ชื่อรุ่น ETERNALLY ' 76 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 163 คน
# 2519M3 ประธานรุ่น : คุณธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ บันฑูร ละออชัยรังสี
2 8820 พ.อ. ไกรวุฒิ ทศพะรินทร์
3 9353 สุทิน วรรณวาสน์ รถ
4 12063 คุณ กฤษฏา อุทยาวลี โจ้
5 8716 พ.ต.อ. กฤษดา จันทร์ศรี จืด
6 8525 คุณ กิตติพงษ์ ธัมทะมาลา
7 8714 คุณ เกรียงศักดิ์ กนกแสนไพศาล
8 10209 คุณ เกียรติศักดิ์ ธนัญชัย
9 8787 คุณ คงศักดิ์ พุทธานนท์
10 10222 คุณ จรัญ แซ่เล้า
11 8534 คุณ จิริเดช จิตตภิรมย์
12 9682 คุณ จิรพงษ์ แซ่ตั้ง
13 8828 คุณ จิรพันธ์ จันทร์เข็ม
14 11036 คุณ จีรเดช อุดมสินค้า
15 8781 คุณ จุลเดช ชุ่มใจ
16 8819 คุณ เจษฏา ตียาภรณ์
17 10025 คุณ ชัชพงศ์ ใจกล้า
18 8476 คุณ ชัยทัศน์ บุญฤทธิ์
19 8840 คุณ ชาติชาย อุดมศรี
20 8793 คุณ ชินพันธ์ คุ้มสอน
21 9953 คุณ ชุมพัฒน์ แสวานี
22 9363 คุณ ไชยชนะ ไชยนิเวสน์
23 10022 คุณ ณรงค์ศักดิ์ ทิเขียน
24 8804 คุณ ดำรง พูลอุดม
25 8858 ร.ต.ต. ตระกูลศักดิ์ พรหมปาลิต
26 8771 ร.ต.ต. ทนงศักดิ์ ประสพโชคชัย โต้ง
27 8823 คุณ ทรงยศ วงศ์คำฟูเจริญ
28 12537 คุณ ทรงวิทย์ อ้อมวารี
29 12494 คุณ ทรงวุฒิ วิชัยขัทคะ
30 11060 คุณ ทรงศักดิ์ ศรีอำพร
31 8779 คุณ ทวีรักษ์ ศรีวิรัตน์
32 11131 คุณ ทศพร สุวรรณอัมพร
33 10734 คุณ ทินกร เกียรติปรีชา ปอง
34 8852 คุณ ทินกร ภักดีวรกุล
35 8485 คุณ ทิวา แผ่นชัยภูมิ
36 9679 ร.ต. ธีรศักดิ์ คิคชัย
37 8849 คุณ ธนสารสมบัติ ณ เชียงใหม่
38 8561 ร.อ. ธรรมนูญ ศรีไชยวงศ์
39 8757 คุณ ธานี ปัญทจักร์
40 10790 คุณ ธีรพล แก้วกันธา
41 8773 คุณ ธีระชัย หรรษา
42 8462 คุณ ธีระพันธ์ จันทะเจริญ
43 8843 ผศ. ธีระยุทธ บุนนาค
44 10227 จ.ส.อ. นพดล คำประพันธ์
45 9296 คุณ นิกร นิมากร
46 8799 คุณ นิคม มังกรทอง
47 8786 คุณ นิพนธ์ พวงแก้ว
48 8711 คุณ นิรันดร์ จันทร์รัศมี
49 8831 คุณ นิรันดร์ เฮงจีระจรัส
50 12534 คุณ บุญช่วย สิริพัฒน์
51 8775 คุณ บุญรักษ์ ศรีอาภรณ์
52 8759 คุณ ปณิธาน สุภารัตน์ แม็ค
53 8813 คุณ ประจญ กุสุมภ์รัชพฤกษ์
54 11116 คุณ ประชา คุตติกุล
55 12544 คุณ ประทีป ภักดีรอด
56 8760 คุณ ประธาน จันทร์มหเสถียร
57 8782 นพ. ประวิทย์ อินทรสุขุม
58 8853 คุณ ประสิทธิ์ กัลป์ยาณพิสุทธิ์
59 8458 คุณ ประสูติ ชิกรัตน์
60 9292 คุณ ประเสริฐ จอมมูล
61 9310 คุณ ประเสริฐ ลือชัย
62 10261 คุณ ปริญญา สิงห์ทอง
63 8767 คุณ ปรีชา(หฤทธ์) คำณพัฒน์
64 12545 คุณ ปรีชา สินันตา
65 12064 คุณ ธนชาต (ป้อมเพชร) อุทยาวลี ป้อม
66 8816 ร.ต. ปิยมิตร เพ็ชรณสังกุล ต๋อย
67 8827 คุณ พยัคฆ์ สังข์สุนทร
68 8825 พ.ท. พรศักดิ์ สุนทรพันธุ์ ตุ๊(ฉายาตอนเรียน ไอ้แห้งของเพื่อน)
69 12510 คุณ พรสรรค์ สิมารักษ์
70 8666 พ.ต. พิเชษฐ วงศ์สวย
71 8845 คุณ พิพัฒน์ พรหมสุวรรณ
72 10214 คุณ พิภพ ภูธรใจ
73 11055 คุณ พีรพงศ์ พิณอุดม
74 8470 คุณ เพชรยุทธ พุทธพันธ์
75 11171 คุณ ภาคภูมิ เอลาฬุกานนท์
76 12068 คุณ ภาณุ จุมปามันท์
77 8708 คุณ ภูวนาถ วจนะคัมภีร์
78 8856 คุณ ภูษิต ตันสุชาติ
79 10236 คุณ มงคล ลีรพันธุ์
80 10223 คุณ มนู บัวคำปัน
81 8717 คุณ มานพ เนตรสุวรรณ
82 10204 คุณ ยงยุทธ์ จันทรไพบูลย์ขจร
83 8763 คุณ ยุทธนา กุลศรีสุวรรณ
84 8715 คุณ ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ เอี๊ยด
85 10241 คุณ ยุทธพงษ์ ฤทธิวาจา
86 8940 คุณ รณฤทธิ์ มณีสงฆ์
87 8859 ดร. รักษ์ พรหมปาลิต
88 9993 คุณ ราม พงศ์พฤกษทล
89 12546 คุณ รุจกร สารพันธุ์
90 10245 คุณ วรศักดิ์ วิทยากรณ์
91 12060 คุณ วราวุธ คันธาเวช
92 12525 คุณ วเรศวร โตสุพันธ์
93 8758 คุณ วสันต์ เบญจวรรณ
94 12481 คุณ วสันต์ มณีใส
95 8848 คุณ วัฒนสมบัติ ณ เชียงใหม่
96 8847 คุณ วิกรม รอยวิรัตน์
97 10228 คุณ วิทยา คำมงคล
98 8778 ส.อ. วิทยา ศิริวิสูตร
99 12067 คุณ วิระภาพ เมฆสว่าง
100 8191 คุณ วิรัตน์ เมฆะ
101 8234 คุณ วิโรจน์ ดิฐพงษ์พิชญ์
102 9984 คุณ วิษณุ กูลจิตร
103 8829 คุณ วิสุทธิ์ ใจเที่ยง
104 8789 คุณ วีระพันธ์ ศรีสุวรรณ
105 8839 คุณ ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ อาย
106 8822 คุณ ศิริพัฒน์ สุขเกษม
107 11092 คุณ ศิริศักดิ์ นกมีรอด เต่า
108 8776 คุณ ศุภชัย เตชกิจเวช
109 9397 คุณ ศุภวิชญ์ ไชยลังการณ์
110 8809 คุณ เศวต เสริมพานิชย์ บ๊อท (ควาย )
111 8815 คุณ สมเกียรติ ดวงทิพย์
112 8547 จ.ส.อ. สมชาย คำแสน
113 8220 คุณ สมชาย สุวรรณ
114 10224 ดต. สมบรูณ์ ชัยชมภู
115 10212 คุณ สมบูรณ์ บัวคำปัน
116 8991 คุณ สมพงษ์ คูตระกูล
117 8851 คุณ สมพงษ์ เมืองดี
118 12482 คุณ สมพงษ์ หาสิตพานิชกุล
119 8808 คุณ สมลักษณ์ กัณฑารัตน์
120 8996 คุณ สรวุฒิ สุวรรณอำภา
121 10205 พ.ต. สันตจิต ช่วงฉ่ำ
122 10217 คุณ สาทิส ถาวรนันท์ ใหม่
123 8709 คุณ สิริศักดิ์ วิมลสันติรังษี
124 9401 คุณ สุเชาว์ ศกุนะสิงห์
125 10262 คุณ สุทธินันท์ ลีรพันธุ์
126 9980 คุณ สุเทพ ภมรสูตร
127 8834 คุณ สุรพงษ์ พรหมชนะ
128 8803 คุณ สุวิทย์ ไชยมงคล
129 8769 คุณ เสรี สมบูรณ์
130 8766 คุณ อดิศร์ ไชยประสิทธิ์ โอ๋
131 8207 คุณ อนวัช จันทนะโพธิ์ Apple
132 8807 คุณ อนุชา สิงห์รีวงศ์ มิกส์
133 8800 คุณ อนุชา สุวรรณกูล หน้อย
134 9969 คุณ อนุชิต นันทขว้าง
135 10249 คุณ อรรควิช อินทร์วงค์
136 8841 คุณ อรรถชาย ณ บางช้าง เต้ เพื่อนชอบเรียก ไอ้ช้าง
137 8844 คุณ อรรถวัฒน์ อุณเวทย์วานิช
138 12511 คุณ อริยะ สิมารักษ์
139 12501 คุณ อัชฌา นันทดี
140 12514 คุณ อารมณ์ อภิบาล
141 8784 คุณ อิทธิเดช ชัยมงคล
142 10371 คุณ อินผล กันทะพรหม
143 11041 คุณ อุดมศักดิ์ สาครสินธุ์
144 8824 พ.ต.อ. ชาญชัย (เอกกมล) เชาวน์เกษม เปี๊ยก
145 8755 คุณ กฤษณ์ กันทะวัง เจน
146 8814 คุณ ไกรวรรณ มหาวนา
147 11114 คุณ ขวัญชัย ศรีวิเชษฐ์
148 10254 คุณ จิรศักดิ์ แซ่ตั้ง (จิรจันทร์จรัส)
149 10237 คุณ โตมร วิมลรัตน์
150 0 คุณ ราชันทร์ (ธีรเดช) มหากันธา
151 8780 คุณ ธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
152 10322 คุณ นิกร ปันจไชยา
153 8768 ดร. ประชา ตันเสนีย์ ลุง
154 8471 คุณ สกนธ์ กล้าหาญ
155 11122 คุณ สุทัศน์ กีฬาแปง อู๊ด
156 8713 คุณ สุพจน์ นิตินักปราชญ์
157 9346 คุณ สุรชัย จิณณะแก้ว
158 8764 คุณ สุวิทย์ ทรัพย์สมบูรณ์
159 8817 คุณ เอนก อินทะเทศ
160 9335 คุณ พูนศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์
161 8720 คุณ ศ้กดิ์สิทธิ์ ศ้กดิ์ธนานนท์
162 0 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ถ่านคำ
163 8802 นาย สมประสงค์ (ประสงค์) บุญเกิด
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ