ชื่อรุ่น กันต์ '51 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 317 คน
# 2551M6 ประธานรุ่น : คุณธนพล ตียาคม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 25262 คุณ สหรัฐ อุ่นแสง แบงค์
2 25289 คุณ สัจจาพร ศรีโรย EVE
3 25349 คุณ อภิชัย ยาวิราช เอี๋ยว
4 25378 คุณ ทอฝัน ตรีวัฒนกูล อ่อมแอ๊ม
5 25553 คุณ สรัล ศรีวีระสกุล ออม
6 25635 คุณ วิศรุต รังสรรค์ kui
7 25693 คุณ ธนัญญา กุลจลา แอนจี้
8 25858 คุณ ธารินทร์ เพียงสุข บิ๊ก
9 25881 คุณ วิศรุต ศุภรัตน์ภิญโญ Champ
10 25895 คุณ ณฐวรรธก์ ไตรศิวะกุล ก้อง
11 26037 คุณ สาวิตรี กลิ่นหอม ยุ้ย
12 26041 คุณ ชลวิทย์ วสันตวิษุวัต บูม/ติ๊ด
13 26043 คุณ ชุติเทพ ทีฆพุฒิ กานต์
14 26046 คุณ ชโลบล ณ เชียงใหม่ แพร
15 26047 คุณ ฐาปกรณ์ ศิรินภาพันธ์ tum
16 26048 คุณ ศิราภรณ์ สวัสดิ์ศรี น้ำหวาน
17 26050 คุณ ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง พลอย
18 26051 คุณ ปรารถนา ศุภลักษณ์ Biew
19 26055 คุณ พัทธพล วิมลสันติรังษี เกมส์
20 26057 คุณ ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์ แตง
21 26058 คุณ ชุติมา ชัยรัตน์ อัง
22 26059 คุณ ปุณยวีร์ เครือทอง ป๊อย
23 26061 คุณ สิตางศุ์ จิตตภิรมย์ แจ่ม
24 26063 คุณ รงรอง พวงสายใจ Chompoo
25 26066 คุณ ศศิประภา ไชยชนะ
26 26067 คุณ ศุภฤกษ์ ลาวณานนท์ ปิ๊กนิ๊ก
27 26069 คุณ ภาณุพงศ์ ใบแสง เบนซ์
28 26074 คุณ ณิชารีย์ กติกา Fai
29 26075 คุณ ดารารัศมิ์ แรกข้าว ปอย
30 26078 คุณ ธนพร โพธิ์แต่ง ออม
31 26080 คุณ สุกัลยา กติกา แพร
32 26082 คุณ ธนะภูมิ ศิริรัตน์ bo
33 26084 คุณ ศิรณัฐ บุบผศิริ Best
34 26085 คุณ คนธิชา เติมมงคลชัย พีซ
35 26087 คุณ สุทธิศักดิ์ แซ่ตั้ง Ball
36 26088 คุณ อิสระพงศ์ พงศธรบริรักษ์ Golf
37 26090 คุณ รชา พิริยคุณธร Tam
38 26097 คุณ ปรียา อดุลยวิศิษฏ์ Pang
39 26098 คุณ นิธิ แก้วมณีนวล mai
40 26099 คุณ พีรกิจ บัวคำปัน ไปรท์
41 26103 คุณ เอกพล แสงโชติ Eak
42 26108 คุณ วิศรุต ตันพฤทธิอนันต์ อาร์ต
43 26112 คุณ ศตคุณ แสงสร้อย เอก
44 26114 คุณ นวพันธ์ กัญชนะ Jump
45 26116 คุณ ธีรภัทร คุณจักร วิน
46 26119 คุณ ธิติสรรค์ ช่างสม Boom
47 26120 คุณ สุธาสินี เพชรอุดม ลูกตาล
48 26121 คุณ ดลลชา ปัญญารัตน์ ปอย
49 26122 คุณ ชิดพงศ์ เจริญทรัพย์ แทน
50 26123 คุณ ธนวัฒน์ ศรีศิลปนันท์ บาส
51 26125 คุณ ธัญญ์ พิมสาร james
52 26129 คุณ พณิตนาถ พรหมเสน แน้ม
53 26133 คุณ ปรมัตถ์ วารปรีดี Tack
54 26135 คุณ วรรณกร ชาวอ่างทอง gone
55 26141 คุณ พงศ์รักษ์ เกิดสว่างกุล Ice
56 26145 คุณ จุฑามาศ ขมหวาน ขิม
57 26147 คุณ เหมือนฝัน ศรีสุระเมฆา พิณ
58 26148 คุณ ชยพล ทองสวัสดิ์ เตเต้
59 26149 คุณ ชนากานต์ ทองต้น วุ้น
60 26152 คุณ ขัติยา ขัตติยะ Dew
61 26153 คุณ ชนม์ชนก วงศ์มณี Tamsee
62 26157 คุณ ปริญญา หินศรีสุวรรณ กล้า
63 26158 คุณ ภีมพศ วิจิตร June
64 26166 คุณ นุชจรี พรศาลนุวัฒน์ mint
65 26167 คุณ สุธีธิดา อินอุปแก้ว จุ๊บแจง
66 26175 คุณ คณิสรา ชมภูรัตน์ Eye
67 26177 คุณ นภันต์ กัลปเพ็ญ Pan
68 26178 คุณ วาทินีย์ สิงห์จาย nick
69 26180 คุณ ณัฐฑินี แขนงแก้ว เฟิร์น
70 26181 คุณ วรรณวนัช เมืองวงศ์ พิม
71 26182 คุณ พรชัย ซื่อเจริญกิจ Bank
72 26183 คุณ อภิวัฒน์ กรรมสิทธิ์ ตอง
73 26186 คุณ พีรตา ประสิทธิพันธ์ เตย
74 26194 คุณ จิตตราภรณ์ ทีฆพุฒิ ซิ้วฮั้ว
75 26197 คุณ อิสรพงศ์ หน่อเรือง Golf
76 26199 คุณ ชัยชนะ ปรีชาเจริญศิลป์ Au
77 26200 คุณ ธันย์ชนก ศรีสว่าง ning
78 26201 คุณ ภูมิ คำแหง ป๊อบอาย
79 26208 คุณ ศิขรินทร์ ล้อมไพบูลย์ แกม
80 26210 คุณ วิจิตรา พาชี นุช
81 26215 คุณ พิมพ์พิไล สุขเสาร์ ทราย
82 26216 คุณ พิมพ์จิรา สุขเสาร์ น้ำ
83 26219 คุณ ธาวินี ออนเป็ง แตง
84 26222 คุณ สิริขวัญ พันธุ์อุโมงค์
85 26223 คุณ อุดมศักดิ์ คุณยศยิ่ง โอม
86 26227 คุณ พลากร กันจินะ โต้ง
87 26230 คุณ สุภิญญา เม็งทอง Jew
88 26232 คุณ พิมพิกา จินดาคำ หญิง
89 26234 คุณ สถาพร พรชัยเจริญ ต้น
90 26236 คุณ พิริยา สินธุนาวา โบ
91 26239 คุณ ธาริณี อินทรี เปิ้น
92 26247 คุณ ลลิตา วงค์กัญญา Am
93 26250 คุณ สุวิชาดา อ่อนนาง จิ๊ฟ
94 26255 คุณ ธสวรรธน์ วงศ์วัชรอำพน ปาร์ค
95 26258 คุณ วรากร นิลวรรณ ปอม
96 26259 คุณ ทิวากร จันทร์สะอาด Wa
97 26267 คุณ ชยาวุฒิ พันธ์ศรีวงค์ บอมบ์
98 26268 คุณ ปรัชญาพร อ่องละออ อุ้ม
99 26277 คุณ ศุภกิตติ์ ทิพย์อุบล บุ๊ค
100 26278 คุณ ชยานนท์ บุญยืด non
101 26279 คุณ ประภาษ วโรภาษ tarm
102 26281 คุณ โสภณัฐ สุยะนวล เอิร์ธ
103 26283 คุณ อธิฐาน กิตติเลิศภักดีกุล โจ๊ก
104 26284 คุณ ปพิชญา บุญศรี nick
105 26286 คุณ วิชชุพร หิมารัตน์ ป่าน
106 26290 คุณ ณัชชา วิรัชวัฒนกุล ฟ้า
107 26294 คุณ ศุภโชค เชื้อเมืองพาน ballback
108 26298 คุณ นลินกานต์ ศรีสว่าง เบลล์
109 26299 คุณ ณัฐศรัณย์ วาฤทธิ์ ขวัญ
110 26303 คุณ อธิชา ธงไชย กวาง
111 26304 คุณ ศราวุธ หวลเงิน tar
112 26305 คุณ ดนัตร์ สิทธิธัญญ์ ดัท
113 26309 คุณ ณัฐกัญญา ศิริพิมพ์ ลูกเต๋า
114 26310 คุณ ปรวีร์ โถเงิน ก้อง
115 26312 คุณ ปทมา วัฒนาศรีสกุล Eling
116 26313 คุณ วิศรุต ศิรินภาพันธ์ Bew
117 26314 คุณ นิรุทธ์ จิระอรุณ โย
118 26315 คุณ พรธิดา ตั้งใจดี ผัก
119 26317 คุณ โชติวุฑ เตชกิจเวช Chote
120 26319 คุณ อิสยาห์ สิทธัญ nampu
121 26320 คุณ ภฤศธีวัฒน์ ภัควนิตย์ แกร่ง
122 26322 คุณ ภานุพงศ์ ดุมคำ เกมส์
123 26328 คุณ พชรพล พรมวังขวา atomic
124 26331 คุณ พงศกร ติกอภิชาติ top
125 26334 คุณ พลาธิป โจปัญญา ยอห์น
126 26335 คุณ ภีม เกลอดู ton
127 26337 คุณ อธิษ์วัจน์ วัฒน์จิรานนท์ Mik
128 26395 คุณ มนัสนันท์ สุนันต๊ะ ตูน
129 26399 คุณ ธฤต แสงสินธุ์ชัย ฟ้าลั่น
130 26402 คุณ อุกฤษฎ์ คำพิคำ กอล์ฟ
131 26407 คุณ พัชรพล ทะจะกัน opal
132 26408 คุณ พนธกร ภัคธนกุล nik
133 26412 คุณ ณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ ณัฐ
134 26414 คุณ ฬุวพล คชรินทร์ Ohm
135 26415 คุณ สรรเพชญ บัวขาว เพชร
136 26422 คุณ ปาฏิหารย์ เรือนเงิน kum
137 26424 คุณ วีรภัทร มงคล Mint
138 26425 คุณ สุทธิพงศ์ ประเสริฐ ไช้
139 26426 คุณ อนิรุทธ์ กาวี Nut
140 26431 คุณ รัฐชัย แปลกสกุล แตง
141 26436 คุณ สุกิจ มูลภา
142 26437 คุณ ธันวา มณีเมือง เดียว
143 26440 คุณ สุรเชษฐ จินะแก้ว M
144 26445 คุณ อิทธิพล นิ่มน้อย นิ่ม
145 26453 คุณ จิรวิชญ์ อินทยาท Topten
146 26458 คุณ นัฐทิชา ทองตีฆา nut
147 26471 คุณ ธีรนันท์ บัวเย็น ดรีม
148 26472 คุณ ธีรนนท์ บัวเย็น ดิว
149 26477 คุณ ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ บอส
150 26478 คุณ ธนวุฒิ คำแปง Bank~*Apple*~
151 26483 คุณ สกุลทอง เจริญทอง kubkib
152 26485 คุณ โสธิดา เขื่อนคำ oui
153 26488 คุณ พรภวิษย์ สมณะ wan
154 26489 คุณ สกาวกวิน กาญจนเสมา เพื่อน
155 26492 คุณ พิชนันต์ อ่อนนุ่ม เอ
156 26493 คุณ วรัชญา บุญลอ เปีย
157 26494 คุณ วัชรัญญา คำดา เกลือ
158 26496 คุณ ฑิตยา สุวรรณโชติ สาลี่
159 26499 คุณ ชลธิชา เพ็ชรอัดขาว บิ๋ม
160 26500 คุณ นารีรัตน์ พรหมณะ ฟาร์ม
161 26501 คุณ ศิริลักษณ์ สะกล แอน
162 26502 คุณ พสุวัสสา ละอองศรี น้ำฝน
163 26503 คุณ ชวรจน์ ชะวะนะเวช เกม
164 26504 คุณ ชวัลรัตน์ ยะมงคล บูม
165 26505 คุณ วฤนดา พรหมโชติ น้ำตาล
166 26506 คุณ ยลดา มาตา ยุ้ย
167 26507 คุณ นฤมล อินทโมรา น้องเบียร์
168 26508 คุณ ลักขิกา ปันทิยะ แพทตี้
169 26509 คุณ ปิยนันท์ พรพลวัฒน์ มิลค์
170 26510 คุณ พิมพิมล ลอยงาม Pim
171 26513 คุณ วัลย์ลิตา อยุทธ์ ยิ้ม
172 26515 คุณ สุพิชชา ชุ่มชูวัฒน์ หนามเตย
173 26517 คุณ อภิชญา จอมศักดิ์ Amm
174 26519 คุณ ปิยะภรณ์ ธรรมปัญญา ทราย
175 26522 คุณ พิมพ์หฤดา ญี่นาง อุ้ม
176 26523 คุณ เจตสิรี สกาศ ฟ้า
177 26525 คุณ มธุรดา สะสะรมย์ book
178 26526 คุณ อรชนก นามวงศ์ Mouy-gift
179 26527 คุณ จีรณา เมฆรา แพร
180 26529 คุณ ศิริภา มิตรวงษา Chompoo
181 26530 คุณ ยลรวี มีเวที เอีย
182 26531 คุณ พิสินี ปฏิพัทธ์ปถวี เบลล์
183 26532 คุณ ญาดา มุนินทราพงษ์ ฝน
184 26536 คุณ จิตติญา แตงหอม จา
185 26538 คุณ นริศา ลีรพันธุ์ ยุ้ง
186 26540 คุณ สุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก โฟร์โมสต์
187 26542 คุณ โสฬสินทร์ อภิวงศ์ Mai
188 26545 คุณ รัตติกาล พรหมกิ่งแก้ว mai
189 26546 คุณ ธนัชพร พัฒนปาลี ปุณ
190 26549 คุณ ปาจรีย์ ประกอบการ เดียร์
191 26555 คุณ อโนมา ลักษมีมงคล ซอมพอ
192 26559 คุณ อรนุช เรือนแก้ว กล้วย
193 26561 คุณ ภรณ์ไพลิน พรมเหลา ฟ้า
194 26564 คุณ วณิชยา แพรดำ Foam
195 26567 คุณ ปภาวรินท์ เปรมสุริยนันท์ แพท
196 26701 คุณ ภวิศ ธรรมสอน
197 26708 คุณ ปัทมาภรณ์ ปันอินทร์ Mindmint
198 26713 คุณ ชานน สุวรรณประพิศ pong
199 26718 คุณ ธนพล ตียาคม Boom
200 26721 คุณ ศิวรักษ์ ห่านวงษา นิวส์
201 26728 คุณ ชนน วุฒิเดชารักษ์ นูป
202 26730 คุณ อริยภา สิทธิศักดิ์ มายมิ้นท์
203 26732 คุณ คณิน ศรีจันทร์ดร แบบ
204 26736 คุณ วีระพงศ์ เพิ่มแสงงาม
205 26746 คุณ ปณิธาน คงสุภาพศิริ บอย
206 26752 คุณ ชนิดา พรหมพันธกรณ์ Da
207 26773 คุณ พีร์ แจ่มหม้อ ป้อง
208 26776 คุณ ชานนทร์ คำเวียงสา Gopo
209 26788 คุณ ณภัทร โอภาสถิรกุล เชา
210 26801 คุณ นคนางค์ แสนมโนรักษ์ grape
211 26827 คุณ สันติภาพ มณฑากูล
212 27526 คุณ อภิญญา ปัญญาบุญ น้ำหวาน
213 27569 คุณ ปฏิวัติ ศรีนวล Tam
214 27595 คุณ นิติพัทธ์ กันทวี bombam
215 27648 คุณ พงษ์พร หอมดอก pom
216 27654 คุณ จิดาภา เทพจันทร์ ปราง
217 28402 คุณ ศิริมรกต ศรีมงคล vant
218 28407 คุณ พงศ์เพชร วงศ์ยิ้มย่อง ปอย
219 28414 คุณ ปิยะณัฐ นิติกุลเกยูร นัท
220 28415 คุณ ธนวุฒิ อินทะพันธุ์ tan
221 28418 คุณ วศิน โอฬาริกชาติ โอ๊ต
222 29122 อส.ทพ. ชาคริต จารุวรรณ์ pae
223 29129 คุณ ชยุตราภรณ์ วีรวัฒน์ fai
224 29134 คุณ เจนกิจ หันกิจเจริญ doui
225 29163 คุณ ชลัมพล แก้ววงษ์ oak
226 29166 คุณ รัฐวุธ ทองธาระ มะตูม
227 29194 คุณ วาริธร ตั้งตระกูลเจริญ เป็นปลื้ม
228 29219 คุณ ชนิดา รัตนวิเชียร อิ๋ม
229 30057 คุณ ณัฏฐพล สุขศิริ ต้น
230 30810 คุณ ธชา สุภาแสน Noon
231 31641 คุณ พิชญา ตรรกไพจิตร เพลิน
232 31673 คุณ ชนกนาถ ใจซาว may
233 31712 คุณ ประภัสสรา ไชยคำวัง แพร
234 31794 คุณ พัชรประภา สุรพิพิธ Great
235 31823 คุณ ปวร อุปรานุเคราะห์ IQ
236 31829 คุณ เลอสรรค์ ลักขณาวงศ์ เบนซ์
237 31830 คุณ ธนาวิน รุ่งธนภูมิ วินท์ Win
238 31831 คุณ อรรถวุฒิ มหาพรหม ปลั๊ก
239 31832 คุณ ปุณณภา นนทิพงศ์ pa
240 31833 คุณ ฤดีมาศ คันธราษฎร์ เอ๋
241 31836 คุณ นริศรา อุดมเศรษฐ์ อิ๊ง
242 31837 คุณ ฐปนัท เขตสิทธิ์ ฟุ๊กฟิ๊ก
243 31840 คุณ จิรภัทร์ พุทธปวน Kookkik
244 31842 คุณ ฉัตรชฎา กันทะเรียน Ying
245 31843 คุณ นันทพร ศักดิ์ธนานนท์ ปอ
246 31844 คุณ พิชชา เครือแปง แยม
247 32038 คุณ อภันตรี เชิดชูตระกูลทอง บิว
248 32119 คุณ ภัคปวีณ์ พิชยกุล ภัค
249 32120 คุณ ณิชาฉัฐ ปัฎสาศิลป์ Ja
250 32122 คุณ ชูกิจ เรือนเป็ง Pom
251 32123 คุณ พัทธดนย์ เคลือบสุวรรณ โจ้
252 32124 คุณ ปริยานุช หอมนาน อาย
253 32129 คุณ ธันยากานต์ นิธิอัครฐิติกุล Maei
254 32130 คุณ ชนมน ตรียกุล กวาง
255 32132 คุณ ชัญญานุช ชมภูแก้ว Tan
256 32133 คุณ ณัฐกร สืบสุรีย์กุล Oat
257 32136 คุณ โลลิตา เฮ่า-โชง ตาต้า
258 32139 คุณ พีรดา ศรสุวรรณ แพร
259 32140 คุณ สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง เนย
260 32143 คุณ ณัฐ ชุรินทร นัท
261 32147 คุณ สันติภาพ ปินตาแก้ว ไส้กรอก
262 32150 คุณ วาสินี พรนริศ แหวน
263 32152 คุณ ตุลยวัต เพ็ชรดี boom
264 32153 คุณ ทิวทัศน์ กองวงศ์ แฟ้ม
265 32155 คุณ รติภรณ์ เจริญกุศล ฟาน
266 32293 คุณ ไชยพันธุ์ วุฒิการณ์ เพื่อน
267 32295 คุณ ณัฐวัชต์ เจ็งสืบสันต์ คริส
268 32298 คุณ ชญาพร จินะเทพ เฟม
269 32299 คุณ ธารวิมล มะโนเพ็ญ มิ้นท์
270 32300 คุณ ณัฏฐานี กิจดำรงธรรม หมวย
271 32301 คุณ วราภรณ์ อาภัย ฝ้าย
272 32302 คุณ สุรีย์วรรณ กองราช Aom
273 32303 คุณ ชนนิกานต์ มาเป็ง Tarn
274 32342 คุณ ศุภัชชา เพชรน้อย ฟาง
275 32343 คุณ จงกลรัตน์ โพธิ์ทอง เจ
276 32344 คุณ ธันยพงศ์ สุวรรณปรีชา Champ
277 32346 คุณ ราเมศวร์ ดาริวาล มิดทู
278 32347 คุณ ปดิวรดา กรุดนาค Dew
279 32348 คุณ จีราวัฒน์ สิทธิหล้า Art
280 32350 คุณ รมัณยา ฤทธิรอด ทราย
281 32352 คุณ ธราจักร์ กองแก้ว Mew
282 32402 คุณ ครองขวัญ ทัศนภักดิ์ เพลง
283 32473 คุณ รวีวัฒน์ ฤาชัย แกน
284 33048 คุณ เอมิกา อุปรา เอม
285 33088 คุณ ปรียาดา หลาวทอง นุ่น
286 33112 คุณ จุติสิน เลิศบุญยพันธ์ เฟม
287 33115 คุณ สริตา มุกุระ เอิร์ท
288 33749 คุณ ชนะพล ตัณฑโกศล ลูกหว้า
289 33824 คุณ เวธนี ศรีประสพโชค นุ่น
290 33825 คุณ พิมพ์ชนก กันตีโรจน์ น้ำหวาน
291 33826 คุณ ศุพรทิพย์ หินทอง นุกนิก
292 33827 คุณ ธัญนุช เหงียนมาน อุ้ม
293 33828 คุณ ปรมัต รุ่งเรือง นุ่น
294 33829 คุณ พงษ์พิเชษฐ ศักดิ์ธนานุรักษ์ น้องเบสท์
295 33830 คุณ รินรดา โชติกอาภา ริน
296 0 นาย กวิน กล่อมสังข์
297 33831 คุณ มณีรัตน์ ปัญสุวรรณ ตั๊กแตน
298 33833 คุณ ธันยมัย บัววิรัตน์เลิศ ธันย์
299 33835 คุณ บัณฑิตา คุณา หยก
300 33838 คุณ พัชราภรณ์ กาวิละ เอื้อง
301 33839 คุณ ปรียารัตน์ ตาวินโน ปิ่น
302 33840 คุณ ชนานันท์ ทารัตน์ โฟม
303 33842 คุณ ชมพูนุท ไชยชมภู แจน
304 33845 คุณ ศุภกานต์ แสงเรืองไร หยิน
305 33847 คุณ ยุรดา เลาวพงศ์ นุ้ยหนุ่ย
306 33848 คุณ วิชญาพร อินต๊ะ โบ๊ต
307 33850 คุณ ศุภัชญา บัวประเสริฐยิ่ง การ์ตูน
308 33851 คุณ ฉัตรดนัย ไชยโกษฐ อ้น
309 33852 คุณ น้ำฝน ลิขิตเสถียร voon
310 33854 คุณ สิริกัลยา เวชพร จิ๊บจ๊อย
311 33855 คุณ พรไพลิน เองไพบูลย์ พลอย
312 34429 คุณ อนัญพร วีระพงษ์ ณัฐตี้
313 34447 คุณ ฤทัยรัตน์ อาวิพันธุ์ yen
314 34448 คุณ ชัชนากรณ์ ภีระคำ เบสท์
315 34451 คุณ อภิบาล สารสมุทร เธอู
316 34579 คุณ สาริน ลิ้มไพรสันต์ เต้ย
317 35134 คุณ สิรีธร รัตนนาคะ จ๋าย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ