 15197 คุณ ปกป้อง เปรียญญารัตน์ pook
26 14523 คุณ เอกภัทร์ ศรีจันทร์
27 19495 คุณ สรายุทธ ลิขิตรังสรรค์
28 14568 คุณ ภาณุโสภณ กิติบุตร
29 14705 คุณ นพพร วิเศษรักษสกุล
30 14979 คุณ สุรกานต์ ไชพนัส
31 14729 คุณ พีรภัทร เชาวน์เกษม
32 14577 คุณ ภูวนัย เมฆรา
33 14973 คุณ จักรพงษ์ ไชยวงศา หนึ่ง
34 15138 คุณ วุฒิพงษ์ ไชยปัญโญ แม็ก
35 14637 คุณ รัชกุล กุลดิลก บ๊อบ
36 1932 คุณ กฤษดา พรมจันใจ
37 19279 คุณ กริช สมกันธา QP
38 14580 คุณ เกรียงไกร กุสวิเชียร
39 21308 คุณ เรวัต ศุภมั่งมี
40 14593 คุณ นิพิฐ สมมณีวรรณ
41 14484 คุณ สถาพร พวงประโคน Bang
42 14544 คุณ ณฤพน นิรัติสยกุล
43 19284 คุณ ดนัย อินต๊ะปวง
44 20358 คุณ ฉัตรบดินทร์ ธนัญชยานนท์
45 19272 คุณ วิกรม อินทพรหม
46 15195 คุณ ปริญญา สุริยะป้อ
47 14548 คุณ จักรพงค์ ปกปิงเมือง บอย
48 19254 คุณ นิตินัฐ พณิชย์สกุล
49 15002 คุณ พลพิพัฒน์ รักประสิทธิ์
50 14969 คุณ สุรเชษฐ์ พรหมรังสีแสง
51 14719 คุณ อรรถพล นิลยกานนท์
52 14971 คุณ ปรัชญา จักรมญี
53 19292 คุณ กิตติวุฒิ พรศาสนุวัฒน์
54 16717 คุณ นิตินัย ขำมาลัย
55 19264 คุณ อภิสิทธิ์ สมุทเฉทวิรัตน์
56 14669 คุณ พิชิต เทพวรรณ
57 14552 คุณ เอก เอกอำไพ
58 14983 คุณ อาสา นาถไตรภพ
59 19257 คุณ รังสฤษฎิ์ คุณวุฒิ
60 14576 คุณ ธนภักษ์ เมธนาวิน
61 15136 คุณ บพิตร ศรีชรากุล บี
62 14631 คุณ เกษม นันทพันธ์
63 15133 คุณ พงศ์ธร ประภาพรหม
64 14726 คุณ ไกรวุฒิ ธรรมไชย
65 14662 คุณ ปัญญา ระพิพงษ์ เจมส์
66 14538 คุณ จักราวุธ ทุ่งไพศาล
67 14563 คุณ ชาญวุฒิ ชวณิชย์
68 21237 คุณ กฤษณพล วุฒิจันทร์
69 19271 คุณ รัฐกานต์ หาญธัญพงศ์
70 14693 คุณ ปรวุฒิ ปัญโญนันท์
71 19501 คุณ ธีรพงษ์ ภมรกูล
72 14689 คุณ ตะวัน ถึงแก้ว
73 17382 คุณ พุฒิพงศ์ ดิษยเดช
74 19282 คุณ วรวิทย์ เปล่งปลั่ง
75 14514 คุณ วุฒิไกร ศรีธวัช ณ อยุธยา
76 14709 คุณ ประภากร อินทรส
77 14567 คุณ วิวรรธน์ ฉัตรสุวรรณ ขุน
78 14704 คุณ สกล ลีลานิตย์กูล กล
79 18567 คุณ ประวัติ เกิดจันทร์ เอก
80 14675 คุณ เชียวชาญ ไชยแดง
81 19288 คุณ ประภูศักดิ์ ไชยแก้วเมร์
82 14735 คุณ ศุภวัฒน์ วสุวัต
83 19348 คุณ โองการ โพธิรังสิยากร
84 19258 คุณ อรรถกร ทาระวรรณ
85 14975 คุณ สุรเศรษฎ์ หน้างาม
86 14959 คุณ โสภณ ทันดร มิค
87 14727 คุณ หิรัญญพงศ์ ทะพิงค์แก
88 14605 คุณ รัฐการ หะซัน
89 14717 คุณ ภาณุพงศ์ ภูมิวิเศษ
90 14592 คุณ ดำรงพันธ์ ประสิทธิศิลป์ ดม
91 20306 คุณ ชยานนท์ เนตยากร
92 18583 คุณ กมลศักดิ์ ธรรมาวุธ แมค
93 19251 คุณ เสกสรร นันทนภลพ
94 14564 คุณ ธีวรา พิชวงศ์
95 14623 คุณ ชัยชนะ มากมาย
96 14629 คุณ ณัฐพงศ์ วิโรจน์กิจ
97 14589 คุณ ทรงวุฒิ ระเบ็ง
98 14478 คุณ สายยันต์ สมอ
99 14684 คุณ ปกป้อง แสงทับทิม เบริด์
100 19265 คุณ นพดล พุฒิพิทยาธร
101 19275 คุณ ทศพล ศรีสำราญ
102 15731 คุณ ธีรพัฒน์ ณ ลำพูน
103 14730 คุณ สราวุฒิ ช่างสม ต๋อง
104 18575 คุณ วิฑูรย์ กาญจนจิไพศาล
105 19283 คุณ รักพงศ์ เชิดสถิรกุล
106 18659 คุณ สงวนพงษ์ กันธา
107 14659 คุณ ธนิต สุนันตา
108 19302 คุณ กฤษฎา พรมจันใจ
109 14690 คุณ กอบศักดิ์ กิตติอมรกุล
110 14571 คุณ กิตติ ตียาลม
111 19281 คุณ เจริญ กลีปจำปา
112 20291 คุณ ชวัชชัย ศุขรักษ์
113 14604 คุณ ธนาคาร ใจไทย
114 14210 คุณ นิวัฒน์ ปัญญาวงศ์
115 14710 คุณ กาญจน โสภโณดร
116 14542 คุณ จักรพันธ์ ธัญโกศ โจ
117 15177 คุณ จาริก มาร์คีสย์
118 14606 คุณ ชาญชัย วงศ์วรรณ
119 14638 คุณ เทิดพงษ์ จันจรมานิตย์
120 19296 คุณ ธนเทพ มณีนพผล
121 14679 คุณ นพดล สิงห์ทองวรรณ
122 14698 คุณ นรินทร์ ปาแก้ว
123 14610 คุณ บงการ ยี่ใจ
124 15178 คุณ ปิติกุล นิจจุฬา
125 14677 คุณ ไพศาล ลิ้มปิติพานิชย์ เล็ก
126 14671 คุณ มงคล อินทะวงศ์
127 14599 คุณ รณฤทธิ์ วรรณวิจิตร
128 14632 คุณ เรวัติ ปาละวิชัย
129 14691 คุณ วงศ์กร พันธุศาสตร์
130 14530 คุณ วงค์พันธ์ เลาวพงศ์
131 14672 คุณ วรพงษ์ อินทารักษ์
132 14974 คุณ วรฤทธิ์ ชัยฉกรรจ์
133 14517 คุณ วีรวุฒิ วงค์เลิศ แม๊ก
134 14504 คุณ ศศิพงษ์ บุญเรือง
135 14624 คุณ ศิริชัย วุฒินันท์สุระสิทธิ์ ไก่
136 14695 คุณ อาทิตย์ ชูตระกูล
137 14666 คุณ อัสรรัตน์ วิศาลธีระกร เก่ง
138 14490 คุณ ดิลก เกียรติ์เลิศนภา เอ๋
139 14996 คุณ พฤกษ์ อัศเวศน์
140 14585 คุณ กริสน์ หุ่นประการ
141 20351 คุณ กฤษณ์ จันทรประยูร
142 14553 คุณ กานต์ ตนานนท์
143 14702 คุณ เกษมสันติ์ ติยะไพรัช
144 14511 คุณ โกเมศ มังคลรังษี
145 14501 คุณ ศักดิ์สิทธิ์ อิธรรมะ
146 19261 คุณ ธนกร รัตนทากุล
147 14635 คุณ ศักดิ์ชัย ศรีนา
148 14516 คุณ เอกพจน์ รุ่งสุรีย์แสงทอง อวด
149 14652 คุณ นิติกรณ์ บุญทัน
150 14792 คุณ ธานินทร์ ชีวาวัฒนนันท์
151 14682 คุณ พิเชน วรบัณฑูร
152 14712 คุณ ศิริพัฒน์ จิวะวิบูลย์ พัฒน์
153 14558 คุณ ธีรวัฒน์ วงษ์สุริยะ บอย
154 14560 คุณ หัสดิน จำนงค์ภักดี
155 14734 คุณ ดิษฐิดุลย์ ราชแพทยาคม
156 14543 คุณ อมรสฤษฎิ์ นิรัติศยกุล
157 15092 คุณ ชลนที ปินตา แต๋ม
158 15200 คุณ สุรพงษ์ ฟูสุวรรณ
159 14481 คุณ ศราวุฒิ ระมิงค์วงค์
160 14889 คุณ จิรัฐติ ศรีศุภสวัสดิ์
161 14570 คุณ นรา ภุมรินทร์
162 19253 คุณ อรรถพงษ์ เลิศพรพิสิฐ
163 14650 คุณ ธวัชชัย เทพวงศ์
164 14722 คุณ พิทักษ์ โปธาสินธ์ jack
165 15134 คุณ อุทิศ ยศโต
166 14572 คุณ วินัย สุระจิตร์
167 15097 คุณ นิรุจน์ ชุ่มใจ
168 14533 คุณ วิทยา พิชัย
169 19300 คุณ วิฑูรย์ ล้อมไพบูลย์
170 14556 คุณ ภาณุพงศ์ ราชวงค์คำ
171 14887 คุณ กฤษดา เลามาสุวพันธ์
172 14625 คุณ ศิวกร(พัฒพงษ์) ฉิมนาคพันธุ์ ตู่
173 14965 คุณ ชนินทร์ นิกรพันธุ์ เจย์
174 14962 คุณ สุรชัย เราเจริญพร
175 14893 คุณ วันนิวัติ วันทนา
176 15137 คุณ สรายุทธ ไวปัญญา เอ
177 19458 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ พันธะวงค์
178 14680 คุณ วสันต์ นันต๊ะเสน
179 19614 คุณ ปราโมทย์ สุวรรณพงศ์ บอย
180 14513 คุณ เจตน์ธำรงค์ อินปั๋นแก้ว
181 14569 คุณ ณัฐพล มั่นใจ
182 14515 คุณ สถาพร ยุกตะบุตร
183 14536 คุณ เมษ ประสาน แอ้
184 15087 คุณ เอกชัย ศรีวิเชียร
185 19294 คุณ ศุเกณฑ์ ปัญจไชยา
186 19262 คุณ วีระพันธ์ แก้วมูลเรือง เอ๋
187 15111 คุณ อภิรักษ์ ศรีไพศาลประเสริฐ
188 14665 คุณ อนุรัฐ โกษากุล
189 14634 คุณ สุธางค์ อนันตชัย
190 19276 คุณ อิทธิฤทธิ์ ปันดอนตอง
191 14582 คุณ ธนพนธ์ คุณารัตน์
192 14697 คุณ ชีวัน เชยประเสริฐ
193 14546 คุณ ศาตพันธุ์ คันธา
194 14528 คุณ ธานินทร์ วรรณเนตร
195 14685 คุณ เฉลิมชาติ ตรีพิสุทธิ์
196 15743 คุณ จาตุรนต์ บุญศิริ ตุ้ย
197 14491 คุณ สมพล นาคะปรีชา
198 14535 คุณ ยุทธศิลป์ ชูมณี
199 19507 คุณ เกรียงศักดิ์ ชมเชย
200 19269 คุณ มุนี เลากิตติศักดิ์
201 15196 คุณ วิศิษฐ วิควะโภคา ตี๋
202 14508 คุณ ภูวดล ศรีสุวรรณ
203 19520 คุณ ชัยนันท์ ตุทานนท์ โจดำ
204 19252 คุณ ทนงศักดิ์ นันติยะ
205 14639 คุณ พีระพันธุ์ ไชยวงศ์
206 14720 คุณ สุวรรณ เขื่อนแก้ว
207 14520 คุณ จิระเดช ปิมแปง
208 14596 คุณ ณัฐวุฒิ เตชะศรี
209 14493 คุณ ศักดิ์ชัย ธิมะโน
210 19277 คุณ กฤษดา ปิดดาว
211 14550 คุณ บุรชัย อินทระชัย
212 15182 คุณ เจษฎา เปรมนิรันดร
213 14519 คุณ ขจรพรรณ ทุนผลงาม
214 14955 คุณ วราสันติ์ ก้อนแก้ว
215 14739 คุณ บรรณศักดิ์ พวงมาลัย
216 14643 คุณ อรัญ สุวรรณพรม
217 14878 คุณ ประเสริฐ บรรจง
218 14479 คุณ วิญญู ตรียาวรกุล ญู
219 19256 คุณ ชัยณรงค์ โอชูกิจ
220 14600 คุณ ยุทธศักดิ์ สิงคราช
221 15086 คุณ อนุพงศ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
222 14961 คุณ ศรนรินทร์ ชมแก้ว
223 14641 คุณ ประวีร์ เรืองศิริ
224 14486 คุณ วชิรพงศ์ นิลุบล
225 19274 คุณ อุเทน ทาแสงอินทร์ ฮอด
226 14475 คุณ พงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ดี๋
227 18576 คุณ ภาสกร แก้วบริสุทธิ์
228 14527 คุณ ยิ่งรัก รักษ์สุวรรณ เบิ้ล, โต๊ะโม๊ะ
229 14644 คุณ ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์
230 14989 คุณ กิตติภาณุพงษ์ แก้วบุญฤทธิ์
231 14496 คุณ บุรินทร์ หยาดแก้ว
232 15065 คุณ ภัทรพงศ์ เมฆะ
233 14918 คุณ โชคชัย ปิงชัยวงค์
234 14977 คุณ สกนวรรณ ใจแก้ว
235 14521 คุณ กษม ปัญญาเรือง
236 14578 คุณ เกรียงไกร ทรายคำ
237 14591 คุณ ปิยะพงษ์ สุทธิเวทย์
238 14489 คุณ เทิดพงศ์ คำใจ
239 14526 คุณ กฤษณ์เพชร สงค์ประเสริฐ เก่ง
240 18624 คุณ ประพันธ์ จงประเสริฐ เอ๋
241 14597 คุณ ชีวิน ชัยรัต
242 14640 คุณ ฤทธิ์ศักดิ์ ไวทยานวัตติ
243 14518 คุณ รังสฤษฎิ์ มากบัว
244 14647 คุณ พชร คุณยศยิ่ง ต้อม
245 14554 คุณ ภาสกร มณีวรรณ์
246 14531 คุณ เอกพงษ์ เมืองโสม
247 19270 คุณ กล้าณรงค์ ไกรฤกษ์
248 14984 คุณ เจษฎาภรณ์ แสนชัย
249 14732 คุณ มั่นเกล้า (สุธรรม) คำวิเศษณ์ ตาม
250 14602 คุณ ทัฬพงศ์ วงศ์เกษมญาณวุฒิ
251 14648 คุณ ปรมินท์ รามโยธิน
252 14555 คุณ นิติ ญานะ ชาย
253 14736 คุณ อาณัติ ชูตระกูล
254 14723 คุณ อัคนี ศรีไพร
255 14505 คุณ วราวุฒิ บัวนพ
256 14502 คุณ ต่อพงษ์ สุทธิสารสมบัติ
257 14724 คุณ นฤดม จันทร์คำอ้าย Big
258 14532 คุณ มนต์ชัย เมืองโสม ท็อป
259 14566 คุณ ยอดฉัตร ธรรมปัญญา
260 14621 คุณ พงษ์สวัสดิ์ มอญเพ็ชร
261 19297 คุณ ปฏิญญา รู้ประโยชน์ศิลป์
262 14646 คุณ ทศพร หิรัญพันธุ์
263 14783 คุณ พงศธร สุริยะคำ
264 14663 คุณ เบญจพล อินสอน เบญ
265 19280 คุณ กฤษดา เทพบริสุทธิ์
266 14645 คุณ ณัฐชวพงศ์ กันธวงศ์
267 19285 คุณ โอฬาร อ่องฬะ
268 14697 คุณ อัศวิน สุภารัตน์
269 14539 คุณ ชัยวัฒน์ วิทูวาณิช
270 19567 นาย นิกรานต์ นิรารุทธ์ นิกกี้
271 14590 คุณ ปิยะพงศ์ ทองสุขุม
272 15140 คุณ เกียรติศักดิ์ กันธิยะ
273 14701 คุณ เฉลิมชัย ลัทธิกุล
274 19278 คุณ ชยานนท์ ไชยสุ
275 14559 คุณ คมสัน สอนนำ
276 14678 คุณ วรวัฒน์ วิไลสัตย์
277 14627 คุณ จุฬา ธีรัทธานนท์
278 14603 คุณ กษมพล ชุณหจินดา นล
279 14707 คุณ ชัยวุฒิ หงษ์ไกร อั๋น
280 14661 คุณ จิรพัฒน์ ลิ้มสุวรรณ
281 19263 คุณ ประทักษ์พงศ์ จันทรบูรณ์
282 14966 คุณ จักรกฤษณ์ ชฎาศิลป์
283 14480 คุณ อภิเชษฐ์ เจนชัด
284 14551 คุณ ปิติพล ยืนบุญ
285 14573 คุณ อาทิตย์ แมนมนตรี แตง
286 14574 คุณ ธีรพล พิริคุณธร
287 21350 คุณ ศุภวัฒน์ นิรัตน์โชติมา เล้ง
288 20316 คุณ ไกรเดช ลีวีระพันธุ์
289 14617 คุณ สมชาย แสนหมี่ ฮ่อ
290 15145 คุณ กอบเกียรติ แซ่แต้
291 14595 คุณ รัตติพล ตันยา
292 19291 คุณ นิมิต อังกูรวัธน์ เอก
293 19281 คุณ เจริญ กลีบจำปา
294 14651 คุณ นิติธร ตันตรานนท์
295 14177 คุณ วชิระ โธมัส
296 14711 คุณ จักรรินทร์ เอกโสวรรณ เจ
297 14642 คุณ บรรลือศักดิ์ แก้วทรายคำ
298 19289 คุณ กิตติคุณ บุญเชื้อ
299 14706 คุณ อรรถพล อ่างคำ
300 14512 คุณ บรรจง ศีละวงศ์เสรี
301 14670 คุณ นัดโชค คงประเสริฐ
302 14598 คุณ พาโชค รุจิรวัฒน์
303 14699 คุณ มนัสพร ภมรบุตร
304 19273 คุณ ชัยนันท์ ติยะชัยพานิช
305 14483 คุณ ณรงศักดิ์ รัตนพันธ์
306 14614 คุณ อังคาร ภววัฒนานุสรณ์
307 21154 คุณ กฤษฎา จิตต์บุญ หมู
308 15073 คุณ ประสิทธิ์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์
309 14664 คุณ รังสรรค์ อินทเจริญศานต์
310 14728 คุณ อัฐ ชัยมงคล
311 18651 คุณ รัฐศักดิ์ หนูคง
312 19287 คุณ ธีรพงษ์ สายตำ
313 14488 คุณ ภีม หล่อวิทยา
314 14981 คุณ ปราชญ์ ปัญญาวีร์
315 14547 คุณ ทวิช เตียวกุล
316 14583 คุณ ปุริม ณ ปางช้าง
317 14813 คุณ ธนพล มีอุดร
318 19293 คุณ เผดิมเกียรติ สุขกันต์
319 14485 คุณ พัฒน์พงษ์ รัตนมณี อ๋อง
320 14487 คุณ ธตินันท์ พรหมพิจารณ์ บอย
321 19268 คุณ สุรชัย ปูตี
322 14500 คุณ วิชิต หมั่นทวี
323 14686 คุณ วรพงศ์ ทรายแก้ว
324 14715 คุณ กิติศักดิ์ หาญประกอบสุข
325 14653 คุณ เทเวศน์ พรหมจา
326 14507 คุณ ปิยะ ปัญญาราษฎร์
327 20534 คุณ ญานิน ไพรสุวรรณ
328 14731 คุณ ธีร์ เครือฟัก
329 14657 คุณ ชัยวัฒน์ เทพจันทร์
330 14997 คุณ อมฤต ปัญญาต่วน
331 18577 คุณ พีระ เลาหชัย
332 14594 คุณ ธีระพจน์ แดงดี
333 17414 คุณ พีรศุษม์ วิทยาศัย
334 14972 คุณ พันธ์ศักดิ์ เฉลิมลาภอนันต์
335 19301 คุณ ชาญวุฒิ จักราชัย
336 14506 คุณ วีระพันธ์ ร่วมพัฒนกิจ
337 14636 คุณ ณัฐฐ์ คันธวิวรณ์
338 14696 คุณ เอกชัย วาสนาพันธ์พงศ์
339 14630 คุณ ธเนศ ประทุมบาล ทอย
340 14713 คุณ สุชาติพงศ์ อัมระรงค์
341 19266 คุณ ชาญกิจ จันทร์กิติสกุล
342 14656 คุณ รณชิต สุทธาชัย
343 14586 คุณ สุวัชชัย ปสุนะ แว่น, แนน
344 14615 คุณ รุ่งโรจน์ คุ่ม้ล้วนล้อม
345 14581 คุณ วรเชษฐ์ เชษฐภาคา
346 14608 คุณ วิทิต นันตาบุตร
347 14869 คุณ ศุภวัตน์ วิชาเจริญ
348 14494 คุณ สัจจะ ไชยพันธุ์
349 14085 คุณ สันติ ใจยะ
350 14616 คุณ สาธนัญ บุณยเกียรติ กอล์ฟ
351 15164 คุณ สานุพงศ์ เจริญทรัพย์
352 19290 คุณ สิงขร ฮะสุวรรณ
353 14633 คุณ สืบสกุล พลัง
354 14954 คุณ สุกิจ โภชนจันทร์
355 14524 คุณ สุชน วีรยวรรธน
356 15121 คุณ สุทธิชัย แสงชาติ หมี
357 19395 คุณ สุธีพันธุ์ คชสังข์สีห์
358 19260 คุณ อุกฤษฏ์ สงค์ประเสริฐ
359 14130 คุณ อินทจักร์ วงค์ลือชา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ