ชื่อรุ่น PRC ม.6/2505 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 119 คน
# 2505M6 ประธานรุ่น : คุณหัสดิน เยาวภาคย์โสภณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6437 พ.อ. ชาญยุทธ บุญศิริ
2 5650 คุณ ชาตรี ม่วงงาม
3 6058 คุณ เชสว์ แซ่โค้ว
4 5660 คุณ โชค เชี่ยวศิลป์
5 6273 คุณ หัสดิน เยาวภาคย์โสภณ(ซอไค แซ่เล้า)
6 6283 คุณ ณรงค์ คีรีศร รงค์
7 6081 คุณ ดำรงค์ นิวาตจินดา
8 5452 คุณ ดำรงค์ วิเศษศิริ
9 6277 คุณ ดุสิต สุทธิพันธ์ เล็ก
10 7144 คุณ ถนอม บุญทา
11 6771 ร.ต.ต. ถาวร ถาวราคม
12 6056 คุณ ทวีจิตร ครองสมบัติ
13 6080 คุณ ทวีพันธ์ ตันสกุล ตี๋
14 6706 คุณ ทศพร พงษ์น้อย
15 6981 คุณ ธราดล ทันด่วน โก้ง
16 7145 คุณ ธวัช ทะพิงค์แก
17 6272 คุณ ธีรพล อุไรพงษ์ ป้อม
18 6434 คุณ นพพร ฉลาดธรรม
19 5446 คุณ นรินทร์ พันธุ์พวง
20 7143 คุณ นิยม ภักดี
21 6269 คุณ นิวัตร ลี้ตระกูล เปรต
22 5674 คุณ บุญทวี เทพอำนวย ป้อม
23 5684 คุณ บุญรัตน์ สิงห์กันฑ์
24 7293 คุณ บุญส่ง แซ่ฉั่ว
25 5857 คุณ ประดิษฐ์ ปั๋นมณี
26 5948 คุณ ประยงค์ ครองคีรี
27 5653 คุณ ประสงค์ จรัสดำรง
28 5670 ดต. ประสงค์ ใจคำ
29 6287 คุณ ประสิทธิ์ ดิลกพัฒนมงคล(แซ่ด่าน) สิทธิ์ไท้เผง
30 5281 คุณ ประเสริฐ เข็มเพ็ชร
31 7141 คุณ ปรีชา วุฒิการณ์
32 5429 คุณ พงษ์ศักดิ์ โอสถาพร ศักดิ์โอ้ว
33 6090 คุณ พรรค พนัสธาดา(พนมวัน) ปึ้ง
34 6278 คุณ พนัส ศรีสุตา
35 5292 คุณ พจรินทร์ ลินพิศาล
36 5643 คุณ พันธวัฒน์ เรี่ยมทอง ตุ๋ย
37 0 คุณ พิเชษฐ์ มณีสร
38 6271 คุณ พิพัฒน์ คุณยศยิ่ง
39 5466 คุณ พูนพันธ์ สมบัตินันท์ ต๋อง
40 5841 คุณ ไพจิตร แฉ่งเจริญ
41 5683 คุณ ไพศาล สุวรรณโกสุม โต
42 5856 คุณ ภาสกร ทิพยมณฑล
43 5651 คุณ มงคล ยงศิริวัฒน์(แซ่โง้ว)
44 5675 คุณ มงคล บางสายน้อย
45 6702 คุณ เมธ เมธา
46 5682 คุณ รพีพัฒน์ สุรพิพิธ
47 5859 คุณ ระวีพงค์ รัตนบุตร ตุ๊
48 5685 คุณ รังสิต วัฒนชัย
49 6263 คุณ วิน จักรชัยชาญ(ลีหยวย แซ่เจีย)
50 6086 พ.อ. วรพงศ์ เจียมวิสุทธิ์ บัง
51 5681 คุณ วรศิลป์ คันธพนิต
52 5969 คุณ วัลลภ ฉิมสาดี
53 6962 คุณ วัลลภ แม่นยำ
54 6066 คุณ วิโรจน์ แก้วมา
55 6280 คุณ วิฑูรย์ แก้วมา
56 5447 คุณ วีระพงศ์ นิกรพันธุ์ แมว
57 5665 คุณ วรโชติ ชุติมา(วีระวัฒน์) อุ๊
58 6071 คุณ วีระศักดิ์ เมืองโสม
59 5455 คุณ สถิตย์ บุญแปง
60 5652 คุณ สมเจตน์ ไชยวงศ์
61 6270 คุณ สมชาย เจริญพรเทพ(สมทรง)
62 7140 คุณ สมสุข รัตนสุวรรณ
63 7147 คุณ สมาน สุรินต๊ะ
64 6976 คุณ สวง สีตะพันธุ์
65 6276 คุณ สว่าง คุณยศยิ่ง
66 6275 คุณ สว่าง แซ่เหวียน
67 5415 คุณ สันติภาพ โกมลรัตน์ โหน่ง ซายูริ
68 6288 คุณ สามารถ อินทราศรี
69 5639 คุณ สารทิศ เอกสุวรรณ
70 5840 คุณ สุชาติ สุภาเดช
71 5855 คุณ สุภาพ ทองผิว
72 5853 คุณ สุมินทร์ เจียวสว่าง
73 5668 คุณ สุรชัย รัตน์ชเลศ มุ่ย
74 5662 คุณ สุรพล ศรีสง่า
75 5659 คุณ แสวง ศรีดาวเรือง
76 6267 คุณ ไสว วงศ์สกุล
77 5666 คุณ อนันต์ เอื้องสวัสดิ์
78 5442 คุณ อนุวัฒน์ อุปพงศ์
79 5673 คุณ อนุสรณ์ แก้วผดุง
80 5680 คุณ อมรทัต นิรัติศยกุล เผือก
81 5851 คุณ อรรถพร อินทรังษี หอย
82 5736 คุณ อารีย์ พึ่งบุญ
83 5456 คุณ อิทธิพล สายปริญโญ ยาว
84 6296 คุณ อิ่นคำ รินจ้อย
85 5461 คุณ อุดม เตียศิริ ดมแว้
86 5419 คุณ อุดม ส่างปาน
87 6281 คุณ อุดม เกษร
88 6285 คุณ อุทัย กลายสุข
89 6974 คุณ ปราโมทย์ วิภาตะศิลปิน
90 0 ดร. ธีระชัย เชมนะศิริ
91 0 คุณ นิยม ธัมทะมาลา
92 0 คุณ นิคม พรหมชัย
93 0 คุณ ประเสริฐ ทิพยรัตน์
94 0 คุณ สุรศักดิ์ สุภาศรี
95 6264 คุณ รุ่งโรจน์ ตียาสุนทรานนท์(กิมเฮง แซ่เตีย) เฮง
96 5430 คุณ อาทิตย์ เมธา
97 0 คุณ สกล ยงพฤกษา
98 0 คุณ อำนาจ ณ.ลำพูน
99 6245 คุณ วีระพล สุวรรณนันต์(ร.ศ.)
100 6087 คุณ กมล ลำจวน
101 5854 คุณ กำธร ศุขวณิช ธรแฮ้
102 7499 คุณ เกรียงศักดิ์ วนชยางค์กูล
103 6289 คุณ เกรียงศักดิ์ ประพันธ์กุลรัตน์(เกี้ย แซ่เตีย)
104 5669 คุณ เกียรติ์ สุจริตจันทร์
105 7142 คุณ แกล้ว กองเพชรนิล
106 7146 คุณ ไกรวุธ จิระบุตร เบี้ยว
107 6078 คุณ จงศักดิ์ ศิริตัน
108 6268 คุณ พงษ์ จงจิตร(จิตรสุข)
109 6084 คุณ จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ กิ้
110 4781 คุณ จีระศักดิ์ ชัยบุญเป็ง
111 6436 คุณ เฉลิมพร พิมลศรี
112 5734 คุณ ชัยพงค์ ประกอบพิบูล
113 5450 พล.ต.ท. ชัยรัตน์ พรหมสุข
114 6435 คุณ ชัยวุฒิ อรรถอรเอก กิมแหวน
115 6284 คุณ ชาญชัย เชี่ยววานิช
116 0 คุณ สุรชัย ธีรวณิชนันท์ ตุ๋ย
117 0 คุณ จอมยุทธ อุนจะนำ(ประยุทธ)
118 5677 พลเอก วสิษฐ์ธร สุขสภา (อาทร)
119 0 คุณ ประเสริฐ เก่งกาจ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ