ชื่อรุ่น ETERNALLY ' 76 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 162 คน
# 2519M3 ประธานรุ่น : คุณธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 8761 คุณ บันฑูร ละออชัยรังสี ฑูร
2 8820 พ.อ.(พิเศษ) ไกรวุฒิ ทศพะรินทร์ อ้าย/จอย
3 9353 คุณ สุทิน วรรณวาสน์ ทิน
4 12063 คุณ กฤษฏา อุทยาวลี โจ้
5 8716 พ.ต.อ. กฤษดา จันทร์ศรี จืด
6 8525 คุณ กิตติพงษ์ ธัมทะมาลา
7 10209 คุณ เกียรติศักดิ์ ธนัญชัย
8 8787 คุณ คงศักดิ์ พุทธานนท์
9 10222 คุณ จรัญ แซ่เล้า
10 8534 คุณ จิริเดช จิตตภิรมย์
11 9682 คุณ จิรพงษ์ แซ่ตั้ง
12 8828 คุณ จิรพันธ์ จันทร์เข็ม
13 11036 คุณ จีรเดช อุดมสินค้า
14 8781 คุณ จุลเดช ชุ่มใจ
15 8819 คุณ เจษฏา ตียาภรณ์
16 10025 คุณ ชัชพงศ์ ใจกล้า
17 8476 คุณ ชัยทัศน์ บุญฤทธิ์
18 8840 คุณ ชาติชาย อุดมศรี
19 8793 คุณ ชินพันธ์ คุ้มสอน
20 9953 คุณ ชุมพัฒน์ แสวานี
21 9363 คุณ ไชยชนะ ไชยนิเวสน์
22 10022 คุณ ณรงค์ศักดิ์ ทิเขียน
23 8804 คุณ ดำรง พูลอุดม
24 8858 ร.ต.ต. ตระกูลศักดิ์ พรหมปาลิต
25 8771 ร.ต.ต. ทนงศักดิ์ ประสพโชคชัย โต้ง
26 8823 คุณ ทรงยศ วงศ์คำฟูเจริญ
27 12537 คุณ ทรงวิทย์ อ้อมวารี
28 12494 คุณ ทรงวุฒิ วิชัยขัทคะ
29 11060 คุณ ทรงศักดิ์ ศรีอำพร
30 8779 คุณ ทวีรักษ์ ศรีวิรัตน์
31 11131 คุณ ทศพร สุวรรณอัมพร
32 10734 คุณ ทินกร เกียรติปรีชา ปอง
33 8852 คุณ ทินกร ภักดีวรกุล
34 8485 คุณ ทิวา แผ่นชัยภูมิ
35 9679 ร.ต. ธีรศักดิ์(สุรกฤษฎ์) คิคชัย
36 8849 คุณ ธนสารสมบัติ ณ เชียงใหม่ จี้ด
37 8561 ร.อ. ธรรมนูญ ศรีไชยวงศ์
38 8757 คุณ ธานี ปัญทจักร์
39 10790 คุณ ธีรพล แก้วกันธา
40 8773 คุณ ธีระชัย หรรษา
41 8462 คุณ ธีระพันธ์ จันทะเจริญ
42 8843 รศ.ดร. ธีระยุทธ บุนนาค
43 10227 จ.ส.อ. นพดล คำประพันธ์
44 9296 คุณ นิกร นิมากร
45 8799 คุณ นิคม มังกรทอง
46 8786 คุณ นิพนธ์ พวงแก้ว
47 8711 คุณ นิรันดร์ จันทร์รัศมี
48 8831 คุณ นิรันดร์ เฮงจีระจรัส
49 12534 คุณ บุญช่วย สิริพัฒน์
50 8775 คุณ บุญรักษ์ ศรีอาภรณ์
51 8759 คุณ ปณิธาน สุภารัตน์ แม็ค
52 8813 คุณ ประจญ กุสุมภ์รัชพฤกษ์
53 11116 คุณ ประชา คุตติกุล
54 12544 คุณ ประทีป ภักดีรอด
55 8760 คุณ ประธาน จันทร์มหเสถียร
56 8782 นพ. ประวิทย์ อินทรสุขุม
57 8853 คุณ ประสิทธิ์ กัลป์ยาณพิสุทธิ์
58 8458 คุณ ประสูติ ชิกรัตน์
59 9292 คุณ ประเสริฐ จอมมูล
60 9310 คุณ ประเสริฐ ลือชัย
61 10261 คุณ ปริญญา สิงห์ทอง
62 8767 คุณ ปรีชา(หฤทธ์) คำณพัฒน์
63 12545 คุณ ปรีชา สินันตา
64 12064 คุณ ธนชาต (ป้อมเพชร) อุทยาวลี ป้อม
65 8816 ร.ต. ปิยมิตร เพ็ชรณสังกุล ต๋อย
66 8827 คุณ พยัคฆ์ สังข์สุนทร
67 8825 พ.ท. พรศักดิ์ สุนทรพันธุ์ ตุ๊(ฉายาตอนเรียน ไอ้แห้งของเพื่อน)
68 12510 คุณ พรสรรค์ สิมารักษ์
69 8666 พ.ต. พิเชษฐ วงศ์สวย
70 8845 คุณ พิพัฒน์ พรหมสุวรรณ
71 10214 คุณ พิภพ ภูธรใจ
72 11055 คุณ พีรพงศ์ พิณอุดม
73 8470 คุณ เพชรยุทธ พุทธพันธ์
74 11171 คุณ ภาคภูมิ เอลาฬุกานนท์
75 12068 คุณ ภาณุ จุมปามันท์
76 8708 คุณ ภูวนาถ วจนะคัมภีร์
77 8856 คุณ ภูษิต ตันสุชาติ
78 10236 คุณ มงคล ลีรพันธุ์
79 10223 คุณ มนู บัวคำปัน
80 8717 คุณ มานพ เนตรสุวรรณ
81 10204 คุณ ยงยุทธ์ จันทรไพบูลย์ขจร
82 8763 คุณ ยุทธนา กุลศรีสุวรรณ
83 8715 คุณ ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ เอี๊ยด
84 10241 คุณ ยุทธพงษ์ ฤทธิวาจา
85 8940 คุณ รณฤทธิ์ มณีสงฆ์
86 8859 ดร. รักษ์ พรหมปาลิต
87 9993 คุณ ราม พงศ์พฤกษทล แย็บ
88 12546 คุณ รุจกร สารพันธุ์
89 10245 คุณ วรศักดิ์ วิทยากรณ์
90 12060 คุณ วราวุธ คันธาเวช
91 12525 คุณ วเรศวร โตสุพันธ์
92 8758 คุณ วสันต์ เบญจวรรณ
93 12481 คุณ วสันต์ มณีใส
94 8848 คุณ วัฒนสมบัติ ณ เชียงใหม่
95 8847 คุณ วิกรม รอยวิรัตน์
96 10228 คุณ วิทยา คำมงคล
97 8778 ส.อ. วิทยา ศิริวิสูตร
98 12067 คุณ วิระภาพ เมฆสว่าง
99 8191 คุณ วิรัตน์ เมฆะ
100 8234 คุณ วิโรจน์ ดิฐพงษ์พิชญ์
101 9984 คุณ วิษณุ กูลจิตร
102 8829 คุณ วิสุทธิ์ ใจเที่ยง
103 8789 คุณ วีระพันธ์ ศรีสุวรรณ
104 8839 คุณ ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ อาย
105 8822 คุณ ศิริพัฒน์ สุขเกษม
106 11092 คุณ ศิริศักดิ์ นกมีรอด เต่า
107 8776 คุณ ศุภชัย เตชกิจเวช
108 9397 คุณ ศุภวิชญ์ ไชยลังการณ์
109 8809 คุณ เศวต เสริมพานิชย์ บ๊อท (ควาย )
110 8815 คุณ สมเกียรติ ดวงทิพย์
111 8547 จ.ส.อ. สมชาย คำแสน
112 8220 คุณ สมชาย สุวรรณ
113 10224 ดต. สมบรูณ์ ชัยชมภู
114 10212 คุณ สมบูรณ์ บัวคำปัน
115 8991 คุณ สมพงษ์ คูตระกูล
116 8851 คุณ สมพงษ์ เมืองดี
117 12482 คุณ สมพงษ์ หาสิตพานิชกุล
118 8808 คุณ สมลักษณ์ กัณฑารัตน์
119 8996 คุณ สรวุฒิ สุวรรณอำภา
120 10205 พ.ต. สันตจิต ช่วงฉ่ำ
121 10217 คุณ สาทิส ถาวรนันท์ ใหม่
122 8709 คุณ สิริศักดิ์ วิมลสันติรังษี
123 9401 คุณ สุเชาว์ ศกุนะสิงห์
124 10262 คุณ สุทธินันท์ ลีรพันธุ์
125 9980 คุณ สุเทพ ภมรสูตร
126 8834 คุณ สุรพงษ์ พรหมชนะ
127 8803 คุณ สุวิทย์ ไชยมงคล
128 8769 คุณ เสรี สมบูรณ์
129 8766 คุณ อดิศร์ ไชยประสิทธิ์ โอ๋
130 8207 คุณ อนวัช จันทนะโพธิ์ Apple
131 8807 คุณ อนุชา สิงห์รีวงศ์ มิกส์
132 8800 คุณ อนุชา สุวรรณกูล หน้อย
133 9969 คุณ อนุชิต นันทขว้าง
134 10249 คุณ อรรควิช อินทร์วงค์
135 8841 คุณ อรรถชาย ณ บางช้าง เต้ เพื่อนชอบเรียก ไอ้ช้าง
136 8844 คุณ อรรถวัฒน์ อุณเวทย์วานิช
137 12511 คุณ อริยะ สิมารักษ์
138 12501 คุณ อัชฌา นันทดี
139 12514 คุณ อารมณ์ อภิบาล
140 8784 คุณ อิทธิเดช ชัยมงคล
141 10371 คุณ อินผล กันทะพรหม
142 11041 คุณ อุดมศักดิ์ สาครสินธุ์
143 8824 พ.ต.อ. ชาญชัย (เอกกมล) เชาวน์เกษม เปี๊ยก
144 8755 คุณ กฤษณ์ กันทะวัง เจน
145 8814 คุณ ไกรวรรณ มหาวนา
146 11114 คุณ ขวัญชัย ศรีวิเชษฐ์
147 10254 คุณ จิรศักดิ์ แซ่ตั้ง (จิรจันทร์จรัส)
148 10237 คุณ โตมร วิมลรัตน์
149 8805 คุณ ราชันทร์ มหากันธา (ไพน์ทวี รัตนบวรชัยกุล) น้อง
150 8780 คุณ ธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
151 10322 คุณ นิกร ปันจไชยา
152 8768 ดร. ประชา ตันเสนีย์
153 8471 คุณ สกนธ์ กล้าหาญ
154 11122 คุณ สุทัศน์ กีฬาแปง อู๊ด
155 8713 คุณ สุพจน์ นิตินักปราชญ์
156 9346 คุณ สุรชัย จิณณะแก้ว
157 8764 คุณ สุวิทย์ ทรัพย์สมบูรณ์
158 8817 คุณ เอนก อินทะเทศ
159 9335 คุณ พูนศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์
160 8720 คุณ ศ้กดิ์สิทธิ์ ศ้กดิ์ธนานนท์
161 0 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ถ่านคำ
162 8802 นาย สมประสงค์ (ประสงค์) บุญเกิด
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ