ชื่อรุ่น SYNTHESIZE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 573 คน
# 2548M3 ประธานรุ่น : คุณทินกฤติ มังตรีสรรค์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 25638 คุณ กอบเกียรติ์ ตุ่นแก้ว
2 25693 คุณ ธนัญญา กุลจลา
3 26080 คุณ สุกัลยา กติกา
4 26082 คุณ ธนะภูมิ ศิริรัตน์
5 26083 คุณ นพปฎล สุนทรศารทูล
6 26084 คุณ ศิรณัฐ บุบผศิริ
7 26085 คุณ คนธิชา เติมมงคลชัย
8 26086 คุณ กฤษฏิกาล เสืออิ่ม
9 26087 คุณ สุทธิศักดิ์ แซ่ตั้ง
10 26088 คุณ อิสระพงศ์ พงศธรบริรักษ์
11 26089 คุณ ทยุติธร ตันติศักดิ์
12 26090 คุณ รชา พิริยคุณธร
13 26091 คุณ ทินกฤติ มังตรีสรรค์
14 26092 คุณ กิจสุพพัต ณ ลำปาง
15 26093 คุณ วิวลดา วัชรากร
16 26095 คุณ อภิรักษ์ มหะพันธุ์
17 26096 คุณ พิทักษ์ชน อินทรโยธิน
18 26097 คุณ ปรียา อดุลยวิศิษฏ์
19 26098 คุณ นิธิ แก้วมณีนวล
20 26099 คุณ พีรกิจ บัวคำปัน
21 26102 คุณ ณัฐนันท์ พรหมวงศ์
22 26103 คุณ เอกพล แสงโชติ
23 26105 คุณ ศศิประภา ปันทะนา
24 26106 คุณ กิตติพิชญ์ ไทรรัตตัญญู
25 26107 คุณ อลงกรณ์ ศรีบุญเรือง
26 26108 คุณ วิศรุต ตันพฤทธิอนันต์
27 26112 คุณ ศตคุณ แสงสร้อย
28 26114 คุณ นวพันธ์ กัญชนะ
29 26115 คุณ ชัยรัตน์ ชัยมณี
30 26116 คุณ ธีรภัทร คุณจักร
31 26117 คุณ พงศธร จันทรรัตน์
32 26119 คุณ ธิติสรรค์ ช่างสม
33 26120 คุณ สุธาสินี เพ็ชรอุดม
34 26121 คุณ ดลลชา ปัญญารัตน์
35 26122 คุณ ชิดพงศ์ เจริญทรัพย์
36 26123 คุณ ธนวัฒน์ ศรีศิลปนันท์
37 26124 คุณ นวพล สมฤทธิ์
38 26125 คุณ ธัญญ์ พิมสาร
39 26126 คุณ อลิษา จูตระกูล
40 26127 คุณ ภูวนัย ตั้งมั่นสถาพร
41 26129 คุณ พณิตนาถ พรหมเสน
42 26131 คุณ ธีรินทร์ ฉวีวัฒน์
43 26132 คุณ จักรวัตร วุฒิโต
44 26133 คุณ ปรมัตถ์ วารปรีดี
45 26134 คุณ ศุภชัย ชัยยาณะ
46 26135 คุณ วรรณกร ชาวอ่างทอง
47 26136 คุณ นิศารัตน์ แซ่แห่ว
48 26137 คุณ ธนัท นันทะชมภู
49 26138 คุณ ชานนท์ เย็นสุข
50 26139 คุณ สามารถ สุเมธานุภาพ
51 26140 คุณ ณัฐภัทร ชื่นสกุลรัตน์
52 26141 คุณ พงศ์รักษ์ เกิดสว่างกุล
53 26142 คุณ สมบูรณ์กิจ เจียมหาทรัพย์
54 26143 คุณ ไกรสร สุขสานต์
55 26145 คุณ จุฑามาศ ขมหวาน
56 26147 คุณ เหมือนฝัน ศรีสุระเมฆา
57 26148 คุณ ชยพล ทองสวัสดิ์
58 26149 คุณ ชนากานต์ ทองต้น
59 26150 คุณ ศรัณยู ลายประวัติ
60 26151 คุณ ภัทรวุฒิ วรวัลย์
61 26152 คุณ ขัติยา ขัตติยะ
62 26153 คุณ ชนม์ชนก วงศ์มณี
63 26154 คุณ ปัญญวดี สุนทรศิวะลักษณ์
64 26156 คุณ การัณย์ คล้ายสุวรรณ
65 26157 คุณ ปริญญา หินศรีสุวรรณ
66 26158 คุณ ภีมพศ วิจิตร
67 26160 คุณ มินตรา กุนามี
68 26161 คุณ สุดที่รัก ปัญญาฟู
69 26163 คุณ ศิวัช ฟู่เจริญ
70 26165 คุณ พิสิฐ เกียรติเจริญพร
71 26166 คุณ นุชจรี พรศาลนุวัฒน์
72 26167 คุณ สุธีธิดา อินอุปแก้ว
73 26168 คุณ ภูบดินทร์ โชตินิสากรณ์
74 26171 คุณ กัญญกานต์ หลิมศิริวงศ์
75 26173 คุณ อารีฟ มาตระกูล
76 26174 คุณ พงษ์วิศิษฏ์ ธิโวนา
77 26175 คุณ คณิสรา ชมภูรัตน์
78 26176 คุณ ณัฐพล หอมเดช
79 26177 คุณ นภันต์ กัลปเพ็ญ
80 26178 คุณ วาทินีย์ สิงห์จาย
81 26179 คุณ โชคดี เกิดเอี่ยม
82 26180 คุณ ณัฐฑินี แขนงแก้ว
83 26181 คุณ วรรณวนัช เมืองวงศ์
84 26182 คุณ พรชัย ซื่อเจริญกิจ
85 26183 คุณ อภิวัฒน์ กรรมสิทธิ์
86 26184 คุณ นิธิดา สิทธิชัย
87 26185 คุณ วรชาติ วิชชุวรชาติ
88 26186 คุณ พีรตา ประสิทธิพันธ์
89 26190 คุณ ธนาณัติ ศรีฝั้น
90 26192 คุณ ฐิติมา มานะสุข
91 26193 คุณ วีรวัฒน์ ไชยบุญชู
92 26194 คุณ จิตตราภรณ์ ทีฆพุฒิ
93 26196 คุณ พลอยพัชร์ บวรรัตนชัยเดช
94 26197 คุณ อิสรพงศ์ หน่อเรือง
95 26198 คุณ กุณฑิรา สมบูรณ์ยิ่ง
96 26199 คุณ ชัยชนะ ปรีชาเจริญศิลป์
97 26200 คุณ ธันย์ชนก ศรีสว่าง
98 26201 คุณ ภูมิ คำแหง
99 26203 คุณ มณีรัตนา วิชาดี
100 26205 คุณ อภิรัตน์ คำลือ
101 26207 คุณ ภูมิวิทย์ ไชยวุฒิ
102 26208 คุณ ศิขรินทร์ ล้อมไพบูลย์
103 26209 คุณ ธงชัย โนคำ
104 26210 คุณ วิจิตรา พาชี
105 26211 คุณ พรพิศุทธ ดวงสว่าง
106 26212 คุณ วุฒิไกร ชัยวงศ์ศรี เทป
107 26215 คุณ พิมพ์พิไล สุขเสาร์
108 26216 คุณ พิมพ์จิรา สุขเสาร์
109 26219 คุณ ธาวินี ออนเป็ง
110 26220 คุณ สุทธิภา เกียรติสาร
111 26221 คุณ เอกชัย กิตติเลิศภักดีกุล
112 26222 คุณ สิริขวัญ พันธุ์อุโมงค์
113 26223 คุณ อุดมศักดิ์ คุณยศยิ่ง
114 26224 คุณ ณัฐวุฒิ แก้วพรมมา
115 26225 คุณ สถาพร ขำสกุล
116 26226 คุณ วิทวัส คุณยศยิ่ง
117 26227 คุณ พลากร กันจินะ
118 26228 คุณ ศุภิสรา หัสการบัญชา
119 26229 คุณ อนุธิดา แสนสุข
120 26230 คุณ สุภิญญา เม็งทอง
121 26231 คุณ ธนพันธุ์ อุดมพันธุ์
122 26232 คุณ พิมพิกา จินดาคำ
123 26234 คุณ สถาพร พรชัยเจริญ
124 26235 คุณ ภาณุพงษ์ แก้วปัญญา
125 26236 คุณ พิริยา สินธุนาวา
126 26237 คุณ พีระพล พัวสุขมโนกุล
127 26238 คุณ ณัฐวุฒิ จิ๋วปัญญา
128 26239 คุณ ธาริณี อินทรี
129 26244 คุณ จตุรัส ทรงคำ
130 26245 คุณ กิตติชาติ คำยอดใจ
131 26246 คุณ ศุภธิดา เพ็ชรเจริญ
132 26247 คุณ ลลิตา วงค์กัญญา
133 26248 คุณ ปกรณ์ ปลูกเงิน
134 26249 คุณ ธนานันท์ มีรัตน์
135 26250 คุณ สุวิชาดา อ่อนนาง
136 26251 คุณ นำโชค พิพัฒน์วงศ์ชัย
137 26252 คุณ ณิชา นิลวรรณ 24/03/2534
138 26253 คุณ กมลชนก วนาสุขพันธ์
139 26254 คุณ ศศิมา ศรีจันทร์ดร
140 26255 คุณ ธสวรรธน์ วงศ์วัชรอำพน
141 26256 คุณ บัณฑิต ตันสุชาติ
142 26257 คุณ กัมปนาท สอาดอาวุธ
143 26258 คุณ วรากร นิลวรรณ
144 26259 คุณ ทิวากร จันทร์สะอาด
145 26261 คุณ ฮันนาห์ เศรษฐบุตร
146 26262 คุณ กฤษฎา ปินตา
147 26263 คุณ ปาณิศา ลิมปิทีป
148 26264 คุณ ณหทัย มะโนภี
149 26265 คุณ ณัฐพงษ์ หาญศิริวัฒนกิจ
150 26266 คุณ ลลิตา ปราโมทย์
151 26267 คุณ ชยาวุฒิ พันธ์ศรีวงค์
152 26268 คุณ ปรัชญาพร อ่องละออ
153 26270 คุณ มณฑนัฐ เลิศอานนท์ตระกูล
154 26272 คุณ ภาษิต อินตาวงศ์
155 26274 คุณ ธนาวุธ อิทธิกมลโชค
156 26276 คุณ วรัชยา ขะจำปี
157 26277 คุณ ศุภกิตติ์ ทิพย์อุบล
158 26278 คุณ ชยานนท์ บุญยืด
159 26279 คุณ ประภาษ วโรภาษ
160 26280 คุณ พงษ์พัฒน์ ศุภกิจโภคา
161 26281 คุณ โสภณัฐ สุยะนวล
162 26283 คุณ อธิฐาน กิตติเลิศภักดีกุล
163 26284 คุณ ปพิชญา บุญศรี
164 26286 คุณ วิชชุพร หิมารัตน์
165 26287 คุณ บริรักษ์ กวงคำ
166 26289 คุณ นริศ ตนานนท์
167 26291 คุณ กษิดิศ ไวยกุล
168 26292 คุณ ธีรภาส กิติคุณ 30/10/2533
169 26293 คุณ ชัชวาล หัตถะเกษา
170 26294 คุณ ศุภโชค เชื้อเมืองพาน
171 26295 คุณ วาสนา ใหม่จันทร์
172 26297 คุณ ณัฐกานต์ ปัญญารักษา
173 26298 คุณ นลินกานต์ ศรีสว่าง
174 26299 คุณ ปุณฑริกา วาฤทธิ์
175 26300 คุณ ปรัชญา ปัญจะเรือง
176 26302 คุณ อัครพงศ์ สิทธิยศ
177 26303 คุณ อธิชา ธงไชย
178 26304 คุณ ศราวุธ หวลเงิน
179 26305 คุณ ดนัตร์ สิทธิธัญญ์
180 26307 คุณ กอสิณธ์ กุลเพชรประสิทธิ์
181 26308 คุณ กฤดิชน ตียาพันธ์
182 26309 คุณ ณัฐกัญญา ศิริพิมพ์
183 26310 คุณ ปรวีร์ โถเงิน
184 26311 คุณ พรพิมล คงคำแหง
185 26312 คุณ สุนิธิ สมทรง
186 26313 คุณ วิศรุต ศิรินภาพันธ์
187 26314 คุณ นิรุทธ์ จิระอรุณ
188 26315 คุณ พรธิดา ตั้งใจดี
189 26316 คุณ ปวันรัตน์ อิทธิพันธุ์กุล
190 26317 คุณ โชติวุฑ เตชกิจเวช
191 26319 คุณ อิสยาห์ สิทธัญ
192 26320 คุณ ภฤศธีวัฒน์ ภัควนิตย์
193 26322 คุณ ภานุพงศ์ ดุมคำ
194 26323 คุณ วรรุจ ไชยประคอง
195 26324 คุณ อานนท์ ปวงจักร์ทา
196 26325 คุณ ปรินทร์ สมบูรณ์ชัย
197 26326 คุณ คทาภรณ์ ปินตาคำ
198 26327 คุณ ภาณุชาติ โชติชะวงค์
199 26328 คุณ พชรพล พรมวังขวา
200 26329 คุณ นฤเบศ ใจนาบุญ
201 26330 คุณ สุภสิทธิ์ เหนี่ยงขำ
202 26331 คุณ พงศกร ติกอภิชาติ
203 26332 คุณ คนไท พูลลาภ
204 26333 คุณ เบน เอื้ออำนวย
205 26334 คุณ พลาธิป โจปัญญา
206 26335 คุณ ภีม เกลอดู
207 26336 คุณ ผดุงเกียรติ พงศ์ไพรพันธุ์
208 26337 คุณ อธิษ์วัจน์ วัฒน์จิรานนท์
209 26365 คุณ อลงกรณ์ ตันติ
210 26367 คุณ กิตติพงษ์ ศักดาวงศ์เสรี
211 26368 คุณ ธีระพงษ์ ขัติยะ
212 26370 คุณ ศิริวสุ ไชยจินดา
213 26371 คุณ ชลศธร มาสันเทียะ
214 26372 คุณ สรศักดิ์ มูลกลาง
215 26373 คุณ จิตรกร ยิ่งดี
216 26377 คุณ ณัฐกานต์ วิชัยขัทคะ
217 26378 คุณ ปฐมพงศ์ พันธุ์พวง
218 26379 คุณ ธีระภัทร์ เจือนาค
219 26380 คุณ ปกรณ์ อุปรี
220 26382 คุณ รณชัย พรมมา
221 26383 คุณ วรวุฒิ เม็งขาว
222 26384 คุณ วัฒนา วัฒนพานิช
223 26385 คุณ ณัฐวุฒิ จิรศักดิ์
224 26386 คุณ อัสรี วัชระสกลพงษ์
225 26387 คุณ ธีวินท์ เจริญกิจเกษตร
226 26388 คุณ เทพฤทธิ์ ถวิลลาภ
227 26389 คุณ วสุวัส อาจการณ์
228 26390 คุณ ณัฐภูมิ ชัยภูมิ
229 26392 คุณ รณชัย ฟองเมฆ
230 26394 คุณ ชานน พลนาค
231 26395 คุณ มนัสนันท์ สุนันต๊ะ
232 26396 คุณ อรรถกร จิตร์แก้ว
233 26397 คุณ ศรันยพงศ์ แป้นกลาง
234 26398 คุณ ศรันยพัทร แป้นกลาง
235 26399 คุณ ธฤต แสงสินธุ์ชัย
236 26401 คุณ วิชา แสนสุวรรณา
237 26402 คุณ อุกฤษฎ์ คำพิคำ
238 26403 คุณ ศิวกร เงินอ้น
239 26406 คุณ กฤช กริชเอี่ยมคุณ
240 26407 คุณ พัชรพล ทะจะกัน
241 26408 คุณ พนธกร ภัคธนกุล
242 26410 คุณ กฤษดา ใคร้โท้ง
243 26411 คุณ พงษ์พัฒน์ ขัติยะ
244 26412 คุณ ณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ
245 26414 คุณ ฬุวพล คชรินทร์
246 26415 คุณ สรรเพชญ บัวขาว
247 26416 คุณ อริย์ธัช คัณธี
248 26417 คุณ ธงชัย ดวงอินทร์
249 26418 คุณ จุฬา จุติประกายกุล
250 26419 คุณ ตฤณดิศ พัฒนกิจเกษตร
251 26420 คุณ พงศ์นริศ ขุนทองพันธ์กิจ
252 26421 คุณ ณัฐพงศ์ มานารัตน์
253 26422 คุณ ปาฏิหารย์ เรือนเงิน
254 26423 คุณ บุรวัตร บุญสูง
255 26424 คุณ วีรภัทร มงคล
256 26425 คุณ สุทธิพงศ์ ประเสริฐ
257 26426 คุณ อนิรุทธ์ กาวี
258 26427 คุณ อิทธิพัฒน์ ดวงถาวร
259 26428 คุณ ฐปณัฐ เชาว์พิพัฒน์วงศ์
260 26429 คุณ กุณฑี พินโนเอก
261 26430 คุณ ปริวรรต ศิริ
262 26431 คุณ รัฐชัย แปลกสกุล
263 26432 คุณ วัชรพงษ์ สายอะโณ
264 26433 คุณ จิรวัฒน์ คำปวน
265 26435 คุณ ณัฐดนัย สูงปานเขา
266 26436 คุณ สุกิจ มูลภา
267 26437 คุณ ธันวา มณีเมือง
268 26439 คุณ กลยุทธ์ สมบูรณ์
269 26440 คุณ สุรเชษฐ จินะแก้ว
270 26441 คุณ จตุรงค์ มะนูญ
271 26442 คุณ สราวิทย์ ทิมอิ่ม โม
272 26443 คุณ ปวเรศ ทาคำส่าง
273 26444 คุณ ธีรวัฒน์ ไฝปวง
274 26445 คุณ อิทธิพล นิ่มน้อย
275 26446 คุณ พิชญะ ปทุมาสูตร
276 26447 คุณ จักรพันธ์ แผ่นศิลา
277 26448 คุณ สุรพันธุ์ ลำสาร
278 26449 คุณ ธันวา แก้วมูล
279 26450 คุณ เมธัส ชิมรังสรรค์
280 26451 คุณ อมรเทพ ตุ่นคำ
281 26453 คุณ จิรวิชญ์ อินทยาท
282 26454 คุณ กานต์ ปัญธิญา
283 26455 คุณ ตะวัน ชมภูราช
284 26456 คุณ วรศาสน์ สารกาศ
285 26457 คุณ อมเรศ เมืองใจ
286 26458 คุณ นัฐทิชา ทองตีฆา
287 26459 คุณ นฤเบศร์ อินทนงลักษณ์
288 26460 คุณ ญัตติพงศ์ ใจแก้ว
289 26461 คุณ อติคุณ ธงชัยสุวรรณ
290 26462 คุณ ศิริพงษ์ เครือจันทร์
291 26463 คุณ ชาญณรงค์ บุญทะวงค์
292 26464 คุณ ณัฐดนัย จันทรวงศ์
293 26467 คุณ ศรัณย์ ศรีธิเดช
294 26468 คุณ ฉัตรรพี สุพจน์เฉลิมขวัญ
295 26469 คุณ กฤษดา คำเมืองลือ
296 26471 คุณ ธีรนันท์ บัวเย็น
297 26472 คุณ ธีรนนท์ บัวเย็น 23/02/2534
298 26473 คุณ กิตติพล สัจจะวาที
299 26475 คุณ ธีรวัฒน์ อรุณเลิศ
300 26476 คุณ ณัฐวุฒิ พุ่มเผือก
301 26477 คุณ ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ
302 26478 คุณ ธนวุฒิ คำแปง
303 26480 คุณ ณัฐกิตติ์ มูลเอ้ย
304 26482 คุณ สุขสวัสดิ์ สวัสดิพงษ์
305 26483 คุณ สกุลทอง เจริญทอง
306 26484 คุณ อภิญญา นครังกุล
307 26485 คุณ โสธิดา เขื่อนคำ
308 26486 คุณ วรรณภา พงษ์สุวรรณ
309 26488 คุณ พรภวิษย์ สมณะ
310 26489 คุณ สกาวกวิน กาญจนเสมา
311 26490 คุณ ปิยวรรณ์ บุญวาส
312 26491 คุณ สัจจพร แสงสุวรรณ
313 26492 คุณ พิชนันต์ อ่อนนุ่ม
314 26493 คุณ วรัชญา บุญลอ
315 26494 คุณ วัชรัญญา คำดา
316 26495 คุณ ปุณยาพร นรสิงห์
317 26496 คุณ ฑิตยา สุวรรณโชติ
318 26497 คุณ มนัสชนก แสนสิงห์
319 26498 คุณ หทัยภัทร ศรีจันทร์ตา
320 26499 คุณ ชลธิชา เพ็ชรอัดขาว
321 26500 คุณ นารีรัตน์ พรหมณะ
322 26501 คุณ ศิริลักษณ์ สะกล
323 26502 คุณ พสุวัสสา ละอองศรี
324 26503 คุณ ชวรจน์ ชะวะนะเวช
325 26504 คุณ ชวัลรัตน์ ยะมงคล
326 26505 คุณ วฤนดา พรหมโชติ
327 26506 คุณ ยลดา มาตา
328 26507 คุณ นฤมล อินทโมรา
329 26508 คุณ ลักขิกา ปันทิยะ
330 26509 คุณ ปิยนันท์ พรพลวัฒน์
331 26510 คุณ พิมพิมล ลอยงาม
332 26511 คุณ นัทชนก คำฟู
333 26512 คุณ ณัฐนิช ปฤกษากร
334 26513 คุณ วัลย์ลิตา อยุทธ์
335 26514 คุณ รวีกร ชยางคานนท์
336 26515 คุณ จุฑามาศ ชุ่มชูวัฒน์
337 26516 คุณ ธีรดา บุนกาลกุล
338 26517 คุณ อภิชญา จอมศักดิ์
339 26518 คุณ จิรัชญา ชัยยาศักดิ์
340 26519 คุณ ปิยะภรณ์ ธรรมปัญญา
341 26520 คุณ เทวี วงค์สถาน
342 26521 คุณ รุ่งกนก กำเหนิดศิริ
343 26522 คุณ พิมพ์หฤดา ญี่นาง
344 26523 คุณ เจตสิรี สกาศ
345 26524 คุณ ปาริชาต มากรื่น
346 26525 คุณ มธุรดา สะสะรมย์
347 26526 คุณ อรชนก นามวงศ์
348 26527 คุณ จีรณา เมฆรา
349 26529 คุณ ศิริภา มิตรวงษา
350 26530 คุณ ยลรวี มีเวที
351 26531 คุณ พิสินี ปฏิพัทธ์ปถวี
352 26532 คุณ ญาดา มุนินทราพงษ์
353 26534 คุณ อัจฉรา อินทร์ชัย
354 26535 คุณ คนึงนิจ จิตต์นาน
355 26536 คุณ จิตติญา แตงหอม
356 26537 คุณ อภิญญา ตนานุวัฒน์
357 26538 คุณ นริศา ลีรพันธุ์
358 26539 คุณ เมธัส เมืองทอง
359 26540 คุณ สุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก
360 26542 คุณ โสฬสินทร์ อภิวงศ์
361 26543 คุณ วิมลรัตน์ ท่อเทศ
362 26544 คุณ ฤทัยรัตน์ เวียงลอ
363 26545 คุณ รัตติกาล พรหมกิ่งแก้ว
364 26546 คุณ ธนัชพร พัฒนปาลี
365 26548 คุณ ณัฐณิชา สุพจน์เฉลิมขวัญ
366 26549 คุณ ปาจรีย์ ประกอบการ
367 26550 คุณ สิริกานต์ วงค์ชัย
368 26552 คุณ บุรินทิพย์ ยะปัญญา
369 26554 คุณ ศุภามาศ มูลรังษี กู งาม มม 55+
370 26555 คุณ อโนมา ลักษมีมงคล
371 26556 คุณ พรพิสุทธิ์ จอมที่รักษ์
372 26557 คุณ ฐาปนีย์ ประจันตวนิช
373 26559 คุณ อรนุช เรือนแก้ว
374 26561 คุณ ภรณ์ไพลิน พรมเหลา
375 26562 คุณ ชิดชนก ชัยประสิทธิ์
376 26563 คุณ ศิริสกุล สืบราษฎร์
377 26564 คุณ วณิชยา แพรดำ
378 26565 คุณ สุรีรัตน์ แสงพลอย
379 26566 คุณ เพชรศรันยา ดีสนวน
380 26567 คุณ ปภาวรินท์ เปรมสุริยนันท์
381 26687 คุณ ณพัชระ ประกายรุ่งรวิน
382 26701 คุณ ภวิศ ธรรมสอน
383 26708 คุณ ปัทมาภรณ์ ปันอินทร์
384 26713 คุณ ชานน สุวรรณประพิศ 15/03/2534
385 26715 คุณ เสตกมล คนเที่ยง
386 26717 คุณ ณัฐพล ศัพทะนาวิน
387 26718 คุณ ธนพล ตียาคม
388 26719 คุณ วงศกร บูรณะกิจ
389 26721 คุณ ศิวรักษ์ ห่านวงษา
390 26725 คุณ อธิษฐ์ จารุกิจพิพัฒน์
391 26728 คุณ ชนน วุฒิเดชารักษ์
392 26730 คุณ อริยภา สิทธิศักดิ์
393 26732 คุณ คณิน ศรีจันทร์ดร
394 26733 คุณ นภัทร สิงหไกรลาศ
395 26743 คุณ ภูดินันท์ จิตตรัตน์เสนีย์
396 26746 คุณ ปณิธาน คงสุภาพศิริ
397 26747 คุณ สรวุฒิ วงค์ปรีชาชาญ
398 26748 คุณ พงศภัค ต้นเถา
399 26749 คุณ สินทรัพย์ ลิ้มรังสรรค์
400 26750 คุณ ณัฐพร ผุสดีสราญจิตต์
401 26751 คุณ กุลจิรา วชิรนคร
402 26752 คุณ ชนิดา พรหมพันธกรณ์
403 26754 คุณ ธนวัฒน์ จุนตระกูล
404 26773 คุณ พีร์ แจ่มหม้อ
405 26776 คุณ ชานนทร์ คำเวียงสา
406 26777 คุณ นพดล อุดมมิตร์
407 26784 คุณ กวิน กล่อมสังข์
408 26785 คุณ กุลจิรา เจริญยิ่ง
409 26787 คุณ วีระเดช ลิ้มจรูญ
410 26788 คุณ ณภัทร โอภาสถิรกุล
411 26792 คุณ ภาณุทัต มณีมาโรจน์
412 26801 คุณ นคนางค์ แสนมโนรักษ์
413 26806 คุณ ฉัตรพล บุณยสาระนัย
414 26810 คุณ เกริกเกียรติ พวงแก้ว
415 26824 คุณ ปิโยรส ยังอยู่ดี
416 26827 คุณ สันติภาพ มณฑากูล
417 26829 คุณ ปองภพ สุขพ่วง
418 26830 คุณ กฤษณรักษ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
419 26832 คุณ ธีร์จุฑา ชมพาน
420 26838 คุณ วศิน จันทร์ลักษมี
421 27380 คุณ นรมน ไข่คำ
422 27526 คุณ อภิญญา ปัญญาบุญ
423 27535 คุณ ชิดชนก ปารัตน์
424 27542 คุณ นภภัค วิสิทธิ์
425 27569 คุณ ปฏิวัติ ศรีนวล
426 27572 คุณ สราวุธ ประภา
427 27576 คุณ วิกานดา อวยพร
428 27595 คุณ นิติพัทธ์ กันทวี
429 27602 คุณ ภัทร เดชารัตน์
430 27604 คุณ สพณ พิทักษ์
431 27611 คุณ ฤทธิศักดิ์ นาคอร่าม
432 27635 คุณ สมิทธิ ใจช่วย
433 27648 คุณ พงษ์พร หอมดอก
434 27652 คุณ พงศกร โสภา
435 27654 คุณ จิดาภา เทพจันทร์
436 28374 คุณ ทรงคุณ เหมพันธุ์
437 28402 คุณ ศิริมรกต ศรีมงคล
438 28407 คุณ พงศ์เพชร วงศ์ยิ้มย่อง
439 28414 คุณ ปิยะณัฐ นิติกุลเกยูร
440 28415 คุณ ธนวุฒิ อินทะพันธุ์
441 28417 คุณ ศุภวรรณ บุญแทน
442 28418 คุณ วศิน โอฬาริกชาติ
443 28435 คุณ ปุริมปรัชญ์ ไชยวงศ์
444 29122 คุณ ชาคริต จารุวรรณ์
445 29129 คุณ ชยุตราภรณ์ วีรวัฒน์
446 29134 คุณ เจนกิจ หันกิจเจริญ
447 29154 คุณ อมรรัตน์ ธนะกูลบริภัณฑ์
448 29163 คุณ ชลัมพล แก้ววงษ์
449 29164 คุณ ชาญวุฒิ สันเพชรเวสสกุล
450 29166 คุณ รัฐวุธ ทองธาระ
451 29194 คุณ วาริธร ตั้งตระกูลเจริญ
452 29219 คุณ ชนิดา รัตนวิเชียร
453 29220 คุณ สุภณัฏฐ์ พลวัน
454 30040 คุณ ปุณยวีร์ วัฒนอภิสิทธิ์
455 30046 คุณ ศรัญญู นิลลออ
456 30057 คุณ ณัฏฐพล สุขศิริ
457 30087 คุณ กมลชนก เขตต์วัง
458 30810 คุณ ธชา สุภาแสน
459 30852 คุณ อภิรดา นิติกุลเกยูร
460 30862 คุณ ศุภกิตติ์ มยูรกุล
461 30882 คุณ เดโชพล บุญลือ
462 31641 คุณ พิชญา ตรรกไพจิตร
463 31673 คุณ ชนกนาถ ใจซาว 14/04/2534
464 31699 คุณ ณัฐธรณ์ เดชสกุล
465 31712 คุณ ประภัสสรา ไชยคำวัง
466 31794 คุณ พัชรประภา สุรพิพิธ
467 31823 คุณ ปวร อุปรานุเคราะห์
468 31829 คุณ เลอสรรค์ ลักขณาวงศ์
469 31830 คุณ ธนาวิน รุ่งธนภูมิ
470 31831 คุณ อรรถวุฒิ มหาพรหม
471 31832 คุณ ปุณณภา นนทิพงศ์
472 31833 คุณ ฤดีมาศ คันธราษฎร์
473 31836 คุณ นริศรา อุดมเศรษฐ์
474 31837 คุณ ฐปนัท เขตสิทธิ์
475 31839 คุณ สรัญญา สุวรรณ
476 31840 คุณ จิรภัทร์ พุทธปวน
477 31841 คุณ กมลพร กันธะวงศ์
478 31842 คุณ ฉัตรชฎา กันทะเรียน
479 31843 คุณ นันทพร ศักดิ์ธนานนท์
480 31844 คุณ พิชชา เครือแปง
481 31845 คุณ กนกภรณ์ กาละ เบส
482 31846 คุณ นันทนา นันทวงศ์
483 32038 คุณ อภันตรี เชิดชูตระกูลทอง
484 32119 คุณ ภัคปวีณ์ พิชยกุล
485 32120 คุณ ณิชาฉัฐ ปัฎสาศิลป์
486 32123 คุณ พัทธดนย์ เคลือบสุวรรณ
487 32124 คุณ ปริยานุช หอมนาน
488 32129 คุณ รัตนา อเนกศิริกุล
489 32130 คุณ ชนมน ตรียกุล
490 32132 คุณ ชัญญานุช ชมภูแก้ว
491 32133 คุณ ณัฐกร สืบสุรีย์กุล 03/09/2533
492 32136 คุณ โลลิตา เฮ่า-โชง
493 32139 คุณ พีรดา ศรสุวรรณ
494 32140 คุณ สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง
495 32143 คุณ ณัฐ ชุรินทร
496 32150 คุณ วาสินี พรนริศ
497 32153 คุณ ทิวทัศน์ กองวงศ์
498 32155 คุณ รติภรณ์ เจริญกุศล
499 32293 คุณ ไชยพันธุ์ วุฒิการณ์
500 32295 คุณ ธนพล เจ็งสืบสันต์
501 32296 คุณ เต็มสิน วัฒนพานิช
502 32298 คุณ ชญาพร จินะเทพ
503 32299 คุณ ธารวิมล มะโนเพ็ญ
504 32300 คุณ ณัฏฐานี กิจดำรงธรรม
505 32301 คุณ วราภรณ์ อาภัย
506 32302 คุณ สุรีย์วรรณ กองราช
507 32303 คุณ ชนนิกานต์ มาเป็ง
508 32341 คุณ นำพล วงศ์ทิพย์
509 32342 คุณ ศุภัชชา เพชรน้อย
510 32344 คุณ ภาณุพงศ์ สุวรรณปรีชา
511 32345 คุณ รองรัตน์ วงศ์เขื่อนแก้ว
512 32346 คุณ ราเมศวร์ ดาริวาล
513 32347 คุณ ปดิวรดา กรุดนาค
514 32348 คุณ จีราวัฒน์ สิทธิหล้า
515 32350 คุณ รมัณยา ฤทธิรอด
516 32352 คุณ ธราจักร์ กองแก้ว
517 32402 คุณ ครองขวัญ ทัศนภักดิ์
518 32473 คุณ รวีวัฒน์ ฤาชัย
519 33048 คุณ เอมิกา อุปรา
520 33749 คุณ ชนะพล ตัณฑโกศล
521 33768 คุณ พิชาภพ ชนาธิปพงษ์
522 26037 คุณ สาวิตรี กลิ่นหอม
523 26038 คุณ สิริยากร ชัยชนะ
524 26041 คุณ ชลวิทย์ วสันตวิษุวัต
525 26042 คุณ จิตราภรณ์ คันธพนิต
526 26043 คุณ ชุติเทพ ทีฆพุฒิ
527 26044 คุณ อภิรัฐ เลิศพฤกษ์ ปริ้นส์
528 26045 คุณ พีรนันท์ วิมุกตาคม
529 26046 คุณ ชโลบล ณ เชียงใหม่
530 26047 คุณ ฐาปกรณ์ ศิรินภาพันธ์
531 26048 คุณ ศิราภรณ์ สวัสดิ์ศรี
532 26049 คุณ วรัญญู ศรีเชียงราย
533 26050 คุณ ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง
534 26051 คุณ ปรารถนา ศุภลักษณ์ บิว
535 26052 คุณ กาญจนา จินดารักษ์
536 26053 คุณ กรัณย์ สุรินทร์คำ
537 26054 คุณ ณัฐพล ทะนันไชย
538 26055 คุณ พัทธพล วิมลสันติรังษี
539 26056 คุณ เอื้อการย์ ขัติยะ
540 26057 คุณ ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์
541 26059 คุณ ปุณยวีร์ เครือทอง
542 26061 คุณ สิตางศุ์ จิตตภิรมย์
543 26063 คุณ รงรอง พวงสายใจ
544 26064 คุณ เดชาธร ศรีเชียงราย
545 26065 คุณ เอกพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ
546 26066 คุณ ศศิประภา ไชยชนะ
547 26067 คุณ ศุภฤกษ์ ลาวณานนท์
548 26068 คุณ ปัญญาวุธ พูลอุดม
549 26069 คุณ ภาณุพงศ์ ใบแสง
550 26070 คุณ ภาวิณี ชุมสาย ณ อยุธยา
551 26071 คุณ อรรถพล ศิริวัฒนกุล
552 26072 คุณ ภุมรินทร์ วัฒนวงศ์
553 26073 คุณ คณิน คุณยศยิ่ง
554 26074 คุณ ณิชารีย์ กติกา
555 26075 คุณ ดารารัศมิ์ แรกข้าว
556 26076 คุณ ภากร เลียวสวัสดิพงศ์
557 26078 คุณ ธนพร โพธิ์แต่ง
558 26079 คุณ เจน เมฆขยาย
559 26338 คุณ กนกกาญจน์ แก้วเวียงจันทร์ ดิว
560 32343 คุณ จงกลรัตน์ โพธิ์ทอง
561 32122 คุณ ชูกิจ เรือนเป็ง
562 26290 คุณ ณัชชา วิรัชวัฒนกุล
563 0 คุณ ณัฐศรัณย์ วาฤทธิ์
564 26187 คุณ ณิชานันท์ ทวีคุณ
565 26146 คุณ ตติกานต์ วั
566 0 คุณ ตติกานต์ วัฒนบุตร
567 32152 คุณ ตุลยวัตร เพ็ชรดี
568 26470 คุณ ทศวรรษ เทพวงศ์
569 26285 คุณ นัสรา แถมมี
570 26528 คุณ พรพรรณ ดีใจวงษ์
571 26393 คุณ วนากร ชัยชนะ
572 26487 คุณ วีรยา มินกุล
573 26689 คุณ สัณฐิติ กวงแหวน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ