ชื่อรุ่น 120 กะรัต ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 334 คน
# 2550M6 ประธานรุ่น : คุณณัฐชนน อุปสรรค์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 24737 คุณ พลอย ชัยสุวรรณรักษ์ พลอย
2 25014 คุณ ชนนิกานต์ ทวีพัฒนะพงษ์
3 25262 คุณ สหรัฐ อุ่นแสง แบงค์
4 25265 คุณ ศุภลักษณ์พงศ์ สุริยะเจริญ jui
5 25267 คุณ ธีรานันต์ ประกอบของ Mud
6 25269 คุณ อัครพงศ์ พิสูจน์ ปิงปอง
7 25271 คุณ จิตตพัฒน์ จิตรวรพงษ์ ตาม
8 25272 คุณ ณัฐชนน อุปสรรค์ ผักบุ้ง
9 25281 คุณ วิรัช ผาพิศาล bank
10 25287 คุณ กันต์กนิษฐ์ มโนนุกูล feem
11 25288 คุณ พัทราภรณ์ เทพสุภา จ๊ะโอ๋
12 25289 คุณ สัจจาพร ศรีโรย EVE
13 25291 คุณ ทิพวรรณ เจนนิเฟอร์ เฟลมมิ่ง แพร
14 25292 คุณ ปฐมาภรณ์ ผ่องพันธ์ Dew
15 25293 คุณ ณัฐกานต์ กลั่นบิดา เนย
16 25297 คุณ อาภาวรรณ จันทร์พะเนาว์ น้ำว้า
17 25300 คุณ โสภาพร ว่องวีรวุฒิ โอปอล
18 25302 คุณ จักรกฤษณ์ รัตนมงคล Tata
19 25304 คุณ จุฑาชนม์ สุจนิล Homme
20 25316 คุณ วุฒิพงษ์ เชื้อสะอาด HaMu
21 25326 คุณ ชญาดา ทิพย์เนตร วิว
22 25328 คุณ กฤติยา พรหมรุ่งเรือง มะปราง
23 25330 คุณ สุปราณี มงคลไชยสิทธิ์ ขวัญ
24 25332 คุณ อัจฉรียา แก้วปินตา Pam
25 25333 คุณ ชนนิกานต์ จอมวงค์ หญิง
26 25334 คุณ จิรัฐิติพร รพีกาญจน์ ก้อย
27 25335 คุณ ชลดา นารินทร์ fai
28 25339 คุณ พิทตะวัน วงศ์คำฟูเจริญ แสตมป์
29 25340 คุณ อรรถยา ยศประสิทธิ์ ต้อง
30 25341 คุณ ศิการ ปัญญาเรือน อ้อย
31 25344 คุณ ตะวัน อุดมปละ ซัน
32 25355 คุณ ธนชิต ธุวธนานุรักษ์ แบงค์
33 25356 คุณ กฤษณ์ สุวรรณพรสกุล Jom
34 25360 คุณ ปฏิพัทธ์ อุดม gene
35 25363 คุณ สมิตา วิลาสเดชานนท์ ดาว
36 25364 คุณ เพียงขวัญ ไชยนันตา oil
37 25365 คุณ กีรตา วรมิตร OPAL
38 25366 คุณ นวลจุฑา ตาคำ น้ำหวาน
39 25367 คุณ ธารทิพย์ ธัมทะมาลา แตงโม
40 25368 คุณ ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ อ้ม
41 25369 คุณ เมทินี สุทินโน Ghipz
42 25370 คุณ สุทธามน วรพงษ์ Meen
43 25373 คุณ ขวัญสรวง ดุริยพันธ์ ขวัญ
44 25374 คุณ ปัทมาภรณ์ สุวรรณ phat
45 25376 คุณ วริษฐา จอมมาวรรณ ตั๊กแตน
46 25380 คุณ ดวงกมล ศรีวิรัตน์ ออยล์
47 25381 คุณ พรรณลดา โต saw
48 25383 คุณ จิตติชัย กาฬมณี โต
49 25389 คุณ ณัฐนันท์ พันธ์ปัญญา ซุป
50 25390 คุณ วิรุฬ ปินตาคำ Boom
51 25392 คุณ ธนพงศ์ สุขสวาสดิ์ เบน
52 25398 คุณ ธนาธิป สุวรรณรัฐ บับเบิ้ล
53 25402 คุณ อลงกต ประกอบกิจ Eark
54 25403 คุณ มธุรส นิลโขง ตาล
55 25406 คุณ พิชญ์สินี ศรีสว่าง นิว
56 25408 คุณ จิราภรณ์ ปาระมี น้อง
57 25410 คุณ ณัฐชุดา วุฒิลักษณ์ ณัฐ
58 25411 คุณ พินทุสร สุภา sorn
59 25416 คุณ วิชชุดา วิชชุวรชาติ นิดหน่อย
60 25418 คุณ ปรีญาพรรณ ทรงสุภา ทราย
61 25423 คุณ กฤษณ์ ไชยวงศ์แก้ว tae
62 25436 คุณ สุทธิพันธ์ กีฬาแปง อาม
63 25438 คุณ นัฐพงษ์ แซ่ตั้ง Nut
64 25439 คุณ ภาณุพันธ์ กิตติวาณิชย์ ton
65 25442 คุณ คู่ขวัญ พิทักษ์ นัทตี้
66 25443 คุณ รัตน์ชนก เหล่าปราณีชน เชอรี่
67 25444 คุณ กฤษติยา แสงพราย กิ่ง
68 25445 คุณ นัชชา รุจิพรรณ Namrin
69 25448 คุณ ณัฐวรรณ เหลืองเมฆา Frame
70 25449 คุณ ธนพรรณ ลังกาแก้ว มิ้น
71 25458 คุณ นันท์ชนก ไชยคุนา Mild
72 25459 คุณ กรุณา แอนน์ ตามี ตะไคร้
73 25460 คุณ พีชญานันท์ อัคนิยาน May
74 25461 คุณ ธนิตา จารุธีรชน โจโจ้
75 25467 คุณ รุจน์ อัจฉริยาภรณ์ รุจ
76 25480 คุณ จีรยุทธ ปันกาศ
77 25484 คุณ ศิริขวัญ นันทะกุล ขวัญ
78 25490 คุณ วริษฐา นิ่มตระกูล ไอซ์
79 25493 คุณ อรญา จันทะวัน
80 25494 คุณ พัชริดา สิทธิ บิ๋ม
81 25498 คุณ นุชรินทร์ มูลนิลตา get
82 25499 คุณ ปฐมาวดี อาจหาญ กิ๊ฟ
83 25507 คุณ ปิตุจักษ์ เกตุเกล้า เต๊นท์
84 25511 คุณ วิชญะ ส่องแสง เอื้อ
85 25519 คุณ ธีระศักดิ์ แสงสุวรรณ์ popeye
86 25525 คุณ ศศิเลขา ไชยรังษี ฟ้า
87 25526 คุณ ภาณินี โคตมะ Auey
88 25529 คุณ ปณิดา ธารารักษ์ nick
89 25530 คุณ กมลชนก ประจงแสงศรี POONZ
90 25532 คุณ พิมพ์ชนก รัตนาภรณ์นุกุล ป้อม
91 25533 คุณ ธันย์ชนก สุชาติ จ๋า
92 25535 คุณ สุพัตรา หมั่นแสวง อุ๊
93 25537 คุณ อังค์วรา สุธาคำ Aung
94 25538 คุณ จุฑามาศ ศุภลักษณ์ Mint
95 25539 คุณ อัจฉริยา พวงยอด ปิง
96 25545 คุณ ปลายพงศ์ ทรงคำ ดรีม
97 25548 คุณ จิระวัฒน์ พัฒนถาบุตร บอนด์
98 25553 คุณ สรัล ศรีวีระสกุล ออม
99 25555 คุณ จตุรงค์ หิรัญวงษ์ ป้อม
100 25557 คุณ ธนชิต ตียาคม บอนด์
101 25564 คุณ นฤมล ตันธนสาร ploy
102 25565 คุณ ช่อผกา เรือนสถาพร New
103 25568 คุณ ศศิพิมล นามแก้ว จ๊ะเอ๋
104 25570 คุณ กัลยกร คำวัง การ์ตูน
105 25572 คุณ วรวรรณ เทพวรรณ์ นิ่ม
106 25575 คุณ กรวิกา เสาร์แก้ว Mint
107 25576 คุณ ภริดา สมศักดิ์ ดิว
108 25580 คุณ เฉลิมขวัญ พิศิษฐ์พงษ์ P.P.
109 25582 คุณ ปรินทร์ ปัญศิริ Krathong
110 25590 คุณ ปิติกานต์ นัดสาสาร Pai
111 25597 คุณ ศุภชัย ตรีอารยะพงศ์ big
112 25599 คุณ สุภวัช การศัพท์ เต้น
113 25600 คุณ ณัฐสุวัชร กองธรรม Meu
114 25603 คุณ นภาพร วิเวกวิณ หญิง
115 25607 คุณ อัญชิสา ผดุงไทย FON
116 25613 คุณ ขวัญชนก กิตติวาณิชย์ wann
117 25617 คุณ จุฬารัตน์ เชาวกาล ซี
118 25618 คุณ พรสุดา สวนใต้ เดียร์
119 25621 คุณ กฤติน เสโลห์ CHANGNOI
120 25622 คุณ กานต์ สุขสานต์
121 25624 คุณ ปวรปรัชญ์ ณ เชียงใหม่ Mart
122 25625 คุณ ปุณณัตถ์ กัญชนะ ปูน
123 25635 คุณ วิศรุต รังสรรค์ kui
124 25637 คุณ ภาณุพงษ์ ชัยนะ ฟิล์ม
125 25639 คุณ จิราชัย คันธา กอล์ฟ
126 25642 คุณ เดรยา จิตตรัตน์ ไอซ์
127 25644 คุณ นงค์ลักษณ์ เจริญไชย อาย
128 25648 คุณ วิชชุลดา พญามงคล ลูกหว้า
129 25655 คุณ อัจฉริยา เลิศพรพิสิฐ ติ๊ก
130 25657 คุณ ภัทรา วงศ์ใหญ่ เม็ดทราย
131 25658 คุณ มุทิตา บุญเกิด ตา
132 25659 คุณ ธีรยา พุทธิเกียรติ แนท
133 25661 คุณ พีระ ญาณสาร พี
134 25662 คุณ ศรัณย์ เผือกไร่ Tong
135 25663 คุณ ปรวิทย์ ริญญา por
136 25664 คุณ บุษกล โลจนะภาพย์ เป้
137 25665 คุณ สิริกร บุญวรเศรษฐ์ วิน
138 25679 คุณ พงษ์ศิริ โพธิสาร มิก
139 25680 คุณ พุทธิพงค์ ศรีสำอางค์ [email protected]
140 25689 คุณ รพีพัฒน์ สาระพงษ์ Fai
141 25691 คุณ อลิษา มะตะโก หลิว
142 25697 คุณ อมรรัตน์ แก้วเมืองมูล
143 25859 คุณ เจริญ ตันจันทร์พงศ์
144 25863 คุณ สลิลพร ศิริโหราชัย ก่ำปุ๊ง
145 25872 คุณ สุทธนุช ขำหาญ ฝัน
146 25875 คุณ ดาหลา อนุตรสุธี นิ้ง นิ้ง
147 25886 คุณ อริย์ธัช อักษรทับ ดัชชี่
148 25889 คุณ วสันต์ อภิญญาวัชรกุล ToR
149 25900 คุณ เจนวิทย์ เรือนสติ Aum
150 25902 คุณ ธีรกิตติ์ ออประยูร ซัน
151 25904 คุณ ศศิพงค์ สมบูรณ์ใจ บอล
152 25910 คุณ แทนธรรม วงค์กองแก้ว แทน
153 25911 คุณ รัตนชัย ศรีสว่าง บิ๊ก
154 25916 คุณ สุเมธา วาฤทธิ์ Tat
155 25929 คุณ กิตติพันธ์ คุณาธรรม O
156 25941 คุณ จิรเมธ โยธิพุกกะ หมิง
157 25946 คุณ สิทธิกร สมมีชัย เอก
158 25947 คุณ ธนาคาร แหลมหลวง ไปป์
159 25949 คุณ กันตินันท์ ชื่นศิริกุลชัย ฟ่ง
160 25956 คุณ ปัทมน กาพย์ไชย Prae
161 25978 คุณ ฉัต ไชยคุตร ฉัต
162 26025 คุณ ปริญญ์ ยานนท์ เป้
163 26711 คุณ วันพร ทานตะวัน มด
164 26738 คุณ ธราธร ดอกทุเรียน Sambo
165 26767 คุณ สินีนาฏ สุทธิวิเศษชัย
166 26769 คุณ ณัฐวุฒิ เพ็ชรมาก กอล์ฟ
167 26775 คุณ อรพรรณ วรรณรัตน์ มิ้น
168 26791 คุณ ทิวากร รุ่งรักษา บอลล์
169 26795 คุณ ปาริชาต ปวงจักรทา Kwang
170 26811 คุณ ณัฐเศรษฐ์ ชื่นดวง Champ
171 27557 คุณ พิมลพรรณ ออประยูร น้ำตาล
172 27588 คุณ วงศ์ศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร นอร์ท
173 27631 คุณ ฤทธิรณ อภัยสุวรรณ ทัวร์
174 27647 คุณ พันธวัฒน์ เกียรติทับทิว อิค
175 27650 คุณ กิตติ ไชยพาน ต๊าบ
176 28368 คุณ พิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี บิ๊ก
177 28387 คุณ กานต์ชนา สุวรรณ กอล์ฟ
178 28401 คุณ ธันย์ชนก ตนานนท์ Nok
179 28421 คุณ มรุพงศ์ เทวรังษี ตั้ม
180 29217 คุณ อานันทพงษ์ ปานเพ็ชร Bomb
181 29280 คุณ ชัยพฤกษ์ เสถียรศักดิ์พงศ์ ขนุน
182 30073 คุณ จรินทร จันติมา ทราย
183 30286 คุณ สายธาร วิริยะเสนา เอม
184 30832 คุณ พนัญญา เชื้อดำรง Fang
185 30853 คุณ วิภาวดี จินนาวงศ์ แอม
186 31073 คุณ แสงพลอย วรรณประเสริฐ ฟลุ๊ค
187 31074 คุณ อาภา งามปัญญา เอื้อง
188 31075 คุณ สุวพิชญ์ ระพิพงษ์ จ๊ะจ๋า
189 31076 คุณ ชุติมา สารศิลป์ เน็ต
190 31078 คุณ จีรติ เผ่าช่างทอง bee
191 31079 คุณ กัณฐิกา ลักขณาวงศ์ กุญแจ
192 31080 คุณ สุทธิกานต์ ปันผาง ไผ่
193 31081 คุณ ทัศยานันท์ ศรีปิยานนท์ บลูมิ้นท์
194 31082 คุณ พรรษา บัวไพจิตร Fang
195 31083 คุณ ชรินทร์รัตน์ จันทร์คำ อาย
196 31085 คุณ วิทยาธร ไทยรินทร์ กอล์ฟ
197 31089 คุณ ธนพล ต่อปัญญาเรือง รอง
198 31090 คุณ เครือฟ้า ปรีชา ฟ้า
199 31092 คุณ สุธาสินี ฟูแสง ขิม
200 31093 คุณ กัณฐริกา ปันหล้า นุ่น
201 31094 คุณ อัฐพงศ์ ปริศนาดิลก เจมส์
202 31096 คุณ ศรัณยา กิจดำรงธรรม หมวย
203 31097 คุณ รติ นิธิวิทยา ไกด์
204 31098 คุณ เทอดไท พุทธานุรักษ์ ตะวัน
205 31099 คุณ ศักดิ์ชัย หงษ์บินโบก ปั๊ม
206 31100 คุณ วิรชา ชูสมุทร pure
207 31101 คุณ กฤตธี กาวิละ Pan
208 31102 คุณ เทิดขวัญ เทพสาร จ้า
209 31104 คุณ จิตพิสุทธิ์ ฉ่อนเจริญ Toon
210 31105 คุณ พิมพ์พิสิฐ คุณยศยิ่ง เมียวดี
211 31106 คุณ อสมา มัธยกุล บูม
212 31108 คุณ กัญญาวีร์ บุญปัญญา Phare
213 31109 คุณ วิชชุ โสภานะ ไอซ์
214 31110 คุณ ปภัสสิริ ไชยวุฒิ ฝ้าย
215 31111 คุณ ณัฐพล หน่อคำ แบงค์
216 31112 คุณ กรองแก้ว มะลิสุวรรณ แก้ว
217 31114 คุณ เนตรฤทัย ไชยวรรณ์ Namwann
218 31115 คุณ นีดา มาทิพย์ น้ำหวาน
219 31116 คุณ วัชรพงษ์ สิงตะนะ Print
220 31117 คุณ สุธาสินี อุดทาเรือน เกน
221 31119 คุณ อลิษา พงศ์พิสุทธิ์กุล อิ๊ด
222 31120 คุณ พัชริดา สุขเกษม แอ๊ว
223 31121 คุณ แอนเจล่า ดวงจิตร์ แอนจี้
224 31122 คุณ ชญานิษฐ์ จักรอิศราพงศ์ นุกนิก
225 31124 คุณ พลอยพัชชา วรรณวัต Ploy
226 31125 คุณ พัชราภรณ์ งำเมือง ส้มโอ
227 31127 คุณ รพีพรรณ เรือนสิริกูล AM แอม
228 31130 คุณ สุกฤตยา โกสุมศุภมาลา ตาล
229 31131 คุณ คฤห มาตรวชิระ เต๊นท์
230 31135 คุณ ภัคร์ฑิลา กาวิละ บิว
231 31136 คุณ รุจรวี แก้วกลางเมือง นุ่น
232 31137 คุณ สุพรรณพิมพ์ นาวาระ เฟิร์น
233 31138 คุณ รวิช นันทหาร บูม
234 31141 คุณ ณัฐวุฒิ ชูสุข อาร์ม
235 31143 คุณ นพพล พิมพะลา Luxom
236 31147 คุณ ปิยะฉัตร ตั้งพิษฐานสกุล ปิ่น
237 31148 คุณ การิน อิ่มอ่อง Keng
238 31149 คุณ ศุภานันท์ โพทะยะ นุ่มนิ่ม
239 31151 คุณ พิชญ์วิทย์ บุญนำ เซฟ
240 31154 คุณ สมปรารถนา ปิยะไทยเสรี ยุ้ย
241 31155 คุณ วรัญญา วัฒนา มะปราง
242 31156 คุณ ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง Ajue
243 31157 คุณ พิชญา กุลนิวัฒเจริญ Nic
244 31158 คุณ สุวพีร์ แซ่เตีย Yuu
245 31463 คุณ ทินพัทธ์ กุลวาชัย ปืน
246 31465 คุณ ธนลัทธ์ บุญเฟื่อง Mac
247 31468 คุณ ปวัน อุปรานุเคราะห์ เคนนี่
248 31470 คุณ บัลลังก์ พรหมราชยศ โจ้
249 31474 คุณ ปิยะธิดา อินต๊ะสาร น้ำหวาน
250 31475 คุณ พัชรมณี อุณหพิพัฒพงศ์ yok
251 31479 คุณ ศุภกิต ไชยทิพย์ ออฟ
252 31480 คุณ ศรัณรัตน์ อิ่มใจ Aum
253 31482 คุณ อุทัย มหาวรรณ M
254 31486 คุณ อนัญญา ฉลาดธัญญกิจ เหน่ง
255 31487 คุณ พันธกานต์ บุญมาก pupae
256 31488 คุณ ปาริฉัตต์ อธิพรหม Yui
257 31491 คุณ กฤชกร สุทธสุภา Arm
258 31492 คุณ กรัณยพร ศิริอนันต์ ชะโอ
259 31587 คุณ ปณิตธิยา นาคหฤทัย Aon-Ant
260 31601 คุณ ทรัพย์สกุล ศิริ มีน
261 31609 คุณ รุ่งอรุณ จักร์คำ ขวัญ
262 31611 คุณ สุทธิพงศ์ ตั้งกิจโชติ โบ๊ต
263 31612 คุณ บุศรินทร์ ทิพย์ประจักษ์ ทราย
264 31613 คุณ วรวัฒน์ ตรีวัชรารัตน์ Boy
265 31614 คุณ วรางคณา สุวิมลเจริญ Faang
266 31627 คุณ ศิริพร มัลลานู พร
267 31630 คุณ ภัทราภา กิจรุ่งเรือง ตาว
268 31645 คุณ ปาริฉัตร กาญจนศักดิ์ชัย Chad
269 31667 คุณ ปัจทมาพร แก้วตุ่น ฝ้าย
270 31670 คุณ ชื่นจิตร เชี่ยวศิลปธรรม เจิน
271 31689 คุณ ปัณรสี แสงจักร แตงหวาน
272 31695 คุณ พีรประภา นันต๊ะโส เเป้ง
273 32356 คุณ ศศิวิมล สมบูรณ์ นุ่น
274 32409 คุณ อัญชิสา ฐาปนากรวุฒิ ออม
275 33051 คุณ มนมนัส คุณธนะวัฒน์ หลุยส์
276 33052 คุณ ภัทริญา เลิศประเสริฐพันธ์ จ๊อบ
277 33089 คุณ ศุจินธรา หมื่นบาล น้ำผึ้ง
278 33093 คุณ มัณฑนา ศุภวงศ์วรรธนะ พลอย
279 33094 คุณ วุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร โจ
280 33095 คุณ รัญชิดา มูลดี นิว
281 33098 คุณ บวรฉัตร ณะคำปา เน่
282 33099 คุณ ปรารถนา โตคณิตชาติ เม
283 33100 คุณ ดัสกรณ์ ประสพการณ์ นิว
284 33101 คุณ ลดา ลิขสิทธิพันธุ์ เชอร์รี่
285 33103 คุณ พลอยงาม เพชรโสภณสกุล พลอยงาม
286 33105 คุณ เขมรินทร์ เจียรวิริยะพันธ์ เข็ม
287 33106 คุณ ณหทัย มูลเมือง อัน
288 33107 คุณ สุวิมล คันธธาศิริ กุ๊งกิ๊ง
289 33108 คุณ ปริญญ์ เจณณวาสิน เอม
290 33110 คุณ กนกวรรณ เสมอใจ น้ำปอน
291 33111 คุณ ถกลพร คุณพิทักษ์ตระกูล ฝน
292 33114 คุณ สุกัญญา เขมกปสิทธิ อ้อยใจ
293 33116 คุณ อสมา เกษตระทัต ปิง
294 33117 คุณ ภรณ์ทิวา สมศรี อิ๋ม
295 33119 คุณ ทิวาพร ระดีรมย์ พลอย
296 33120 คุณ บุณยนุช พชระเศรณี กวาง
297 33121 คุณ รุจิโรจน์ จิตรพนา เฟิร์น
298 33125 คุณ ชรินดา สุธาวา แยม
299 33126 คุณ ชัชญานันท์ จี้สอน ยิม
300 33127 คุณ สโรชา โสธรประภากร ตั้ว
301 33130 คุณ ปิยะพงษ์ ทองมา เอ
302 33131 คุณ สิรัชชา พันทอง มิ้น
303 33133 คุณ พิมพ์มาศ สิงห์ธรรม แพม
304 33135 คุณ พรปวีณ์ หน่อคำ น้ำ
305 33136 คุณ ณัฐวุฒิ มะโนชัย ฟลุ๊ก
306 33137 คุณ ชนกพร ใจปินโต มาย
307 33139 คุณ อารีรัตน์ เฟื่องวรธรรม เป๋าเป่า
308 33140 คุณ ปิ่นฤทัย ศิริเมืองมูล อุ๋มอิ๋ม
309 33141 คุณ ภัคสุภา เวชสัมพันธ์ กุ๊งกิ๊ง
310 33142 คุณ ธัญสินี ณ เชียงใหม่ เอิง
311 33143 คุณ ภัทริน หล่อตระกูลงาม บิวตี้
312 33144 คุณ คัทลียา คำเลิศ ควีน
313 33145 คุณ ปุณยาพร มาลย์มาศภาณุ ฝ้าย
314 33146 คุณ ภัครพี บุญมี เปรี้ยว
315 33147 คุณ เอื้อการย์ เหล่าสถิรวงศ์ คลีน
316 33148 คุณ มยุรี กงเพชร ตุ๊กตั๊ก
317 33149 คุณ ธนิสา กฤษฎาธาร น้ำผึ้ง
318 33150 คุณ ศรัณยา ติ๊บเมืองมา ยีนส์
319 33151 คุณ สุภาวิดา ชัยวิศิษฎ์ ยิ้ม
320 33152 คุณ เจตพัฒน์ สนธิคุณ อาร์ม
321 33154 คุณ นวลปราง จรุงวัฒนา แก้ม
322 33155 คุณ วิชชุดา เทียนสว่าง แทน
323 33156 คุณ ภัทรพรรณ บุณยรัตพันธุ์ ภัทร
324 33157 คุณ ศิริลักษณ์ อริยะ นก
325 33158 คุณ ญาณกร มหาเทพ น้ำ
326 33159 คุณ ณภัทร วิศวนาวิน นุ่น
327 33668 คุณ ร่มธรรม ศรีสุโข ไมโครโฟน
328 33781 คุณ สิรินทร์ วัชโรทยางกูร เชอรี่
329 33783 คุณ แทนพงศ์ สิงหเนตร พิ้งค์
330 33810 คุณ ขจรกฤษฏ์ เรือนแก้ว ปุ๊บปั๊ป
331 33813 คุณ ฐิตาภา ประชานิยม อิ๋ว
332 34489 คุณ อภิชาต ชัยทอง บอย
333 0 คุณ อนัญญา ฉลาดธัญญกิจ
334 0 คุณ กันต์กนิษฐ์ สังข์สุนทร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ