ชื่อรุ่น EFFICIENCY '08 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 561 คน
# 2551M3 ประธานรุ่น : คุณทศพร ขัติยะ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 28734 คุณ ชนากานต์ วสันตวิษุวัต บีม
2 28735 คุณ สุภัชชา จันท์ตะพาน ปาย
3 28736 คุณ ปรินทร์ เรือนสติ เอิร์ธ
4 28737 คุณ กฤตพจน์ มะนูญ POT
5 28738 คุณ พรพิมล กันธะลีย์ กิ๊ฟ
6 28741 คุณ เศรษฐทรัพย์ ลิ้มรังสรรค์ คัมภีร์
7 28742 คุณ หทัยชนก เนตรประสาท เจนนี่
8 28743 คุณ พิมพ์วิภา เต็มปิยพล พิมพ์
9 28745 คุณ ภาณุพงศ์ สิงคะตา ก้อง
10 28747 คุณ พิมผกา พิมพ์สารี Pim
11 28749 คุณ วรเมธ พัฒนกิจจารักษ์ เนม
12 28750 คุณ กอสิน เลาหะวิสุทธิ์ 4
13 28751 คุณ ดรุณี ใจเที่ยง แพรว
14 28752 คุณ พันธสัญญา เศรษฐบุตร bible
15 28753 คุณ ทศพร ขัติยะ อ๊อฟแอ็บ
16 28754 คุณ ทิติภา ทองรักษ์ ปู
17 28755 คุณ ศุภวิชญ์ ศิริ bright
18 28756 คุณ รังสิรัชต์ เศรษฐกร jetaime
19 28757 คุณ ศตวรรษ ชมชื่น o
20 28758 คุณ ขวัญหทัย พงศ์ไพรพันธุ์ ดา
21 28759 คุณ พฤกษ์ ศรีไชยวงค์ phruek
22 28760 คุณ ณัฐชา อุ่นแสง โบว์
23 28762 คุณ ณัชพล ติง pol
24 28763 คุณ ณัชชา วงศ์ปัญญาถาวร จีจี้
25 28765 คุณ กรกช จิรวัฒน์จรรยา เจต
26 28766 คุณ จุติพร ศิริเขตต์ ติ๊นา
27 28767 คุณ พุฒิพงศ์ ศรีธิเดช
28 28768 คุณ ธัญวัชร์ เตชะบุญ น่าน
29 28769 คุณ สุดหทัย จันทะศรี กิ๊ก
30 28770 คุณ ปกครอง สุขพ่วง titang
31 28771 คุณ ณัฐพนธ์ พลับประสงค์ นัท
32 28772 คุณ ธนพล เฉลิมเพิ่มผล ชาร์ป
33 28773 คุณ ภุชงค์ ไกรกิจราษฎร์
34 28774 คุณ ปิยธิดา ไชยชนะ พูน
35 28775 คุณ ภัคธร แย้มเยื้อน โก้
36 28776 คุณ ธนดล นมฤทธิ์ อ้น
37 28777 คุณ ศิริทร สะกล oil
38 28778 คุณ ประภาสิณี เพ็ชรภู่ Bew
39 28779 คุณ กิตติชัย สุเมธานุภาพ โค้ก
40 28780 คุณ ธัญรดา ลิขิตเสถียร ทาย
41 28781 คุณ ชนนิกานต์ ยศเดช ปูน
42 28782 คุณ ณัชชา รังสรรค์ แก้ม
43 28783 คุณ ปิยวัฒน์ ชื่นชม nut
44 28784 คุณ สุรธวัช ฉัตรบรรยงค์ พูม
45 28785 คุณ เกียรติศักดิ์ กันทะวี คอสโม่
46 28786 คุณ กันธิชา กันทะราษฎร์ bee
47 28787 คุณ มณีพร แสงศิริคุณ ray
48 28788 คุณ ณัฐชยา บุญจันทร์ต๊ะ Baifern
49 28789 คุณ วรปรัชญ์ บุญมายัง แป๊บ
50 28790 คุณ ทนสรณ์ อัษฎานุวัฒน์ ต๊อบ
51 28791 คุณ ฐิติการณ์ ห่อทอง นุ๊ก
52 28792 คุณ กมลชนก สิทธิรัตนชัย
53 28794 คุณ รัตนากร สมโพธิ์ น้ำมิ้น
54 28795 คุณ บุษบารัตน์ กล้าหาญ อ้อ
55 28796 คุณ ธนโชติ สุขสำราญ เท็น
56 28797 คุณ เกศินี มามีสุข เบียร์
57 28798 คุณ พิชญ คำมูล Chain
58 28799 คุณ ธวัลรัตน์ ตันพฤทธิอนันต์ Ant
59 28800 คุณ ชาญณรงค์ เรือนสถาพร
60 28801 คุณ สัภยา วงค์กันทา poom
61 28802 คุณ อิฐพล รุ่งเรืองวงศ์ เอมส์
62 28803 คุณ ญาณนันท์ ธนีสัตย์ โบว์
63 28804 คุณ อารยาภรณ์ ทีฆพุฒิ ซิ้วหงษ์
64 28805 คุณ ธิติวุฒิ หลิ่มเทศ bom
65 28806 คุณ เบญจรงค์ เบญจวรรณ เบสท์
66 28807 คุณ วรวีร์ ศีละวงษ์เสรี บูม
67 28808 คุณ ชนิภา มิตรวงษา เกด
68 28810 คุณ ศุภกิจ หาญหิรัญตระกูล เต้
69 28811 คุณ ศักดิธัช ปัญญามูลวงศา Chopper
70 28812 คุณ จรรยาลักษณ์ ดวงพิชัย ป่าน
71 28813 คุณ พิจาริน ประเวทย์จิตต์ Bee
72 28814 คุณ พงษ์ธิษณ์ อินทพันธุ์ เอี๋ยว
73 28815 คุณ พาทินอร ตั้งรัตนาพิบูล อร
74 28817 คุณ ชุติมันต์ คุณาธารกุล โตนัท
75 28818 คุณ อักษราภัค ไตรถวิลละ เชอรี่
76 28819 คุณ นภพล แซ่แห่ว GoGo
77 28820 คุณ ณิชารีย์ บุญสูง น้ำพุ
78 28821 คุณ เบญจารักษ์ สุจริตกุล ป้อม
79 28822 คุณ ศุภวัฒน์ สัจจะวาที แบงค์
80 28823 คุณ วัชร นากล้า win
81 28824 คุณ นัยนา ปิณฑะสุต ก้อย
82 28825 คุณ กมลภพ ดิษยบุตร มะตูม
83 28826 คุณ กชกร เมธานนท์ ฟิกซ์
84 28827 คุณ ธัชพล คนเพียร f
85 28828 คุณ ศิริกานดา กันธิยะ milk
86 28829 คุณ ณัฐธิดา แก้วพรมมา ฟ้า
87 28830 คุณ จิตติรัตน์ เจนร่วมจิต min
88 28831 คุณ ภคนันท์ ฉันทะกุล โก้
89 28834 คุณ ชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ อุ๋มอิ๋ม
90 28836 คุณ ศรายุทธ ปันกาศ Te
91 28838 คุณ จินต์จุฑา ชินายศ ping
92 28839 คุณ ทิตยา วงค์ปรีชาชาญ ฟ้า
93 28841 คุณ พัฒนา หวังวนกุล แบม
94 28842 คุณ ชัยวัฒน์ ผาพิศาล ball
95 28843 คุณ สิริกร สาททอง เฟรณ
96 28844 คุณ ณัฐกิตติ์ เทพเทพินทร์ โดนัท
97 28845 คุณ ณัฐญาดา สิงหไกรลาศ เค้ก
98 28846 คุณ มนัสพงษ์ ดวงสร้อย มาร์ท
99 28848 คุณ กชกร ฤกษ์ดี แตงโม
100 28850 คุณ พุทธรักษ์ จุฑาเกตุ เบสท์
101 28851 คุณ ปวีณรัตน์ พงค์สุทธิกานต์ pao
102 28852 คุณ สุทิวัส ดวงเมือง น๊อต
103 28853 คุณ อรรถวิทย์ สุรินทรามนต์ เอิร์ธ
104 28854 คุณ ปาริฉัตร อินชัย Nan
105 28855 คุณ ญาณปรีชา แสงจันทร์ PREE
106 28857 คุณ ภูวดล ก๊กผล เจมส์
107 28858 คุณ ชุดากานต์ นิธิศิรกุล book
108 28860 คุณ นิโลบล แสงสรศรี cartoon
109 28861 คุณ ภัทรวดี คำเวียงสา กิ๊ฟ
110 28862 คุณ จิรนันท์ ธรรมเสนา วิว
111 28863 คุณ เจษพงษ์ มีเพ็ชรทาน น็อบ
112 28865 คุณ อนิรุทธ์ บุญมหาธนากร Mike
113 28866 คุณ กฤษฎา จิงต๊ะ james
114 28868 คุณ จุฑามาศ อยู่อย่างไท karn
115 28869 คุณ สุภาพร มโนรส bee
116 28870 คุณ วัทน์สิริ อินต๊ะทา โดโด้
117 28871 คุณ นัศรี แสวงศิริผล รี
118 28873 คุณ โรจนินทร์ พงศภัควรวัฒน์ sun
119 28874 คุณ กฤติยา สุขจันทร์ Deer
120 28875 คุณ วีรยา ตันทโอภาส พลอย
121 28876 คุณ มัณฑิรา วิไลวงศ์ มิ้น
122 28877 คุณ ธนบดี ณ สุรินทร์ bush
123 28879 คุณ ชนิกานต์ ลีรสวัสดิอำพน อุ้ย
124 28881 คุณ อนุกูล เลขะวณิช
125 28883 คุณ ภาณุพันธ์ ชูดวง tam
126 28884 คุณ สองลักษณ์ ใจวงศ์เพ็ญ สอง
127 28885 คุณ ชนม์นิภา นิลพันธุ์ แอมมี่
128 28886 คุณ จุฑามาศ แซ่เจ็ง ปังปอนด์
129 28887 คุณ พัชริดา มาต๊ะ ออม
130 28888 คุณ นรวร นาคทิพวรรณ เกล้า
131 28889 คุณ แคทลียา ดวงสว่าง แคท
132 28890 คุณ บิน เอื้ออำนวย เบ๊บ
133 28891 คุณ จุฬาลักษณ์ เต็มจักร์
134 28892 คุณ ธนภรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา โบว์
135 28893 คุณ ชัยรัตน์ ท่อเทศ bank
136 28895 คุณ นนทลิการ์ มีนิสัย Chompoo
137 28896 คุณ ศุภิสรา จารุภูมิ เนม
138 28897 คุณ อาทินันท์ ไรท์ kyo
139 28898 คุณ วรลักษณ์ ศรีวิชัย view
140 28899 คุณ กัญญามาศ บุญยืน Toy
141 28900 คุณ วรรณวดี ก่ออมรทรัพย์ panda
142 28901 คุณ จุฑา นฤปจาตุรงค์พร บลูเชอร์
143 28902 คุณ อรจิรา ศรีใส ขิม
144 28903 คุณ ณัฏฐสิริ เลิศสุวรรณ์ ลีวายส์
145 28904 คุณ อนุธิดา กิจบัญชา จี๋
146 28905 คุณ กีรติกา ดาวเวียงกัน Milk
147 28906 คุณ อภิชน สายทอง คิว
148 28907 คุณ ภูรงค์ เลาหวิรภาพ มะตอย
149 28908 คุณ ธฤษณุ ธนิตจารุกุล ปรินส์
150 28909 คุณ สมบูรณ์ สามแก้ว เหินฟ้า
151 28911 คุณ วสุ พรหมศรี มิ้น
152 28912 คุณ กรกฏ รัตนมหามณีกร Jom
153 28913 คุณ ณัทกฤช คำสุขใส มอส
154 28914 คุณ สิริภัทร คูตระกูล ยุ้ย
155 28915 คุณ คมชาญ ตาคำ ต้น
156 28916 คุณ ฟารีดา อิทธิฤทธิพันธุ์ ฟิน
157 28917 คุณ นิมมิตา จิระอรุณ หยิน
158 28918 คุณ หทัยรัตน์ กันธรส Mint
159 28919 คุณ สมพร บุญปราบ เบียร์
160 28920 คุณ นัฐกร ไชยกัณทา แบงค์
161 28921 คุณ ปรัชญา ใจเกลี้ยง บิ๊ก
162 28922 คุณ วงศกร นามวงค์ ป็อป
163 28923 คุณ วรพงศ์ ชำนิวิกัยพงศ์ ก้อง
164 28924 คุณ ภัณฑารักษ์ เพิ่มพูล fai
165 28925 คุณ เขมจิรา เมืองลือ เบญจ์
166 28926 คุณ ปิยตุลย์ ทองอร่าม การ์ตูน
167 28932 คุณ กฤติธี พรนิมิตร pp
168 28933 คุณ สิริพงษ์ ตียปรีชญา กาย
169 28934 คุณ เพิ่มพูน เชาวนพูนผล มอส
170 28935 คุณ อภิเชษฐ สมการ บอล
171 28936 คุณ ลภน ปินตา น้ำต้น
172 28937 คุณ บงกฤช วานิชขจร แวน
173 28939 คุณ ณัฐภูมิ เกษอินทร์ jumbo
174 28941 คุณ ธนพล คุณยศยิ่ง หนุ่ย
175 28942 คุณ จิรภาส เงินแก้ว view
176 28943 คุณ ณัฐพงศ์ เครื่องคำ ดรีม
177 28944 คุณ กิตติศักดิ์ ลือศักดากุล จิงโจ้
178 28945 คุณ ชนสรณ์ จันทระเปารยะ โด่ง
179 28946 คุณ ศุภกร ไผ่สุข Ton
180 28947 คุณ ธนกฤต ผลปรีชากุล เก้
181 28948 คุณ อภิวิชย์ คงสมรส Mind
182 28950 คุณ อนุสรณ์ เชิดชูตระกูลทอง nok
183 28951 คุณ ณภัทร พะเนียงเวทย์ บุ๊ง
184 28952 คุณ ศุภศิษย์ สรรพสิทธิ์ June
185 28953 คุณ กิตติภพ คันธา ball
186 28954 คุณ ณัฐดนัย ศรีอันยู้ มาร์ค
187 28955 คุณ พิชญ์พงศ์ ศิลา เจมส์
188 28956 คุณ กฤตพจน์ คุณยศยิ่ง ไมค์
189 28957 คุณ รวิพล ปานโกศล เบนซ์
190 28958 คุณ ชนานันท์ กันทับ เจมส์
191 28960 คุณ ณัชพล เทพบุญ NUt
192 28961 คุณ ดนย์ วงษ์ยะรา Don
193 28962 คุณ สุทธิภัทร สุทธเสน โจม
194 28963 คุณ กฤตบุญ ไกรทัศน์ โอ
195 28964 คุณ ชิตพล ทองเหลื่อม แม๊ก
196 28965 คุณ ทักษ์ดนัย เอื้ออำนวย ball
197 28966 คุณ พชร พยาราษฎร์ Gun
198 28967 คุณ กานต์ ไทยสวัสดิ์ กานต์
199 28968 คุณ วรัญญู ผุดผาด ohm
200 28969 คุณ ราม ท่ามตระกูล ราม
201 28970 คุณ นัทธพงศ์ สุภัคคุณธรรม nutty
202 28971 คุณ จิรายุทธ วีระฤทธิพันธ์ ก้องรักน้องหัวกรอก
203 28972 คุณ ณัฐภัทร ลีรพันธุ์ mix
204 28973 คุณ ณัฐวัตร ลีรพันธุ์
205 28975 คุณ นิปุณ ชัยระวัง NONONONONON
206 28976 คุณ จิรายุ จันตะศิลป์ junior
207 28977 คุณ วิภู สุนทโรสถ์ ภู
208 28978 คุณ เสฎฐวุฒิ โลหะโชติ
209 28979 คุณ ศิวกร สังขิริ Korn
210 28980 คุณ นพกร โกสินทร์ พร้อม
211 28981 คุณ ปิยศักดิ์ นิสสัยกล้า friend
212 28982 คุณ พชรพล บุญเจริญ กล้า
213 28983 คุณ ณัฐภัทร พระทอง เฟริสท์
214 28984 คุณ ณัฐดนัย บุญยัง ณัฐ
215 28985 คุณ ชวลิต รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ บอส
216 28986 คุณ สหรัตน์ ปันดี
217 28987 คุณ ไกรสิทธิ์ สีสด บิน
218 28988 คุณ พีรวัฒน์ เพ็ชรอ่อน boy
219 28989 คุณ พัฒนพงศ์ ทังสนิมิตสกุล เดย์
220 28990 คุณ จรัสแสง แซ่มั่น เจม
221 28991 คุณ มนัสชัย ขันธวิธิ น๊อต
222 28993 คุณ ชนินทร์ธร เมฆสุวรรณ ปังปอนด์
223 28994 คุณ ภูขวัญ ปันแก้ว โบ๊ท
224 28997 คุณ สิทธิพล แก้วดี ทาม
225 28998 คุณ พงศภัค ปัญญากัลยกร pim
226 29001 คุณ ศุภัคพงษ์ บุญมาประเสริฐ ทูล
227 29003 คุณ กวิน กุศล mark
228 29005 คุณ ชญานิน สวรรค์ขวัญ โฟล์ค
229 29006 คุณ ชินดนัย สวรรค์ขวัญ Ford
230 29007 คุณ ศุภกานต์ ตะริโย บอม
231 29008 คุณ ภูษณิศา ทองประทุม ไอติม
232 29009 คุณ ภาวินี ปานมงคล ฝ้าย
233 29010 คุณ ชนากานต์ วงศ์รัตนวรรณ หนอยแน่
234 29012 คุณ ชนม์นิภา โอบนิธิสุรดิษ น้ำน่าน
235 29014 คุณ พัชรพร ฤทธิ์ทา แอม
236 29015 คุณ รุ้งพรรษา โล่ห์เพ็ชร รุ้ง
237 29016 คุณ กัญญาณัฐ พิรุณรัตน์ นัท
238 29017 คุณ มัชฌิมา ทิพย์ปัญญา ลูกหมู
239 29018 คุณ วรนารี ถาวรรุ่งกิจ เก้า
240 29019 คุณ ณัฐนิชา จันทร์อินทร์ ปอนด์
241 29022 คุณ สุธีรา ณ เชียงใหม่ เหมียว
242 29023 คุณ ปวรา เลิศชูสกุล
243 29024 คุณ ปวริน เลิศชูสกุล kwan
244 29025 คุณ ศุภร ศิริวรรธนาภา แพร์
245 29026 คุณ นิสรา วงศ์อุทัย
246 29027 คุณ วรกมล ขัดกันทะ หนุน
247 29028 คุณ สุภาพร สิงห์หะราช cream
248 29030 คุณ อริญญา เทศนา บิว
249 29031 คุณ ณัฐณิชา หงษ์อ่ำ ต้นส้ม
250 29032 คุณ ประกายดาว ฝั้นพรหม
251 29034 คุณ ขวัญดาว รุ่งเรือง Maprang
252 29035 คุณ ชัญญานุช กัลยา กวาง
253 29036 คุณ โชติรส หนูเกลี้ยง Dewdrop
254 29037 คุณ สุปวีณ์ เตรียมสันติภาพ แพรว
255 29038 คุณ ธนสุคนธ์ อุบลศรี ลูกจันทน์
256 29039 คุณ ชนกานต์ ศราทธทัต พลอย
257 29040 คุณ ธีร์ดา รูปสุวรรณ แจน
258 29041 คุณ ศศิธร ไชยวงศ์ Yok
259 29042 คุณ เภารีณา ปวงจักร์ทา nack
260 29043 คุณ ภาชินี ปาระมีสัก จุ๊บแจง
261 29044 คุณ บงกช ตาชัย cake
262 29045 คุณ ธนัชพร ร่วมศรี บิวตี้
263 29046 คุณ วิกานดา กิติวงค์ เชอร์รี่
264 29047 คุณ ศศิกาญจน์ แสนธิการ numtarn
265 29048 คุณ นลินรัตน์ พันธุ์ปรีชา หนูนา
266 29049 คุณ ปิย์วรา สิริจิตราภรณ์ อิ้งค์
267 29050 คุณ ณิชารีย์ จารุจิตรานนท์ ชิง
268 29051 คุณ นุชบา ดอกไม้เงิน กิ๊ฟ
269 29052 คุณ รตา แก้วทิตย์ แชนน์
270 29053 คุณ พิสชา ชัยขุนพล พีด
271 29054 คุณ นวรัตน์ ยะอนันต์ หยง
272 29055 คุณ ตะวันนา สายน้ำ แซ่จิว Mei
273 29056 คุณ ธนิตา ผ่องจิตร์ nan
274 29058 คุณ ฉันทิกา ใหม่เทวินทร์ โอปอ
275 29059 คุณ ปั้นหยา ณ เชียงใหม่ ส้มป่อย
276 29060 คุณ จุฑามาส สุวรรณศรี ดาว
277 29062 คุณ ศิริกาญจน์ ศรีเจริญ กิ่ง
278 29063 คุณ กัลยา อุทรา กิ๊ฟ
279 29064 คุณ พิชญ์นิดา ปูเลย ไผ่
280 29065 คุณ รัญชญา ไชยกันทะ แพร
281 29066 คุณ จริยา ชัยศรี ann
282 29067 คุณ เพทาย เสาเมืองมูล Nam-tarn
283 29070 คุณ จุฑามาศ เรืองศิลป์ poopey
284 29071 คุณ แทนหทัย แสงมณี Tan
285 29073 คุณ เอื้องฟ้า อารินทร์ nam
286 29074 คุณ คันธารัตน์ แสงประสิทธิ์ ชะเอม
287 29076 คุณ อรระวี ชุ่มใจ Momo
288 29078 คุณ ปรัตถกร กาพิยะ โจอี้
289 29105 คุณ ชินกฤต นิลวรรณ
290 29107 คุณ ณัฐนนท์ พรพิภาค โอ๊ต
291 29120 คุณ ทัตพงศ์ เจริญกิจ ยิม
292 29124 คุณ วันวิสา ชัยเฉลิมพล numfon
293 29126 คุณ ปารัช วิษณุมหิมาชัย ผิง-ผิง
294 29140 คุณ อนุตร เขมัษเฐียร เอี่ยม
295 29141 คุณ โสภิดา เค้าศรีวงษ์ แนน
296 29144 คุณ ปรีชาชาญ ล่ามช้าง เต๊ะ
297 29145 คุณ นพรัตน์ ดวงศรี แน็ท
298 29147 คุณ ศิรภัสสร ไชยเป็ง พิมพ์
299 29148 คุณ ชัยเกษม ทองยศ กิฟ
300 29149 คุณ ปราย เรืองไวทย ปราย
301 29152 คุณ รัฐนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ อบอุ่น
302 29153 คุณ ปฐมพร ศิริวัฒน์ อาย
303 29157 คุณ พชร หอเจริญ first
304 29158 คุณ ศตนรร ชุณวงษ์ ยีน
305 29160 คุณ สรรพการ ไชยวงค์คำ ระฆัง
306 29162 คุณ ธนัช ครองทรัพย์ l3eam
307 29169 คุณ ประวีณ อยรังสฤษฎ์กูล win
308 29170 คุณ พรรษมน รติรังสี Pom ( ปอม )
309 29171 คุณ ภัคพล ครองบารมี กานต์
310 29173 คุณ กมลศักต์ เรือนทอง แชมป์
311 29174 คุณ บดินทร์ หาญสนามยุทธ เจมส์บอนด์
312 29176 คุณ ธีรภัทร กรรณิกา ภีม
313 29178 คุณ ยศกร ผาทอง เฟิร์ส
314 29200 คุณ ธนกร มณีรัตน์ แอมป์
315 29202 คุณ บุรชิต อิสสรานนท์ joke
316 29203 คุณ พงศกร โพธิ์ศรี ohm
317 29204 คุณ ปิยะพงษ์ วังพฤกษ์ top
318 29205 คุณ อุดมชัย อุทรา นิว
319 29206 คุณ นิติธร เข็มขาว mike
320 29210 คุณ จิระวัฒน์ เกษจรัล ปังปอนด์
321 29257 คุณ ปวีณวัช ลังกาฟ้า เบสท์
322 29258 คุณ ธนกฤต วงศ์ทองบาง เก่ง
323 29261 คุณ ปฏิพล อุษณีย์กนก
324 29981 คุณ วรท ชวชาติ มิล
325 29983 คุณ เจตน์บดินทร์ หมื่นสีมาภัทรา
326 29986 คุณ อภิญญา ทองเจริญเกียรติ Fern
327 30003 คุณ มัญชุภา เกิดประดิษฐ์ มีน
328 30007 คุณ เขมทิน กนกแสนไพศาล โฟน
329 30023 คุณ พิสิษฐ์ มาลาศรี Poppy
330 30030 คุณ ปวรินทร์ เติมศรีสุข nok
331 30035 คุณ ณัฐดนัย บำรุงศรี Oat
332 30041 คุณ สถาพร นากวิไล Poo
333 30045 คุณ พลพรสรวง เรืองศรีเจริญรุ่ง มอส
334 30052 คุณ ศุภิสรา รัศมีพลังสันติ ผึ้ง
335 30054 คุณ สหรัฐ อำพรไพ
336 30056 คุณ โชค ผลละออ Dam
337 30059 คุณ ทรงยศ พุทธิกุล หยก
338 30060 คุณ กันตนิกข์ ปันธิ boat
339 30062 คุณ กมลชนก นิลโขง หมิว
340 30075 คุณ รัชนก กันแก้ว nook
341 30082 คุณ กฤตวัฒน์ กุณาน้อย เบลล์
342 30083 คุณ ฉัตรฑริกา ปัญญาโสภา ขิม
343 30085 คุณ ปัทมพร ศีลสังวรคุณ หมิว
344 30815 คุณ พัชร ผ่องเจริญกุล พี
345 30823 คุณ คุณากร เชียงแรง cake
346 30829 คุณ นภัสสร อ่ำเทศ Rung
347 30834 คุณ พัทธมน ปงกองแก้ว Pai
348 30838 คุณ ณัฐนนท์ ราชสิทธิ์ fame
349 30848 คุณ อรวรรยา ก๋าตุ้ย เฟิส
350 30886 คุณ พชรพล ชาญชัยสมร นิค
351 31071 คุณ วรปรัชญ์ แสนสุวรรณ์ Peak
352 31598 คุณ ชาติเชื้อ หุตามัย สอง
353 31603 คุณ ธีรเชษฐ์ แก้วกำเนิด Title
354 31715 คุณ วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์ น้ำใจ
355 31718 คุณ ธัญสินี รัตนกวิน Mine
356 32323 คุณ อาทิตยา ทองวานิช
357 32349 คุณ ชนกนันท์ แซ่ลี้ อะตอม
358 32354 คุณ ปัณฑารีย์ ชัยยศ NinJa
359 32368 คุณ ชนิกานต์ ชมชื่น สายป่าน
360 32375 คุณ อัลิปรียา ลิขิตตระกูลวงศ์ เมย์
361 32394 คุณ ธนวัฒน์ นิติกุลเกยูร นะ
362 32403 คุณ ภาสกร นนทิพงศ์ บี
363 32512 คุณ กีรติ์กมล ศิริ มาย
364 33015 คุณ กนกนภา บุญส่งประเสริฐ น้ำหอม
365 33018 คุณ ณัฏฐา นันทขว้าง Aung-ing
366 33022 คุณ ธีรพันธุ์ เรืองศิริ ตุ่ย
367 33050 คุณ ณัฐนิชา นาคภาณุวัฒน์ ยุ้ย
368 33068 คุณ นุสสรี ปิยไท หมี่หมี
369 33073 คุณ เพชรแท้ พนัสอำพล pett
370 33763 คุณ ปรีชา ไชยบุญเรือง เบรส
371 33864 คุณ สุปรียา อินศรีไกร แพท
372 34049 คุณ สุพิชชา เทพกุล แอม
373 34052 คุณ ปรีดาภรณ์ โพธิป๊อ พลอย
374 34053 คุณ อัฐพร หวังพรไพบูลย์ เอก
375 34054 คุณ ณภัทร สารสุวรรณ walent
376 34056 คุณ วรพงษ์ กรัณย์ไพบูลย์ bank
377 34057 คุณ ปุณณวิช พันทอง ไม้
378 34058 คุณ ธนภัทร พงศ์กระพันธ์ โนโน่
379 34059 คุณ วรเทพ หวังตระกูลชัย เทพ
380 34061 คุณ ณัฐพล พัทธะศิลป์ ณัฐ
381 34063 คุณ ฐิติพร อ้ายดี เมย์
382 34064 คุณ วราภรณ์ ขันสุรินทร์ นาย
383 34065 คุณ กวินภพ จิโน มาร์ค
384 34066 คุณ ชนิดาภา ธัญธราดล แพง
385 34067 คุณ พิตรพิบูล ข่ายสุวรรณ เครน
386 34068 คุณ เกวลี นุกูลกิจบำรุง แป้ง
387 34069 คุณ วรนารี ณ ลำพูน เพื่อน
388 34070 คุณ บุษรินทร์ สิงห์แก้ว ส้มโอ
389 34071 คุณ ฐิติกานต์ เพาะโภชน์ ฝน
390 34072 คุณ ศุภนิดา ธิป้อ โบว์
391 34073 คุณ จุฑาทิพย์ สว่างจิตร ทิพย์
392 34074 คุณ ศุภวิชญ์ กันทะวงศ์ ต้น
393 34075 คุณ พิชญ์สินี นิลพรัตน์ อีฟ
394 34076 คุณ ธมลวรรณ ริญญา มด
395 34077 คุณ พานุพงษ์ ผิวเหลือง เฟิรสท์
396 34078 คุณ ปวริศร์ กาเย็นทรีย์ ไกด์
397 34079 คุณ ภาณุพงศ์ ภูเขา นุ
398 34081 คุณ ธรณ์ธันย์ ใบสุวรรณ หมิง หมิง
399 34082 คุณ สุธิตา จำปามาลา บิว
400 34083 คุณ ดวงกมล มังคละคีรี น้ำ
401 34084 คุณ วริศรา กองอินทร์ มิ้น
402 34085 คุณ พชรมน คำปันติ๊บ อีฟ
403 34086 คุณ ชวิศา บุญมา เนย
404 34087 คุณ คุลิกา ศรีสวาท มุก
405 34088 คุณ ปภาวิน พรหมฟัง โอ๊ค
406 34089 คุณ ภูสุดา ยุวเลิศวาณิช พูห์
407 34091 คุณ นภัสรา สุวรรณโพธิฉัตร ใบเฟิร์น
408 34093 คุณ ณัฐพล ลิ่มสกุล โอ๊ค
409 34094 คุณ ณัฐวุฒิ พงค์ปวน นัท
410 34095 คุณ พัฒน์นภพรรณ ฐิตะสิริ แก้ม
411 34096 คุณ กมลวรรรณ กาละปัน มาย
412 34098 คุณ ศิระกร ตันบูรณา ฟุ่น
413 34099 คุณ ธัญพิสิษฐ์ คำอิสระ ทิ้วบ์
414 34100 คุณ พิรญาณ์ อยู่จำรัส กานต์
415 34101 คุณ บารมี บุณยรัตนสุนทร เจมส์
416 34102 คุณ ศุภนิดา ทาวงค์ ฟ้า
417 34103 คุณ ศศิพิมพ์ ศิริธร พิมพ์
418 34106 คุณ อารียา ปัญญาวงค์ แอม
419 34107 คุณ กมล ราชคม เจ
420 34109 คุณ ณัฏฐนันท์ กิจจานุลักษณ์ หลิว
421 34111 คุณ สันติมน ทองเกตุ Non
422 34112 คุณ มัญชุพร นาวีพัฒนา บี
423 34113 คุณ นันทพร ทองคำ น้ำค้าง
424 34114 คุณ ภารดี ศรีเอี่ยม พลอย
425 34115 คุณ อชิรญาณ์ แสงเพชร ชะเอม
426 34116 คุณ ชวิศา มณีโกศล ปุ้ย
427 34117 คุณ ธาม อ๋างสกุล ธาม
428 34119 คุณ ปาณิศา พฤกษาพันธ์ทวี ป่าน
429 34120 คุณ พงศธร แผ่วสูงเนิน บูม
430 34121 คุณ ณัฐชยา ขยัน นัท
431 34123 คุณ ชุติภา ทาสัน นุ๊ก
432 34127 คุณ กชกร ใจวรรณ กานต์
433 34129 คุณ ธนพร ผักหวาน มิน
434 34131 คุณ เกริกวิทย์ ธรรมวงศ์ ตุลย์
435 34136 คุณ สิรภพ มีลือการ อิกคิว
436 34137 คุณ มนัสนันท์ กันทะสี ใบตอง
437 34139 คุณ วณิชญา คำพิคำ Jar
438 34140 คุณ ภัทรพล กาละปัน มอธ
439 34142 คุณ ภัทราวรรณ รุ่งเรืองวงศ์ แพรว
440 34143 คุณ ภัทราพร รุ่งเรืองวงศ์ แพร
441 34144 คุณ คณวัชร อาวิพันธุ์ เต้ย
442 34145 คุณ กิตติศัพท์ แสงทอง โป้
443 34146 คุณ มารุต ดำริห์ เจ
444 34147 คุณ กรกช ใจวรรณ กิ่ง
445 34148 คุณ ณัฐพงศ์ พรหมรักษ์ Nutty
446 34149 คุณ กัณฐิกา ลัฎฐิรัญ มะนาว
447 34150 คุณ จิตสุภา ธรรมจารี เจน
448 34151 คุณ สังขพงษ์ ณ วิชัย Benz
449 34152 คุณ ณัฐชนน ตรียกุล เม่น
450 34274 คุณ รัฏฐสันต์ ศรีสองเมือง เอิร์ธ
451 34453 คุณ ณัฐณิชา เมืองสุวรรณ มะเหมี่ยว
452 34456 คุณ อภิรักษ์ สารสมุทร เชม
453 34459 คุณ ศุลีพร คำบัวตอง อิ๋ง
454 34464 คุณ วิลาสินี กล้ำเปี้ย มายด์
455 34467 คุณ ณัชพล อยู่เย็น โดนัท
456 34469 คุณ วราพรรณ อินต๊ะหมุ้น กุ๊กกิ๊ก
457 34470 คุณ ชัยวัฒน์ เกษมพิทักษ์พงค์ จื้อ
458 34471 คุณ รมณ ตันสว่างกุล ป๊อป
459 34472 คุณ ทิติยา ชาวบัวใหญ่ แยม
460 34493 คุณ ชาญชัย ปิงกุล ปลื้ม
461 34514 คุณ วิลาสินี สุขะวงศ์นันท์ Aomam
462 34516 คุณ มทิดา สุวรรณธำมรงค์ กิ๊ฟท์
463 35095 คุณ ณิชาภัทร สุธาพันธ์ นิ้ง
464 35137 คุณ ภูรีรัตน์ เตมิยาจล เจน
465 35163 คุณ ปุญญิศา แสนศรี มาย
466 35170 คุณ ปภัสรา ฉันทวิจิตรวงศ์ น้ำฝน
467 35172 คุณ สรรัตน์ สัตยศักดิ์วงศา มีน
468 35205 คุณ มนัสวี เข็มคำ เอี๊ยม
469 35208 คุณ พรภวิษย์ มิตรเฉลียว บอสส์
470 35810 คุณ พศวีร์ วิจิตรกำเหนิดกุล เนติ์
471 28436 คุณ ธนาพงษ์ ปลิวอิสสระ เฟิร์ส
472 28624 คุณ อนุรัญช์ สิทธิธนสมบัติ กระตั้วkatua
473 28625 คุณ วิศัลย์ศยา พงษ์เทอดเกียรติ เฟิร์น
474 28626 คุณ ภัทรกฤต ปทุมาสูตร boss
475 28627 คุณ ปองกานต์ ชวชาติ ไอซ์
476 28628 คุณ ชัยเฉลิม สุขจีระเดช oat
477 28629 คุณ รุจิ สอประดิษฐ์ เจมส์
478 28631 คุณ กัญจน์ ประสมทรัพย์ Tuinoy
479 28632 คุณ พงศธร ธงชัย บีม
480 28633 คุณ นภัสวรรณ ปฐมเนติกุล ฟ้า
481 28635 คุณ อตินุช สิงห์รีวงศ์ น้ำ
482 28636 คุณ บดินทร์ วงศ์สวัสดิ์ มอส
483 28638 คุณ ชวพงษ์ บรรณศักดิ์ เจฟฟรี่
484 28639 คุณ นรภัทร พงษ์พรต เมฆ
485 28640 คุณ วัศพล สิทธิโรจนกุล mike
486 28641 คุณ พีรพล วิมลสันติรังษี Bank
487 28642 คุณ กัญจิกา จิตรประเสริฐศรี มาย
488 28643 คุณ คทา พันธจักร มาย
489 28645 คุณ อชิระ อัศวเดชาฤทธิ์ Ken
490 28646 คุณ ณัฐณรงค์ พุทธิเกียรติ
491 28647 คุณ เมธาสิทธิ์ สมเจริญ เหม่า
492 28648 คุณ ระพี วรรณเลิศ P
493 28649 คุณ อสมา กาญจนกามล ม้อน
494 28650 คุณ กิตติภัฎ ศรีศิลปนันท์ บอนไซ
495 28651 คุณ รินทร์รัตน์ ศิริรัตน์ โอปอร์
496 28652 คุณ นพรัตน์ อ่อนแก้ว อาร์ม
497 28653 คุณ ธีรชัย เจียระนัยปรีดา ELF
498 28654 คุณ ฉัตรชัย เชิดชู โอม
499 28656 คุณ เกศวรางค์ ศรีเชียงราย หญิง
500 28657 คุณ ชนากานต์ ศิริรัตน์ karn
501 28658 คุณ ณิชนันทน์ สมจิตร ฟ้า
502 28660 คุณ จิรพัฒน์ ตียาภรณ์ โอ๊ต
503 28661 คุณ ภักดิ์สรรค์ สุวรรณเนตร เมย์
504 28662 คุณ ธัชพง สุขมงคลเจริญ กานต์
505 28663 คุณ ธัญลักษณ์ หวงสุวรรณากร เต้น
506 28664 คุณ วัชรีพร มอรอยอ ลูกไม้
507 28665 คุณ ภัทรีญา ชัยเฉพาะ น้ำผึ้ง
508 28667 คุณ ชยากร ไชยวงค์ เบนซ์
509 28668 คุณ ศุภกรณ์ อินทรีย์ กัญจน์
510 28669 คุณ เกวลิน ตุ่นแก้ว ฝ้าย
511 28670 คุณ สุริษา จินดาสมบูรณ์ อ๋อ
512 28671 คุณ วัชร มหากันธา หนุ่ม
513 28672 คุณ ศศิวิมล ใจศิลป์ นัท
514 28673 คุณ สหรัฐ ลิ้มศิริตระกูล dome
515 28674 คุณ เอกกมล มณีใส โย
516 28675 คุณ กันยารัตน์ อาษากิจ Ploy
517 28676 คุณ ไชยวัฒน์ วัฒนะจันทรกุล Coke
518 28677 คุณ กฤติณห์ นิ่มศิริเรืองผล เฟม
519 28678 คุณ จตุพงศ์ สิทธิโรจนกุล Fam
520 28679 คุณ วิริณ ชัยรัต ริณ
521 28680 คุณ ณัฐวัตร เธียรสิริ อ๋อง
522 28681 คุณ ชญาณิกา ชูเชิด มายด์
523 28682 คุณ ประกอบฉันท์ พฤฒชลกร บิว
524 28683 คุณ เปรมกมล เฮงจีระจรัส Pond
525 28684 คุณ ภัทรพัฒน์ กาญจนเกตุ ปรินส์
526 28687 คุณ ภัคพล สิทธิวงศ์ อัพ
527 28688 คุณ พิมพ์อร อุดมศรี on
528 28689 คุณ ธนกร เจียมวิจักษณ์ การ์ตูน
529 28690 คุณ สิริกัญญา ไชยวงศ์แก้ว กวาง
530 28692 คุณ ชนิกานต์ ไชยนันท์ นิ
531 28694 คุณ ชิษณุพงศ์ บูรพา chit
532 28695 คุณ ชนม์นิภา ชิกรัตน์ oil
533 28697 คุณ ธนพร เอื้องสวัสดิ์ นิม
534 28698 คุณ ภาณุรัตน์ กิตติวาณิชย์ ต่อ
535 28701 คุณ วริศธิชาพงศ์ วงศ์แก้ว
536 28702 คุณ รินพร ออกเวหา ฟาง
537 28704 คุณ ธนัญญา พฤกษ์เสถียร พริม
538 28705 คุณ สิรภพ ต.เจริญ boss
539 28706 คุณ ภัคนิฐ วิบูลสุข มะปราง
540 28707 คุณ วรณัน คุณาศักดากุล หยก
541 28708 คุณ กานต์ กาญจนวงศ์ ม้ง
542 28710 คุณ อรกช นันทดี เน
543 28711 คุณ ณัฏฐ์ปพน ตันตราธนานุวัฒน์ ปิง
544 28713 คุณ ศิวัส ศรีศิลปนันทน์ จอม
545 28714 คุณ พิชญา พิมสาร เพลง
546 28715 คุณ เทพประทาน จรัสกฤติกร คริสต์
547 28716 คุณ ศุภกานต์ สมบูรณ์ ดรีม
548 28717 คุณ กรัณยวรรธก์ อินทร์วงศ์ Anya
549 28718 คุณ ณัฐกานต์ เป็นต้น ฝ้าย
550 28719 คุณ ศศิธร แสงสว่างสัจกุล Joy
551 28720 คุณ ทวิติยา ยอดเมือง บีบี้
552 28722 คุณ อังคณา กิจมี numfon
553 28724 คุณ พราวพร กริชเอี่ยมคุณ Prow
554 28725 คุณ วฤณ ลิ้มตระกูล ปราง
555 28726 คุณ สราวุธ จิตรดี อาร์ต
556 28728 คุณ พิชชาพร วงค์บุญตัน แฟง
557 28729 คุณ ศิรินทร์ สวัสดิ์ศรี เจมส์
558 28730 คุณ ปรานต์ อนุศรี ปรานต์
559 28731 คุณ กนกกานต์ พงศ์พิชิตไชยกุล Bew
560 28732 คุณ ณภัทร ศุภรัตน์ภิญโญ Top
561 28733 คุณ ปุณยาพร นครังกุล fern
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ