ชื่อรุ่น SUNSHINE ' 74 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 202 คน
# 2517M5 ประธานรุ่น : คุณอดิชาติ สุรินทร์คำ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ กนิษฐา อิสรานุเคราะห์
2 11289 คุณ แจ่มจันทร์ วรรณภีร์
3 0 คุณ เฉลิมพล กษีรรัตน์
4 11309 คุณ ชัยมงคล ตระกูลดี
5 10161 คุณ ชิตศักดิ์ เวชชากุล
6 8023 คุณ ชีวิน ณ เชียงใหม่
7 11183 คุณ ชื่นจิตต์ เผ่าชัย
8 11319 คุณ ทรงศิริ ศิริโภคากิจ
9 11305 คุณ ทัศนา นิมาแสง
10 11134 คุณ เทวิน สกุลมาศ
11 7993 คุณ ธาดา สายอุดม
12 10961 คุณ นคร มณีเดช
13 11017 คุณ นันทนี ศรีทองอ่อน
14 11230 คุณ นิทรา ใจดี
15 0 คุณ นันทริยา อย่างเจริญ
16 7996 คุณ นิรันดร์ ชัยมณี
17 11157 คุณ นิศากร จันทวงศ์
18 11227 คุณ บรรจงจิตร ดำรงศิริ
19 11318 คุณ บุษกร จิตราภิรมย์
20 11272 คุณ เบญจวรรณ เจริญธรรม
21 8578 คุณ ปกรณ์ ถิ่นธรรม
22 11251 คุณ ประกาย พลตา
23 7959 คุณ ประเสริฐศักดิ์ รัตนพันธ์
24 10683 คุณ ปริญญา สายตำ
25 7981 คุณ ปรีชา นิ่มเนตร
26 11153 คุณ ปิยะ ศิริมาตย์
27 10312 คุณ ผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่
28 11313 คุณ พนม กันธิพันธ์
29 11266 คุณ พร้อม บุยคำจตัน
30 11300 คุณ พัชราภรณฺ อารีย์
31 11235 คุณ พัชรี จันทร์อินทร์
32 11304 คุณ พัชรีภรณ์ สุขเจริญ
33 0 คุณ พัฒนา อาวิพัธุ์
34 11243 คุณ พิพัฒน์ จันทรไพจิตร
35 11245 คุณ พิมหทัย มาลีสะท้าน
36 11231 คุณ พิศศุภร นฤประชา
37 8170 คุณ พีรพัฒน์ ตรังรัฐพัทย์
38 11287 คุณ เพชรา บุญศรารักษ์พงศ์
39 11320 คุณ ภิญโญ ผ้าเจริญ
40 11283 คุณ มยุรี กิตติโอภาส
41 11228 คุณ มริสรา วิทยสิงห์
42 11244 คุณ เยาวลักษณ์ สีเหลืองเย็น
43 11239 คุณ รัชนี ปรัตถจริยาวงศ์
44 8870 คุณ ราชันย์ อุดมศรี
45 11276 คุณ ลำเพาพรรณ ลีรพันธุ์
46 11292 คุณ วนิดา โตวิจักษณ์ชัยกุล
47 8028 คุณ วรวัชร ตันตรานนท์
48 9403 คุณ วรวิทย์ แสนไชย
49 11259 คุณ วารุณี ใจประเสริฐ
50 10968 คุณ วาสนา เมธาวิสัย
51 0 คุณ วิจิตรา บุญเป็ง
52 11278 คุณ วิไลลักษณ์ ตันรัตนกุล
53 11306 คุณ ศรีสอางค์ เก่าเจริญ
54 11290 คุณ ศุภวรรณ ศิริสายัณห์
55 11236 คุณ สมชาติ กัณหา
56 7362 คุณ สหรัตน์ นิกรพันธุ์
57 10974 คุณ สิริฉาย ไชยคุนา
58 11247 คุณ สิริลักษณ์ คุณเลิศ
59 10960 คุณ สุจิตรา เลิศพฤกษ์
60 11293 คุณ สุพิศ ณ เชียงใหม่
61 11298 คุณ สุภาพร วงศ์สวัสดิ์
62 11315 คุณ สุรชัย ดำรงเกียรติศักดิ์
63 11262 คุณ สุรพล ระไว
64 10177 คุณ สุรศักดิ์ รักประดิษฐ์
65 11282 คุณ อรทัย แซ่ฮั้ง
66 11285 คุณ อรนุช ศิรประภา
67 10687 คุณ อิทธิพล แสงโชติ
68 11294 คุณ อุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ
69 11248 คุณ อุทุมพร อินทะพันธุ์
70 11279 คุณ กรรณิการ์ อินทุโสภณ
71 10986 คุณ กัณหา กรโกวิท
72 11226 คุณ กัลยา บุญสม
73 11308 คุณ กัลยา เอกปัญญาสกุล
74 10745 คุณ เกศินี คุณานุวัฒน์ชัยเดช
75 11020 คุณ จงรักษ์ มณีวรรณ
76 7561 คุณ เจษฏา บุญเทพ
77 0 คุณ เจิดศักดิ์ พิงพราวลี
78 10655 คุณ ช่อผกา ญาณวุฒิ
79 7614 คุณ ชุมพล ราชกิจ
80 8588 คุณ ชูเกียรติ บำรุงศรี
81 9650 คุณ ชูพันธ์ จันทรวัชร
82 7535 คุณ ชูศักดิ์ ตันสุหัช
83 11317 คุณ ฐิติกร เทพมณี
84 10978 คุณ ดาริกา กาญจนวัฒนกูล
85 7547 คุณ ทศพร กิติชัยวรรณ
86 11299 คุณ ทัศนาภรณ์ ไชยลังกา
87 7079 คุณ เทวมิตร รุ่งเรื่องวงศ์
88 11297 คุณ ธีรากุล สุภาแสน
89 10962 คุณ นงลักษณ์ นิ้มสถาพันธ์
90 11302 คุณ นงลักษณ์ เปลี่ยนผดุง
91 11003 คุณ นพดล ประเสริฐกุล
92 11048 คุณ นพดล พลบุตร
93 10941 คุณ นภาพร เมฆขยาย
94 0 คุณ นรินทร์ ธัมทะมาลา
95 10757 คุณ นัทธีรา พันธุ์พวง
96 11012 คุณ นิมิตร์ สุนารินทร์
97 7328 คุณ นิรันดร์ บุญตัน
98 10993 คุณ นิสา ตั้งศิริสัมฤทธิ์
99 10992 คุณ บงกช โรจนสุพจน์
100 7519 คุณ บนเทิงจิต วีรวัฒน์
101 11151 คุณ ใบบุญ คันธเสน
102 7372 คุณ ประจักษ์ อินทะพันธุ์
103 0 คุณ ประพนธ์ วัฒนะสวัสดิ์วงศ์
104 10786 คุณ ประลอง ครุฑน้อย แดง
105 10183 คุณ ประเสริฐ กันธะวัง
106 11021 คุณ ประหยัด ศรีธนชัย
107 10927 คุณ ปรียา จันทราพร แจ๋ว
108 11173 คุณ ปัทมา ทองเจริญ
109 10930 คุณ ปาริอชาต เจริญทรัพย์
110 10976 คุณ ปาริชาติ อ่องฬะ
111 10942 คุณ ผ่องพูน ยวงสุวรรณ
112 11286 คุณ พจมาน เที่ยงศรี
113 0 คุณ จงรักษ์ แดงสุวรรณ
114 7605 คุณ จงสกุล วุฒิสรรพ์
115 0 คุณ จรูญ แดงสุวรรณ
116 0 คุณ ชาญยุทธ เทพา
117 0 คุณ นิกร อินทุโสภณ
118 0 คุณ บุญฤทธิ์ ศรีอาภรณ์
119 0 คุณ ปัทมา ทายะติ
120 0 คุณ ปาริชาติ สงวนผล
121 0 คุณ พรรณวิไล ศรีอาภรณ์
122 0 คุณ พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์
123 0 คุณ พัฒนา บุญญประภา
124 8593 คุณ วรศิลป์ ขัติยะ
125 0 คุณ วารุณี ฟองแก้ว(ตีรณวัฒากูล)
126 0 คุณ ศุภลักษณ์ พรหมกันธา
127 0 คุณ สาธิต นิมมานวัฒนา
128 8580 คุณ สาธิต ทายะติ
129 8902 คุณ อดิชาติ สุรินทร์คำ โต
130 0 คุณ อลินดา โชตินฤมล
131 0 คุณ อัญชนา โฆษวรรธยะ
132 0 คุณ ทวีสน หิรัฐจันท์
133 10789 พ.ต.อ. กำพล ไชยวังคำ
134 0 คุณ วรพจน์ วงศ์สุทธิ์
135 0 คุณ กมล วิสิฐศรีศักดิ์ ตี๋
136 8138 คุณ อนุพร อินทะพันธุ์
137 0 คุณ ธำรงค์ สมพฤกษ์
138 0 คุณ เกศสุภรณ์ กิจเจริญวิศาล
139 11255 คุณ ประภาพรรณ บุญเกิด
140 9369 คุณ วีรชาติ เปรมานนท์
141 0 คุณ พนิดา จาติเกตุ
142 10980 คุณ พัชรินทร์ สมบูรณ์สุข(ตีรณวัฒนากูล)
143 0 คุณ พัชรี มูลเมือง
144 7346 คุณ พันธศักดิ์ อุดมวรชาติ
145 0 คุณ ภราดา โรจนสุพจน์
146 10672 คุณ ภัทริยา ศิลปกิจ
147 7540 คุณ ภานุวัฒน์ หล้าปิงเมือง ปึ้ง
148 10924 คุณ ภูเวียงคำ หน่อสวรรค์
149 11014 คุณ มลุลี สิทธิพงศ์
150 11011 คุณ ยุพเยาว์ น้อยบำรุง
151 11225 คุณ รสริน สุชาติ
152 11323 คุณ รัตติกร เหลี่ยมพระ
153 0 คุณ รัตนา จินตการราศรี
154 7523 คุณ ราชันย์ ไชยาพันธุ์
155 11301 คุณ วัชรี สาริกยุตร
156 7587 คุณ วัลลภ แซ่หลี
157 10926 คุณ วัลลา ตะเวทิพงศ์
158 7639 คุณ วิชา กันธะวงษ์
159 7562 คุณ วิชิต แซ่ซิ้ม
160 10969 คุณ วิภา สุขประเสริฐ
161 11242 คุณ วิมลพร ตรีเพชร
162 10932 คุณ วิไลพร ล้อมมณีทรัพย์
163 10569 คุณ วีระศรี แซ่หว่อง
164 9941 คุณ วุฒิพงศ์ มณีผาย
165 11273 คุณ ศรัณยา พานิชพันธ์
166 10618 คุณ ศศิธร สุทธาวาสสุนทร
167 10564 คุณ ศิริณี ไชยเมือง
168 11307 คุณ ศิรินาถ จันทร์สำราย
169 10179 คุณ ศิริพงษ์ ไชยเมือง
170 11249 คุณ ศิริศตวรรษ วรกุล
171 11237 คุณ ศุลีพร ศรีสงคราม
172 11091 คุณ สาธิต ขันทนันท์
173 8892 คุณ สามารถ อินทนันท์
174 11260 คุณ สิรินุช ชัยนิลพันธุ์
175 10971 คุณ สุกิจ จันทร์สละ
176 10949 คุณ สุดใจ ยะวัน
177 10929 คุณ สุทธิตา ณ เชียงใหม่
178 10195 คุณ สุรินทร์ เทพรัตน์
179 11005 คุณ สุริยนต์ เกรียงสิทธิเดช
180 11296 คุณ สุรีรัตน์ เนตตกุล
181 11184 คุณ สุวณิช จันทร์อินทร์
182 0 คุณ สุวพีร์ นิ่มตระกูล
183 10164 คุณ สุวิชาญ สุขสวัสดิ์
184 11027 คุณ แสงจันทร์ ชิกรัตน์
185 7969 คุณ อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
186 9323 คุณ อดุลย์ ธนะชัยขันธ์
187 0 คุณ อนวัช ยาวิสัย
188 8032 คุณ อภิชาต สิงห์รีวงศ์
189 10996 คุณ อมรรัตน์ ทองชุมสิน
190 11252 คุณ อรวรรณ ตั้งปัญญารัชน์
191 11263 คุณ อัจฉรา จิตต์โสภา
192 10187 คุณ อิทธิพงศ์ อินทรนันท์
193 10959 คุณ อัศรีย์ เลิศพฤกษ์
194 0 คุณ อุดม สุขเจริญ
195 11233 คุณ กาญจนา เลิศมีมงคลชัย
196 11270 คุณ เกษร คัมภีรบุษย์
197 11311 คุณ เกษสุดา มาระวิชัย
198 8033 คุณ จงรักษ์ จันทรศิริ
199 11257 คุณ จตุรงค์ ยาณะสาร
200 11006 คุณ พริ้มเพรา บุญมหิทธิสุทธิ์(ศรีกนก) พริ้ม
201 10933 คุณ นันทกา สุภานันต์
202 7537 นาย อานันท์ เลิศรัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ