ชื่อรุ่น 120 กะรัต ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 334 คน
# 2550M6 ประธานรุ่น : คุณณัฐชนน อุปสรรค์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ อนัญญา ฉลาดธัญญกิจ
2 0 คุณ กันต์กนิษฐ์ สังข์สุนทร
3 24737 คุณ พลอย ชัยสุวรรณรักษ์ พลอย
4 25014 คุณ ชนนิกานต์ ทวีพัฒนะพงษ์
5 25262 คุณ สหรัฐ อุ่นแสง แบงค์
6 25265 คุณ ศุภลักษณ์พงศ์ สุริยะเจริญ jui
7 25267 คุณ ธีรานันต์ ประกอบของ Mud
8 25269 คุณ อัครพงศ์ พิสูจน์ ปิงปอง
9 25271 คุณ จิตตพัฒน์ จิตรวรพงษ์ ตาม
10 25272 คุณ ณัฐชนน อุปสรรค์ ผักบุ้ง
11 25281 คุณ วิรัช ผาพิศาล bank
12 25287 คุณ กันต์กนิษฐ์ มโนนุกูล feem
13 25288 คุณ พัทราภรณ์ เทพสุภา จ๊ะโอ๋
14 25289 คุณ สัจจาพร ศรีโรย EVE
15 25291 คุณ ทิพวรรณ เจนนิเฟอร์ เฟลมมิ่ง แพร
16 25292 คุณ ปฐมาภรณ์ ผ่องพันธ์ Dew
17 25293 คุณ ณัฐกานต์ กลั่นบิดา เนย
18 25297 คุณ อาภาวรรณ จันทร์พะเนาว์ น้ำว้า
19 25300 คุณ โสภาพร ว่องวีรวุฒิ โอปอล
20 25302 คุณ จักรกฤษณ์ รัตนมงคล Tata
21 25304 คุณ จุฑาชนม์ สุจนิล Homme
22 25316 คุณ วุฒิพงษ์ เชื้อสะอาด HaMu
23 25326 คุณ ชญาดา ทิพย์เนตร วิว
24 25328 คุณ กฤติยา พรหมรุ่งเรือง มะปราง
25 25330 คุณ สุปราณี มงคลไชยสิทธิ์ ขวัญ
26 25332 คุณ อัจฉรียา แก้วปินตา Pam
27 25333 คุณ ชนนิกานต์ จอมวงค์ หญิง
28 25334 คุณ จิรัฐิติพร รพีกาญจน์ ก้อย
29 25335 คุณ ชลดา นารินทร์ fai
30 25339 คุณ พิทตะวัน วงศ์คำฟูเจริญ แสตมป์
31 25340 คุณ อรรถยา ยศประสิทธิ์ ต้อง
32 25341 คุณ ศิการ ปัญญาเรือน อ้อย
33 25344 คุณ ตะวัน อุดมปละ ซัน
34 25355 คุณ ธนชิต ธุวธนานุรักษ์ แบงค์
35 25356 คุณ กฤษณ์ สุวรรณพรสกุล Jom
36 25360 คุณ ปฏิพัทธ์ อุดม gene
37 25363 คุณ สมิตา วิลาสเดชานนท์ ดาว
38 25364 คุณ เพียงขวัญ ไชยนันตา oil
39 25365 คุณ กีรตา วรมิตร OPAL
40 25366 คุณ นวลจุฑา ตาคำ น้ำหวาน
41 25367 คุณ ธารทิพย์ ธัมทะมาลา แตงโม
42 25368 คุณ ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ อ้ม
43 25369 คุณ เมทินี สุทินโน Ghipz
44 25370 คุณ สุทธามน วรพงษ์ Meen
45 25373 คุณ ขวัญสรวง ดุริยพันธ์ ขวัญ
46 25374 คุณ ปัทมาภรณ์ สุวรรณ phat
47 25376 คุณ วริษฐา จอมมาวรรณ ตั๊กแตน
48 25380 คุณ ดวงกมล ศรีวิรัตน์ ออยล์
49 25381 คุณ พรรณลดา โต saw
50 25383 คุณ จิตติชัย กาฬมณี โต
51 25389 คุณ ณัฐนันท์ พันธ์ปัญญา ซุป
52 25390 คุณ วิรุฬ ปินตาคำ Boom
53 25392 คุณ ธนพงศ์ สุขสวาสดิ์ เบน
54 25398 คุณ ธนาธิป สุวรรณรัฐ บับเบิ้ล
55 25402 คุณ อลงกต ประกอบกิจ Eark
56 25403 คุณ มธุรส นิลโขง ตาล
57 25406 คุณ พิชญ์สินี ศรีสว่าง นิว
58 25408 คุณ จิราภรณ์ ปาระมี น้อง
59 25410 คุณ ณัฐชุดา วุฒิลักษณ์ ณัฐ
60 25411 คุณ พินทุสร สุภา sorn
61 25416 คุณ วิชชุดา วิชชุวรชาติ นิดหน่อย
62 25418 คุณ ปรีญาพรรณ ทรงสุภา ทราย
63 25423 คุณ กฤษณ์ ไชยวงศ์แก้ว tae
64 25436 คุณ สุทธิพันธ์ กีฬาแปง อาม
65 25438 คุณ นัฐพงษ์ แซ่ตั้ง Nut
66 25439 คุณ ภาณุพันธ์ กิตติวาณิชย์ ton
67 25442 คุณ คู่ขวัญ พิทักษ์ นัทตี้
68 25443 คุณ รัตน์ชนก เหล่าปราณีชน เชอรี่
69 25444 คุณ กฤษติยา แสงพราย กิ่ง
70 25445 คุณ นัชชา รุจิพรรณ Namrin
71 25448 คุณ ณัฐวรรณ เหลืองเมฆา Frame
72 25449 คุณ ธนพรรณ ลังกาแก้ว มิ้น
73 25458 คุณ นันท์ชนก ไชยคุนา Mild
74 25459 คุณ กรุณา แอนน์ ตามี ตะไคร้
75 25460 คุณ พีชญานันท์ อัคนิยาน May
76 25461 คุณ ธนิตา จารุธีรชน โจโจ้
77 25467 คุณ รุจน์ อัจฉริยาภรณ์ รุจ
78 25480 คุณ จีรยุทธ ปันกาศ
79 25484 คุณ ศิริขวัญ นันทะกุล ขวัญ
80 25490 คุณ วริษฐา นิ่มตระกูล ไอซ์
81 25493 คุณ อรญา จันทะวัน
82 25494 คุณ พัชริดา สิทธิ บิ๋ม
83 25498 คุณ นุชรินทร์ มูลนิลตา get
84 25499 คุณ ปฐมาวดี อาจหาญ กิ๊ฟ
85 25507 คุณ ปิตุจักษ์ เกตุเกล้า เต๊นท์
86 25511 คุณ วิชญะ ส่องแสง เอื้อ
87 25519 คุณ ธีระศักดิ์ แสงสุวรรณ์ popeye
88 25525 คุณ ศศิเลขา ไชยรังษี ฟ้า
89 25526 คุณ ภาณินี โคตมะ Auey
90 25529 คุณ ปณิดา ธารารักษ์ nick
91 25530 คุณ กมลชนก ประจงแสงศรี POONZ
92 25532 คุณ พิมพ์ชนก รัตนาภรณ์นุกุล ป้อม
93 25533 คุณ ธันย์ชนก สุชาติ จ๋า
94 25535 คุณ สุพัตรา หมั่นแสวง อุ๊
95 25537 คุณ อังค์วรา สุธาคำ Aung
96 25538 คุณ จุฑามาศ ศุภลักษณ์ Mint
97 25539 คุณ อัจฉริยา พวงยอด ปิง
98 25545 คุณ ปลายพงศ์ ทรงคำ ดรีม
99 25548 คุณ จิระวัฒน์ พัฒนถาบุตร บอนด์
100 25553 คุณ สรัล ศรีวีระสกุล ออม
101 25555 คุณ จตุรงค์ หิรัญวงษ์ ป้อม
102 25557 คุณ ธนชิต ตียาคม บอนด์
103 25564 คุณ นฤมล ตันธนสาร ploy
104 25565 คุณ ช่อผกา เรือนสถาพร New
105 25568 คุณ ศศิพิมล นามแก้ว จ๊ะเอ๋
106 25570 คุณ กัลยกร คำวัง การ์ตูน
107 25572 คุณ วรวรรณ เทพวรรณ์ นิ่ม
108 25575 คุณ กรวิกา เสาร์แก้ว Mint
109 25576 คุณ ภริดา สมศักดิ์ ดิว
110 25580 คุณ เฉลิมขวัญ พิศิษฐ์พงษ์ P.P.
111 25582 คุณ ปรินทร์ ปัญศิริ Krathong
112 25590 คุณ ปิติกานต์ นัดสาสาร Pai
113 25597 คุณ ศุภชัย ตรีอารยะพงศ์ big
114 25599 คุณ สุภวัช การศัพท์ เต้น
115 25600 คุณ ณัฐสุวัชร กองธรรม Meu
116 25603 คุณ นภาพร วิเวกวิณ หญิง
117 25607 คุณ อัญชิสา ผดุงไทย FON
118 25613 คุณ ขวัญชนก กิตติวาณิชย์ wann
119 25617 คุณ จุฬารัตน์ เชาวกาล ซี
120 25618 คุณ พรสุดา สวนใต้ เดียร์
121 25621 คุณ กฤติน เสโลห์ CHANGNOI
122 25622 คุณ กานต์ สุขสานต์
123 25624 คุณ ปวรปรัชญ์ ณ เชียงใหม่ Mart
124 25625 คุณ ปุณณัตถ์ กัญชนะ ปูน
125 25635 คุณ วิศรุต รังสรรค์ kui
126 25637 คุณ ภาณุพงษ์ ชัยนะ ฟิล์ม
127 25639 คุณ จิราชัย คันธา กอล์ฟ
128 25642 คุณ เดรยา จิตตรัตน์ ไอซ์
129 25644 คุณ นงค์ลักษณ์ เจริญไชย อาย
130 25648 คุณ วิชชุลดา พญามงคล ลูกหว้า
131 25655 คุณ อัจฉริยา เลิศพรพิสิฐ ติ๊ก
132 25657 คุณ ภัทรา วงศ์ใหญ่ เม็ดทราย
133 25658 คุณ มุทิตา บุญเกิด ตา
134 25659 คุณ ธีรยา พุทธิเกียรติ แนท
135 25661 คุณ พีระ ญาณสาร พี
136 25662 คุณ ศรัณย์ เผือกไร่ Tong
137 25663 คุณ ปรวิทย์ ริญญา por
138 25664 คุณ บุษกล โลจนะภาพย์ เป้
139 25665 คุณ สิริกร บุญวรเศรษฐ์ วิน
140 25679 คุณ พงษ์ศิริ โพธิสาร มิก
141 25680 คุณ พุทธิพงค์ ศรีสำอางค์ [email protected]
142 25689 คุณ รพีพัฒน์ สาระพงษ์ Fai
143 25691 คุณ อลิษา มะตะโก หลิว
144 25697 คุณ อมรรัตน์ แก้วเมืองมูล
145 25859 คุณ เจริญ ตันจันทร์พงศ์
146 25863 คุณ สลิลพร ศิริโหราชัย ก่ำปุ๊ง
147 25872 คุณ สุทธนุช ขำหาญ ฝัน
148 25875 คุณ ดาหลา อนุตรสุธี นิ้ง นิ้ง
149 25886 คุณ อริย์ธัช อักษรทับ ดัชชี่
150 25889 คุณ วสันต์ อภิญญาวัชรกุล ToR
151 25900 คุณ เจนวิทย์ เรือนสติ Aum
152 25902 คุณ ธีรกิตติ์ ออประยูร ซัน
153 25904 คุณ ศศิพงค์ สมบูรณ์ใจ บอล
154 25910 คุณ แทนธรรม วงค์กองแก้ว แทน
155 25911 คุณ รัตนชัย ศรีสว่าง บิ๊ก
156 25916 คุณ สุเมธา วาฤทธิ์ Tat
157 25929 คุณ กิตติพันธ์ คุณาธรรม O
158 25941 คุณ จิรเมธ โยธิพุกกะ หมิง
159 25946 คุณ สิทธิกร สมมีชัย เอก
160 25947 คุณ ธนาคาร แหลมหลวง ไปป์
161 25949 คุณ กันตินันท์ ชื่นศิริกุลชัย ฟ่ง
162 25956 คุณ ปัทมน กาพย์ไชย Prae
163 25978 คุณ ฉัต ไชยคุตร ฉัต
164 26025 คุณ ปริญญ์ ยานนท์ เป้
165 26711 คุณ วันพร ทานตะวัน มด
166 26738 คุณ ธราธร ดอกทุเรียน Sambo
167 26767 คุณ สินีนาฏ สุทธิวิเศษชัย
168 26769 คุณ ณัฐวุฒิ เพ็ชรมาก กอล์ฟ
169 26775 คุณ อรพรรณ วรรณรัตน์ มิ้น
170 26791 คุณ ทิวากร รุ่งรักษา บอลล์
171 26795 คุณ ปาริชาต ปวงจักรทา Kwang
172 26811 คุณ ณัฐเศรษฐ์ ชื่นดวง Champ
173 27557 คุณ พิมลพรรณ ออประยูร น้ำตาล
174 27588 คุณ วงศ์ศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร นอร์ท
175 27631 คุณ ฤทธิรณ อภัยสุวรรณ ทัวร์
176 27647 คุณ พันธวัฒน์ เกียรติทับทิว อิค
177 27650 คุณ กิตติ ไชยพาน ต๊าบ
178 28368 คุณ พิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี บิ๊ก
179 28387 คุณ กานต์ชนา สุวรรณ กอล์ฟ
180 28401 คุณ ธันย์ชนก ตนานนท์ Nok
181 28421 คุณ มรุพงศ์ เทวรังษี ตั้ม
182 29217 คุณ อานันทพงษ์ ปานเพ็ชร Bomb
183 29280 คุณ ชัยพฤกษ์ เสถียรศักดิ์พงศ์ ขนุน
184 30073 คุณ จรินทร จันติมา ทราย
185 30286 คุณ สายธาร วิริยะเสนา เอม
186 30832 คุณ พนัญญา เชื้อดำรง Fang
187 30853 คุณ วิภาวดี จินนาวงศ์ แอม
188 31073 คุณ แสงพลอย วรรณประเสริฐ ฟลุ๊ค
189 31074 คุณ อาภา งามปัญญา เอื้อง
190 31075 คุณ สุวพิชญ์ ระพิพงษ์ จ๊ะจ๋า
191 31076 คุณ ชุติมา สารศิลป์ เน็ต
192 31078 คุณ จีรติ เผ่าช่างทอง bee
193 31079 คุณ กัณฐิกา ลักขณาวงศ์ กุญแจ
194 31080 คุณ สุทธิกานต์ ปันผาง ไผ่
195 31081 คุณ ทัศยานันท์ ศรีปิยานนท์ บลูมิ้นท์
196 31082 คุณ พรรษา บัวไพจิตร Fang
197 31083 คุณ ชรินทร์รัตน์ จันทร์คำ อาย
198 31085 คุณ วิทยาธร ไทยรินทร์ กอล์ฟ
199 31089 คุณ ธนพล ต่อปัญญาเรือง รอง
200 31090 คุณ เครือฟ้า ปรีชา ฟ้า
201 31092 คุณ สุธาสินี ฟูแสง ขิม
202 31093 คุณ กัณฐริกา ปันหล้า นุ่น
203 31094 คุณ อัฐพงศ์ ปริศนาดิลก เจมส์
204 31096 คุณ ศรัณยา กิจดำรงธรรม หมวย
205 31097 คุณ รติ นิธิวิทยา ไกด์
206 31098 คุณ เทอดไท พุทธานุรักษ์ ตะวัน
207 31099 คุณ ศักดิ์ชัย หงษ์บินโบก ปั๊ม
208 31100 คุณ วิรชา ชูสมุทร pure
209 31101 คุณ กฤตธี กาวิละ Pan
210 31102 คุณ เทิดขวัญ เทพสาร จ้า
211 31104 คุณ จิตพิสุทธิ์ ฉ่อนเจริญ Toon
212 31105 คุณ พิมพ์พิสิฐ คุณยศยิ่ง เมียวดี
213 31106 คุณ อสมา มัธยกุล บูม
214 31108 คุณ กัญญาวีร์ บุญปัญญา Phare
215 31109 คุณ วิชชุ โสภานะ ไอซ์
216 31110 คุณ ปภัสสิริ ไชยวุฒิ ฝ้าย
217 31111 คุณ ณัฐพล หน่อคำ แบงค์
218 31112 คุณ กรองแก้ว มะลิสุวรรณ แก้ว
219 31114 คุณ เนตรฤทัย ไชยวรรณ์ Namwann
220 31115 คุณ นีดา มาทิพย์ น้ำหวาน
221 31116 คุณ วัชรพงษ์ สิงตะนะ Print
222 31117 คุณ สุธาสินี อุดทาเรือน เกน
223 31119 คุณ อลิษา พงศ์พิสุทธิ์กุล อิ๊ด
224 31120 คุณ พัชริดา สุขเกษม แอ๊ว
225 31121 คุณ แอนเจล่า ดวงจิตร์ แอนจี้
226 31122 คุณ ชญานิษฐ์ จักรอิศราพงศ์ นุกนิก
227 31124 คุณ พลอยพัชชา วรรณวัต Ploy
228 31125 คุณ พัชราภรณ์ งำเมือง ส้มโอ
229 31127 คุณ รพีพรรณ เรือนสิริกูล AM แอม
230 31130 คุณ สุกฤตยา โกสุมศุภมาลา ตาล
231 31131 คุณ คฤห มาตรวชิระ เต๊นท์
232 31135 คุณ ภัคร์ฑิลา กาวิละ บิว
233 31136 คุณ รุจรวี แก้วกลางเมือง นุ่น
234 31137 คุณ สุพรรณพิมพ์ นาวาระ เฟิร์น
235 31138 คุณ รวิช นันทหาร บูม
236 31141 คุณ ณัฐวุฒิ ชูสุข อาร์ม
237 31143 คุณ นพพล พิมพะลา Luxom
238 31147 คุณ ปิยะฉัตร ตั้งพิษฐานสกุล ปิ่น
239 31148 คุณ การิน อิ่มอ่อง Keng
240 31149 คุณ ศุภานันท์ โพทะยะ นุ่มนิ่ม
241 31151 คุณ พิชญ์วิทย์ บุญนำ เซฟ
242 31154 คุณ สมปรารถนา ปิยะไทยเสรี ยุ้ย
243 31155 คุณ วรัญญา วัฒนา มะปราง
244 31156 คุณ ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง Ajue
245 31157 คุณ พิชญา กุลนิวัฒเจริญ Nic
246 31158 คุณ สุวพีร์ แซ่เตีย Yuu
247 31463 คุณ ทินพัทธ์ กุลวาชัย ปืน
248 31465 คุณ ธนลัทธ์ บุญเฟื่อง Mac
249 31468 คุณ ปวัน อุปรานุเคราะห์ เคนนี่
250 31470 คุณ บัลลังก์ พรหมราชยศ โจ้
251 31474 คุณ ปิยะธิดา อินต๊ะสาร น้ำหวาน
252 31475 คุณ พัชรมณี อุณหพิพัฒพงศ์ yok
253 31479 คุณ ศุภกิต ไชยทิพย์ ออฟ
254 31480 คุณ ศรัณรัตน์ อิ่มใจ Aum
255 31482 คุณ อุทัย มหาวรรณ M
256 31486 คุณ อนัญญา ฉลาดธัญญกิจ เหน่ง
257 31487 คุณ พันธกานต์ บุญมาก pupae
258 31488 คุณ ปาริฉัตต์ อธิพรหม Yui
259 31491 คุณ กฤชกร สุทธสุภา Arm
260 31492 คุณ กรัณยพร ศิริอนันต์ ชะโอ
261 31587 คุณ ปณิตธิยา นาคหฤทัย Aon-Ant
262 31601 คุณ ทรัพย์สกุล ศิริ มีน
263 31609 คุณ รุ่งอรุณ จักร์คำ ขวัญ
264 31611 คุณ สุทธิพงศ์ ตั้งกิจโชติ โบ๊ต
265 31612 คุณ บุศรินทร์ ทิพย์ประจักษ์ ทราย
266 31613 คุณ วรวัฒน์ ตรีวัชรารัตน์ Boy
267 31614 คุณ วรางคณา สุวิมลเจริญ Faang
268 31627 คุณ ศิริพร มัลลานู พร
269 31630 คุณ ภัทราภา กิจรุ่งเรือง ตาว
270 31645 คุณ ปาริฉัตร กาญจนศักดิ์ชัย Chad
271 31667 คุณ ปัจทมาพร แก้วตุ่น ฝ้าย
272 31670 คุณ ชื่นจิตร เชี่ยวศิลปธรรม เจิน
273 31689 คุณ ปัณรสี แสงจักร แตงหวาน
274 31695 คุณ พีรประภา นันต๊ะโส เเป้ง
275 32356 คุณ ศศิวิมล สมบูรณ์ นุ่น
276 32409 คุณ อัญชิสา ฐาปนากรวุฒิ ออม
277 33051 คุณ มนมนัส คุณธนะวัฒน์ หลุยส์
278 33052 คุณ ภัทริญา เลิศประเสริฐพันธ์ จ๊อบ
279 33089 คุณ ศุจินธรา หมื่นบาล น้ำผึ้ง
280 33093 คุณ มัณฑนา ศุภวงศ์วรรธนะ พลอย
281 33094 คุณ วุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร โจ
282 33095 คุณ รัญชิดา มูลดี นิว
283 33098 คุณ บวรฉัตร ณะคำปา เน่
284 33099 คุณ ปรารถนา โตคณิตชาติ เม
285 33100 คุณ ดัสกรณ์ ประสพการณ์ นิว
286 33101 คุณ ลดา ลิขสิทธิพันธุ์ เชอร์รี่
287 33103 คุณ พลอยงาม เพชรโสภณสกุล พลอยงาม
288 33105 คุณ เขมรินทร์ เจียรวิริยะพันธ์ เข็ม
289 33106 คุณ ณหทัย มูลเมือง อัน
290 33107 คุณ สุวิมล คันธธาศิริ กุ๊งกิ๊ง
291 33108 คุณ ปริญญ์ เจณณวาสิน เอม
292 33110 คุณ กนกวรรณ เสมอใจ น้ำปอน
293 33111 คุณ ถกลพร คุณพิทักษ์ตระกูล ฝน
294 33114 คุณ สุกัญญา เขมกปสิทธิ อ้อยใจ
295 33116 คุณ อสมา เกษตระทัต ปิง
296 33117 คุณ ภรณ์ทิวา สมศรี อิ๋ม
297 33119 คุณ ทิวาพร ระดีรมย์ พลอย
298 33120 คุณ บุณยนุช พชระเศรณี กวาง
299 33121 คุณ รุจิโรจน์ จิตรพนา เฟิร์น
300 33125 คุณ ชรินดา สุธาวา แยม
301 33126 คุณ ชัชญานันท์ จี้สอน ยิม
302 33127 คุณ สโรชา โสธรประภากร ตั้ว
303 33130 คุณ ปิยะพงษ์ ทองมา เอ
304 33131 คุณ สิรัชชา พันทอง มิ้น
305 33133 คุณ พิมพ์มาศ สิงห์ธรรม แพม
306 33135 คุณ พรปวีณ์ หน่อคำ น้ำ
307 33136 คุณ ณัฐวุฒิ มะโนชัย ฟลุ๊ก
308 33137 คุณ ชนกพร ใจปินโต มาย
309 33139 คุณ อารีรัตน์ เฟื่องวรธรรม เป๋าเป่า
310 33140 คุณ ปิ่นฤทัย ศิริเมืองมูล อุ๋มอิ๋ม
311 33141 คุณ ภัคสุภา เวชสัมพันธ์ กุ๊งกิ๊ง
312 33142 คุณ ธัญสินี ณ เชียงใหม่ เอิง
313 33143 คุณ ภัทริน หล่อตระกูลงาม บิวตี้
314 33144 คุณ คัทลียา คำเลิศ ควีน
315 33145 คุณ ปุณยาพร มาลย์มาศภาณุ ฝ้าย
316 33146 คุณ ภัครพี บุญมี เปรี้ยว
317 33147 คุณ เอื้อการย์ เหล่าสถิรวงศ์ คลีน
318 33148 คุณ มยุรี กงเพชร ตุ๊กตั๊ก
319 33149 คุณ ธนิสา กฤษฎาธาร น้ำผึ้ง
320 33150 คุณ ศรัณยา ติ๊บเมืองมา ยีนส์
321 33151 คุณ สุภาวิดา ชัยวิศิษฎ์ ยิ้ม
322 33152 คุณ เจตพัฒน์ สนธิคุณ อาร์ม
323 33154 คุณ นวลปราง จรุงวัฒนา แก้ม
324 33155 คุณ วิชชุดา เทียนสว่าง แทน
325 33156 คุณ ภัทรพรรณ บุณยรัตพันธุ์ ภัทร
326 33157 คุณ ศิริลักษณ์ อริยะ นก
327 33158 คุณ ญาณกร มหาเทพ น้ำ
328 33159 คุณ ณภัทร วิศวนาวิน นุ่น
329 33668 คุณ ร่มธรรม ศรีสุโข ไมโครโฟน
330 33781 คุณ สิรินทร์ วัชโรทยางกูร เชอรี่
331 33783 คุณ แทนพงศ์ สิงหเนตร พิ้งค์
332 33810 คุณ ขจรกฤษฏ์ เรือนแก้ว ปุ๊บปั๊ป
333 33813 คุณ ฐิตาภา ประชานิยม อิ๋ว
334 34489 คุณ อภิชาต ชัยทอง บอย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ