ชื่อรุ่น ฑีฆ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 447 คน
# 2536M3 ประธานรุ่น : คุณกิตติพงษ์ โพธาเจริญ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 22900 คุณ กิตติพงษ์ โพธาเจริญ jack
2 17285 คุณ ณัฐวุฒิ พุทธหน่อแก้ว
3 17299 คุณ ธนัญชัย ทิพยมณฑล
4 17033 คุณ นพรัตน์ ศรีพวก
5 16929 คุณ นเรนทร์ มานะบุญ (เสียชีวิตแล้ว)
6 17106 คุณ รุตติกานต์ วงศ์เชษฐา
7 0 คุณ อธิป จันทรโรจน์
8 16983 คุณ เอกสิทธิ์ เครื่องทิพย์
9 16190 คุณ ธิติวุฒิ ปาศะบุตร์
10 17000 คุณ นพรัฐ เสรีกิติวงศ์
11 16213 คุณ ปฏิวัติ สฤษดิ์นำ
12 17052 คุณ กฤช นาคบัลลังก์
13 17072 คุณ กฤษฎา สุวรรณ
14 16912 คุณ กฤษณ์ จันทะวงศ์
15 16791 คุณ กฤษณ์ชัย วันชัยนาวิน
16 17336 คุณ กฤษดา ศรีโมครา
17 20304 คุณ กฤษดากร กาวิชัย
18 18493 คุณ กฤษทรัตน์ ดุมคง
19 17431 คุณ กฤษนะ สุขสกุลวัฒน์
20 21433 คุณ กังวาฬ ฟองแก้ว
21 18292 คุณ การวิทกิจ แถลงการณ์
22 17005 นางสาว กิจจาพล วรรณวิจิตร หนูโน๊ต
23 23153 คุณ กิตติ สันติธรรม
24 17305 คุณ กิตติธัช บุญมี
25 16811 คุณ กิตติพจน์ นิ้มประยูร
26 16725 คุณ กิตติภพ จงอารี
27 16930 คุณ กิรติพงษ์ ปัญญาเรือง
28 18489 คุณ กุลปราชญ์ ปัญญาชัย
29 22880 คุณ เก่ง ตันตรานนท์
30 17290 คุณ เก่งกานต์ ขัติยะ เก่ง
31 16789 คุณ เกมกุลิน นิธิชลสุข
32 22888 คุณ เกริกชัย ณ ลำพูน
33 17039 คุณ เกริกชัย มีเดช
34 20345 คุณ เกรียงไกร ไทยากรณ์
35 17047 คุณ เกรียงไกร สืบมงคลชัย
36 22891 คุณ โกวิท เหล็กสูงเนิน
37 20360 คุณ คชพล ฟวงทรัพย์
38 16733 คุณ ลักษณ์ ถากำเลิศ
39 17023 คุณ โฆษิต สมโน
40 16824 คุณ จงวุฒิ จันทร์โญ
41 16943 คุณ จตุพร ชฎาศิลป์
42 17067 คุณ จักรกฤต สมบูรณ์
43 17396 คุณ จักร์กฤษณ์ จิโนแสง
44 17061 คุณ จักรจตุพงษ์ สุรินคำ เปิ๊บ
45 17326 คุณ จักรพงษ์ สิริบุญรักษ์
46 17101 พ.อ.อ. จักรพันธ์ ปันโน Art
47 16991 คุณ จักรพันธ์ พวงมาลัย
48 17097 คุณ จักรพันธ์ สุชาติสกุลศรี
49 17288 คุณ จักรพันธ์ แสงนภาวรรณ
50 16759 คุณ จักรภพ เลาหรอดพันธ์
51 17439 คุณ จาตุรงค์ มูลละ
52 16899 คุณ จาตุรนต์ ชวชาติ
53 21157 คุณ จิคพรต บุญทรง
54 23139 คุณ จิตร ธรรมจารีย์ แก่น
55 16732 คุณ จิตรกร ไชยวุฒิ
56 17065 คุณ จิรวิชญ์ รักชาติ
57 16779 คุณ จีระศักดิ์ อาษากิจ
58 16837 คุณ จุฬาฤทธิ์ นาถประทาน
59 18538 คุณ เจตพันธุ์ เจตะภัย
60 16868 คุณ เจนจบทิศ ศิริพินทุ์ ไวท์
61 17095 คุณ เจษฎา กมลทิพย์ น้องตั้ม, (อีเจษ)
62 16773 คุณ เจษฎา กองคำ
63 17082 คุณ เจษฎา ธนารักษ์
64 17392 คุณ ชนัต ชาญวิทยเดช
65 18475 คุณ ชวรัฐ ปันทะนันท์
66 18534 คุณ ชัชวาล กังวาฬวงษ์ โย
67 17304 คุณ ชัชวาล ศิลปสุนทร
68 16898 คุณ ชัยรัตน์ ตรีคงคา
69 16775 คุณ ชาญ ชนินทร์อารักษ์
70 16890 คุณ ชาติชาย ดวงสอาด
71 17028 คุณ ชานนท์ ชยางคานนท์
72 17416 คุณ ชาวดี บารมี
73 16952 คุณ ชิระ ปราบศรีภูมิ
74 18580 คุณ ชิโนเรศ มณีจันทร์
75 22892 คุณ ชิรากร รัตนพันธ์
76 17090 คุณ ชีวิน อินต๊ะเสน
77 16999 คุณ ชูพงษ์ แสงมณี
78 16802 คุณ ชูศักดิ์ ชุ่มวารี
79 17334 คุณ เชษฐ์ ไชยวณณ์
80 16745 คุณ โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
81 17060 คุณ ฐาติพงษ์ วสุวัต
82 16970 คุณ ฐาปนพงศ์ คงสมอรรถ
83 16783 คุณ ณรงค์กร แสงมณี
84 16793 คุณ ณรงค์เกียรติ ยาวุฒิ
85 16731 คุณ ณรงค์ศักดิ์ สีตลานุชิต
86 16927 คุณ ณรงค์ศักดิ์ เสมอใจ เบิร์ด
87 16795 คุณ ณรากรณ์ อินทจักร
88 16926 คุณ ณัฐ นิลวรรณ
89 16903 คุณ รัฐกานต์ สิงห์แก้ว
90 17105 คุณ ณัฐพงศ์ รามโยธิน
91 16966 คุณ ณัฐพงศ์ สวัสดิ์วงษ์พร
92 17012 คุณ ณัฐพงศ์ สุริยา
93 18528 คุณ ณัฐพงษ์ กันธิยะ
94 16857 คุณ ณัฐพงษ์ จิตมั่นชัยธรรม
95 21193 คุณ ณัฐพงษ์ ชื่อมาก
96 22903 คุณ ณัฐพงษ์ ไฝนันดา โต( ไฝ )
97 16761 คุณ ณัฐพงษ์ สุวรรณรัตน์
98 16866 คุณ ณัฐพร ฮวดใหม่
99 16826 คุณ ณัฐพล ตะพาบน้ำ ตั้ม
100 16878 คุณ ณัฐพล ภู่เอี่ยม
101 16750 คุณ ณัฐพล อินทานุวัฒน์
102 17325 คุณ ณัฐพล อินทารักษ์
103 18530 คุณ ณัฐวัฒน์ สุทธิโพธิ์สุวรรณ์
104 16780 คุณ ณัฐวิช แสงหิรัญ
105 17286 นางสาว ณัฐวุฒิ เครือฟู น้องฟูฟู่
106 16776 คุณ ณัฐวุฒิ อัจฉริยาภรณ์
107 17059 คุณ ณัฐพงศ์ วรรณวิจิตร
108 17091 คุณ ดนัย ไพจิตรกาญจนกุล
109 21321 คุณ ดอดิเทพ แซ่โล่
110 21310 คุณ ดำรงฤทธิ์ หาญเจริญกิจ
111 17013 คุณ ดุรงค์ ฟองมูล
112 16881 คุณ ดุษฎี ศิริภากรการจน์
113 16911 คุณ ดุสิต ศรีวิชัย
114 17068 คุณ ทวีพงษ์ แท่งทอง
115 17071 คุณ ทวีลาภ ประดับรัตน์ TOG
116 16888 คุณ ทวีวัฒน์ ทิพย์เดโช
117 17323 คุณ ทศพล นวลฝั้น
118 16887 คุณ ทัศพล เหลืองศิโรรัตน์
119 20518 คุณ เทพนรินทร์ รินสม
120 21362 คุณ เทวพงษ์ ลิทองกุล
121 16854 ร.ต.อ. ธงเฉลิม ทองฉิม ธง
122 17300 คุณ ธงชาติ กิติบุตร
123 23021 คุณ ธนชัย ปกป้อง
124 16841 คุณ ธนพันธ์ คงนิติรัตน์
125 16804 คุณ ธนวัฒน์ วินาลัย
126 16917 คุณ ธนะโชค สันต์สวัสดิ์
127 16735 คุณ ธนิตย์ ถาทอง
128 17310 คุณ ธเนศ คำเบ้า คำเป้า
129 16956 คุณ ธรรมชัย สุขสำราญ ไผ่
130 16972 คุณ ธรรมนาถ เจริญบุญ
131 16996 คุณ ธวัชชัย บุญจู
132 23010 คุณ ธันยพงศ์ ตานะเศรษฐ
133 22242 คุณ ธารงค์รัฐ สุปินตา
134 16989 คุณ ธิษวิชญ์ วิทยาลัย
135 16974 คุณ ธีร พงศ์ศิริวรรณ
136 17019 คุณ ธีรเชษฐ์ ชัยชนะ
137 16939 คุณ ธีรพล เกตติมะ
138 23142 คุณ ธีรวุฒิ วิทยาวงศ์กุล
139 17084 คุณ ธีรศักดิ์ กัญชนะ Ford
140 18527 คุณ ธีระวุฒิ วินัยโกศล
141 17081 คุณ เธียร เอกทัตร์
142 16813 คุณ นครินทร์ ชัยทอง BIRD
143 22170 คุณ นฑนาท ชุ่มมี
144 16860 คุณ นนท์ จันทร์ต๊ะรังสี
145 16755 คุณ นนท์ มหิทธาฤทธิไกร
146 17004 คุณ นพพร ภักดีภิญโญ
147 21343 คุณ นพพร ลือวิฑูรเวชกิจ
148 16900 คุณ นพพร เอื่ยมไทยสงค์ บอส
149 16797 คุณ นภัทร สุขวงศ์
150 16954 คุณ นราธิป เทพกิดาการ
151 22175 คุณ นรุตม์ จันทร์กิติสกุล
152 16884 คุณ นฤการ สันติพงศ์
153 17327 คุณ นาวิน ทับมี
154 16814 คุณ นำพูณศักดิ์ ล่านพยา นำ
155 16830 คุณ นิจธวัช สมณะ
156 16766 คุณ นิติ จิวหานัง
157 17109 คุณ นิติวิทย์ ต๊ะเสี้ยว
158 18467 คุณ นิพนธ์ แซ่เตียว
159 21186 คุณ นิพันธ์ คันธรส
160 17002 คุณ นีลวัสน์ สายธารทิพย์
161 16782 คุณ นุชา มณีโชติ โน้ต
162 16746 คุณ บวรศักดิ์ ชุตินทราศรี
163 16894 คุณ บัณฑิต เพชรอำไพ โจ้
164 17056 คุณ ปฏิพัทธ์ กำไร
165 17430 คุณ ปฏิภาณ พรหมสอน
166 16815 คุณ ปฏิวัติ สมัตถะ
167 16741 คุณ ปฐพงศ์ อักษรวนิช
168 17333 คุณ ปณิธิ พี่พานิช นัด
169 16963 คุณ ประวิทย์ สุทธิรัตน์ชัยชาญ
170 22889 คุณ ประเสริฐ ลิขิตพัฒนวิศาล ตี๋
171 16798 ว่าที่ร้อยตรี ประหัษฎ์ บรรณศิลป์ ไม่มี
172 16975 คุณ ปรัชญ์ ปัตถมสิงห์ไชย
173 16921 คุณ ปรัชดา ด่านชัย
174 16757 คุณ ปรัชญา มหาวันชัย
175 17074 คุณ ปรารถนา ศรีเพ็ญ จิ๊บ
176 17058 คุณ ปริญญา โตคณิตชาติ
177 16893 คุณ ปองพล ชัยบบุญเป็ง เดียว
178 16729 คุณ ปิยเดชน์ กฤตธรรม
179 16870 คุณ พงศ์ยุทธ พึ่งแสง
180 16910 คุณ พงศ์วุฒิ สุขเกษม
181 16778 คุณ พงษ์กร ทองแพง
182 16763 ว่าที่ ร.ต. ภูดิศ เพียรกุศล พูน
183 16809 คุณ พงษ์ศักดิ์ สายชมภู
184 17287 คุณ พงษ์อนันท์ อุชชิน
185 16855 คุณ พยุหะ พงศ์พยุหะ
186 17044 คุณ พรพจน์ นาโค
187 22902 คุณ พรรษิษฐ์ จิรกิตยางกูร
188 18531 คุณ พฤกษ์ บูรณศิริ
189 16721 คุณ พฤตินัย ไชยวงศ์
190 22896 คุณ พฤทธิพงศ์ พูลสมบัติ
191 16829 คุณ พลกฤษณ์ ปินทยา
192 16902 คุณ พอพงศ์ ชื่อมาก
193 17295 คุณ พัฒนไชย จูฑะพุทธิ
194 18468 คุณ พัฒนเดช วรรณคำ
195 19607 ว่าที่ ร.ต. พัฒนนันท์ ปานพาน ตั๊ก
196 16920 คุณ พิชัย แก้วกันธร
197 17417 คุณ พัธนวิทย์ แสนอินต๊ะ
198 23840 คุณ พิเชษฎฐ เหล่าทอง
199 21167 คุณ พิเชษฐ์ ไทยนานา
200 18541 คุณ พิธา วอนเพียร
201 17281 คุณ พิพัฒน์ วงศ์ลาภพานิช
202 16924 คุณ พิพัฒน์พงศ์ พิณโนเอก
203 16871 คุณ พิษณุพงศ์ ทรงคำ บอย
204 17043 คุณ พุทธิพงค์ ประเสริฐ
205 17318 คุณ ไพสิฐ สุรักษ์ เอก
206 20529 คุณ ภวัต มาโนช
207 17316 คุณ ภัคพงศ์ ไชยวงศ์แก้ว dream
208 18443 คุณ ภัทรพงศ์ ศรีอำไพ โอ๊ต
209 16948 คุณ ภาณิพันธุ์ คล้ายแดง
210 16947 คุณ ภาณุพงศ์ คล้ายแดง
211 16922 คุณ ภาณุพงษ์ ฝั่งมณี
212 17030 คุณ ภาณุวัฒน์ กันยารัตน์
213 16848 คุณ ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง
214 16995 คุณ ภูวดล มหาวงค์
215 16846 คุณ ภูวดล มาลารัตน์
216 17328 คุณ มงคลศักดิ์ คล่องบำรุง
217 21344 คุณ มนตรี กันทาชาว
218 17102 คุณ มนตรี รัตนศราทอง หนึ่ง
219 22269 คุณ มารุต จอมเมือง
220 18462 ส.บ.ม เมธวิน คุณยศยิ่ง may
221 16816 คุณ ยงยุทธ ดวงถาวร
222 16744 คุณ ยงยุทธ อนุวงศ์เจริญ
223 17088 คุณ ยศวัชว์ ยอดเมือง
224 16785 คุณ ยสกล วงค์เลิศ
225 16244 คุณ ยุทธนา โสภา
226 16736 คุณ ยุทธพงษ์ เชวน์จำเริญ
227 16942 คุณ ยุทธพงษ์ ศรีประเสริฐ
228 17076 คุณ ยุทธภูมิ ยาสมุทร
229 16784 คุณ ยุทธรัฐ โสธิกุล
230 16788 คุณ รณกร สุริยะคำ
231 16933 คุณ รณภูมิ ตันยา
232 16869 คุณ รณยุทธ สุทธศิลป์
233 17322 คุณ รพี ตั้งทรงสุวรรณ์
234 16727 คุณ รังสรรค์ พูลทรัพย์
235 17017 คุณ รัชฏ ตันวิระ
236 16908 คุณ รัฐพงษ์ มามีสุข
237 16990 คุณ ราชันย์ ปาละวิชัย
238 22897 คุณ ราชันย์ สลิดแก้ว
239 17110 คุณ รุ่งโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ ซงม้วน (ซ้ง)
240 17283 คุณ รุ่งโรจน์ จามพฤกษ์
241 16916 คุณ ฤทธิชัย วาฤทธิ์ HUT
242 17423 คุณ วชิรพล นามะสนธิ
243 17037 คุณ วทัญญู ปัณฑรนนทะกะ
244 19523 คุณ วรกานต์ บุญกล้า
245 20356 คุณ วรเชษฐ์ ไพรศรี
246 16984 คุณ วรพงศ์ วงศ์มาลา
247 18554 คุณ วรวัฒน์ จับใจ
248 16799 คุณ วรวุฒิ ลำจวน
249 17087 คุณ วรเวช จันทรรัตน์
250 16973 คุณ วรสิน ศรีอำพร
251 22895 คุณ วรัตม์ สุระวดี
252 17309 คุณ วสันต์ อนุพงศ์พิพัฒน์ หยก
253 17306 คุณ วัชรชัย วรรธนะจิตติกุล
254 17317 คุณ วัชรพงศ์ กลิ่นปราณีต
255 17284 คุณ วัชรพงษ์ พงษ์สุวรรณ
256 17279 คุณ วัชระ คุณพิทักษ์
257 18448 คุณ วัชระ เลาเทาะ
258 17289 คุณ วันชัย จิระนันทราพร
259 22993 คุณ วันธนะ ศิลปวิลาวัณย์
260 16874 คุณ วาที พันธุวัฒน์ แป๊ะ
261 22893 คุณ วาริส วงษ์ทัศนะดิลก
262 23873 คุณ วิชัย กีระกิตติวาทย์
263 17032 คุณ วิชิตพันธุ์ รุ่งเรืองวงค์ BEER
264 17311 คุณ วิญญู คนงาน
265 16786 คุณ วิทิต ดำรงพงษ์พันธ์ จง ( วิทิต รถตู้ )
266 16812 คุณ วิวัฒน์ ใจโต
267 18458 คุณ วีรพงศ์ ไชยวงศ์
268 22210 คุณ วีรพจน์ ลีลามานิตย์
269 16842 คุณ วุฒิพงศ์ ชุ่มใจศรี
270 18445 คุณ เวหา ศรีสัวสดิ์
271 16734 คุณ ศกนต์ธนา ชมสวรรค์
272 17204 คุณ ศตวรรษ หงสาภินันท์
273 16941 คุณ ศรัณย์ วรัตพงศ์
274 16730 คุณ ศรายทุธ จำรูญสวัสดิ์
275 10007 คุณ ศราวุฒิ วรรณก้อน
276 16998 คุณ ศราวุธ วิจารณื
277 16856 คุณ ศันสิธร อารยางกูร
278 17015 คุณ ศิริชัย รัตนเพ็ญพร
279 18533 คุณ ศิริชัย ศิริธร
280 17018 คุณ ศิริชาติ ตันฑเมืองยศ
281 17062 คุณ ศิริวัฒน์ รัตนประดิษฐ์
282 16969 คุณ ศุภกิจ จินะใจ
283 16817 คุณ ศุภชัย วงษ์สิน
284 16794 คุณ ศุภชัย ศรีบุญก๋อง
285 17050 คุณ ศุภภาส ภาสน์พิพัฒน์กุล
286 21178 คุณ ศุภมิตร นิรัตน์โชติมา
287 17031 คุณ ศุภมิตร อุดรศาสตร์
288 20312 คุณ ศุภฤกษ์ ธนะสาร
289 22901 คุณ เศรษฐพงษ์ ศรีคำฝั้น
290 16861 คุณ สญชัย ชาติบัญชาชัย
291 16892 คุณ สมชาย พันธ์พงศ์พาณิชย์
292 19606 คุณ สยาม ศิลปสมบัติ
293 16820 คุณ สยุมพล ชัยพรหม เอ็กซ์
294 16864 คุณ สรเชษฐ สุทธศิลป์
295 22884 คุณ สราวุธ คำตุ้ยเครือ วุธ (เพื่อนๆเรียก ลาว หวะ)
296 16862 คุณ สัญศพล ทองดี
297 16810 คุณ สันติ ชุยใจทัศน์
298 16988 คุณ สันติ สรรพศรี หนึ่ง
299 17104 คุณ สาธิต ติ่งหมาย อ๋อง
300 16821 คุณ สาวิตร ไชยพันธุ์
301 16913 คุณ สิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์
302 16845 คุณ สิทธิดชค ป้อมเผือก
303 16749 คุณ สิทธิเดช ทิมกระจ่าง กอล์ฟ
304 17320 คุณ สิทธิศักดิ์ ลำไย
305 21439 คุณ สิทธิศักดิ์ เลิศเศรษฐการกุล
306 16876 คุณ สิทธิศักดิ์ แสนคำ
307 16742 คุณ สุขุม กิติกา
308 17292 คุณ สุทธิชัย ศรีเกี่ยวฝั้น
309 16945 คุณ สุทธิพร ชัยเขต
310 20325 คุณ สุธาชัย อินทรพงษ์นุวัฒน์
311 17011 คุณ สุธี นาแก้ว
312 18665 คุณ สุธีร์ สนธิสรรค์ Be & Ball
313 16909 คุณ สุพจน์ ศรีระศรีฤทธิ์
314 16976 คุณ สุพิเชษฐ์ คำกัมพล
315 16818 คุณ สุรชัย ขันแก้ว
316 23054 คุณ สุรชาติ แสงมณี
317 16986 คุณ สุรพงษ์ แซ่อัง
318 17069 คุณ สุรศักดิ์ ยาวิชัย
319 17103 คุณ สุริยัน หิรัญพันธ์
320 21370 คุณ สุริยา จิตตรัตนเสนีย์
321 17020 คุณ สุริยา โพะอยู่
322 17313 คุณ เสกสันต์ สุระจิตร์
323 17079 คุณ เสรี พวงเงิน
324 16915 คุณ โสรัฐ กันจะขัติ
325 16987 คุณ หนึ่งสากล ปัญญาแก้ว
326 16960 คุณ องครักษ์ กาญจนกามล
327 16914 คุณ อดิเรก ดวงแก้วน้อย
328 22886 คุณ อดิศร ชัยศรี
329 17046 คุณ อดิศร แตงไทย
330 17093 คุณ อดิศักดิ์ พลอยองุ่น
331 17098 คุณ อธิชน ปานศรีแก้งว
332 21329 คุณ อนันต์ แก้วใส
333 17092 คุณ อนิรุต พุทธิมา
334 16762 คุณ อนุพงศ์ ดิรศุภนนท์
335 16752 คุณ อภิชาต ชูกิจคุณ
336 17083 คุณ อภิชาต ธุรวติกุล เอก
337 16753 คุณ อภิชิต ชูกิจคุณ
338 16937 คุณ อภิวัฒน์ มังคละชาติกุล
339 16756 คุณ อภิวัฒน์ ศุภรักษ์จินดา
340 16851 คุณ อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์
341 16918 คุณ อภิสิทธิ์ วิชัยยา
342 16838 คุณ อมรเทพ สมินัด
343 16719 คุณ อมรินทร์ อุ่นทรัพย์
344 16836 คุณ อรรถพล สุจริตรักษ์ โคตะ (KOTA), สุดหล่อ (โคตรหล่อที่สุดในรุ่นฑีฆ)
345 17296 คุณ อวิรุทธิ์ เกิดคำ
346 20309 คุณ อัครเดช สุวรรณมงคล
347 19594 คุณ อัครพล ตรุษไทย
348 17008 คุณ อัฐพล กองแก้ว
349 17107 คุณ อัฐพล วงษ์ชัยนุบาล
350 16872 คุณ อันตกานต์ ปัญญาศิลป์
351 16853 คุณ อัศดา วรวุฒิ
352 18470 คุณ อัษฎางค์ รัศมิมาศ
353 17332 คุณ อาคม ศรียาพรหม
354 16959 คุณ อาทิ วรวุฒิพุทธพงศ์ ตี้ ป่าน
355 16962 คุณ อานุภาพ ทาบุญ ป้อม
356 24472 คุณ อาษา เชิงวานิช
357 17024 คุณ อิฏฐพล ดวงนภา
358 17054 คุณ อิทธิพล คูพัฒน์
359 17308 คุณ อิทธิพล วุฒินันท์สุระสิทธิ์
360 16849 คุณ อิทธิพล หล่อตระกูลงาม
361 16958 คุณ อิศรา วงศ์ดี
362 16790 คุณ อิสสรุยุ ไชยทิพย์
363 16925 คุณ เอกชัย บุญมี
364 17009 คุณ เอกชัย โม่งคำ
365 16923 ว่าที่ ร.ต. เอกชัย เลปนานนท์ เอก
366 21171 คุณ เอกดนัย มหามนตรี
367 16805 คุณ เอกพงศ์ ถนอมเสียง
368 17038 คุณ เอกพงศ์ เริงฤทธิกร
369 16891 คุณ เอกภพ ตันประกาศ
370 17057 คุณ เอกฤกษ์ เลิศลอย
371 17331 คุณ เอกวัฒน์ วงศ์ยัง
372 16737 คุณ เอกสิทธิ์ พวงเงินมาก
373 16760 คุณ ไอยรา อ่องฬะ
374 17010 กนก สิงหลักษณ์
375 16767 คุณ กรัยพัฒน์ บุญเรือง
376 17100 คุณ กรินทร์ มงคลพันธ์
377 16895 คุณ กฤษณ์ คำนันตา
378 17051 คุณ ก่อเกียรติ พงศ์อุดม
379 6951 คุณ ก่อคุณ พิพัฒน์หิรัญกุล
380 16764 คุณ กำพล สมิทธารักษ์
381 16831 คุณ กิตติพงศ์ พลกลาง
382 19620 คุณ กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง
383 17070 คุณ กีรติ ชันดู
384 22134 คุณ กุลชัย นาคบุปผา
385 16840 คุณ เกริกชัย พิชัย
386 17036 คุณ เกรียงไกร ตรีวัฒนกูล
387 16718 คุณ เกรียงฤทธิ์ เตรียมวิศิษฎ์
388 16961 คุณ ไกรฤกษ์ ทองทา
389 17064 คุณ คุณา ญาณสาร
390 22294 คุณ จตุพร วัฒนาสุรกิตต์
391 16019 คุณ จักรกริช ยูเนยา
392 16882 คุณ จักรกฤช กาญจนากร
393 16879 คุณ จักรกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
394 16726 คุณ จักรพงษ์ เกื้อวงศ์
395 17425 คุณ ฉัตรชัย วิทยาวงศ์กุล
396 16807 คุณ ฉันทิช เหล็กสูงเนิน
397 18447 คุณ ชัยวัฒน์ สุวรรณนุรักษ์
398 16835 คุณ ชาญณรงค์ ตุ่นแก้ว
399 16765 คุณ ฐากูร ราชอภัย
400 17042 คุณ ฐาปนา อภิสริยะกุล
401 17429 คุณ ฐิติศักดิ์ กิตติศักิ์ธาดากุล
402 18453 คุณ ฐิติศักดิ์ ธนันชัย
403 0 คุณ ณัฐกานต์ สิงห์แก้ว
404 22881 คุณ ณัฐพล แปงทอง
405 17293 คุณ ณัฐวุฒิ กาวิชัย
406 17294 คุณ ณัฐวุฒิ วุฒินันท์สุรสิทธิ์
407 0 คุณ ณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตร
408 16800 คุณ ณิศชัย มณีใส
409 17066 คุณ ดวงเดหวา อุตรสินธุ์
410 6886 คุณ ดีกิจ กัณฑะกาลังค์
411 16994 คุณ ดุริยะ รอดเรือน
412 16839 คุณ เดชนิธิ สุประดิษฐ์
413 16832 คุณ เทอดพงศ์ เต็งไตรรัตน์
414 18465 คุณ ธนกร ธนาฤทธิ์
415 16953 คุณ ธนพงศ์ สังข์แก้ว
416 16965 คุณ ธีระ วิริยะชินการ
417 17329 คุณ นนท์ สำราญทรัพย์
418 17041 คุณ นพ พิทักษ์ทอง
419 16950 คุณ นรินทร์ ศิลปเสริฐ
420 16787 คุณ บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
421 16847 คุณ ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์นา
422 16982 คุณ ปรเมศ อิงสุวรรณ
423 16993 คุณ ประพจน์ ตันติเสรี
424 17055 คุณ ประภัสสร ว่องชิงชัย
425 16935 คุณ ประสบสุข ขัติรัตน์
426 16843 คุณ ปอ บุญพรประเสริฐ
427 16944 คุณ ปิยะ แสงทับทิม
428 17034 คุณ พงศธร สุกัณศีล
429 16772 คุณ พงศธร เอี่ยมตระกูล
430 0 คุณ พงศ์พันธุ์ รัเสมอ
431 17027 คุณ พงศ์พันธุ์ หรูมิ่งมงคล
432 22885 คุณ พงษศักดิ์ วงค์สถาน
433 16740 คุณ พฤทธิ์ เจษฎาพันธ์
434 16938 คุณ พหล แสนสมชัย
435 22887 คุณ พิริยะ คุณาชีวะ
436 22882 คุณ พิริยะ ประดิษฐ์สอน
437 16904 คุณ พิสิฐพงศ์ เกสร
438 17094 คุณ พูลพฤกษ์ โสภารัตน์
439 0 คุณ กรกฎ สันเวชกุล
440 16819 คุณ อธิพล เมธาทิพย์
441 17032 นาง วิชิตพันธุ์ รุ่งเรืองวงค์ BEER
442 16936 คุณ ธนพล เปี่ยมดี หนึ่ง
443 17330 นาย ภาณุวัฒน์ มิ่งขวัญ เบิ้ล
444 16889 คุณ อรรถพล พลประอินทร์
445 16836 คุณ อรรถพล สุจริตรักษ์ โคตะ (KOTA), สุดหล่อ (โคตรหล่อที่สุดในรุ่นฑีฆ)
446 17108 วันจักร ศักดิ์สูง
447 17301 คุณ ภรัณย์ สิริพิเชียร อาร์ม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ