ชื่อรุ่น UNIQUE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 312 คน
# 2526M3 ประธานรุ่น : นายฉัตรชัย ฉัตรกันยารัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 12942 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
2 0 คุณ กวินณัช สิงห์ปัน
3 0 คุณ ศิรวิชญ์ กฤตศิลปานนท์ กบ
4 11608 คุณ จักรกฤษณ์ แซ่อึ้ง
5 14446 คุณ จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ
6 11732 คุณ จักรพงค์ จันทร์พรหม
7 11671 คุณ จักรา ชินพงศ์
8 11857 คุณ จักรี สุวรรณโสภณ
9 12290 คุณ จิรพงษ์ พงษ์ศิริ
10 11748 คุณ จิรวัฒน์ หมื่นปราบ
11 11632 คุณ จิรัฐติ์ ปุษยะนาวิน
12 12929 คุณ เจตน์ อรุณสิทธิ์
13 11689 คุณ เจริญฤทธิ์ นิติกร
14 13386 คุณ เจษฎา เรืองศิริ
15 12309 คุณ เจษฎาพันธ์ ปัญญานันท์
16 13986 คุณ ฉัตรชัย ฉัตรกันยารัตน์ โจ
17 14472 คุณ ฉัตรชัย ตันตรานนท์
18 12301 คุณ ฉัตรชัย เป็งโรจน์
19 14396 คุณ ฉัตรชัย พุทธพันธ์
20 11672 คุณ ชโลธร หัสดินทร ณ อยุธยา จุ๋ม
21 10887 คุณ ชวลิต ธัมทะมาลา
22 11866 คุณ ชัชวาล เตียวกุล
23 12947 คุณ ชัชวาล วิบุลสันติ (หลอ)
24 13284 คุณ ชัชวาล ศรีบุญนาค
25 12554 คุณ ชัยกร รักษ์สุวรรณ
26 15714 คุณ ชัยรัตน์ วิชัยธนพัฒน์
27 12461 คุณ ชัยโรจน์ ล้อมเขตร
28 11641 คุณ ชัยวุฒิ ยศกุณา (ถึงแก่กรรม)
29 11998 คุณ ชาญชัย ไชยวงศ์ผาย
30 12025 คุณ ชาญชัย เมฆศิริ น้อย
31 11669 คุณ ชาญณรงค์ พนายางกูร
32 12488 คุณ ชาญยุทธ ชวาลทัต
33 11684 คุณ ชำนาญ จิระศักดิ์
34 11714 คุณ ชิงชัย พานิชกุล
35 13952 คุณ ชินวัตร รักยุติธรรม
36 15710 คุณ ชินวัตร อิระคุปต์
37 11627 คุณ ชีววัฒน์ วุฒิสรรพ์
38 11709 คุณ เชน ยิ่งวัชระ
39 11708 คุณ เชาวลิต วงเวียน
40 14459 คุณ ไชยรัตน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
41 11337 คุณ ฐิติชัย ฐิติจำเริญพร
42 13972 คุณ เฑวินทร์ พรินทรากูล
43 11634 คุณ ณรงค์ชัย ทองดอนเหมือน
44 12271 คุณ ณรงค์พจน์ ล่องชูผล
45 12287 คุณ ณัฐพงศ์ สุขใหญ่
46 13629 คุณ ณัฐพงษ์ ณ เชียงใหม่
47 14391 คุณ ณัฐพงษ์ ประดับพงษา
48 12407 คุณ ณัฐพล ทองเขียว
49 12297 คุณ ณัฐสิทธิ์ สุทธิมา
50 12325 คุณ ดนัย สรรพศรี
51 11682 คุณ ดนัย อุปันโน
52 15715 คุณ ดิเรก ประราชะ
53 12015 น.ท. นพสิทธิ์ โชติภูวพัฒน์ (ดิศพงษ์ อุ่นทรัพย์)
54 12901 คุณ ดิษฐิดล ราชแพทยาคม (กบ)
55 11739 คุณ ตติยะ ชื่นตระกูล
56 11729 คุณ ตรีเพชร อสระชาญพานิช (ตีลี้) หลี
57 11716 คุณ ต่อบูรณ์ คำณพัฒน์
58 11654 คุณ ต่อพงษ์ มโนวงศ์
59 14421 คุณ ไตรรงค์ ธัญน้อม
60 12463 คุณ ไตรรัตน์ ใคร้มูล
61 12928 คุณ ทรงเกียรติ วงษ์เยาว์
62 11679 คุณ ทวิช สมบัติศิริ
63 14359 คุณ ทวีทรัพย์ ไชยวุฒิ
64 11982 คุณ ทวีป คลอวุฒิวัฒน์
65 12280 คุณ ทศพล จายโจง
66 12395 คุณ ทำนุ ภักดีสุขอนันท์
67 12402 คุณ เทพสิงห์ เรืองยุทธการณ์
68 12936 คุณ เทวัญ สมจิตร (ล้วน)
69 11676 คุณ เทิดศักดิ์ ณราช
70 14371 คุณ เทิดศักดิ์ เดชปัญญา
71 13977 คุณ ธนวัฒน์ พฤกษ์เสถียร
72 14401 คุณ ธวัช พรหมเสนใจ
73 12295 คุณ ธวัชชัย ฉันทวิทย์
74 11655 คุณ ธวัชชัย วงศ์มูล
75 11646 คุณ ธาตรี ศรีอิ่นแก้ว
76 11987 คุณ ธานี ภีระคำ
77 14405 คุณ ธิติ ติ่งหมาย
78 12273 คุณ ธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่
79 11710 คุณ ธีรศักดิ์ สุขมงคลเจิญ (เฟ่)
80 14414 คุณ นครินทร์ มณเฑียรมณี
81 11647 คุณ นครินทร์ เมฆรา
82 11644 คุณ นที อาษากิจ
83 11643 คุณ นภดล นันทยา (ชไนเดอร์)
84 11858 คุณ นภดล สุทธวิรีสรรค์
85 11642 คุณ นรินทร์ จักรคำ
86 12921 นายแพทย์ นฤพล กิตติคุณากร (น่วม)
87 11749 คุณ นวชน ชูเชิด (หนอ) ถึงแก่กรรม
88 11668 คุณ นิกร ฟองมูล
89 15716 คุณ นิทัศน์ นิราพาธ ไก่
90 11847 คุณ นิทัศน์ แสนบุญเรือง
91 12927 คุณ นิรุติ เรืองวิริยะนันท์
92 11703 คุณ นิรุทธิ์ ตฤปต์สุวรรณ
93 12292 คุณ บริบูรณ์ จีนวงศ์
94 11639 คุณ บัณฑิต จ่าปัน
95 14406 คุณ บัณฑิต เตชวุฒิกร
96 12007 คุณ บัณฑิต สุประดิษฐ์
97 11989 คุณ บุญยงการ อินทระชัย
98 11699 คุณ บุญเริ่ม ใบผ่อง
99 12913 คุณ ปกรณ์ บุญพรประเสริฐ
100 14372 คุณ ปฏิภาณ สุรินต๊ะ
101 12371 คุณ ปณต เดชะปราบต์
102 11661 คุณ ปณิธาน นันทวงศ์
103 11653 คุณ ปรมินทร์ รังรองธานินทร์
104 13940 คุณ ปรวุฒิ สุวพิศ
105 11649 คุณ ประกอบ ใจคำลือ
106 12087 คุณ ประกาศิต ปัญญาเลิศ (ปิปุ)
107 11994 คุณ ประกาศิต รังสรรค์ (จ๊ะจ๋า)
108 11693 คุณ ประเดิม ยานะสาร (มิค)
109 14362 คุณ ประพัฒน์ อุ่นเมือง
110 11991 คุณ ประภากร ไวทยการ
111 12308 คุณ ประศักดิ์ นิศากรเกรียงเดช
112 12274 คุณ ประสงค์ ธนานนท์
113 12305 คุณ ปรัชญา ประจงกิจ
114 15684 คุณ ปราการ นาคเกิด
115 11660 คุณ ปรัชญา สภาวรรณ
116 11691 คุณ ปราชญ์ ดีสวัสดิ์
117 12383 คุณ ปราโมช กาญจนเชษฐ์ (ถึงแก่กรรม)
118 13084 คุณ ปริญญา มณีประเสริฐ (โอ๋) โอ๋
119 11871 คุณ ปรีชา ป้อมเผือก
120 12406 คุณ ปรีชา โสภิญญา
121 11704 คุณ ปัญญาพล กาวิล
122 11736 คุณ ปัฐยาวัต สิทธิสอน
123 14457 คุณ ปิยพันธ์ คันธา
124 12072 คุณ ปิยะ กาญจนวิภาดา
125 13934 คุณ ปิยะ จันทรภักดี
126 12991 คุณ ปิยะ ปิยะชน
127 12020 คุณ พเขษฐ ณ ลำปาง
128 11630 คุณ พงศกร พานิช
129 14463 คุณ พงศ์สยาม กันจินะ
130 11688 คุณ พงษ์กร ทองนพเนื้อ
131 11724 คุณ พงษ์สิทธิ์ กำแหงสงคราม
132 12386 คุณ พงษ์สวัสดิ์ คำหมาย
133 12331 คุณ พรพจน์ กันแก้ว
134 11677 คุณ พฤกษ์ เรืองไวทย
135 14240 คุณ พันธ์ศักดิ์ ห่านตระกูล
136 11727 คุณ พันศักดิ์ สุภามงคม
137 12238 คุณ พายัพ นาคถนอม
138 11681 คุณ พิชญ์ กัลยาณมิตร พิท
139 11711 คุณ พิฑูรย์ พัวศิริ (แกละ) ถึงแก่กรรม
140 12028 คุณ พิรัฐ ณ เชียงใหม่
141 11850 คุณ พิรุณ ใจวิสุทธิ์หรรษา
142 12378 คุณ พีระ เพชรสุวรรณ
143 12359 คุณ พุทธพจน์ บุญตา
144 11725 คุณ ไพโรจน์ จิวแก้ว
145 12347 คุณ ภควัต วันดี
146 11633 คุณ ภราดร แก้วสุขใจ
147 15158 คุณ ภราดร โกมลรัตน์
148 11683 คุณ ภาณุ ศีติสาร
149 11993 คุณ ภูพงค์ พละปัญญา
150 11685 น.พ. ภูมิศิลป์ เก่งกาจ หมอแดง
151 15677 คุณ ภูษิต คุ้มทิม
152 11869 คุณ ภูสิต ปุกมณี Mac
153 12017 คุณ มงคล ลุขิตพัฒนวิศาล
154 14473 คุณ มณฑล อารยางกูร
155 11719 คุณ มนต์ลักษณ์ สุประดิษฐ์
156 11696 คุณ มนัส ดภชนา
157 12249 คุณ มรกต สำลีทอง
158 11350 คุณ มินทร์ พงษ์อุดม
159 12328 คุณ ไมตรี จันทร์ลือมาค
160 12563 คุณ ยุทธนา เชื้อสะอาด
161 11712 คุณ รณกร ถิรัตตยศ
162 12031 คุณ รณกร ชัยอ้าย
163 11992 คุณ รณรงค์ พิทยาไพสูรย์
164 12396 คุณ ระพี รบไพรี
165 11990 คุณ รักษ์พันธ์ ตันประเสริฐ
166 11735 พ.ต.ท. รัฐการ สุรงคบพิตร
167 12909 คุณ ราเชนทร์ พุ่มสำเภา
168 13000 คุณ ราเมศ เตือนโชติ
169 12073 พ.ต.ท. วชิระ กาญจนวิภาดา
170 11625 คุณ วรวิทย์ คันธพนิต
171 12945 คุณ วรวิทย์ ศีละวงษ์เสรี
172 12367 คุณ วราวุฒิ จินัฤทธิ์
173 12946 คุณ วราดล แสงฟอง
174 11713 คุณ วรุตดม ศรีบูชา
175 11702 คุณ วรุตม์ เกาศล (จิ๊บ)
176 11728 คุณ วสันต์ ทะนานชัย
177 13019 คุณ วสิต ลัทธิศักดิ์
178 12458 คุณ วัชรพงษ์ โชติประดิษฐ์
179 11628 คุณ วัชระพล ศิริธนาคร
180 11733 คุณ วัฒิกร ชินวัตร จบ
181 11670 คุณ วิชาญ ศรีบุญเรือง
182 14422 คุณ วิทยา ศีละวงษ์เสรี
183 13016 คุณ วินัย จินบุตร
184 11601 คุณ วิริยะศักดิ์ เจียมวิจักษณ์ (โต้ง, หลวง)
185 12263 คุณ วิรุจ แสนบุญเรือง
186 12253 คุณ วิวัฒน์ ข้ามหก
187 13489 คุณ วิสุทธิ์ กลันทะกะสุวรรณ
188 12027 คุณ วีรชาติ นิลวิเศษ (เถิก)
189 11715 คุณ วีระ วัฒนะจันทรกุล
190 11867 คุณ วีระพงศ์ ตรีวลัยรัตน์
191 11984 คุณ วีระยุทธ ภักดี
192 11717 คุณ วีระวัฒน์ เวียงแก้ว (แห้วแฟนแอม)
193 12247 คุณ ศราวุธ กิจเศรณี
194 11626 คุณ ศราวุธ เจริฐกุศล โอ๊ะ
195 12312 คุณ ศราวุธ ปานะพันธ์
196 14395 คุณ ศราวุธ พิศาลวารี (เอก, แก้ด) ถึงแก่กรรม
197 11706 คุณ ศักดิ์ชัย รังสิยากร
198 11650 พ.ต.ท. ศันย์ชัย พานิชกุล
199 11868 คุณ ศิริพงศ์ บัวพันธ์
200 11722 คุณ ศิริวัฒน์ ชัยแก้ว
201 11666 คุณ ศุภกิตต์ แก้วมี
202 12366 คุณ ศุภเดช กัญจน์นพ
203 11697 คุณ ศุภพงศ์ อินทวัฒน์ ป๋อง
204 11856 คุณ ศุภฤกษ์ นาคำ
205 11686 คุณ ศุภวัฒน์ รัตน์วิภา
206 12920 คุณ ศุภศิริ แซ่โล้ว
207 12369 คุณ เศรษฐา ยุกตานนท์
208 13930 คุณ สถาพร เมืองอินทร์
209 12358 คุณ สถิทพันธ์ แก้วมา
210 12314 คุณ สมเจตน์ วรรณรัตน์
211 11659 คุณ สมชาย เชิดชู (ชาย, ตี๋เล็ก)
212 11734 คุณ สมศักดิ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุล
213 10907 คุณ สมศักดิ์ เพิ่มวารี
214 12400 คุณ สยาม สุวรรณศรี
215 11701 คุณ สรรพวิทย์ คงประยูร
216 11873 คุณ สรายุทธ ชมพูคำ
217 12906 คุณ สราวุธ ทิพย์เดโช
218 12904 คุณ สวนิต สุริยะกุล ณ อยุธยา เอ
219 12926 คุณ สวัสดิวัตน์ ไชยคุนา ขวัญ
220 11983 คุณ สังคม โยธาราษฎร์ (คม) ถึงแก่กรรม
221 14354 คุณ สัจจะ ไชยวงศ์
222 11985 คุณ สัญชัย พยัคฆะ ตุ่ย
223 11645 คุณ สาธิต จิตต์นาน
224 12941 คุณ สาธิต ปัญญารัตน์
225 12384 คุณ สิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ จิป๊
226 11637 คุณ สิโรตน์ ชูติวัตร
227 12905 คุณ สุธี ประเสริฐ
228 12977 คุณ สุพจน์ เพิ่มกำลังพล
229 13991 คุณ สุพรรณ สิงห์ปัน
230 11330 คุณ สุรชาติ ไชยซาววงษ์
231 11640 คุณ สุรเชษรฐ กลิ่นสุคนธ์
232 13958 คุณ สุรเชษฐ รัตนะ เอก
233 11746 คุณ สุรินทร์ ลิ้มวณิชย์กุล
234 11360 คุณ สุริยา เลาวพงศ์
235 11656 คุณ เสกสรร สิงห์คราช
236 13963 คุณ โสรัชย์ ฤทธิกะลัส
237 12259 หม่อมหลวง เอกพงษ์ เกษมสันต์
238 11854 คุณ อดิภล โรจนรัตน์
239 11658 คุณ อดิรักษ์ แซ่เอี๊ยะ
240 14375 คุณ อดุลย์ สมบูรณ์
241 11651 คุณ อดุลย์ เหรียญสุวรรณ
242 14442 คุณ อนันต์ ฤทธิรอด
243 12380 คุณ อนิรุจน์ เขนย
244 11599 คุณ อนิรุธ ฟูเต็มวงค์
245 11384 คุณ อนุชาติ พุกกะชาติกุล
246 11695 คุณ อนุวัตร์ ปัญญา
247 11678 คุณ เอนกพงษ์ ดีอุโมงค์ นก
248 13966 คุณ อภิชัย ปทุมาสูตร (โต) ถึงแก่กรรม
249 13382 คุณ อภิชาต ตันสกุล
250 13967 คุณ อภิชิต ปทุมาสูตร โต้ง
251 12401 คุณ อภิรักษ์ ไชยวงค์
252 11730 คุณ อรรถวิทย์ สมศิริ
253 13953 คุณ อรันต์ ศุภอุดมฤกษ์
254 11721 คุณ อลงกต อินถา
255 11667 คุณ อัคฆวิชช์ บุญโญรส
256 11997 คุณ อังคาร แก้วผดุง
257 11849 คุณ อัศวิน อุทัยพัฒน์ (หมี) ถึงแก่กรรม
258 11860 คุณ อัสนี พจนารถ
259 11700 คุณ อาทิจ แพทยารักษ์
260 12057 คุณ อารัมภ์ กัณฑารัตน์
261 12908 คุณ จุลอำนวย ทะพิงค์แก
262 12403 คุณ อำนาจ คล่องการงาน
263 12042 คุณ อำนาจ ดิลกจรรยา
264 12958 คุณ อุดมผล กล้าหาญ
265 11662 คุณ เอกชัย วิมูลชาติ
266 12037 คุณ เอกพงศ์ วรรณจักร์
267 11657 คุณ เอกรัตน์ แรงสืบสิน
268 0 คุณ ทวีป คลอวุฒิวัฒน์
269 11722 คุณ กฤตน ชัยแก้ว แมว
270 11745 คุณ ชัยฤทธิ์ จินดาดวง
271 11731 คุณ ทศพร จันทร์ทา
272 11740 คุณ ธนัท ลิ้มเล็งเลิศ
273 0 คุณ ธีระวัฒน์ กูลจิตร
274 0 คุณ นรินทร์ จักร์คำ
275 0 คุณ นิรุทธิ ตฤปคติสุวรรณ
276 11382 คุณ ยุทธศักดิ์ ศุภยางค์ ป๊อด
277 0 คุณ รณรงค์ พิทยาวรพัฒน์
278 11851 คุณ วรานนท์ อุดมปัญญานันท์
279 12944 คุณ วุฒิพงษ์ ประจำดี
280 0 คุณ ศราวุธ วิเศษวงศ์
281 11636 คุณ สุภกิจ เมธานนท์ กิจ,จันเต๋อ
282 11638 คุณ อติเทพ ศรีสง่า
283 0 คุณ อลงกต อินถา
284 11665 คุณ อำนาจ มานารัตน์
285 16163 คุณ นพดล สุทธวิรีสวรรค์
286 12548 ม.ล. เกษมสุข สุขสวัสดิ์ (ทนายหม่อม) หม่อม + กุ้ง
287 13943 คุณ กนกรัตน์ จันทร์จุงจิตต์ (ธนวรรธน์ จันทร์จุงจิตต์) เจี๊ยบ
288 14433 คุณ กนกศักดิ์ ป่านอินทร์
289 14444 คุณ กรม รัตนสาขา
290 12315 คุณ กฤช บุญพรประเสริฐ
291 14454 คุณ กฤษฎา โอสถากุล
292 11635 คุณ กฤษดา ปิยะวราภรณ์
293 12923 คุณ กฤษดินทร์ ว่องไววุฒิ อ้วน
294 11664 นาวาอากาศโท กานต์ การุณพักตร์
295 11680 คุณ กานต์ โล่สุวรรณ(ดุ๊ก)
296 12562 คุณ กำจาย เหมพันธ์
297 11581 คุณ กิตติศักดิ์ ณ เชียงใหม่ (กึ่ง)
298 12903 คุณ กิติศักดิ์ สิทธิมงคล (โกร๋น)
299 12029 คุณ เกรียงไกร ทิพย์สมบัติ
300 12465 คุณ เกรียงวิทย์ โกศินานนท์
301 11692 คุณ เกษมสันต์ เตียวกุล
302 15108 คุณ ไกรฤกษ์ ภัคเกษม
303 12374 คุณ ขจรศักดิ์ พันธชาติ
304 11863 คุณ ขวัญชัย ไทยธรรมยานนท์
305 14365 คุณ คมกริช โกมลสุบิน
306 12392 คุณ คมกริช ยุอนันต์
307 12423 คุณ คมชัย พรนิวัฒน์ชัย
308 13006 คุณ ครองศักดิ์ โพธิ
309 11675 คุณ คุณาวัฒน์ ดำรงมณี
310 12948 คุณ พิสิษฐ์ สิงห์ทองวรรณ(เก๊า) mos
311 11610 คุณ จตุพร กัณทปินตา
312 12907 คุณ จักรกริช จันทร์เพ็ญ เปา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ