ชื่อรุ่น AMITY ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 182 คน
# 2527M3 ประธานรุ่น : คุณอนัฏ สุขใหม่
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 12563 ว่าที่ ร.อ. ยุทธนา เชื้อสะอาด
2 0 คุณ นาคม ยะอนันต์
3 12289 คุณ ศุภชัย จอมพงษ์ man
4 12399 คุณ รุ่งโรจน์ จักราชัย
5 13952 คุณ ชินวัตร รักยุติธรรม บี
6 12287 คุณ ณัฐพงศ์ สุขใหญ่ โอ๋(ตืก)
7 15120 คุณ วีระพงศ์ พรมลักษณ์ โจ
8 12460 คุณ ไตรรัตน์ ใคร้มูล แป๊ะ
9 0 คุณ พงษ์สิทธิ์ นิยมสิทธิ์
10 12317 ภก. กรกฎ ทิพย์รัตน์ ปู
11 15162 คุณ กฤษฏา ปัญญาคง ถัง
12 12311 คุณ กิตติพล พจน์อนันต์
13 12299 คุณ เกษม กล่อมจอหอ (เสียชีวิตแล้ว)
14 12334 คุณ เกษมศักดิ์ สุนทรโรทก
15 12246 คุณ ขจรเกียรติ สุพินยาพร
16 12267 คุณ เขมรัฐ ลังการ์พินธุ์ เขม
17 12333 คุณ จรัญศักดิ์ คำบุญเรือง
18 14385 คุณ จักรี เมืองอินทร์ (กฤตพจน์)
19 12288 คุณ จิตรการ ทองสอน
20 12261 คุณ จิรศักดิ์ ปัญญาวงศ์
21 16138 คุณ จุลเทพ นันทขว้าง ต่อ
22 12224 คุณ เจตนา จันทร์ทิพย์ ต่าย
23 14400 คุณ เจริญศักดิ์ แซ่ตั้ง
24 14352 คุณ เฉลิมพล สุนันต๊ะ
25 15169 คุณ ชนันศิริ นันทะศิริ
26 13951 คุณ ชนินทร์ รักยุติธรรม เอ
27 15615 คุณ ชวาล ไชยเศรษฐ์
28 12375 คุณ ชัยธวัช ทองอินทร์
29 15115 คุณ ชำนาญ เกสโรทยาน บอย
30 12302 คุณ ณัฐ วรยศ
31 14394 คุณ ณัฐพงศ์ ฉ่ำมาลัย โอห์ม
32 12354 คุณ ณัฐวุฒิ ชัยนิลพันธุ์
33 12362 คุณ ดำรง ตั้งสถาเจริญพร
34 12240 คุณ ดำริ ขวัญสุวรรณ
35 14429 คุณ ถนัด ศรีบัวอ้าย
36 12248 คุณ ทรงกลด วิทยสิงห์ กอล์ฟ
37 12372 คุณ ทรงกลด สุประดิษฐ์
38 0 คุณ ทวีทรัพย์ ปึ้ง
39 12338 คุณ เทวัญ นันทวงศ์
40 14364 คุณ เทิด ภัสราเยี่ยงยงค์
41 14403 คุณ ธนาวุฒิ ภู่สมบุญ
42 14383 คุณ ธรรมรักษ์ จำปา
43 13980 คุณ ธิติ อุณฤทธิ์
44 12345 คุณ ธีรยุทธ ใครมณี
45 12252 คุณ ธีระ ชีโวนรินทร์
46 12343 คุณ ธีระพงศ์ เจียระไนปรีดา หนุ่ม
47 15160 คุณ นครินทร์ เกียรติอนันต์
48 12321 คุณ นครินทร์ อันธิวงค์
49 12272 คุณ นพรัตน์ สร้องสายบัว
50 12294 คุณ นพดล โค้วสุวรรณ์
51 13514 คุณ นภสินธ์ มานิตย์
52 12256 คุณ นรินทร์ รุ่นบาง
53 12265 คุณ นาธานย์ แสงฉาย
54 12360 คุณ นิคม คำมูล
55 12324 คุณ นิจวุฒิ ไชยประสิทธิ์
56 12282 คุณ นิติ ชูเชิด
57 12241 คุณ นิวัติ งานศิริ
58 12335 คุณ นิวัธน์ ลีระพันธ์ภูมิวิเศษ
59 14368 คุณ บรรเจิด กูลทะคำ
60 12326 คุณ บรินทร์ ใจอุตม์ ต๋อง
61 12251 คุณ บวรสิทธิ์ กุศลวงศ์
62 14357 คุณ ประยุทธ มุกดาภิรมย์
63 12348 คุณ ปราณ สายธร
64 12381 คุณ ปริญญา ฟูวงศ์
65 12992 คุณ ปิติ ปิยะชน
66 12260 คุณ พงษ์กฤษณ์ ณ เชียงใหม่ (รอดเจริญ) (หนู) หนู
67 13962 คุณ กมลศิลป์ (เสียชีวิตแล้ว)
68 12244 คุณ พนาสิทธิ์ กัณทวี (เสียชีวิตแล้ว)
69 12257 คุณ พรเทพ สว่างโรจน์
70 12306 คุณ พัชร์ กัลป์ยาณมิตร
71 14358 คุณ พัฒนาเดช ศรีปินตา
72 12339 คุณ พันเดช หลิมศิวิไล
73 13973 คุณ พิเชษฐ์ กันจินะ
74 14355 คุณ พีระ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
75 14389 คุณ ไพศาล มณีวรรณ
76 12370 คุณ กฤษณ์ เจียงวรรธนะ
77 12376 คุณ ภัคพงค์ พละปัญญา
78 12293 คุณ ภัคพงค์ พจนารถ
79 14393 คุณ นวภูมินทร์ (ภาคภูมิ) ชัยชมภู
80 13386 คุณ เจษฎา เรืองศิริ
81 12239 คุณ ภิเษก วงศ์แก้ว
82 12965 คุณ ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
83 12353 คุณ มงคล ขอดแก้ว
84 14353 คุณ ยุทธกร ปรัตถจริยาวงศ์ หมู
85 12266 คุณ ยุทธภูมิ ผ่องใส
86 16157 คุณ นิพิธ (รัฐการ) จุมปามันท์
87 14378 คุณ รุติกรณ์ อภิวงค์
88 11747 นพ. ฤกษ์เลิศ อติแพทย์ บีโร่
89 12341 คุณ วรพจน์ ปรารมภ์
90 14356 คุณ วัชรพงษ์ สงศิริ
91 12320 คุณ วัชะ ส่งสวัสดิ์
92 15118 คุณ วินัย กุนที่กาญจน์
93 12303 คุณ วิโรจน์ แซ่จู
94 12342 คุณ วีระศักดิ์ พรหมกันธา
95 0 คุณ กมลศักดิ์ (เสียชีวิตแล้ว)
96 12305 คุณ ปรัชญา ประจงกิจ
97 13481 คุณ กำธร พรนิมิต
98 0 คุณ คมกฤช ชะมนันท์
99 12423 คุณ คมชัย พรนิวัฒน์ชัย
100 14446 คุณ จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ หนุ่ม
101 14369 คุณ ณรงค์เดช มีทรัพย์
102 12297 คุณ ณัฐสิทธิ์ สุทธิมา ป๋อง
103 คุณ ไตรรงค์ ธัญน้อม
104 0 คุณ ทศพล จายโจง
105 13972 นาย เทวินทร์ พรินทรากูล ทอม ( แป๊ )
106 0 คุณ นิรันทร์ ใจอุตย์
107 0 คุณ ปราโมช กาญนาเชษฐ์ (เสียชีวิตแล้ว)
108 14388 คุณ ปิ่นชัย จึงสง่า
109 0 คุณ ปิยะ กาญนวิภาดา
110 0 คุณ พายัพ นาคถนอม
111 12347 คุณ จิรัฏฐ์ วันดี (ภควัต) ติ๊ก ติ๊ก
112 12262 คุณ ภานุเดช สุระนาถ เดช
113 0 คุณ ไมตรี จันทร์สีอมรรค
114 0 คุณ วัชระ ส่งสวัสดิ์
115 14422 คุณ อัคราพนธ์ ศีละวงษ์เเสรี
116 0 คุณ วิวัฒน์ ข้ามหก
117 12356 คุณ สราวุธ พันธจักร ติ๋ง
118 0 คุณ สุรพงษ์ เชิงอักษร ป๊อย
119 0 คุณ อนิรุจน์ เขนย เหนย
120 15190 คุณ อนุภาพ ลอยฟ้า Ae
121 14382 คุณ อัศวิน สุนทรากรณ์
122 12248 คุณ เอนก ดวงแก้ว ปุย
123 16145 คุณ สันติ บุญศรี
124 12382 คุณ ธีรวัฒน์ กัณทวี ใหญ่ (ที)
125 12290 คุณ จิรพงษ์ พงษ์ศิริ (กุ้ง) กุ้ง
126 12488 คุณ ชาญยุทธ ชวาลทัต
127 12401 คุณ อภิรักษ์ ไชยวงค์ อ้อ
128 12554 คุณ ชัยกร รักษ์สุวรรณ
129 12045 คุณ ปรัชญ์ สุชาคำ
130 12400 คุณ สยาม ภักดี ดอย
131 15563 คุณ ปริญญา เพชรมี
132 12364 คุณ เวทิศ บุญยืน เอก
133 12377 คุณ ศราวุธ ยิ่งรักชัย
134 14379 คุณ ศุภนิมิต วณีสอน
135 14471 คุณ ศุภฤกษ์ ประสงค์ไทย
136 12393 คุณ เศกสิทธิ์ ม่วงโพธิ์หวัน
137 13977 คุณ ธนวัฒน์ พฤกษ์เสถียร อาร์ต
138 12281 คุณ สมบัติ แซ่จิว อั๋น
139 14370 คุณ สมภพ วสันตวิษุวัต
140 12368 คุณ สมัชชา ศรีสัตบุษย์ ไก่
141 12564 คุณ สราวุฒิ พรหมทวี
142 12254 คุณ สราวุธ เสมอใจ
143 12258 คุณ สราวุธ อินทะพันธุ์ เก่ง/แจ้
144 12322 คุณ สรุพงษ์ เชิงอักษร
145 12243 คุณ สันติพงศ์ แสนไชย
146 14407 คุณ สุดเขต ปราบไพรี จิ๊ป
147 12278 คุณ สุเมธ ไชยแก้วเมย์
148 14328 คุณ สุรเชษฐ เนียมทัง
149 12327 คุณ เสกสรร ธรรมคุณ
150 12414 คุณ เสฐศิษฏ์ นิตยะกุล
151 14397 คุณ เสนีย์ พึ่งพุ่มแก้ว
152 12277 คุณ โสภณ สุขประเสริญ
153 12323 คุณ อดิศร เลาวพงศ์
154 12310 คุณ อนุกุล ปัจฉิม
155 12556 คุณ อนุชา จันกุนา หนึ่ง
156 14363 คุณ อนุภพ เตียไพรัช
157 12304 คุณ อนุรักษ์ สิริบรรสพ
158 14300 คุณ เอนก แก้วใส
159 12351 คุณ อภิชาต วัฒนสมบุรณ์
160 12405 คุณ อาทิตย์ โสภิญญา
161 12269 คุณ อำพล เพราะสำเนียง
162 12298 คุณ อินทนนท์ เทพวรรณ
163 14426 คุณ อุทัย ฟูวงศ์
164 12344 คุณ อุเทน ฤกษ์ดาววี Dannie
165 12276 คุณ เอกชัย ทวีกุล
166 11687 คุณ เอกชัย มูลละ
167 12352 คุณ เอกพงศ์ โตสงวน เอก
168 12387 พตท. เอกภพ อินทวิวัฒน์ เอก หรือ หนึ่ง
169 12336 คุณ เอกมล เคหัง
170 12869 คุณ โอภาส ชัววาฤทธิ์
171 12379 คุณ โอภาส แพ่งเม้า
172 12273 คุณ ธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่
173 14414 นาย นครินทร์ มณเฑียรมณี Bee
174 16137 นาย ธเนศพล เลิศพิพัฒน์วงศ์ (สมคิด ด่านตระกูล) กุ้ง[Jonathan Magic]
175 0 คุณ พีระ เพชรสุวรรณ เอ
176 12384 นาย สิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ จิ๊ป
177 0 คุณ อรัญ ศุภอุดมฤกษ์
178 0 คุณ เทวา กิติบุตร
179 0 คุณ ฉัตรชัย พุทธพันธ์ ชัย
180 12371 นาย ปณต เดชะปราปต์ ต่อ,ปิ้ว
181 12403 จ.ส.อ. อำนาจ คล่องการงาน ต้น
182 0 คุณ ทรงวุฒิ คงดี อู๊ด
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ