ชื่อรุ่น SPIDER ' 25 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 222 คน
# 2525M3 ประธานรุ่น : คุณพีรศักดิ์ กิตติปภัสสร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 11419 นาย กมล รุ่งพิทักษ์มานะ กุ่ย
2 0 คุณ มรุต ชุ่มอินทรจักร (เปลี่ยนเป็น อัฒฑ์ )
3 0 คุณ วชิระพันธ์ อุดมปัญญานันท์
4 13961 คุณ วรศักดิ์ สุนทรจันทร์
5 11359 คุณ วราหธน เกียรติดุริยกุล
6 13935 คุณ วัชระ จันทรภักดี
7 12963 คุณ วันเฉลิม ปัทมอดิสัย
8 13025 คุณ วาฤทธิ์ หล้าประมูล
9 12550 คุณ วิญญู สิงหโกวินท์ ญู
10 0 คุณ วิรุฬ สิงหไกรสาศ
11 12976 คุณ วิษณุพร กาลันสีมา
12 12430 คุณ วีรยุทธ เฉลิมลาภอนันท์
13 12100 คุณ วีระชาติ ดวงทิพย์
14 11404 คุณ ฐิรัฏฐ์ สมศักดิ์ (วีรพล ) ตู่
15 13030 คุณ วุฒิชัย ม่วงมัน ปู
16 11328 คุณ วุฒิพันธ์ สุภินนพงษ์
17 12412 คุณ ศรายุทธ เชื้อผู้ดี
18 0 คุณ ศรายุทธ เพิ่มศรี
19 11347 คุณ ศรายุทธ วัฒนชัย
20 12446 คุณ ศราวุธ กาวีวงศ์ เจมส์
21 0 คุณ ศราวุธ เบญจวรรณ
22 13012 คุณ ศราวุธ เมฆเจริญ
23 11369 คุณ ศราวุธ สมบูรณ์
24 13948 คุณ ศิระ มานะพงษ์
25 0 คุณ ศิริพงษ์ เอกอาวุธ
26 12975 คุณ ศุภกฤษ์ ภาวิไล เจี๊ยบ
27 12409 คุณ ศุภชัย รินสม
28 0 คุณ ศุภนิมิต ฑีฆชุนหเถียร
29 0 คุณ ศุภเศรษฐ วิบุลสันติ
30 13957 คุณ เศรษฐา สาพิกุล
31 11375 คุณ สมเกียรติ ปอยู
32 12134 คุณ สมบัติ สุวรรณ
33 11514 คุณ สมบูรณ์ ไชยซาววงค์
34 11586 คุณ สมพงษ์ แซ่จิว จิว
35 13031 พ.ต.ท. สมภพ ทุนผลงาม ใหญ่
36 12421 คุณ สมศักดดิ์ ฐิตินันท์
37 0 คุณ สมศักดิ์ สอนไว
38 15067 นายแพทย์ สรณะ สุทธะพินธุ
39 11352 คุณ สรพงษ์ ปรารถนาดี
40 12448 คุณ สรรเสริญ บูรณะพิมพ์
41 11592 คุณ สรายุทธ จันทร์มหเสถียร
42 12429 คุณ สรายุทธ เพ็ชรอุดม
43 11389 คุณ สันติสุข ศรีสมุดดำ โอ๊บ (เทคนิค) - -*
44 11417 คุณ สัมพันธ์ คำณพัฒน์
45 13168 คุณ สาธิต เชิงเวลสิ่งค์
46 11351 คุณ สิทธิศักดิ์ สนั่นเสียง
47 0 คุณ ชิษณุชา(สุกฤช) สุทธสุภา หน่อง
48 11509 คุณ สุชาติ ไชยมงคล
49 15732 คุณ สุชาติ สุมานันท์
50 0 คุณ สุทธิชัย ชุทิมา
51 11344 คุณ สุมีน เกตุวรากรณ์
52 0 คุณ สุรเชษฐ ไชยซาววงษ์
53 11565 คุณ สุรินทร์ วัฒนพูล
54 13027 คุณ สุริยะ คุปทวัฒน์
55 10848 คุณ สุริยันห์ สุริโยกร
56 11413 คุณ เสวต อมฤตสิทธิใจ
57 11365 คุณ โสภณ ศิริพินท์
58 13506 คุณ เหรียญชัย แซ่ห่าน
59 13933 คุณ อฐเมศ ศิรินาม
60 11381 คุณ อดุลย์ ดวงเมือง
61 12447 คุณ อธิกุล เต็มสุข
62 13026 คุณ อนันต์ ดีสโต
63 11620 คุณ อนุชา วิงวอน
64 13969 คุณ อนุศาสตร์ ฉัตรวิลาวัณย์
65 11367 คุณ อนุสรณ์ ทองงาม ปึ้ง
66 0 คุณ อภิชัย ไภยารมณ์
67 11416 คุณ อภิชา อินสุวรรณ โอม
68 12445 คุณ อภิเชษฐ์ เดชวงศ์ญา
69 12424 คุณ อมรฤทธิ์ อินทรชัย แมว
70 0 คุณ อลงกต วารีรักษ์
71 0 คุณ อลงกรณ์ วารีรักษ์
72 11543 นาวาอากาศโท อัครพล ทองสุรเดช โป๊ะ
73 13033 คุณ อัธยา ชื่นชม
74 15717 คุณ อัศวิน แสงอินทร์ หอย
75 11511 คุณ อาชญา มณีศร ตุ้ม
76 11512 คุณ อาทิตย์ มณีใส
77 0 คุณ อานุภาพ สมบูรณ์
78 12968 คุณ อิทธิเดช รัติวานิช บอย
79 0 คุณ อัครวัฒน์ อินทนันท์ ซิง
80 11399 คุณ อินทรร์อาณา พันธจักร
81 0 คุณ อุทัย ไชยศิริ
82 11424 คุณ โอภาส สุริกัน
83 11407 คุณ กฤษดา อินทราชา
84 10916 คุณ ขวัญสกุล วสุวัต
85 1157 คุณ ครรชิต ปรมานติกุล
86 12450 คุณ ทันฤทธิ์ อินทรีย์ ก้อง
87 12439 คุณ ธรรมศาสตร์ อนันต์เดชาฤทธิ์
88 0 คุณ นพดล หนูใส่
89 11402 คุณ บวรภพ ณ ลำพูน หน่อย
90 0 คุณ บัลลังค์ วิเศษศรี
91 13505 คุณ พีรศักดิ์ กิตติปภัสสร
92 11338 คุณ ภูธร ตันสุชาติ ตี๋
93 11406 คุณ มาโนชญ์ เมืองแก้ว โนชย์
94 12411 คุณ วรุฒม์ สันตติการณ์ โก้
95 12455 คุณ วิวัฒน์ แสงมีอานุภาพ เอ
96 11412 คุณ วิเศษ บุญลือ
97 11398 คุณ สเปญ จริงเข้าใจ
98 12437 คุณ สรรเสริญ ธรรมคุณ
99 10885 คุณ เสกสรร หมื่นแสน
100 11390 คุณ อลงกรณ์ พันธุ์จินดา
101 11354 คุณ ธราพงศ์ ปวนใจเสริฐ ( กรีรินทร์ ) โหน่ง ( ดำ )
102 11597 คุณ ศุภชัย นามแก้ว เล็ก
103 13185 คุณ กรีฑา สุทธิมา
104 12985 คุณ กฤษ รังสิโรจน์
105 12426 คุณ กฤษฏางค์ กาวีต๊ะ
106 12139 คุณ กฤษณะ ฉันทมังคลาการ
107 11394 คุณ กิติศักดิ์ ฟูวงศ์
108 0 คุณ กู้เกียรติ ฉันทมังคลาการ กู้
109 11372 คุณ เกษม อุปราสิทธิ์ กบ
110 0 คุณ เกียรติศักดิ์ เตียวกุล หนุ้ย
111 13987 คุณ ขัติชาติ โลหะโชติ โป้
112 13028 คุณ คมกฤษ พันธชาติ
113 13175 คุณ จรัส ยงเยื้องพันธ์
114 0 คุณ จักรกฤษณ์ โรยอ่อนอินทร์
115 0 คุณ จักษ์ โสภาบุญ
116 10876 คุณ จิตรกร วรรณศรี กิ้ม
117 0 คุณ จุลพจน์ การุณพักตร์
118 13052 คุณ เจษฎา วิมลเกษม
119 0 คุณ เฉลิมชนม์ นันทวงศ์ หนิง
120 12457 คุณ ชนนท์ เงินกลั่น นน
121 0 คุณ ชนินทร จันทนา จ๊อด
122 11507 คุณ ชัยณรงค์ สุริยะเจริญ
123 12440 คุณ ชัยยุทธ ปาลีวงค์(เสียชีวิต)
124 13029 พตท. ชาญวิทย์ สุริยาทิพย์เนตร แดง
125 11380 คุณ ชาลี ฉิมป้อง
126 12462 คุณ ชูชัย(ชิดชัย) สมะพันธุ
127 0 คุณ ชิดวงศ์ ถนอมถิ่น อ๋อย
128 0 พตท. ชูวิทย์ กองแก้ว ป๊อบ
129 14451 คุณ เชิดพงษ์ รัชดาธนวัฒน์
130 12467 คุณ โชดก สุจินดา
131 11400 คุณ ไชยเชิด ไชยนันท์
132 0 คุณ ฐากร จิตธรรม
133 13041 คุณ ณรงค์ สุริยะแสงนาย
134 15023 พันโท ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร โจ
135 11572 คุณ ณัฐวุฒิ วุฒิสุวรรณ
136 0 คุณ ดิษฐพล สุทธโอสถ
137 0 คุณ เดชชาติ เจริญจักร
138 0 คุณ เจนวิชญ์ ปุกมณี เจน
139 0 คุณ ทสพร อัมมวรรธน์
140 0 คุณ ทันฤทธิ์ แสงมีอานุภาพ
141 12454 คุณ ทิวา จรัสแสงสำราญ บุ้ม
142 0 คุณ ธนันชัย พรหมจักรแก้ว
143 13172 คุณ ธวัชชัย มอรอยอ
144 15071 คุณ ธานี แสงรัตน์ หมึก
145 13042 คุณ ธีรพงศ์ สวาสดิ์วงค์
146 13037 คุณ ธีรพันธ์ ยืนบุญ ตู่
147 12559 คุณ ธีรวุฒิ เวทะธรรม
148 11567 คุณ ธีระเดช หมั่นเพียร
149 12431 คุณ ธีระศักดิ์ ญาณสาร
150 0 คุณ ธุม เอกทัตร์
151 0 คุณ นคร กาวิชัย
152 0 คุณ นพนันท์ รักษ์สุวรรณ
153 11387 คุณ นพพร คุณยศยิ่ง น้ำ
154 13467 คุณ นพพร บุญปลอด หนิง
155 0 คุณ นพพร ม่วงโพธิ์หวัน
156 13040 คุณ นพรัตน์ ชาญอารยะวิชช์
157 0 คุณ นพรัตน์ วิบุลสันติ
158 11538 คุณ นภดล จรัสเสนากุล
159 11393 คุณ นเรศ ไชยศรี
160 13054 คุณ นฤพนธ์ นาคพิน
161 0 ร.ท. นาวา บุญเจิม นิค
162 0 รท. นาวี บุญเจิม
163 0 คุณ นิชชา แพทยารักษ์
164 0 คุณ บวรเดช ไชยลังกา
165 12076 คุณ บัณฑิต คำปันทิพย์
166 11411 คุณ บัณฑิต ตุ่นแก้ว
167 13968 คุณ บันลือศักดิ์ ฉัตรวิลาวัณย์
168 12425 คุณ บุรณินทร์ คำวินิจ
169 0 คุณ บุลย์ณรงค์ มีน่วม
170 0 พตท. ประจัญ ปัญญาแก้ว
171 0 คุณ ประชัน เมฆะ
172 11420 คุณ ประชา เลิศจินตนากิจ เอ๋
173 0 คุณ ประธาน ติยวลีย์
174 11385 คุณ ประธาน วิทยาวงศ์กุล
175 11801 คุณ ประสพสุข พันธชาติ
176 11377 คุณ ประเสริฐ วาสนาพันธุ์พงศ์
177 11371 คุณ ปรัชญา รุษวิโรจน์
178 13046 คุณ ปริญญา เตชวุฒิกร
179 0 คุณ ปริญญา สุพิทยาพร แห้ง
180 0 คุณ ปรีชา จินดามณีศิริกุล
181 12416 คุณ ปัญญา ปัญญาโส
182 11802 คุณ ปิยะพงศ์ เทศะปุรณะ
183 11410 คุณ ผดุงกุล วรรณตุง ตู่
184 11415 คุณ พงษ์พันธ์ ธีระการุณการ เอก
185 11550 คุณ พงษ์พันธ์ จันทรเศรษฐ
186 13179 นาวาอากาศโท พงษ์ฤทธิ์ นิติวงศ์ เผิง
187 11397 คุณ พรชัย วรรณลัย ติ๊ก
188 11331 คุณ พรพจน์ กิติศรี
189 0 คุณ พลากร นภดลธยากูล มี่
190 0 คุณ พิชญา รุจิรวัฒน์ ใหญ่
191 13047 คุณ พิชัย คำดี ตี้
192 11327 คุณ พิชิต อนุกุล โจ้
193 13994 คุณ พิภพ ขัดศรี ภพ
194 11392 คุณ พิศุทธิ์ จงวัฒนา เก่ง
195 0 คุณ พีรพงษ์ ดวงรัตน์
196 11510 คุณ พีระเดช สุวรรณรังษี เป็ก
197 11348 คุณ เพชร โคตรจรัส
198 0 คุณ ภักดี วุฒิสรรพ์
199 0 คุณ ภัทรวัติ ปิติวรรณ ติ๊ด
200 11577 คุณ ภาณุพงษ์ สุริยะ
201 11334 คุณ ภานุวัฒน จักรเกษตร ใหญ่
202 0 คุณ ภูเทพ อิศรากูร ณ อยุธยา
203 0 คุณ วรุต ชุ่มอินทรจักร
204 0 คุณ เมธานันท์ ตันสุวรรณ
205 11536 คุณ เมธาวี สันติสุข
206 11357 คุณ ยรรยา มังคลรังษี
207 0 คุณ ยอดชาย สุกัณศีล
208 11386 คุณ ยุทธนา (เปลี่ยนชื่อเป็น ธนวินท์) ณ เชียงใหม่ โอ่ง
209 11396 คุณ ยุทธนา ดำรง
210 0 คุณ ยุทธนา รุจิวัตร์
211 0 คุณ รักเกียรติ ธนะบุญ
212 11376 คุณ รัฎฐา นามวงค์พรหม
213 0 คุณ รัตนะ คัชมาทย์
214 13495 คุณ เรวันต์ ทองสวัสดิ์
215 12433 คุณ เรืองฤทธิ์ พุทธวงค์
216 13043 คุณ เลิศฤทธิ์ เลิศรัตนวิจิตร
217 11414 คุณ วงศกร สมบัติศิริ
218 12211 คุณ ขวัญชัย ยะสมจิตร์
219 14448 คุณ สุทธิชัย ชุติมา ตุ้ย
220 0 คุณ วิวัฒน์ ว่องไววุฒิ หนึ่ง
221 12420 คุณ ศุภรักษ์ ไชยวงค์ โอ
222 0 คุณ ยุทธชัย ดำรงมณี ติ๊ก
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ