ชื่อรุ่น ETERNALLY ' 76 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 163 คน
# 2519M3 ประธานรุ่น : คุณธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 8755 คุณ กฤษณ์ กันทะวัง เจน
2 8814 คุณ ไกรวรรณ มหาวนา
3 11114 คุณ ขวัญชัย ศรีวิเชษฐ์
4 10254 คุณ จิรศักดิ์ แซ่ตั้ง (จิรจันทร์จรัส)
5 10237 คุณ โตมร วิมลรัตน์
6 0 คุณ ราชันทร์ (ธีรเดช) มหากันธา
7 8780 คุณ ธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
8 10322 คุณ นิกร ปันจไชยา
9 8768 ดร. ประชา ตันเสนีย์ ลุง
10 8471 คุณ สกนธ์ กล้าหาญ
11 11122 คุณ สุทัศน์ กีฬาแปง อู๊ด
12 8713 คุณ สุพจน์ นิตินักปราชญ์
13 9346 คุณ สุรชัย จิณณะแก้ว
14 8764 คุณ สุวิทย์ ทรัพย์สมบูรณ์
15 8817 คุณ เอนก อินทะเทศ
16 12063 คุณ กฤษฏา อุทยาวลี โจ้
17 8716 พ.ต.อ. กฤษดา จันทร์ศรี จืด
18 8525 คุณ กิตติพงษ์ ธัมทะมาลา
19 8714 คุณ เกรียงศักดิ์ กนกแสนไพศาล
20 10209 คุณ เกียรติศักดิ์ ธนัญชัย
21 8787 คุณ คงศักดิ์ พุทธานนท์
22 10222 คุณ จรัญ แซ่เล้า
23 8534 คุณ จิริเดช จิตตภิรมย์
24 9682 คุณ จิรพงษ์ แซ่ตั้ง
25 8828 คุณ จิรพันธ์ จันทร์เข็ม
26 11036 คุณ จีรเดช อุดมสินค้า
27 8781 คุณ จุลเดช ชุ่มใจ
28 8819 คุณ เจษฏา ตียาภรณ์
29 10025 คุณ ชัชพงศ์ ใจกล้า
30 8476 คุณ ชัยทัศน์ บุญฤทธิ์
31 8840 คุณ ชาติชาย อุดมศรี
32 8793 คุณ ชินพันธ์ คุ้มสอน
33 9953 คุณ ชุมพัฒน์ แสวานี
34 9363 คุณ ไชยชนะ ไชยนิเวสน์
35 10022 คุณ ณรงค์ศักดิ์ ทิเขียน
36 8804 คุณ ดำรง พูลอุดม
37 8858 ร.ต.ต. ตระกูลศักดิ์ พรหมปาลิต
38 8771 ร.ต.ต. ทนงศักดิ์ ประสพโชคชัย โต้ง
39 8823 คุณ ทรงยศ วงศ์คำฟูเจริญ
40 12537 คุณ ทรงวิทย์ อ้อมวารี
41 12494 คุณ ทรงวุฒิ วิชัยขัทคะ
42 11060 คุณ ทรงศักดิ์ ศรีอำพร
43 8779 คุณ ทวีรักษ์ ศรีวิรัตน์
44 11131 คุณ ทศพร สุวรรณอัมพร
45 10734 คุณ ทินกร เกียรติปรีชา ปอง
46 8852 คุณ ทินกร ภักดีวรกุล
47 8485 คุณ ทิวา แผ่นชัยภูมิ
48 9679 ร.ต. ธีรศักดิ์ คิคชัย
49 8849 คุณ ธนสารสมบัติ ณ เชียงใหม่
50 8561 ร.อ. ธรรมนูญ ศรีไชยวงศ์
51 8757 คุณ ธานี ปัญทจักร์
52 10790 คุณ ธีรพล แก้วกันธา
53 8773 คุณ ธีระชัย หรรษา
54 8462 คุณ ธีระพันธ์ จันทะเจริญ
55 8843 ผศ. ธีระยุทธ บุนนาค
56 10227 จ.ส.อ. นพดล คำประพันธ์
57 9296 คุณ นิกร นิมากร
58 8799 คุณ นิคม มังกรทอง
59 8786 คุณ นิพนธ์ พวงแก้ว
60 8711 คุณ นิรันดร์ จันทร์รัศมี
61 8831 คุณ นิรันดร์ เฮงจีระจรัส
62 12534 คุณ บุญช่วย สิริพัฒน์
63 8775 คุณ บุญรักษ์ ศรีอาภรณ์
64 8759 คุณ ปณิธาน สุภารัตน์ แม็ค
65 8813 คุณ ประจญ กุสุมภ์รัชพฤกษ์
66 11116 คุณ ประชา คุตติกุล
67 12544 คุณ ประทีป ภักดีรอด
68 8760 คุณ ประธาน จันทร์มหเสถียร
69 8782 นพ. ประวิทย์ อินทรสุขุม
70 8853 คุณ ประสิทธิ์ กัลป์ยาณพิสุทธิ์
71 8458 คุณ ประสูติ ชิกรัตน์
72 9292 คุณ ประเสริฐ จอมมูล
73 9310 คุณ ประเสริฐ ลือชัย
74 10261 คุณ ปริญญา สิงห์ทอง
75 8767 คุณ ปรีชา(หฤทธ์) คำณพัฒน์
76 12545 คุณ ปรีชา สินันตา
77 12064 คุณ ธนชาต (ป้อมเพชร) อุทยาวลี ป้อม
78 8816 ร.ต. ปิยมิตร เพ็ชรณสังกุล ต๋อย
79 8827 คุณ พยัคฆ์ สังข์สุนทร
80 8825 พ.ท. พรศักดิ์ สุนทรพันธุ์ ตุ๊(ฉายาตอนเรียน ไอ้แห้งของเพื่อน)
81 12510 คุณ พรสรรค์ สิมารักษ์
82 8666 พ.ต. พิเชษฐ วงศ์สวย
83 8845 คุณ พิพัฒน์ พรหมสุวรรณ
84 10214 คุณ พิภพ ภูธรใจ
85 11055 คุณ พีรพงศ์ พิณอุดม
86 8470 คุณ เพชรยุทธ พุทธพันธ์
87 11171 คุณ ภาคภูมิ เอลาฬุกานนท์
88 12068 คุณ ภาณุ จุมปามันท์
89 8708 คุณ ภูวนาถ วจนะคัมภีร์
90 8856 คุณ ภูษิต ตันสุชาติ
91 10236 คุณ มงคล ลีรพันธุ์
92 10223 คุณ มนู บัวคำปัน
93 8717 คุณ มานพ เนตรสุวรรณ
94 10204 คุณ ยงยุทธ์ จันทรไพบูลย์ขจร
95 8763 คุณ ยุทธนา กุลศรีสุวรรณ
96 8715 คุณ ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ เอี๊ยด
97 10241 คุณ ยุทธพงษ์ ฤทธิวาจา
98 8940 คุณ รณฤทธิ์ มณีสงฆ์
99 8859 ดร. รักษ์ พรหมปาลิต
100 9993 คุณ ราม พงศ์พฤกษทล
101 12546 คุณ รุจกร สารพันธุ์
102 10245 คุณ วรศักดิ์ วิทยากรณ์
103 12060 คุณ วราวุธ คันธาเวช
104 12525 คุณ วเรศวร โตสุพันธ์
105 8758 คุณ วสันต์ เบญจวรรณ
106 12481 คุณ วสันต์ มณีใส
107 8848 คุณ วัฒนสมบัติ ณ เชียงใหม่
108 8847 คุณ วิกรม รอยวิรัตน์
109 10228 คุณ วิทยา คำมงคล
110 8778 ส.อ. วิทยา ศิริวิสูตร
111 12067 คุณ วิระภาพ เมฆสว่าง
112 8191 คุณ วิรัตน์ เมฆะ
113 8234 คุณ วิโรจน์ ดิฐพงษ์พิชญ์
114 9984 คุณ วิษณุ กูลจิตร
115 8829 คุณ วิสุทธิ์ ใจเที่ยง
116 8789 คุณ วีระพันธ์ ศรีสุวรรณ
117 8839 คุณ ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ อาย
118 8822 คุณ ศิริพัฒน์ สุขเกษม
119 11092 คุณ ศิริศักดิ์ นกมีรอด เต่า
120 8776 คุณ ศุภชัย เตชกิจเวช
121 9397 คุณ ศุภวิชญ์ ไชยลังการณ์
122 8809 คุณ เศวต เสริมพานิชย์ บ๊อท (ควาย )
123 8815 คุณ สมเกียรติ ดวงทิพย์
124 8547 จ.ส.อ. สมชาย คำแสน
125 8220 คุณ สมชาย สุวรรณ
126 10224 ดต. สมบรูณ์ ชัยชมภู
127 10212 คุณ สมบูรณ์ บัวคำปัน
128 8991 คุณ สมพงษ์ คูตระกูล
129 8851 คุณ สมพงษ์ เมืองดี
130 12482 คุณ สมพงษ์ หาสิตพานิชกุล
131 8808 คุณ สมลักษณ์ กัณฑารัตน์
132 8996 คุณ สรวุฒิ สุวรรณอำภา
133 10205 พ.ต. สันตจิต ช่วงฉ่ำ
134 10217 คุณ สาทิส ถาวรนันท์ ใหม่
135 8709 คุณ สิริศักดิ์ วิมลสันติรังษี
136 9401 คุณ สุเชาว์ ศกุนะสิงห์
137 10262 คุณ สุทธินันท์ ลีรพันธุ์
138 9980 คุณ สุเทพ ภมรสูตร
139 8834 คุณ สุรพงษ์ พรหมชนะ
140 8803 คุณ สุวิทย์ ไชยมงคล
141 8769 คุณ เสรี สมบูรณ์
142 8766 คุณ อดิศร์ ไชยประสิทธิ์ โอ๋
143 8207 คุณ อนวัช จันทนะโพธิ์ Apple
144 8807 คุณ อนุชา สิงห์รีวงศ์ มิกส์
145 8800 คุณ อนุชา สุวรรณกูล หน้อย
146 9969 คุณ อนุชิต นันทขว้าง
147 10249 คุณ อรรควิช อินทร์วงค์
148 8841 คุณ อรรถชาย ณ บางช้าง เต้ เพื่อนชอบเรียก ไอ้ช้าง
149 8844 คุณ อรรถวัฒน์ อุณเวทย์วานิช
150 12511 คุณ อริยะ สิมารักษ์
151 12501 คุณ อัชฌา นันทดี
152 12514 คุณ อารมณ์ อภิบาล
153 8784 คุณ อิทธิเดช ชัยมงคล
154 10371 คุณ อินผล กันทะพรหม
155 11041 คุณ อุดมศักดิ์ สาครสินธุ์
156 8824 พ.ต.อ. ชาญชัย (เอกกมล) เชาวน์เกษม เปี๊ยก
157 9335 คุณ พูนศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์
158 8720 คุณ ศ้กดิ์สิทธิ์ ศ้กดิ์ธนานนท์
159 0 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ถ่านคำ
160 8802 นาย สมประสงค์ (ประสงค์) บุญเกิด
161 0 คุณ บันฑูร ละออชัยรังสี
162 8820 พ.อ. ไกรวุฒิ ทศพะรินทร์
163 9353 สุทิน วรรณวาสน์ รถ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ