ชื่อรุ่น ลัคน์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 323 คน
# 2549M6 ประธานรุ่น : คุณพรชัย ฉวีวัฒน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ อนงค์นาถ ศรีบุญมี
2 0 คุณ เศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ
3 24122 คุณ อภิฉัตร สุวรรณขจร Chut
4 24408 คุณ มงคล วิกรานตเสวี man
5 24555 คุณ ระพีพัฒน์ คำหล้า
6 24556 คุณ อินทิรา พงษ์ไพบูลย์ เฟิร์น
7 24559 คุณ สิริสุข เครือนพรัตน์
8 24563 คุณ ภาคย์ เตชะเสน Toto
9 24564 คุณ บุญญวรรธน์ แก้วปินตา ตูน
10 24565 คุณ ชลัมพล ธารารักษ์
11 24569 คุณ ภานุวัฒน์ อักษรพรหม Ohm
12 24571 คุณ ณัฐกานต์ ขันธปราบ Neung
13 24573 คุณ อนพัช อุปสรรค์ กวางตุ้ง
14 24576 คุณ ธนพล ทายะติ เจมส์
15 24579 คุณ ประภัสสร ธัมทะมาลา tan
16 24580 คุณ เจนวิทย์ ราชกิจ Yok
17 24581 คุณ จิตมาตา ไพรินทร์
18 24584 คุณ ภานุพงษ์ ประพันธ์
19 24585 คุณ ภานุพันธ์ ประพันธ์ Max
20 24586 คุณ ปานวาด เฮงจีระจรัส
21 24588 คุณ จรัสพงศ์ บุญเรือง เนม
22 24589 คุณ อิษยา พรหมวงศ์ มิว
23 24596 คุณ ฉัตรลดา สัตถาวงค์ WHAI
24 24599 คุณ กาญจนา เอี่ยมแตง Aon
25 24608 คุณ ณัฐกฤตา สิทธิโรจนกุล เฟิร์น
26 24609 คุณ สุทธิเจตน์ มหาวงศ์ทอง Jade
27 24610 คุณ จีรานันท์ ทองบ่อ
28 24614 คุณ แพรพัตรา พันธุวาณิชย์ แพท
29 24616 คุณ สุภาพร ศรีธนัญชัย ตาล
30 24630 คุณ อภิญโย ยุวศิลป์ เช็ค
31 24631 คุณ ถิรวัฒน์ วงศ์อรัญ Ont
32 24633 คุณ ธัญญารัตน์ แพงเกาะ
33 24638 คุณ อรรถพล สุระพัฒนานนท์ Pol
34 24640 คุณ พนพล วรากรพิพัฒน์ โบ๊ต
35 24641 คุณ กัญญาภัค จรัสรวีพงษ์ Fon
36 24646 คุณ บัณฑิต วิเศษพานิชย์ หมอ
37 24650 คุณ กฤษฎา แสนวาสน์ TOR
38 24659 คุณ พีรดนย์ ลีลาวิจิตร Night
39 24662 คุณ สกนธ์ จิยะวรนันท์ เล้ง
40 24664 คุณ สุระ คูรุ่งเรือง ขวัญ
41 24667 คุณ สริยาภรณ์ ตันตราพล ก้อย
42 24672 คุณ พัทธนันท์ ประเสริฐวิทย์ แท็ป
43 24679 คุณ ขนิษฐา พิณสุวรรณ กวาง
44 24682 คุณ อนุชิต วงษ์มิตรแท้ Tum
45 24684 คุณ กิตติพงษ์ กันจินะ
46 24685 คุณ รักษ์ เจริญเมือง เอ็กซ์
47 24687 คุณ พสิษฐ์ หวังซื่อกุล Bomb
48 24691 คุณ ธนาคร ศรีฝั้น บิว
49 24694 คุณ ธนวัฒน์ ขัตลิวงศ์ Pom
50 24695 คุณ เกรียงไกร กิติคุณ บอมบ์
51 24699 คุณ พัชราภรณ์ จักร์แก้ว Bew
52 24702 คุณ อัศยาธิฌาณ ศิลาศักดิ์สกุล แมม
53 24704 คุณ นริศรา อุ่นนันกาศ กิ๊ฟ
54 24709 คุณ วราพงษ์ เหมือนศิริ เต้
55 24714 คุณ ศิริลักษณ์ เชิดชูชัยทิพย์ เอ๋
56 24726 คุณ สุรางคณา สุริยคำ prAng
57 24728 คุณ อริสา อริยวุฒยากร เต้
58 24730 คุณ ทิพยรัตน์ เทียนตระกูล ปาย
59 24731 คุณ วีระพงษ์ อุ่นเมืองทอง หนุ่ม
60 24734 คุณ เตวิช บริบูรณ์ชัยศิริ Beer
61 24740 คุณ ศศิวิมล ริรัตนพงษ์ บิว
62 24743 คุณ ปานประดับ ชัยมา
63 24745 คุณ รุจิเรข สมฤทธิ์ ยุ้ย
64 24746 คุณ รุ่งภรณ์ เทพสุธรรม
65 24748 คุณ กิ่งกาญจน์ คำสุข กิ่ง
66 24750 คุณ พิษณุกรณ์ ขันธิ M
67 24751 คุณ นาคินทร์ กุลชาติชัย
68 24752 คุณ กัญญาภรณ์ ศิริกมล Tan
69 24753 คุณ ณัฐกุล เจนจัด
70 24754 คุณ รชานนท์ ใบบอกบุญ tuck
71 24758 คุณ วิชญ์ ชลานันต์ วิชญ์
72 24768 คุณ พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล ark
73 24769 คุณ แพรตะวัน ไพรสน แพร
74 24773 คุณ พนภัทร ฐานานุกูล เก๊ต
75 24775 คุณ อังกูร ศักดิ์เรืองแมน koon
76 24776 คุณ ปรัชญา ปลูกเงิน บอย
77 24779 คุณ ปิง ฤกษ์พิศุทธิ์ Ping
78 24783 น้อง ดนตร์ สิทธิธัญญ์ ดนตร์
79 24789 นาย นภัส สิงขรัตน์ มาย
80 24790 คุณ เพียงพอ มนูทัศน์ เปลี่ยนรอบสองละนิเมิงอะ 5 5
81 24792 คุณ สุดใจ ชูวิทย์เจริญกิจ ซิง
82 24794 คุณ พลากร ลากตา
83 24799 คุณ วิศรุต ตาวินโน house
84 24800 คุณ ธันวนี ประกอบของ มด
85 24801 คุณ รัชดาภรณ์ ทิพไพร่ แป้ง
86 24802 คุณ สาลินี ไชยารัศมี เย้า
87 24804 คุณ ภาวัจน์ ดำรงมณี
88 24816 คุณ มารวย สมบูรณ์ มารวย
89 24817 คุณ ภัทรภร นิมมานวัฒนา Cherry
90 24821 คุณ สกล พรหมศรี Mai
91 24822 คุณ ศิรวิชญ์ พรมจักร์แก้ว
92 24825 คุณ วิภาวิน สุจริต นิว
93 24852 คุณ ทามิโอะ ทานากะ มีมี่
94 24858 คุณ พงศกร ประภาวงศ์ มะม่วง
95 24877 คุณ พรชัย ฉวีวัฒน์ เฟริสท์
96 24878 คุณ พีรวัส นวลประดิษฐ Nub
97 24883 คุณ เชษฐพงศ์ ไชยศิริวงค์สุข ปิง
98 24886 คุณ กัมปนาท สมัครการ เดียร์
99 24888 คุณ ตะวัน ก้อนแก้ว ตู้
100 24895 คุณ วสุ ซื่อเจริญกิจ Yai
101 24901 คุณ ฐิติพงศ์ ภาพติ๊บ โบ๊ต
102 24904 คุณ นวัตศิษฏ์ กาญจนะจัย
103 24906 คุณ กิตติ อุปละกูล
104 24908 คุณ ประวิทย์ คิดการงาน sam
105 24916 คุณ ชัชพงษ์ ศรีคำ
106 24924 คุณ สุริยา ใจคำแปง view
107 24939 คุณ บุญธิดา พิสูจน์ mint
108 24947 คุณ ปริย มงคลชาติ Tine
109 24957 คุณ ภัทรมนัส ศรีตระกูล ฟิวส์
110 24958 คุณ ออมพิชา สว่างวงศ์ ออม
111 24961 คุณ สุธีรา ศิริเขตต์ จิมจ๊อ
112 24969 คุณ พวงเพชร ธนัญชัย Seang
113 24970 คุณ ปรารถนา ธีรารักษ์ ใหม่
114 24973 คุณ ประนัสศิริ เมฆคะ นุ่น
115 24975 คุณ วิชชุดา คำใบสี ปุ๋ย
116 24979 คุณ นุจรินทร์ ดวงสร้อย เมล
117 24980 คุณ นิตยา ลาดดี นุ้ย
118 24981 คุณ ณัชชา ชัยภิบาล
119 24985 คุณ แคทลียา อินทะชัย
120 24986 คุณ วราภรณ์ บุญยงค์ ฝ้าย
121 24991 คุณ วรกิตต์ คฤหสันติ
122 24992 คุณ กัญญารัตน์ อยรังสฤษฎ์กูล เจ
123 24996 คุณ วริษา ยิ่งเจริญ แพร
124 25000 คุณ สุทธิดา มณีเมือง ฝ้าย
125 25005 คุณ สิริลดา สิทธิสมบัติ แวว
126 25007 คุณ ณัฐฐา ทรงศุภชัยกุล เน็ท
127 25012 คุณ ภรณ์แพร ตุ้มทอง แพร
128 25014 คุณ ชนนิกานต์ ทวีพัฒนะพงษ์
129 25016 คุณ ชนิกา โยทะสอน
130 25113 คุณ ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ เอ้
131 25123 คุณ ธนพล ทองสวัสดิ์
132 25124 คุณ อุฬาร ปัญจะเรือง บิ๊ก
133 25130 คุณ อทิตยา อภิวรรธกกุล Mint
134 25134 คุณ วรภวิศ จิวะกิดาการ
135 25142 คุณ รชมงคล โยธาใหญ่
136 25154 คุณ สุวิมล ปัญญานะ
137 25157 คุณ ตติยา จินกลับ TooN
138 25170 คุณ ปรเมษฐ์ ทาเขียว องุ่น
139 25171 คุณ วัจนาภรณ์ ทีฆพุฒิ ซิ้วง้อ
140 25193 คุณ ประพิมพรรณ ภูมณี บี
141 25194 คุณ กัญญารัตน์ วงศ์ทิพย์
142 25832 คุณ บริรักษ์ รัตนาวังเจริญ
143 25835 คุณ เพ็ญวัฒ ชุนรักษา Fourth
144 25841 คุณ สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว ตุน,ต้น
145 25851 คุณ อรปวีณ์ สิทธิธนสมบัติ กวาง
146 25903 คุณ กีรติ กีรติปาล ติ้ง
147 25912 คุณ จิณห์นิภา ขันคำ ไอซ์
148 25952 คุณ เรมิกา กุลาตี ก้า
149 26036 คุณ สุวิชชา กันตีวงศ์ ฝ้าย
150 26724 คุณ ปาริชาต ขอดแสงมา
151 26767 คุณ สินีนาฏ สุทธิวิเศษชัย
152 26826 คุณ ชมพูนุท จูตระกูล หญิง
153 27584 คุณ ธีรวัจน์ เรืองไรรัตนโรจน์ นิค(หิ้ง)
154 27586 คุณ ธนวัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ชาร์ป
155 27594 คุณ เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู พลอย
156 27618 คุณ อิสราภรณ์ พงศธรบริรักษ์ กีฟท์
157 28406 คุณ พัดชา วงศ์ยิ้มย่อง แป้ง
158 28408 คุณ นวรัตน์ วินิจจะกูล Pud
159 28439 คุณ จินตนา ไชยแก้ว ชมพู่
160 29181 คุณ ฐิตาภา พนาสหธรรม Aime
161 29198 คุณ อรจิรา วิทยานุกูล ลูกน้ำ
162 29997 คุณ สดุดี ภัทรานุกุล คูน
163 30016 คุณ ธีรภัทร จงรักษ์ จูน
164 30055 คุณ อนุวัฒน์ ยอดหงษ์
165 30071 คุณ บุณยนุช ธรรมวงค์ เมย์
166 30267 คุณ สุวัจณ ตันทะรัตน์
167 30268 คุณ ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล Fern
168 30269 คุณ มณฑรัตน์ โลหิตชาติ Mox
169 30270 คุณ ธวัลหทัย ธรรมสโรช
170 30271 คุณ เบญจพร ลิ้มเจริญ Ben
171 30272 คุณ วราทิตย์ อินสอน น้ำตาล
172 30273 คุณ รตน วราภรณ์พันธุ์ BEloved
173 30274 คุณ ขนิษฐา วิรัชเศรษฐกุล ปุ๋ย
174 30275 คุณ อภิวันท์ เต็งนุ ขิม
175 30276 คุณ สุรภัทร สุมนาพันธุ์ Golf
176 30278 คุณ ดลพร แสงศรีจันทร์
177 30279 คุณ แสงระวี อินแหลง หญิง
178 30280 คุณ อังคณา อยู่ยืนยง Kwang
179 30281 คุณ แก้วใส โล่ห์เพ็ชร แอมป์
180 30282 คุณ ชุติมา ดุลย์มณี Aom
181 30284 คุณ พชรนันท์ จันทร์แจ่มกระจ่าง ยิ้ม
182 30287 คุณ ณิชกานต์ กิติชัยชาญ new
183 30288 คุณ ศราวุธ ตั้งเที่ยงธรรม Man
184 30289 คุณ ธาดารัตน์ ศรีทองกูร
185 30290 คุณ มัสลิน ยิ่งสมัคร มัส
186 30292 คุณ นัฐพร บุญเสริฐ กุ๊กกิ๊ก
187 30293 คุณ ทิวาพร สังข์มูล Mean
188 30297 คุณ ธัญญธร ธรรมเชื้อ บิว
189 30299 คุณ พิรานันท์ ใคร้มูล นันท์
190 30300 คุณ ธนพร สิทธิยศ
191 30301 คุณ ชินตา ชินกลาง ป่าน
192 30302 คุณ ธัญวยา อยู่เกษม Junior
193 30303 คุณ กัญจนา คันธามารัตน์ อ้อ
194 30306 คุณ นิยนาฏ อินต๊ะแก้ว ทราย
195 30307 คุณ ชณัฐกานต์ บุญเจริญ แอมป์
196 30308 คุณ พรรณิการ์ อุ่นใจจีนต์ เอิน
197 30312 คุณ วัลลภา นิ่มหนู แป้ง
198 30313 คุณ พิชญ์ภรณ์ สิทธิ แอ้ม
199 30314 คุณ กานต์กนิษฐา พงษ์มอญ ใหม่
200 30315 คุณ ชวพันธุ์ แก้วมา อิง
201 30316 คุณ ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา เฟิร์น
202 30321 คุณ ไพรวรรณ อินทะราชา มิ้นท์
203 30323 คุณ รตวรรณ การิยา พลอย
204 30324 คุณ พิมพรรณ แว่นจันทร์ กุ้ง
205 30325 คุณ ชญานิน ชมชื่น
206 30327 คุณ ธีระศักดิ์ หลวงสา โอ
207 30328 คุณ สุพิชชา ชุ่มมงคล มิ้น
208 30329 คุณ อนุชนา จับใจ
209 30330 คุณ อรภา เข็มทอง โย
210 30331 คุณ สวรินทร์ อินทะวัง น้ำ
211 30332 คุณ ณัฏฐิกา อินธิยศ
212 30333 คุณ นลินรัตน์ แก่นเวียงรัตน์ จี๊ดจ๊าด
213 30335 คุณ ชัยวัฒน์ ตาลจรัส Tor
214 30336 คุณ ณัฐพล ชวพันธุ์ นัท
215 30337 คุณ ฎลณภัชฐ์ ชูศรี ออฟ
216 30338 คุณ คเณศ ต้นจันทร์ Earth
217 30339 คุณ เพียงเดือน ชัยวงศ์ เดือน
218 30340 คุณ ภากร สุขประเสริฐ ตุลย์
219 30343 คุณ อัฐพงศ์ ฮวกนิล นิล
220 30346 คุณ ณัฐพล กิจสุภา Bank
221 30348 คุณ วทัญญู จันต๊ะนาเขต Bank
222 30353 คุณ ธนพร พานิชวงษ์ นุ้ย
223 30355 คุณ วรุตต์ นิลพงษ์ กัน
224 30632 คุณ กวีวัจน์ คำธารา ว่าน
225 30633 คุณ บารมี ศรีวิชัยนันท์ แมน
226 30756 คุณ เพียงฤทัย เหลืองทอง บาส
227 30757 คุณ สุพัฒน์ แซ่เตีย SUI
228 30758 คุณ อิศราพร จันต๊ะมา พิม
229 30759 คุณ รัชภูมิ บุญมา Rugby
230 30769 คุณ ภัทร์ พุ่มชาวสวน เจมส์
231 30770 คุณ พงศ์ปณต ตั้งกิจโชติ บลูบอย
232 30772 คุณ พิชชาพร ปาปวน Mungkud
233 30777 คุณ พิชญา ชื่นแสง
234 30780 คุณ นันทนัช สิตานุรักษ์
235 30782 คุณ ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง Pearl
236 30784 คุณ ดนยา รวดเร็ว ต้นตาล
237 30851 คุณ นฤดม ปรางค์สุวรรณ Mo
238 31626 คุณ บุศรินทร์ ใจเสมอ ซิน
239 31651 คุณ พาลินทุ์ อยู่สถาพร แพร
240 31690 คุณ ชนิดา จุลรัตนมณี
241 31691 คุณ อัญชีรา กิติธรากุล
242 31793 คุณ ศิรประภา สุรพิพิธ กิ๊ฟท์
243 31811 คุณ บงกช กาญจนรัตนากร แตง
244 32333 คุณ นพรัตน์ คุ้มพงษ์ นพ
245 32335 คุณ ณัฐพล อเนกศิริกุล ตี้
246 32339 คุณ อนงครัตน์ ถือคุณ เอ๋
247 32340 คุณ จิรภัทร์ โยธาภักดี ไนล์
248 32404 คุณ สุธาทิพย์ คำเรืองศรี นุ่ม
249 32405 คุณ มณีนุช จันตา ploy
250 32406 คุณ กัญชลี ยศยิ่ง
251 32407 คุณ ประภัสสร บัวคลี่ใบ kim
252 32408 คุณ ภูริชญา แสนนรินทร์ เก่ง
253 32413 คุณ ธีรนันท์ สุขพันธ์โพธาราม Peachy
254 32414 คุณ อภิญญา พลสงคราม ผักบุ้ง
255 32417 คุณ นิชนันท์ ศิริศรีสุดากุล
256 32419 คุณ ธนันทน์ธร มังสาสติ ปุ่น
257 32421 คุณ ลักษิกา คุณยศยิ่ง YOONGKOW
258 32424 คุณ เมทินี ศรีสุบิน gib[may]
259 32426 คุณ อธิศา คุณรัตน์ ออม
260 32427 คุณ กอบบุญ บุญเย็น อิ๋ม
261 32428 คุณ ปรียานุช เจริญสุขอนันต์ Yong
262 32430 คุณ ฉวีวรรณ กาบขาว นุ่น
263 32432 คุณ พีรนุช สิรยานุวัฒนกุล Pee
264 32433 คุณ พัทธมน สวัสดิ์
265 32435 คุณ ภัทรพร จิตสว่าง Prim
266 32436 คุณ ปิยะนาถ กุลศรีสุวรรณ ปุย
267 32437 คุณ ทรงภรณ์ ศิริเลิศตระกูล ไอซ์
268 32438 คุณ ธิดารัตน์ จันทรปรีดา ฝ้าย
269 32440 คุณ ปภาพินท์ รุจิรักษ์ธาดา หญิง
270 32441 คุณ ณัฐวุฒิ พวกอินแสง เอก
271 32443 คุณ ชนุฏพร หาญสินอุดม แพร์
272 32444 คุณ พราวรุ้ง พิสิษฐ์กุล จุ๊กกรู้
273 32445 คุณ สิริกัญญา กุณราชา เอื้อ
274 32447 คุณ อัญรัตน์ เหล่ากุลดิลก เพชร
275 32448 คุณ นลินี นิธิเจริญเศรษฐ์ Nan
276 32451 คุณ ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ ปี๊บ
277 32452 คุณ นภัทร ชินวัตร แพร
278 32458 คุณ นัทธ์ชนก วิจันทรา Yam
279 32459 คุณ ขวัญหทัย สินธุมงคลชัย ขวัญ
280 32460 คุณ นวพร ณ ลำพูน Net
281 32463 คุณ กฤตภรณ สุตะวงศ์ Amp
282 32464 คุณ กวิสรา คำแหง
283 32465 คุณ ทัศนีย์ สุวรรณโชติ Fai
284 32467 คุณ สุเนติกานต์ กาบเปง mo
285 32468 คุณ อานุวัฒน์ อินล๊อกฟอง Tum
286 32469 คุณ นัทภร วีรวัฒน์
287 32477 คุณ กิจจาพงศ์ ทุ่งสี่ yiam
288 32478 คุณ กุลวลี โกฏิแก้ว ใบเตย
289 32479 คุณ อชิตา สินอนันต์วณิช พีช
290 32481 คุณ กิตติกานต์ มาชัยยะ กานต์
291 32484 คุณ ศุภลักษณ์ รักชาติ ออม
292 32485 คุณ อภิญญา กันทะ แยม
293 32488 คุณ จิตา จีรเธียรนาถ
294 32489 คุณ พิมพินันท์ อิ่มใจ แพรว
295 32490 คุณ จุฑาลักษมณ์ เบญจานุวัตรา
296 32491 คุณ ศิรินภา ฐิติผลพันธ์ นิว
297 32492 คุณ ณัฐภัทรา จำรัสรัตนกร Toffy
298 32493 คุณ ธิราภรณ์ คชรินทร์ Aim
299 32495 คุณ ณฑิตา ณ ลำพูน Nat
300 32496 คุณ วรวุฒิ วงศ์ฟูตัน มิกซ์
301 32497 คุณ วีนัส แก้วดวงโต Louknut
302 32498 คุณ เพียงพิมพ์ สิงหเนตร pat
303 32500 คุณ ชญาดา น้อยอ่ำ Nan
304 32501 คุณ ชลิตา ขัติยสุรินทร์ ไอ
305 32502 คุณ นิตยา เมืองสุวรรณ ก้อย
306 32503 คุณ จตุพร วันไชยธนวงศ์ Jigsaw
307 32505 คุณ ชีวิน เชียงการ วิน
308 32506 คุณ วิภาวี แต้เจริญ Aom
309 32508 คุณ พรรณวดี ปริญญาเมธี May
310 32509 คุณ ชนนาถ ไชยอิ่นคำ แพร
311 32513 คุณ ดังชนก คุณานุสรณ์
312 32704 คุณ จิตวัฒน์ เติมประสิทธิ์ หนึ่ง
313 32983 คุณ ลักษดนัย สุวรรณไพโรจน์ Bomb
314 33071 คุณ ศุจิรัตน์ คันธวิวรณ์
315 33747 คุณ เบญญาภา ราชแพทยาคม นัท
316 33750 คุณ ทัตสรวง ตัณฑโกศล ลูกตาล
317 33767 คุณ สิรภพ ชนาธิปพงษ์ แพธ
318 33769 คุณ เพ็ญพัชร สุนทรารักษ์ แพรว
319 33774 คุณ ฝนทิพย์ วรรณรักษ์ ฝน
320 33801 คุณ โอรินทร์ ถาวรรุ่งกิจ กลาส
321 33806 คุณ จตุพร วันมาละ แนน
322 24871 คุณ กวิน วรรธนัจฉริยา เก่ง
323 24392 คุณ ธัญธิดา สาสุนทร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ