ชื่อรุ่น กลุ่มลูกปรินส์ ฯ 2491 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 78 คน
# 2491M6 ประธานรุ่น : คุณอำไพ สายทอง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2383 คุณ กังวาล ดำริอนันต์
2 2584 คุณ ไกรสร ตันติพงษ์
3 2284 คุณ คำปัน สุริตา
4 2614 คุณ คำพลอย แสงแก้ว
5 2750 คุณ คำมูล มหาวันชัย
6 3860 คุณ คำรณ อินธนูไชย
7 4103 คุณ จันทร์แก้ว เมืองใจ
8 4253 คุณ จำนงค์ มณีโชติ
9 3114 คุณ จำนงค์ ศรีเรือน
10 3170 คุณ จำลอง มณีวรรณ
11 3235 คุณ ชาญ เจริญทรัพย์
12 2752 คุณ ดวงดี แก้วประเสริฐ
13 3113 คุณ ดี สุวีระ
14 2550 คุณ ถวร ศรีธรรมา
15 4052 คุณ ทองคำ แสงทอง
16 4053 คุณ ธงชัย มังกรสี
17 3867 คุณ ธำรง สินันตา
18 4077 คุณ นิตย์ ณ สงขลา
19 3862 คุณ นิวัฒน์ เทพมณี
20 3115 คุณ แน้ว แซ่ห่าน
21 4041 คุณ ยงยุทธ แซ่เหล่า
22 2239 คุณ ราตรี สุวรรณนพรัตน์
23 3864 คุณ วีเชียร มีผลกิจ
24 3869 คุณ วิฑูรย์ สุจินดา
25 4116 คุณ วิโรจน์ ศิริรัตน์
26 2234 คุณ บำเพ็ญ ชุติมา
27 3474 คุณ วิสุทธ ก้วยตระกูล
28 2404 คุณ เศวตร์ นิลุบล
29 4104 คุณ ษมาน กะตัญญู
30 3370 คุณ บุญเติม อินทนันท์
31 2777 คุณ สง่า สรรพศรี
32 3096 คุณ สมนึก ประทุม
33 3870 คุณ บุญทรง ชัยวิสิษฐ์
34 4111 คุณ สมนึก หงษ์ประยูร
35 2462 คุณ สมบูรณ์ คำณพัฒน์
36 3858 คุณ บุญทวี สุวรรณมาศ
37 3338 คุณ สมบูรณ์ แซ่จัง
38 4049 คุณ บุญยืน เครือเงิน
39 3267 คุณ สมฤทธิ พรหมดิลก
40 3416 คุณ สมฤทธิ์ อนุสสรราชกิจ
41 4135 คุณ สมสิทธิ์ ภักดี
42 3071 คุณ สอาด ไชยวุฒิ
43 4033 คุณ สิงห์คำ สิงห์รีวงศ์
44 2206 คุณ สิริ ชุติมา
45 3291 คุณ สุทิน ฟองอัมพา
46 3856 คุณ สุนันท์ วิมลจิตต์
47 4044 คุณ บุญยืน มีกิจ
48 4147 คุณ สุพจน์ บุญมี
49 4213 คุณ สุภชัย สันติสุข
50 3136 คุณ บุญเลิศ กอบบุญมา
51 3868 คุณ บุญศรี สุขประเสริฐ
52 3784 คุณ สุรพล คงอุดม
53 4161 คุณ แสวง จอมบุญ
54 3265 คุณ โสภิณ อุ่นเรือน
55 2977 คุณ บุญสม ลิมปิศิลป์
56 4128 คุณ หมี แผ่นทอง
57 3854 คุณ อรุณ กันทาธรรม
58 2183 คุณ ประณีต เธียรสิริ
59 3236 คุณ อารี วีระพันธ์
60 4156 คุณ อำพล ป๊อกคำ
61 2087 คุณ ประพันธ์ พงษ์ศิริ
62 2341 คุณ อำไพ สายทอง
63 3296 คุณ อินทร เจริญทรัพย์
64 2678 คุณ ประยูร พันธุพงศ์
65 2317 คุณ อินทร์ส่ง จิตต์เกษม
66 3855 คุณ ประสาน กันทวี
67 3865 คุณ ประเสริฐ ทุ่งสี่
68 3317 คุณ ประเสริฐ พันธชาติ
69 2205 คุณ ปราโมทย์ ชุติมา
70 3293 คุณ ปรีชา วิจิตรศิลป
71 2422 คุณ ปัญจรัตน์ ณ เชียงใหม่
72 3484 คุณ พิบูลย์ ขันธมาศ
73 3781 คุณ มงคล เมืองโสม
74 3440 คุณ มนัส ธรรมจินดา
75 4125 คุณ มังกร สังสุทธิ
76 3137 คุณ มานิต สุทธจิตต์
77 2373 คุณ มิตรชา เมียซาเฮ็ม
78 4079 คุณ เจริญ โสมนัส
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ