ชื่อรุ่น ปริญญ์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 344 คน
# 2546M6 ประธานรุ่น : คุณพูนรัตน์ ลีรพันธุ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ พิมพ์พิศา ตียเกษม
2 0 คุณ กฤษฎิภัค ปัญญาบุญ
3 0 นวชล ชมเชย
4 30169 คุณ กรรณาภรณ์ แสงจักร
5 30260 คุณ กรรณิการ์ ปินตา
6 21927 คุณ กฤช ลี้ทรงศักดิ์
7 30244 คุณ กฤติกาญจน์ แก่นสาร
8 23465 คุณ กฤษฏิ์ กระแสชัย
9 25230 คุณ กฤษณะ ชิตปรีชา
10 30145 คุณ กษมาพร พรหมพล
11 30142 คุณ กสิณา เที่ยงบูรณธรรม
12 28299 คุณ ก้องชัย จงศิริกุล
13 21949 คุณ ก่อศักดิ์ ตันวัฒนากูล
14 30128 คุณ กัญญามาศ มาเป็ง
15 30136 คุณ กันยาศิริ รักอริยะธรรม
16 30133 คุณ กาญจน์ชญาณิศ สฤษชสมบัติ
17 21973 คุณ กาญจนศักดิ์ สงวนพันธ์
18 28310 คุณ กานต์ พึ่งมั่น
19 30150 คุณ กานต์รวี ทองต้น
20 30228 คุณ กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร
21 28285 คุณ กำพล บุญรักษา
22 23377 คุณ กิตติธัช มานะกุล แม็ก
23 22933 คุณ กิตติบดี ศิริวัฒน์
24 23475 คุณ กิตติพงศ์ ตรัสรู้
25 22029 คุณ กิตติพงษ์ ไชยบุญชู
26 23360 คุณ กิตติพันธ์ กติกา
27 28295 คุณ กิตติศักดิ์ เจริญทั้งสิริกุล
28 30105 คุณ กิติภา สุทธิกุญชร
29 22230 คุณ กีรติ ทักษิณสุข จิณ
30 30164 คุณ กุลธิดา นันทยานนท์
31 21926 คุณ เกรียงไกร ตั้งธีระบัณฑิตกุล มิ้น
32 22122 คุณ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
33 30192 คุณ เกวลี สมหวัง แอน
34 30753 คุณ เกียรติพูน กันทาธง
35 22048 คุณ เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ
36 30125 คุณ ขวัญชนก ธัญญาวินิชกุล
37 30755 คุณ ขวัญฤทัย สิทธิพงษ์
38 23762 คุณ เขม ศรีภิรมย์
39 คุณ พูนรัตน์ ลีรพันธุ์
40 23366 คุณ ากร ศรีวิรัตน์
41 30112 คุณ เครืออร สุกัณศีล
42 30230 คุณ จรัส พรจากสวรรค์
43 23346 คุณ จักรพงษ์ กัลยา
44 23403 คุณ จักรพงษ์ สุขพันธ์
45 23725 คุณ จักรพันธ์ กัลยา
46 22281 คุณ จักรวาล อาจหาญ
47 25975 คุณ จักรี ทองธีรภาพ
48 30120 คุณ จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ
49 30236 คุณ จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ เมย์
50 22116 คุณ จิตตภู เจริญโลหะกลกิจ
51 23483 คุณ จิตตภูมิ คำธารา
52 25988 คุณ จิรสันต์ คำคุณ
53 28320 คุณ จิระพันธ์ แย้มศิริ
54 30161 คุณ จิรานุช เตปามูล
55 30144 คุณ จีรนันท์ จีนเนียม
56 21922 คุณ จีระชัย อาษากิจ
57 30099 คุณ จุฑามาศ ศรีเขียว
58 30147 คุณ จุฑารินทร์ ศรีเจริญ
59 30240 คุณ จุฬาลักษณ์ อามาตย์
60 23389 คุณ เจตจำนง จงประเสริฐ
61 23474 คุณ เจษฎา ตาคำ
62 28301 คุณ เจษฎากร ปัญจรัก
63 21931 คุณ ฉัตรชัย นุชพงษ์
64 28288 คุณ เฉลิมพงศ์ ศุขเกษม
65 25887 คุณ ชนะ เกิดเอี่ยม
66 30766 คุณ ชมพูนุท ชมภูรัตน์
67 30229 คุณ ชลิดา สืบคำเปียง
68 22053 คุณ ชวรัตน์ เลาหพันธ์ศักดา
69 23453 คุณ ชัชชล วัชรากร
70 23759 คุณ ชัชชัย ชาญเวชช์
71 23414 คุณ ชัยณรงค์ ทองต้น
72 23724 คุณ ชัยณรงค์ หงษ์ชีวิน
73 21944 คุณ ชัยมงคล คำหล้า
74 25145 คุณ ชาคริต เถกิงรังสฤษดิ์
75 26027 คุณ ชาลี นาวุฒิ
76 30176 คุณ ชุติมา แซ่เฮง
77 30223 คุณ โชษิตา วงศ์มณี
78 30160 คุณ ญาดา รุ่งเรือง
79 30221 คุณ ฐิติพร ศรีอาภรณ์
80 30157 คุณ ฐิติยา สมหนุน
81 30173 คุณ ณัชยา อังคะนาวิน
82 30251 คุณ ณัฏฐ์ อมรรัตนวิศิษฐ์
83 30115 คุณ ณัฏฐิตา หมอกเมฆ
84 30140 คุณ ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์
85 30194 คุณ ณัฐณิชา เทวาดิเทพ ณัฐ
86 30156 คุณ ณัฐนิช ชัยดี
87 28289 คุณ ณัฐพงศ์ อภิรักษ์โยธิน
88 30195 คุณ ณัฐพร แก้วขัติ
89 28308 คุณ ณัฐพร พัชราพิมล
90 30245 คุณ ณัฐพร สุขี
91 22216 คุณ ณัฐพล กิติคุณ
92 22051 คุณ ณัฐพล นันทพันธ์
93 21958 คุณ ณัฐพล พรหมมณี
94 22815 คุณ ณัฐพันธุ์ เพิ่มแสงงาม
95 21904 ณัฐภูมิ พงษ์เย็น
96 23480 คุณ ณัฐรัชช์ ลิ้มศิริลักษณ์
97 30232 คุณ ณัฐวดี มงคล ฝ้าย
98 30210 คุณ ณัฐวัณณ์ ปัญญาบาล
99 21917 คุณ ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม
100 30159 คุณ ณัฐสุดา บรรเลงสวรรค์
101 30181 คุณ ดวงพร ปัญญาเสน
102 30871 คุณ ดุจฤดี วิบูลยเสข
103 23341 คุณ ทบฤทธิ์ เล็กกิจเจริญชัย
104 25913 คุณ ทรงพล ทรงกิตติกุล
105 23405 คุณ ทวีทรัพย์ โท๊ะยะ
106 22016 คุณ ทวีพงษ์ เลายี่ป๋า
107 30101 คุณ ทศพร ทองคำ
108 23370 คุณ ทศพล ต้นคำ
109 28302 คุณ ทศพล หาญเจริญกุล
110 30102 คุณ ทอกาญจน์ กิจเจริญสิน
111 30146 คุณ ทิพยิสรา สิงหรา ณ อยุธยา
112 30765 คุณ ทิพาพันธ์ พิรุณ
113 30189 คุณ ทิยาพร อ้อยอิสรานุกูล
114 28293 คุณ ทิวดอย สิงหเสนี
115 29234 คุณ ทิศรา พิริยคุณธร
116 23456 คุณ ธนดล เศรษฐีธร
117 23408 คุณ ธนพล ไคร้งาม
118 23327 คุณ ธนพล บุญเลิศ
119 28279 คุณ ธนพล แสงศรีจันทร์
120 30158 คุณ ธนวรรณ ชลายนนาวิน
121 23367 คุณ ธนวัฒน์ วงศ์เฉลียว
122 30215 คุณ ธัญญาลักษณ์ วิทยาวงศ์กุล
123 28312 คุณ ธีรพล สายแก้ว
124 26770 คุณ ธีระภัทร จึงอยู่สุข
125 22121 คุณ ธีระวัฒน์ สุริยาเดช
126 30095 คุณ ธีราพรรณ แซ่แห่ว
127 22021 คุณ นครินทร์ มานะบุญ
128 30119 คุณ นฎา สินอนันต์วณิช
129 21912 คุณ นพพงศ์ กัลปเพ็ญ
130 22027 คุณ นราธิป สุทธิแป้น
131 30233 คุณ นริศรา จอมขวา
132 21906 คุณ นฤพนธิ์ ใหม่ตาคำ
133 22050 คุณ นวพงศ์ ตันตราพล
134 30177 คุณ นันทน์ชญาน์ ตาตะนันทน์
135 30122 คุณ นาตยา สุทธิโพธิ์สุวรรณ์
136 23070 คุณ นิธิทัศน์ อื้อประเสริฐ
137 30760 คุณ นิธินันท์ รัตน์ชเลศ
138 22212 คุณ นิธินันท์ อินทธิรา
139 30165 คุณ บงกช บุปผา
140 30187 คุณ บงกช ศุภวงศ์วรรธนะ
141 23449 คุณ บรรภมร หาญหมื่น
142 30111 คุณ บราลี สุนทระศานติก
143 30126 คุณ บริญญา เหลี่ยวไชยพันธุ์
144 23350 คุณ บัณฑิต สิทธิ์สน
145 30246 คุณ บุญรักษา รุ่งทอง
146 30091 คุณ บุณฑริกา อุบลแย้ม
147 23357 คุณ ปกรณ์ ประเวทย์จิตต์
148 23381 คุณ ปฐมพงษ์ บวรเรืองฤทธิ์
149 28303 คุณ ปฐมภัทร์ ทินวัฒน์
150 30127 คุณ ปณิดา ดิศวนนท์
151 25844 คุณ ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
152 22024 คุณ ประคัลภ์ ประเสริฐศักดิ์
153 25198 คุณ ประวีณ โอสถาพันธุ์
154 30090 คุณ ปรารถนา ไชยวงค์ญาติ
155 22033 คุณ ปรีดา วณิชยาธนากร
156 30762 คุณ ปวาลี ชมภูรัตน์
157 30162 คุณ ปาณิศา จารุสวัสดิ์
158 23459 คุณ ปิยณพ มหาวัจน์
159 21938 คุณ ปิลันธน์ ไชยวุฒิ
160 21987 คุณ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ ปอม
161 23068 คุณ เปรม วงศ์วัฒนา
162 30198 คุณ ผกามาศ เขียวฉ่ำ
163 28287 คุณ พงศกร นามวงศ์ ไก๋
164 21914 คุณ พงศกร บุญพิน
165 23722 คุณ พงศ์ธัช คูอาริยะกุล
166 23330 คุณ พงษ์ระวี แสนปัญญา
167 30883 คุณ พนมวรรณ บำรุงผล
168 22928 คุณ พรชัย รุ่งไพโรจน์เจริญ
169 30258 คุณ พรนิภา วงศ์ละคร
170 23406 คุณ พรระวี แซ่แห่ว
171 28278 คุณ พร้อมพงศ์ ประทุมรัตน์
172 22084 คุณ พฤทธิ์ ชีวสาธน์
173 25976 คุณ พลาดิศัย จินาภักตร์
174 30255 คุณ พวงชมพู จุลเดช
175 22019 คุณ พัชรพงษ์ บุญฟู
176 30166 คุณ พัชรีญา เขียวแพร
177 30238 คุณ พัทธมน นิยมค้า
178 30129 คุณ พัทธมน พุทธเหมาะ
179 30180 คุณ พันธ์ทิพย์ อุดมกิจ
180 30220 คุณ พันธุ์ทิพา วุฒิอนันต์ชัย
181 22189 คุณ พันธุ์ศาสตร์ เจนร่วมจิต
182 30208 คุณ พิชญ์สินี วิเศษคุณ
183 30225 คุณ พิชญาพร นิมมลรัตน์
184 30216 คุณ พิชญาภา นิมมลรัตน์
185 30100 คุณ พิมพกานต์ ทิศอุ่น
186 30185 คุณ พิมพ์แข แก้วภูศรี
187 30130 คุณ พิมพ์ใจ ดวงสอาด แต้
188 30249 คุณ พิมพรรณ เกียรติพิริยะ
189 30227 คุณ พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช
190 18286 คุณ พีนัท ประจักษ์วงศ์
191 21976 คุณ พีระพงษ์ อารีวงศ์
192 23419 คุณ พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล
193 30191 คุณ พุธิตา ขัตตะนัน
194 24492 คุณ พูนรัตน ลีรพันธุ์
195 21936 คุณ เพียวพันธ์ พลับประสงค์
196 30132 คุณ ฟารีดา ดำรงกิจ
197 30257 คุณ ฟิลิปดา สุริยะเจริญ มีน
198 21945 คุณ ภควันต์ จิยะพงศ์
199 21924 คุณ ภัคธร เกริกฤทธิ์
200 30135 คุณ ภัทร เกษตระทัต
201 30178 คุณ ภัทรพรรณ ริ้วทองทวี
202 30881 คุณ ภัทราภา วรวัลย์
203 30104 คุณ ภัทรียา แก้วใส
204 30264 คุณ ภาคภูมิ ปัญญาทิพย์รัตน์
205 25212 คุณ ภาคภูมิ มหาสมบัติกุล
206 30131 คุณ ภาณินี เพ็ชรศรี
207 23399 คุณ ภานุพงศ์ สุริยะ
208 21935 คุณ ภานุวัฒน์ เมฆะ
209 21929 คุณ ภานุวัฒน์ รัตนพันธ์
210 22205 คุณ ภิญโญ จิยะวรนันท์
211 26837 คุณ ภิญโญ โอวาสิทธิ์
212 30262 คุณ ภิรัญรัตน์ ขัติยสุรินทร์
213 23481 คุณ ภีรภัทร โตวัชรกุล
214 25256 คุณ ภูมิกิตติ์ ไชยนันตา
215 21951 คุณ ภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล
216 30256 คุณ ภู่ร้อย พลพิทักษ์
217 28305 คุณ ภูริทัต คำสีสม จุ้ย
218 30174 คุณ มัณฑนา คันธราษฎร์
219 30134 คุณ มัณฑิตา วงศ์สวัสดิ์
220 30124 คุณ มัตติกา แย้มไพบูลย์
221 30248 คุณ มัลลิกา บุญยัง
222 30175 คุณ มัลลิกา วงค์แสง
223 30114 คุณ มิ่งขวัญ ตียเกษม
224 30763 คุณ เมธิกา บำรุงรัตน์
225 23416 คุณ เมธี เมธีศุภกุล
226 21965 คุณ ยศวรรธน์ อินทะวงค์
227 30764 คุณ ยุพาพักตร อินทุโสภณ
228 30263 คุณ รติกร ศิลป์พิทักษ์วงศ์
229 30141 คุณ รมณีย์ มหาวงศนันท์
230 21995 คุณ รวี ระพิพงษ์
231 30218 คุณ ระพีพร ประอิน
232 30767 คุณ รัชตวรรณ จารุจินดา
233 21982 คุณ รัฐเขต นิลรัตนบรรพต แป้ง
234 27589 คุณ รัตนศักดิ์ เริงธรรม
235 21996 คุณ รุ่งโรจน์ รุจีอนันต์ เก่ง
236 30212 คุณ ลาวินี ปุรณะสกุล
237 21969 คุณ วงศกร พราหมณ์บุญมี
238 30213 คุณ วนิดา วัชระนพคุณ
239 30152 คุณ วรกานต์ ใจสุบรรณ
240 28326 คุณ วรนนท์ วีรานันท์
241 23363 คุณ วรพงษ์ ปัญญาดา
242 30743 คุณ วรพันธ์ มันทเล
243 30143 คุณ วรภัทร ทาแดง ติ๊ก
244 30235 คุณ วรรณสว่าง จ่างตระกูล
245 23494 คุณ วรวงษ์ เทพวงษ์
246 30209 คุณ วรางคณา รินสินจ้อย
247 30211 คุณ วรางคณา อนุชิตวรกุล
248 30103 คุณ วราห์ เฉลิมตระกูลชัย
249 22254 คุณ วริทธิ์ หวังซื่อกุล
250 31646 คุณ วริศนันท์ เพ็งถา
251 21968 คุณ วสกร แลสันกลาง
252 21984 คุณ วัชรพงศ์ นรพัลลภ
253 28424 คุณ วัชระพันธ์ วัฒนกิตติวรากุล
254 28282 คุณ วัชสัณห์ ปาปวน
255 23333 คุณ วันทน์วิทย์ ศรีปราชญ์
256 30096 คุณ วิภาวี ศรีจันทร์ดี
257 28319 คุณ วิริยะ อินทรแสง Kem
258 29243 คุณ วีร์ธิมา ธุวธนานุรักษ์
259 23412 คุณ วีราทร วงศ์ศรี
260 30151 คุณ ศกุนตลา สายใจ มิวส์
261 30154 คุณ ศรัญวดี ไชยพร
262 21964 คุณ ศรายุทธ อารีโอ๊ด
263 30186 คุณ ศันสนีย์ คนขยัน
264 23420 คุณ ศิริเดช ณ ลำปาง
265 30116 คุณ ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
266 30138 คุณ ศิริวิมล ณ เชียงใหม่
267 30247 คุณ ศิวากร ปัญญาบุญ
268 28297 คุณ ศุภกร แกล้วกล้า
269 23361 คุณ ศุภกร ศักดิญาพันธ์
270 23375 คุณ ศุภชัย ชัยบาล
271 30254 คุณ ศุภรรัตน์ กลั่นเรืองแสง
272 27575 คุณ ศุภวิร์ ทาคำส่าง
273 30123 คุณ ศุภัจฉรา ไต่วัลย์
274 23441 คุณ โษฑศ พลนาวี
275 30877 คุณ สมฤทัย กาญจนศักดิ์ชัย
276 30222 คุณ สมฤทัย วงศ์อัศวนึก
277 30121 คุณ สรานันท์ โลกุตรภูมิ
278 30137 คุณ สโรชา โยกาศ
279 30214 คุณ สวิตา สุวรรณรัตน์
280 30234 คุณ สหัษยา เจริญทรัพย์
281 27566 คุณ สันติภาพ ชมเกตุแก้ว
282 30239 คุณ สายน้ำ บุญคำตัน
283 23432 คุณ สิทธิกร ชัยรัตนภิวงศ์ ป๋อม
284 22108 คุณ สุชน มาตา
285 30761 คุณ สุชีรา รัตนรมย์
286 22926 คุณ สุทธา ไชยารัศมี
287 28323 คุณ สุทธิพงศ์ ปัญญาทิพย์
288 30199 คุณ สุธัญญา เสริมชัยวงศ์
289 30109 คุณ สุธากร ประพันธ์
290 28315 คุณ สุธิเกียรติ์ จงอภิรัตนกุล เดี่ยว
291 30093 คุณ สุพิชชา แปงคำ(พิทักษ์สุวรรณ) ซิ่วซิ่ว
292 30170 คุณ สุพิชฌาย์ ฟูอนันต์
293 30203 คุณ สุภัค สุภาวิตา
294 30768 คุณ สุภานันท์ กิติธรากุล
295 30168 คุณ สุภาพร จักรคำ
296 30250 คุณ สุภาพร วงศ์ชมภู
297 28304 คุณ สุเมธ กล้าหาญ
298 30243 คุณ สุรางคนา กันธารักษ์ แซ็ค
299 30219 คุณ สุวิมล คุณารัชตสกุล
300 23069 คุณ เสฏฐวุฒิ ดวงไทย เผ่า
301 30163 คุณ เสาวภา เชิดสถิรกุล เสา
302 30259 คุณ เสาวรีย์ นามวงค์
303 30153 คุณ เสาวลักษณ์ ลือชา
304 30252 คุณ แสงระวี แสงเพราะ
305 30092 คุณ หทัยนันทน์ แก้วโชติ
306 21953 คุณ อติชาต ปฐมพรชัยศิริ
307 28286 คุณ อธิราช อารีย์
308 28294 คุณ อนุกูล สิริมูล
309 30217 คุณ อเนชา เชี่ยวศิลป์
310 30184 คุณ อภิชญา ใจงาม
311 26768 คุณ อภิชาติ สุทธิวิเศษชัย
312 22004 คุณ อภิชาติ หินสด ป้อมคร๊าบ
313 30108 คุณ อรณิชา จิรภาวสุทธิ์
314 30197 คุณ อรพิน จิตคุณธรรมกุล
315 30113 คุณ อรพิม สุกัณศีล
316 30193 คุณ อรรถพล แซ่ล้อ
317 22202 คุณ อรรถวิทย์ คงวุฒิ
318 30207 คุณ อรวรรณ บุญสนอง
319 26033 คุณ อลงกรณ์ วุฒิพรหม
320 30237 คุณ อลิสา อนันต์สถาพร
321 23442 คุณ อัคร นาคบัลลังก์
322 22943 คุณ อัครพงษ์ ศรีนุ
323 30167 คุณ อังสนา กาญจนประโชติ
324 30261 คุณ อัจฉรา กันฑะสิทธิ์
325 30097 คุณ อัจฉราวรรณ ทาคำถา
326 30242 คุณ อัจฉริยะ สุมาลัย
327 30149 คุณ อัญชลี เวียงคำ
328 30253 คุณ อัญมณี อาริยะกูล
329 30117 คุณ อัมพิกา แก้วบัณฑิต
330 23493 คุณ อัษฎา จันทะวัน
331 22204 คุณ อาณัติ มาตระกูล
332 23418 คุณ อาทิตย์ สมบูรณ์ อ้น
333 30171 คุณ อาทิตยา ปัญญาตุ้ย
334 23376 คุณ อารยะ เพียรเสถียรกุล
335 30876 คุณ อารียา ไชยทิพย์
336 23356 คุณ อำนาจ ใหม่จันทร์
337 23452 คุณ อิทธิฤทธิ์ ขยายแย้ม
338 30155 คุณ อิสราภรณ์ จันนัยนา
339 23077 คุณ อุปถัมภ์ โพธาสินธุ์
340 30188 คุณ อุมาพร เพียรกุศล
341 29313 คุณ เอกกมล ด่านไพบูลย์
342 28292 คุณ เอกพจน์ อินต๊ะปาน
343 30224 คุณ เอดาวัต พานิชวิทิตกุล
344 30183 คุณ อภิญญา อัศวบุญญานนท์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ