ชื่อรุ่น TROUBLE ' 73 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 253 คน
# 2516M5 ประธานรุ่น : คุณธนเทพ ดวงไทย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 10939 คุณ บุษบัน เตชะพันธุ์
2 10584 คุณ บุษยา อินทเสวก
3 10571 คุณ เบญจกุล อุตตโม
4 11016 คุณ ประทีป ใจกล้า
5 10661 คุณ ประเทือง ปัญโญ
6 7333 คุณ ประสาน ไชยทิพย์
7 10658 คุณ ปราณี คุรุภากรณ์
8 10607 คุณ ปราณี นิมาแสง
9 11024 คุณ ปรานอม ไชยวุฒิ
10 10945 คุณ ปริศนา แซ่เอี้ยว
11 10533 คุณ ปรีชญา ไชยลาม
12 10956 คุณ ปรีชา คำแดง
13 10585 คุณ ปรีดา กุณามา
14 10957 คุณ ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธุ์
15 10553 คุณ ผ่องพรรณ อรุณแสง
16 8318 คุณ พยุงศักดิ์ บุปผานิโรจน์
17 10995 คุณ พรพรรณ พงษ์ระวีวงศา
18 10928 คุณ พรรณพิลัย เลาหเพ็ญแสง
19 10590 คุณ พวงเพชร โพธิศาสตร์
20 10990 คุณ พัชราวรรณ เสาวพนธ์
21 10617 คุณ พัชรินทร์ ลี้ตระกูล
22 7568 คุณ พันธ์ธาดา นรากร
23 7012 คุณ พิภพ สุภัคสถาพรพันธุ์
24 10568 คุณ พิมพร ศรีฉัตราภิมุข
25 10548 คุณ พิศาล กุลชาติชัย
26 10966 คุณ พุทธศร เม็งกูล
27 10619 คุณ ไพฑูรย์ สายสงวนสัตย์
28 11022 คุณ ไพบูลย์ เหล่ารุ่งโรจน์
29 11030 คุณ ไพรัช บุญสุวรรณ
30 7273 คุณ ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร
31 10936 คุณ ภากร ดวงมณี
32 10934 คุณ ภาวิณี ลินพิศาล
33 10063 คุณ มงคล คำดา
34 10738 คุณ มณีพรรณ จุมปา
35 10644 คุณ มารยาท ชัยอริยกุล
36 10560 คุณ ยุพา ต๊ะสาร
37 10538 คุณ รจนา แซ่เตีย
38 10958 คุณ รติยาภรณ์ แสงสัก
39 10997 คุณ รังสิมา มาระวิชัย
40 10923 คุณ รัชนี คุณานุวัฒน์ชัยเดช
41 10921 คุณ รัตนา จักราบาท
42 11160 คุณ รัศมี เจริญสุวรรณ
43 8726 คุณ ราชันย์ ภูมิเจริญ
44 10555 คุณ รุ่งนภา สิทธิรังสรรค์
45 8869 คุณ ฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์
46 10953 คุณ ลักขณา วิสิฐศรีศักดิ์
47 10983 คุณ ลัดดาวัลย์ น้าประเสริฐ
48 11152 คุณ วรากร ตระกูลทอง
49 9318 คุณ วรพจน์ วงศ์สุทธิ
50 11023 คุณ วรรณภา ดวงปัญญา
51 11004 คุณ วรัญญา เวโรจน์
52 7624 คุณ วันชัย กระแสเชื้อ
53 10940 คุณ วันทนา อย่างเจริญ
54 10950 คุณ วารุณี ตีรณวัฒนากูล
55 10922 คุณ วาสนา ศรียาภัย(เล้าตระกูล)
56 10544 คุณ วิชัย วีระฤทธิพันธ์
57 10201 คุณ วิภา วิบุลสันติ
58 10943 คุณ วิไลวรรณ ศิริประยงค์
59 8421 คุณ วีระพงศ์ คานิยอร์
60 11018 คุณ เวียงจันทร์ นิมาชัยกุล
61 10985 คุณ ศริสุดา โอภาสถิรกุล
62 10598 คุณ ศรีทน แซ่เหล่ม
63 10963 คุณ ศันสนีย์ ปัญญาปฏิภาณ
64 10984 คุณ ศิริจันทร์ สุระ
65 11032 คุณ ศิริชัย บุญประสาท
66 10615 คุณ ศิริพร ลิขิตวรรณวุฒิ
67 8314 คุณ ศิวะพล ดรบัณฑิต
68 11025 คุณ ศิวาพร ภู่เจริญ
69 11029 คุณ ศุภลักษณ์ พรหมกันทา
70 10925 คุณ ศุภวรรณ รุ่งตรานนท์
71 11007 คุณ ศุภศักดิ์ สุเมธพันธุ์
72 10948 คุณ สงกรานต์ เทพประสิทธิ์
73 11008 คุณ สถิตย์ ทะอินตา
74 10772 คุณ สมคิด ต่อปัญญา
75 11033 คุณ สมจิต เศรษฐชัยยัยต์
76 10583 คุณ สมเพชร ตุ้ยคำภีร์
77 10549 คุณ สมศรี อินทรแสง
78 10988 คุณ สยาม แก้ววิชิต
79 8580 คุณ สาธิต ทายะติ
80 8595 คุณ สาธิต นิมมานวัฒนา
81 11002 คุณ สาธิต เลาหะวิสุทธิ์
82 10574 คุณ สาธิต อารีรักษ์
83 10575 คุณ สุกัญญา ชัยมงคล
84 10626 คุณ สุดฤทัย สันติพนารักษ์
85 10631 คุณ สุดา เหลี่ยววิริยกิจ
86 7634 คุณ สุทธิเจตน์ จันทรศิริ
87 7524 คุณ สุทธิศักดิ์ ประสิทธิ์บุรีรักษ์
88 10989 คุณ สุธิดา กระแสชัย
89 7541 คุณ สุธี ชวชาติ
90 7552 คุณ สุนทร เรือนแก้ว
91 10994 คุณ สุนี รีวีระกุล
92 10567 คุณ สุพจน์ องคะสุวรรณ แดง
93 11028 คุณ สุพรรณา โกธรรม
94 10975 คุณ สุพิมล มูลเมือง
95 11208 คุณ สุรีย์พร วิภูสันติ
96 10620 คุณ แสงมณี เมฆประภามงคล
97 10554 คุณ แสงรวี คนศิลป์
98 9338 คุณ โสภณ นาวุฒิ
99 10982 คุณ หทัยรัตน์ อภิโกมลกร
100 11193 คุณ องอาจ เอื้ออภิญญกุล
101 10979 คุณ อนุดิษฐ์ สมฤทธิ์
102 8138 คุณ อนุพร อินทะพันธุ์
103 10000 คุณ อนุวรรตน์ ฟองศรี
104 10552 คุณ อรนุช โอสถาพันธุ์
105 10070 คุณ อรพรรณ คำอ้ายด้วง
106 10573 คุณ อรวรรณ เรืองสมบูรณ์
107 10937 คุณ อลินดา เทวาดิเทพ
108 11197 คุณ อัจฉลีย์ โตไพบูลย์
109 10614 คุณ อัญจนา เฮงษฎีกกุล
110 10981 คุณ อัญชนา โฆษวรรธนะ
111 10648 คุณ อัญชลี เหล่าธิติพงศ์
112 10604 คุณ อัญเชิญ วัฒนากูล
113 10935 คุณ อัมพร ดวงเมือง
114 10565 คุณ อัมพร พินิจวัฒนา
115 10951 คุณ อัมรินทร์ บุญตัน
116 7537 คุณ อานันท์ เลิศรัตน์
117 9971 คุณ อำนาจ ไชยซาววงค์
118 10557 คุณ อุทัยวรรณ หมั่นพินิจ
119 10570 คุณ อุปการ มีชัย
120 10999 คุณ อุมาพร มาระวิชัย
121 10562 คุณ กัลยา แซ่เตีย
122 10759 คุณ กำพล ไชยคำวัง
123 10194 คุณ เกษวดี สุกัณศีล
124 10313 คุณ จำเริญ ฟองแก้ว
125 10671 คุณ จิตรา ชิกรัตน์
126 6853 คุณ ชาญชัย จิระศักดิ์
127 10609 คุณ ชาตรี มูลสถาน
128 10377 คุณ ทิวาพร อุ่นเรือน
129 10199 คุณ ธัญธนา บุรโยธิน
130 9983 คุณ ธีรรัตน์ รัตนสัค
131 11026 คุณ ธีรพงษ์ จินดารัตน์
132 10944 คุณ นนทลี ยะอนันต์
133 10625 คุณ นิตยา สาระมาน
134 10640 คุณ ประเสริฐ บัญยะขันธ์
135 7000 คุณ ปรีชา สรวิสูตร
136 11223 คุณ ปัทมาวดี บุหลัน
137 10612 คุณ พรรณวดี กล้าผจญ
138 10178 คุณ พรสวรรค์ สมรรคจันทร
139 8920 คุณ ภูมิจิต ภูธรใจ
140 10558 คุณ มณีรัตน์ สุริยมณี
141 10545 คุณ เยาวเรศ สีเหลืองเย็น
142 9877 คุณ โยเซฟ สฎาทู
143 10120 คุณ รัตนาภรณ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
144 11174 คุณ วนิดา มหาดิลก
145 10602 คุณ วรทัศน์ บุญโคตร
146 10075 คุณ ศรีทัย หิรัญมาศ
147 10532 คุณ ศิรินันท์ ศิรินาม
148 10624 คุณ สงวน หลักแหลม
149 10701 คุณ สมเกียรติ ต๊ะสาร
150 10581 คุณ สมศรี แดงเรือน
151 7646 คุณ สัมพันธ์ กันทะวงศ์
152 7036 คุณ สำราญ ไชยศร
153 10537 คุณ สินีนาฎ พรนิมิตร
154 11172 คุณ สุชาดา แสงสุวรรณ
155 7653 คุณ สุชาตรี เยสุวรรณ
156 10577 คุณ สุทัศน์ มหาเทพ
157 8321 คุณ สุรเดช สิงห์รีวงศ์
158 10542 คุณ สุวรรณา ตันติศิริรัตน์
159 10774 คุณ เสน่ห์ มะโนศักดิ์
160 8325 คุณ อนุชา ชยะกุล
161 10541 คุณ อรพรรณ เลาหะกุล
162 10616 คุณ อรอนงค์ นิมาชัยกุล
163 10611 คุณ อ้อยอัจฉรา ศิวามร
164 6927 คุณ อาณัติ แมนมนตรี
165 9404 คุณ กิติศักดิ์ ทายะติ
166 10578 คุณ ชาคริต สิทธิพงศ์
167 10628 คุณ ดิเรก นามวงศ์
168 10057 คุณ ธนเทพ ดวงไทย
169 10094 คุณ พรศิริ มณีโชติ(พุทธิศรี)
170 10630 คุณ พิมพ์ประไพ วงศ์ธาดา
171 0 คุณ มาลินี เมืองสุวรรณ
172 10664 คุณ ไมตรี แดงคำดี
173 0 คุณ สินีนาฏ สมบูรณ์รอนด
174 7332 คุณ สุทธิวงศ์ กติกา
175 10643 คุณ สุรพล วิภูสันติ
176 10550 คุณ สุรินทร์ นำประเสริฐ
177 10599 คุณ อัธยา เมญฐเสถียน
178 10535 คุณ เอื้อพันธุ์ ไชยกาญจน์
179 8007 คุณ สถาพร ชมภูรัตน์
180 10610 คุณ กิจจา อ่องฬะ
181 10605 คุณ สุรนิตย์ อ่องฬะ(ศรีวรรณยศ)
182 คุณ วีระพงค์ ภูริทรัพย์(คานิยอร์)
183 10600 คุณ กมลพันธ์ พัวพันพัฒนา
184 10576 คุณ กาญจนา ไพศาล
185 10572 คุณ กำธร แซ่จิว
186 10965 คุณ กุลชลี ไชยนันตา
187 8882 คุณ เกรียงศักดิ์ จันโททัย
188 8860 คุณ โกวิท มาศรัตน
189 10586 คุณ ไกรสีห์ สุวรรณบท
190 10647 คุณ ขนิษฐา เล็กสวัสดิ์
191 10645 คุณ คะนำ ข่านเคน
192 10594 คุณ เครือวัลย์ ไข่คำ
193 7605 คุณ จงสกุล วุฒิสรรพ์
194 7533 คุณ จรูญ แดงสุวรรณ
195 10656 คุณ จันทนา นิมมานพิสุทธิ์
196 10946 คุณ จิตนา ศรีมูล
197 10991 คุณ จินดา เหรัญญะ
198 10559 คุณ ธีรนิจ ประชุมชิต ตู่
199 10597 คุณ จินตนา ประสาทแก้ว
200 10141 คุณ จิราภรณ์ สมรภูมิ
201 7306 คุณ จีรเดช ศรีคำ
202 7526 คุณ จีรพงษ์ วิชัยหาญ
203 10970 คุณ จุฬา คูวิบูลย์ศิลป์
204 7576 คุณ เจษฎา จิตตภิรมย์
205 10987 คุณ ฉวี เบาทรวง
206 10665 คุณ ฉันท์ ณ ลำปาง
207 10955 คุณ ชมนาด ตระกูลดี
208 10967 คุณ ชไมพร ยามศิริ
209 10998 คุณ ชลลิสา วิเศษสรรค์
210 10608 คุณ ชวนพิศ ปุกมณี
211 10563 คุณ ชวพฤฒ อินทรเทศ หนุ่ย
212 9326 คุณ ชัยยุทธ เจียระนัยปรีดา
213 10931 คุณ ชาญยุทธ เทพา
214 10546 คุณ ชาตรี เทพยา
215 10534 คุณ ชาติชาย สงวนพงษ์
216 10938 คุณ ชูจิตร์ แซ่เฮ้ง
217 9315 คุณ โชติวิชิต ภักดี
218 10539 คุณ ฐิตินันทน์ จารุจินดา
219 10547 คุณ ณรงค์ อนุวัฒน์ศิริกุล
220 10659 คุณ ดนัย ตุรงค์ดาวเรือง
221 11013 คุณ ดวงสมร ดิสรเตติวัฒน์
222 10654 คุณ ดารณี รักรุ่งเรือง
223 10622 คุณ ดารากร แซ่โค้ว
224 10722 คุณ ภาวร คุตติกุล
225 10977 คุณ ถาวร จุติกูลสันติสิน
226 7557 คุณ ทรงวุฒิ หุตามัย
227 10556 คุณ ทรงศรี ศรีธิพันธ์
228 8448 คุณ ทศพร ตนะพงษ์
229 10748 คุณ ทัศนีย์ ศุภวิทิตพัฒนา
230 7297 คุณ ทานตเทพ พรหมเศรณี
231 10954 คุณ ทิชากร ไชยลาม
232 10543 คุณ เทอดศักดิ์ เสืออิ่ม
233 7554 คุณ ธนวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ
234 9349 คุณ ธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์
235 7076 คุณ ธวัช เลาหเพ็ญแสง
236 11019 คุณ ธานินทร์ พิทักษ์อรรณพ
237 11010 คุณ ธาราทิพย์ สวาสดิ์ญาติ
238 10171 คุณ ธำรง แซ่ปึง
239 10603 คุณ ธีรพล ประเสริฐกุล
240 7666 คุณ ธีระพล บันสิทธิ์
241 10666 คุณ ธีระยุทธ ฤทธาภรณ์
242 10588 คุณ ธีระสิทธิ์ สายวงศ์ปัญญา
243 10646 คุณ นวลอนงค์ หย่างไพบูลย์
244 10933 คุณ นันทกา สุภานันท์
245 11009 คุณ นิกร อินทุโสภณ
246 7334 คุณ นิรันดร เจษฎาพันธ์
247 9368 คุณ เนรมิต ไชยนิเวสน์
248 8440 คุณ บดินทร์ ตนะพงษ์
249 8933 คุณ บรรพต แซ่ยะ
250 11015 คุณ บุญชัย ศรีธาราธิคุณ
251 10627 คุณ บุญชิต โกศลวิจักขณ์
252 11001 คุณ บุญต่วน แก้วปินตา
253 7565 คุณ บุญฤทธิ์ ศรีอาภรณ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ