ชื่อรุ่น B&W ' 81 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 236 คน
# 2524M3 ประธานรุ่น : คุณพงศธร บุญฟู
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ไพร เอียวศรีวงศ์ ไพร
2 0 คุณ ยุพชา วิจิตรศิลป์ บอย
3 10802 คุณ วรุตม์ วัลลิภากร หมู , หนึ่ง
4 0 คุณ สุขุม กันธิยะ หนูผี
5 0 คุณ เฉลิมพล ขันทอง
6 0 คุณ อัชพล เลิศพิริยกมล
7 0 คุณ อัครพงษ์ เกตุแก้ว
8 13384 นาย อัครนิรุธ โนรี กิ๊ก
9 13983 คุณ การุณ ศิริรัตนาพร
10 11146 คุณ กิตติพงษ์ ดาวเวียงกัน ป๋อง
11 11814 คุณ เกศ (เกศกัณยา) กาวิล เกศ , โอ
12 12897 คุณ ไกรบูรณ์ พิพิธวรศิริ ตี๋
13 11086 คุณ ธนะศักดิ์ พุทธิเกียรติ ศักดิ์
14 10851 คุณ ธนิต ชุมแสง หมวด
15 10807 คุณ นพาวุธ วิบุลสันติ บัง
16 11189 คุณ นเรศ อมรฤทธิสิทธิใจ เจมส์
17 10840 คุณ ผูกพัน ทองสวัสดิ์ กิ๊ก
18 0 คุณ พิพัฒน์พงษ์ ดวงปัญญา แต้ม
19 10849 คุณ พิสิฐ์ แซ่เฮ็ง มิ้ง
20 10888 คุณ ไพบูลย์ ใบแสง บูลย์
21 11843 คุณ มงคล แก้วมา อู้ด
22 12436 คุณ มารุต บูรพา เจี๊ยบ
23 10510 คุณ ฤทธิรงค์ รัตนพันธ์ น้อง
24 11769 คุณ วัชรชัย ชัยสาร จูน
25 14445 คุณ สุจิต ปัญญานวล โด่ง
26 10826 คุณ สุรเชษฐ์ บัวพันธ์ เหน่ง
27 13474 คุณ สุทธินัย สุรินทร์ โหน่ง
28 11187 คุณ วสันต์ นิธิวนา (มูนบ้านดง) บอย
29 0 คุณ อนุชา ตวงทอง
30 12080 คุณ ปิยวัฒน์ สินธุวัต เจี๊ยบ
31 0 คุณ มรรค์ (เช่นชนก) ขัติคำ
32 0 คุณ นพพร แซ่ฉั่ว
33 0 คุณ วิกรม เทพอำนวย
34 0 คุณ วัชรินทร์ สุขมงคลเจริญ
35 10875 คุณ จิรวัฒน์ ตันเกษม โอ๋
36 0 คุณ สุชาติ ชีวังกูล
37 10794 คุณ ฉัตรธวัช สัตถาวงศ์ แจ๊ค
38 10809 คุณ กอบชัย อุชชิน
39 10844 คุณ กิติ ภารดี ต้อม
40 12875 คุณ เกรียงไกร เจริญผล (วันสนุก) เบิ้ม
41 13936 คุณ โกศล วัฒนสมบรูณ์ชัย
42 11145 คุณ ขัตติพงษ์ มณีขัติ หล้าโต
43 10799 คุณ ครรชิต สุวัฒนา นก
44 11793 คุณ จรัล ยะสมจิตร์ บอนด์
45 11783 คุณ จรัสพงษ์ บุรุษพัฒน์ ตั้ม
46 11752 คุณ จรินทร์ ห่านตระกูล ริน
47 10831 คุณ จักรพงษ์ สาณะเสน แพน
48 10920 คุณ จักรภพ ยุทธศักดิ์กำแหง
49 10846 คุณ จัตุรงค์ มังคลรังษี ดาม
50 10883 คุณ จิระ คำบุญเรือง A
51 11467 คุณ จิระเดช เวสุวรรณ โก้
52 10889 คุณ จีรเดช อินทชัย
53 10867 คุณ สกรรจ์ (จุลเวทย์) ผุยเจริญ จุล
54 11759 คุณ จุฬา ธรรมธุรส
55 15109 คุณ กิตติ(ใจเย็น) ไชยวงศ์ เย็น
56 11795 คุณ ฉัตรชัย ศรีบูรพา
57 15017 คุณ เฉลิมเกียรติ ชมชัย
58 11778 คุณ เฉลิมชัย ศีติสาร ตุ่ย
59 11840 คุณ ธนพล วงค์ปาลี ตูน , แจ็ค
60 12892 คุณ ชวลิต ณ เมืองต่วน
61 12889 คุณ ชวลิต ทองเชื้อ
62 13939 คุณ ชัชวาล เจริญธรรม
63 10832 คุณ ชาญณรงค์ เมฆศิริ
64 13388 คุณ ชาญวุฒิ ไชยโรจน์ หนุ่ย
65 10857 คุณ ชาติขจร ตะเวทิพงศ์ ควาย
66 11839 คุณ ชิมชล ชัยมงคล ชล
67 15186 คุณ ชุมพล กิตติคุณากร
68 14411 คุณ ชุมพล สังขปรีชา
69 11764 คุณ เชิดชัย ไชยวงศ์ อ๋อย
70 13949 คุณ ฐิตวัฒน์ ประดับพงษา
71 10872 คุณ ณัฐ ค้ำกุล โจ
72 10820 คุณ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
73 12047 คุณ ดนัย จอมเตปิน ปิ๊บ
74 11779 คุณ โยธิน ชนินทร์สถาปัตย์
75 12626 คุณ ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม ไก่
76 10904 คุณ ดุสิต กตัญญู ตู่
77 11201 คุณ ทรงกลด ใจคำแปง
78 10816 คุณ ทรงชัย คุณพัฒน์วัฒนา
79 13013 คุณ ทรงวุฒิ ศรีอุดม รัก
80 12822 คุณ ทศพร นามเทพ
81 12953 คุณ กิตติพันธ์ (ทำนุ) พัฒนถาบุตร น้อย
82 11797 คุณ ทินกร แสนสม แดง
83 10819 คุณ ปิยวัช(ทิวากร) ชุ่มชูวัฒน์
84 10899 คุณ เทียนชัย สุขจีระเดช อ๊อด
85 11454 คุณ ธนพงษ์ บุญทา
86 10886 คุณ ธนากร มะโนจิตต์ หนุ่ย
87 15124 คุณ ธนากรณ์ ทรัพย์เกษตริน
88 10836 คุณ ธเนศ ชูเชิด หนึ่ง
89 10853 คุณ ธร เอกทัตร์
90 12882 คุณ ธรรมธรณ์ จารุสวัสดิ์ อ๋อ
91 13484 คุณ ธรรมรัตน์ สิทธิโชติ หนู
92 13955 คุณ ธัชพล เลิศพิรพยะกมล
93 13975 คุณ ธาดา โสมชาติ อั๋น
94 11623 คุณ ธารา นิมมานเหมินท์
95 10295 คุณ ธิติเกษม นิวาสวัต ก้าน
96 13941 คุณ ธีรธร พฤกษ์เสถียร โอ๋
97 10893 คุณ ธีรยุทธ แมตติสัน บอย
98 13003 คุณ ธีรยุทธ ศราวณะ โซโล
99 10833 คุณ ธีรวัฒน์ ลิขิตเสถียร ช้าง , วัฒน์
100 10813 ร.ต.ต. ธีระพล เพ็งประเสริฐ เจมส์
101 15201 คุณ ธีระภัทร นวลสนิท พัด , หนุ่ม
102 13929 คุณ นครัตน์ มณีรัตน์
103 10892 คุณ นพดล เมฆรา บอย
104 12676 คุณ นพพร ปวราธิสันต์ แป้
105 10821 คุณ นพพร ฝั้นแก้ว แม็ก
106 10917 คุณ นพพร ศรีรัตนาวิชัยกุล
107 11492 คุณ นพดล ตุ้ยเต็มวงศ์ ดล
108 14409 คุณ นรากรณ์ เทพวรรณ มอม
109 10861 คุณ นรินทร์ เทพสุรินทร์ แผน
110 11578 คุณ ณัฐวุฒิ ตะริโย
111 10470 คุณ นันทพล ถวิลวิศาล
112 10912 คุณ นำชัย เศรษฐพานิชกุล นำ
113 10863 คุณ นริศ ภุมรินทร์ ใหญ่
114 10447 คุณ นิรุจน์ ชัยมณี แม็ก
115 11813 คุณ นิวัติ สูงสุวรรณ ตรี
116 14838 คุณ นิเวศน์ จรัสดำรง
117 10908 คุณ บดินทร์ เยาวภาคย์โสภณ ไก่
118 10835 คุณ บัณฑิต เมธาชวลิตศีล ดิด
119 10854 คุณ บุญยฤทธิ์ บุญมั่น หน่อย
120 10847 คุณ บุรณัชย์ ลิมจิตติ ปุ๋ย
121 13988 คุณ บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ
122 10852 คุณ แบร์นฮาร์ด สุรินทร์ เพนธ์ หาด
123 10869 คุณ ปฏิภาณ นามแก้ว
124 10915 คุณ ปฏิภาณ อรุณกิจ ปุ๋ง
125 10906 คุณ ปณิธาน วรรณศรี ตู่ , หนิ้ว
126 10856 คุณ ประดิษฐ์ พัฒนกายา (ปอยู) เช่
127 10868 คุณ ประยูร ยี่ใจ ไก่
128 11821 คุณ ประวีณ โอวาทสาร
129 10871 คุณ ประสิทธิ์ศักดิ์ ชุณหะวัตร เอ
130 10900 คุณ ปราการ ศรีอุทธา
131 13397 คุณ ปราโมทย์ อุปถัมภ์ แม
132 10901 คุณ ปริญญา กาญจนมุสิก ดุ๊ก
133 10798 คุณ ปริญญา พิณชัย แก่ , น้อง
134 13227 คุณ ปรีชา อ้นนาค ตู่
135 12723 คุณ ปรีดา พุทธวงค์ อ๊อด
136 10817 คุณ ปรีดา สมบุรณ์
137 11829 คุณ บุญญพัฒน์ (ผจญ) นามวงค์พรหม เปิ้ล
138 10898 คุณ พงศกร จิรัษฐิติพงศ์
139 12701 พ.ต.ท. พงศธร เตมีศักดิ์ เอ็ด
140 10839 พ.อ. พงศธร บุญฟู ตุ๊
141 13501 คุณ พงษ์เศวต เจริญใจ เหวด
142 11803 คุณ พัฒนา(ธนภพ) ทองคำ เอก (แม้ว) (แอบเพิ่มข้อมูลเอง)
143 15015 คุณ พิจิตร บุญสนิท
144 10822 คุณ พิทักษ์ ลือชัย
145 10830 คุณ พิทักษ์ บุญเคลือบ ทักษ์
146 11804 คุณ พิธี อุ้ยตระกูล
147 10797 คุณ พิภพ ผลประเสริฐ
148 10824 คุณ พิษณุพันธ์ จันทร์พรหม หนุ่ย
149 10850 คุณ พีระพงษ์ (พีระศักดิ์) ชินวัตร สปอร์ต
150 12768 คุณ พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ ตุ๋ย , ผี
151 13424 คุณ ไพทูรย์ ยอดพานิช
152 11842 คุณ ไพโรจน์ เทพศิริ
153 10914 คุณ ไพสิฐ ตียาภรณ์
154 14455 คุณ ภควันต์ โอสถากุล
155 10801 คุณ มนต์ บุญพรหม
156 15007 คุณ มังกร ชัยจำรุญพันธุ์
157 10828 คุณ มาธูร มุนิกานนท์ จี๊ด
158 10896 คุณ มานพ มหานาม เด้ง
159 12863 คุณ ยงยศ ตั้งตระกูล
160 10903 คุณ รชต เดชะปราบต์ ต้น
161 11838 คุณ รวินท์ จันทร์ตา วิน
162 10855 คุณ ฐปณัฐ สมศักดิ์ (วรพงษ์ ไชยาโส) ตอไม้
163 11789 คุณ วรศักดิ์ ยาวิละ เป็ด
164 12841 คุณ วรุตม์ (วรุธ) ประจำดี ต่อ
165 13018 คุณ วสันต์ ลัทธิศักดิ์ สันแขก
166 10878 คุณ วัลลภ ลีลารัตนพล เอ
167 10810 คุณ วาทิต ลีฬหาชีวะ เหน่ง
168 13002 คุณ วิกรานต์ โรจน์พัฒนกุล
169 10825 คุณ วิชาญ อินต๊ะมูล จ๋อ
170 12742 คุณ วิชิต สะหลี
171 10905 คุณ วิทยา วสันตวิสุวัติ ยา
172 10823 คุณ วิทยา ศรีสม
173 10845 คุณ วินัย จ่าปัน
174 10911 คุณ วิวัฒน์ แซ่ตั้ง
175 11537 คุณ วิสิฐ บรรจง กี้ , ต่าย
176 10897 คุณ วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย ง้วง
177 15018 คุณ วีรยุทธ แผ่สุวรรณ
178 12760 คุณ วีระชัย เวียตตัน
179 10909 คุณ วีระพงษ์ นุกันยา เต่า
180 11190 คุณ วุฒิพร กันธิยะ โป๊ะ
181 10818 คุณ ศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ ต้อ
182 10894 คุณ ศุภชัย กองคำ (Adelaide Aden) or (Pom Aden) pom
183 10877 นาย ศุภฤกษ์ ปั้นทอง
184 10397 คุณ เศรษฐกิจ ประดับศรีเดช กิ
185 12002 คุณ สงกรานต์ อิธรรม
186 14416 คุณ สุภัทร ติระชูศักดิ์
187 11841 คุณ สถาพร พูลโภคะ
188 10919 คุณ สมเกียรติ ธารธารานุกุล (แซ่โค้ว) แป๊ะ
189 12741 คุณ สมพล จิตตะนิธิ โหนก
190 10460 คุณ สมโภชน์ แสงเต็มเปี่ยม
191 10842 คุณ สราวุฒิ องค์ไชย
192 10829 พ.อ. สราวุธ ประเสริฐชีวะ โต้ง
193 10477 คุณ สวัสดิ์ คำมา หวัด
194 13956 คุณ สวัสดิ์วงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา แจ๊ค
195 13942 คุณ สัญชัย พรหมเทพ
196 14413 คุณ สันติ ศิริมา เบียร์
197 12830 คุณ สาธิต ประเสริฐ โป้
198 10808 คุณ สามารถ คำณพัฒน์ ป้อม
199 13945 คุณ สาโรช มณีใส ลี่ , น้อง
200 10874 คุณ สาวิตร พงษ์พิกุล
201 10805 คุณ สิทธิพร แสนสม หน่อง
202 12083 คุณ สืบสกุล บุญเรือง
203 11817 คุณ บวร พฤฒชลกร (สุขุม สุขแรง) ขุม
204 10891 คุณ สุชาติ ผลประสิทธิ์ ต๊ะ
205 12754 คุณ สุดอำนาจ ธรรมชัย หล้า
206 12887 คุณ สุธี แพงคำ โจ
207 10881 คุณ สุธี สายพรหมมา ต๋อย
208 10812 คุณ ศุภวิช มีผลกิจ อ๋อง
209 10859 คุณ สุรพงษ์ หมั่นเพียร โอ๋,แมว
210 11147 คุณ สุริเยนทร์ ซิงห์
211 11796 คุณ สุวิทย์ อินทจักร เจมส์ , ฮอด
212 11834 คุณ เสกสรร วิริยา นาย
213 10803 คุณ อนรรฆพร คันธาทิพย์ กิ้งงิ้ง
214 10800 คุณ อนิรุทธิ์ จันทร์ประภากรณ์
215 12180 คุณ อนุชา บุปผาเวส
216 12784 คุณ อนุสรณ์ ปัญญาฟู สร
217 1344 คุณ อนุสรณ์ สุวรรณศิลป์
218 12845 ว่าที่ พ.ต. อภิชาติ จินดามงคล ชาติ , แห้ง
219 12569 คุณ อภิชิต วงษ์พานิช โก้ , แจ๊ค
220 10804 คุณ อมรฤทธิ์ กาลันสีมา นิด
221 10827 คุณ อรรถสิทธิ (อรรถ) อินทพันธ์ หมู
222 12724 คุณ อรรถพงษ์ กิตติปภัสสร
223 10811 คุณ อลงกรณ์ อินถา เอ
224 11582 คุณ อัครพล ปิ่นสุวรรณ ตู่
225 10841 คุณ อัฏฐพล สุขถาวร ตือ
226 13488 คุณ อาคม บุญประเสริฐ โป่ง
227 12713 คุณ อาณัติ บุญถึง นัด
228 10882 คุณ อานุภาพ คำวิเศษ ต้น
229 14423 คุณ อาวุธ เจริญวัฒนานนท์
230 10895 คุณ อาวุธ สุทธิพงษ์ ไข่ดาว
231 10884 คุณ อิทธิรงค์ แผ่นชัยภูมิ กิ่ว
232 12835 คุณ อินทร นะที หล้า
233 11148 คุณ อิศเรศ หาญวิริยะพันธุ์
234 10796 คุณ อุทัย ทวีกุล ทัย
235 10834 คุณ อุปถัมภ์ จันใส
236 12553 คุณ เอกรัฐ บุญเชียง เอก
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ