ชื่อรุ่น ปริญญ์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 343 คน
# 2546M6 ประธานรุ่น : คุณพูนรัตน์ ลีรพันธุ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ พิมพ์พิศา ตียเกษม
2 0 คุณ กฤษฎิภัค ปัญญาบุญ
3 30169 คุณ กรรณาภรณ์ แสงจักร
4 30260 คุณ กรรณิการ์ ปินตา
5 21927 คุณ กฤช ลี้ทรงศักดิ์
6 30244 คุณ กฤติกาญจน์ แก่นสาร
7 23465 คุณ กฤษฏิ์ กระแสชัย
8 25230 คุณ กฤษณะ ชิตปรีชา
9 30145 คุณ กษมาพร พรหมพล
10 30142 คุณ กสิณา เที่ยงบูรณธรรม
11 28299 คุณ ก้องชัย จงศิริกุล
12 21949 คุณ ก่อศักดิ์ ตันวัฒนากูล
13 30128 คุณ กัญญามาศ มาเป็ง
14 30136 คุณ กันยาศิริ รักอริยะธรรม
15 30133 คุณ กาญจน์ชญาณิศ สฤษชสมบัติ
16 21973 คุณ กาญจนศักดิ์ สงวนพันธ์
17 28310 คุณ กานต์ พึ่งมั่น
18 30150 คุณ กานต์รวี ทองต้น
19 30228 คุณ กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร
20 28285 คุณ กำพล บุญรักษา
21 23377 คุณ กิตติธัช มานะกุล แม็ก
22 22933 คุณ กิตติบดี ศิริวัฒน์
23 23475 คุณ กิตติพงศ์ ตรัสรู้
24 22029 คุณ กิตติพงษ์ ไชยบุญชู
25 23360 คุณ กิตติพันธ์ กติกา
26 28295 คุณ กิตติศักดิ์ เจริญทั้งสิริกุล
27 30105 คุณ กิติภา สุทธิกุญชร
28 22230 คุณ กีรติ ทักษิณสุข จิณ
29 30164 คุณ กุลธิดา นันทยานนท์
30 21926 คุณ เกรียงไกร ตั้งธีระบัณฑิตกุล มิ้น
31 22122 คุณ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
32 30192 คุณ เกวลี สมหวัง แอน
33 30753 คุณ เกียรติพูน กันทาธง
34 22048 คุณ เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ
35 30125 คุณ ขวัญชนก ธัญญาวินิชกุล
36 30755 คุณ ขวัญฤทัย สิทธิพงษ์
37 23762 คุณ เขม ศรีภิรมย์
38 คุณ พูนรัตน์ ลีรพันธุ์
39 23366 คุณ คุณากร ศรีวิรัตน์
40 30112 คุณ เครืออร สุกัณศีล
41 30230 คุณ จรัส พรจากสวรรค์
42 23346 คุณ จักรพงษ์ กัลยา
43 23403 คุณ จักรพงษ์ สุขพันธ์
44 23725 คุณ จักรพันธ์ กัลยา
45 22281 คุณ จักรวาล อาจหาญ
46 25975 คุณ จักรี ทองธีรภาพ
47 30120 คุณ จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ
48 30236 คุณ จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ เมย์
49 22116 คุณ จิตตภู เจริญโลหะกลกิจ
50 23483 คุณ จิตตภูมิ คำธารา
51 25988 คุณ จิรสันต์ คำคุณ
52 28320 คุณ จิระพันธ์ แย้มศิริ
53 30161 คุณ จิรานุช เตปามูล
54 30144 คุณ จีรนันท์ จีนเนียม
55 21922 คุณ จีระชัย อาษากิจ
56 30099 คุณ จุฑามาศ ศรีเขียว
57 30147 คุณ จุฑารินทร์ ศรีเจริญ
58 30240 คุณ จุฬาลักษณ์ อามาตย์
59 23389 คุณ เจตจำนง จงประเสริฐ
60 23474 คุณ เจษฎา ตาคำ
61 28301 คุณ เจษฎากร ปัญจรัก
62 21931 คุณ ฉัตรชัย นุชพงษ์
63 28288 คุณ เฉลิมพงศ์ ศุขเกษม
64 25887 คุณ ชนะ เกิดเอี่ยม ต๊อน
65 30766 คุณ ชมพูนุท ชมภูรัตน์
66 30229 คุณ ชลิดา สืบคำเปียง
67 22053 คุณ ชวรัตน์ เลาหพันธ์ศักดา
68 23453 คุณ ชัชชล วัชรากร
69 23759 คุณ ชัชชัย ชาญเวชช์
70 23414 คุณ ชัยณรงค์ ทองต้น
71 23724 คุณ ชัยณรงค์ หงษ์ชีวิน
72 21944 คุณ ชัยมงคล คำหล้า
73 25145 คุณ ชาคริต เถกิงรังสฤษดิ์
74 26027 คุณ ชาลี นาวุฒิ
75 30176 คุณ ชุติมา แซ่เฮง
76 30223 คุณ โชษิตา วงศ์มณี
77 30160 คุณ ญาดา รุ่งเรือง
78 30221 คุณ ฐิติพร ศรีอาภรณ์
79 30157 คุณ ฐิติยา สมหนุน
80 30173 คุณ ณัชยา อังคะนาวิน
81 30251 คุณ ณัฏฐ์ อมรรัตนวิศิษฐ์
82 30115 คุณ ณัฏฐิตา หมอกเมฆ
83 30140 คุณ ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์
84 30194 คุณ ณัฐณิชา เทวาดิเทพ ณัฐ
85 30156 คุณ ณัฐนิช ชัยดี
86 28289 คุณ ณัฐพงศ์ อภิรักษ์โยธิน
87 30195 คุณ ณัฐพร แก้วขัติ
88 28308 คุณ ณัฐพร พัชราพิมล
89 30245 คุณ ณัฐพร สุขี
90 22216 คุณ ณัฐพล กิติคุณ
91 22051 คุณ ณัฐพล นันทพันธ์
92 21958 คุณ ณัฐพล พรหมมณี ตั้ม
93 22815 คุณ ณัฐพันธุ์ เพิ่มแสงงาม
94 21904 คุณ ณัฐภูมิ พงษ์เย็น
95 23480 คุณ ณัฐรัชช์ ลิ้มศิริลักษณ์
96 30232 คุณ ณัฐวดี มงคล ฝ้าย
97 30210 คุณ ณัฐวัณณ์ ปัญญาบาล
98 21917 คุณ ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม
99 30159 คุณ ณัฐสุดา บรรเลงสวรรค์
100 30181 คุณ ดวงพร ปัญญาเสน
101 30871 คุณ ดุจฤดี วิบูลยเสข
102 23341 คุณ ทบฤทธิ์ เล็กกิจเจริญชัย
103 25913 คุณ ทรงพล ทรงกิตติกุล
104 23405 คุณ ทวีทรัพย์ โท๊ะยะ
105 22016 คุณ ทวีพงษ์ เลายี่ป๋า
106 30101 คุณ ทศพร ทองคำ
107 23370 คุณ ทศพล ต้นคำ
108 28302 คุณ ทศพล หาญเจริญกุล
109 30102 คุณ ทอกาญจน์ กิจเจริญสิน
110 30146 คุณ ทิพยิสรา สิงหรา ณ อยุธยา
111 30765 คุณ ทิพาพันธ์ พิรุณ
112 30189 คุณ ทิยาพร อ้อยอิสรานุกูล
113 28293 คุณ ทิวดอย สิงหเสนี
114 29234 คุณ ทิศรา พิริยคุณธร
115 23456 คุณ ธนดล เศรษฐีธร
116 23408 คุณ ธนพล ไคร้งาม
117 23327 คุณ ธนพล บุญเลิศ
118 28279 คุณ ธนพล แสงศรีจันทร์
119 30158 คุณ ธนวรรณ ชลายนนาวิน
120 23367 คุณ ธนวัฒน์ วงศ์เฉลียว
121 30215 คุณ ธัญญาลักษณ์ วิทยาวงศ์กุล
122 28312 คุณ ธีรพล สายแก้ว
123 26770 คุณ ธีระภัทร จึงอยู่สุข
124 22121 คุณ ธีระวัฒน์ สุริยาเดช
125 30095 คุณ ธีราพรรณ แซ่แห่ว
126 22021 คุณ นครินทร์ มานะบุญ
127 30119 คุณ นฎา สินอนันต์วณิช
128 21912 คุณ นพพงศ์ กัลปเพ็ญ
129 22027 คุณ นราธิป สุทธิแป้น
130 30233 คุณ นริศรา จอมขวา
131 21906 คุณ นฤพนธิ์ ใหม่ตาคำ
132 22050 คุณ นวพงศ์ ตันตราพล
133 30177 คุณ นันทน์ชญาน์ ตาตะนันทน์
134 30122 คุณ นาตยา สุทธิโพธิ์สุวรรณ์
135 23070 คุณ นิธิทัศน์ อื้อประเสริฐ
136 30760 คุณ นิธินันท์ รัตน์ชเลศ
137 22212 คุณ นิธินันท์ อินทธิรา
138 30165 คุณ บงกช บุปผา
139 30187 คุณ บงกช ศุภวงศ์วรรธนะ
140 23449 คุณ บรรภมร หาญหมื่น
141 30111 คุณ บราลี สุนทระศานติก
142 30126 คุณ บริญญา เหลี่ยวไชยพันธุ์
143 23350 คุณ บัณฑิต สิทธิ์สน
144 30246 คุณ บุญรักษา รุ่งทอง
145 30091 คุณ บุณฑริกา อุบลแย้ม
146 23357 คุณ ปกรณ์ ประเวทย์จิตต์
147 23381 คุณ ปฐมพงษ์ บวรเรืองฤทธิ์
148 28303 คุณ ปฐมภัทร์ ทินวัฒน์
149 30127 คุณ ปณิดา ดิศวนนท์
150 25844 คุณ ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
151 22024 คุณ ประคัลภ์ ประเสริฐศักดิ์
152 25198 คุณ ประวีณ โอสถาพันธุ์
153 30090 คุณ ปรารถนา ไชยวงค์ญาติ
154 22033 คุณ ปรีดา วณิชยาธนากร
155 30762 คุณ ปวาลี ชมภูรัตน์
156 30162 คุณ ปาณิศา จารุสวัสดิ์
157 23459 คุณ ปิยณพ มหาวัจน์
158 21938 คุณ ปิลันธน์ ไชยวุฒิ
159 21987 คุณ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ ปอม
160 23068 คุณ เปรม วงศ์วัฒนา
161 30198 คุณ ผกามาศ เขียวฉ่ำ
162 28287 คุณ พงศกร นามวงศ์ ไก๋
163 21914 คุณ พงศกร บุญพิน
164 23722 คุณ พงศ์ธัช คูอาริยะกุล
165 23330 คุณ พงษ์ระวี แสนปัญญา
166 30883 คุณ พนมวรรณ บำรุงผล
167 22928 คุณ พรชัย รุ่งไพโรจน์เจริญ
168 30258 คุณ พรนิภา วงศ์ละคร
169 23406 คุณ พรระวี แซ่แห่ว
170 28278 คุณ พร้อมพงศ์ ประทุมรัตน์
171 22084 คุณ พฤทธิ์ ชีวสาธน์
172 25976 คุณ พลาดิศัย จินาภักตร์
173 30255 คุณ พวงชมพู จุลเดช
174 22019 คุณ พัชรพงษ์ บุญฟู
175 30166 คุณ พัชรีญา เขียวแพร
176 30238 คุณ พัทธมน นิยมค้า
177 30129 คุณ พัทธมน พุทธเหมาะ
178 30180 คุณ พันธ์ทิพย์ อุดมกิจ
179 30220 คุณ พันธุ์ทิพา วุฒิอนันต์ชัย
180 22189 คุณ พันธุ์ศาสตร์ เจนร่วมจิต
181 30208 คุณ พิชญ์สินี วิเศษคุณ
182 30225 คุณ พิชญาพร นิมมลรัตน์
183 30216 คุณ พิชญาภา นิมมลรัตน์
184 30100 คุณ พิมพกานต์ ทิศอุ่น
185 30185 คุณ พิมพ์แข แก้วภูศรี
186 30130 คุณ พิมพ์ใจ ดวงสอาด แต้
187 30249 คุณ พิมพรรณ เกียรติพิริยะ
188 30227 คุณ พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช
189 18286 คุณ พีนัท ประจักษ์วงศ์
190 21976 คุณ พีระพงษ์ อารีวงศ์
191 23419 คุณ พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล
192 30191 คุณ พุธิตา ขัตตะนัน
193 24492 คุณ พูนรัตน ลีรพันธุ์
194 21936 คุณ เพียวพันธ์ พลับประสงค์
195 30132 คุณ ฟารีดา ดำรงกิจ
196 30257 คุณ ฟิลิปดา สุริยะเจริญ มีน
197 21945 คุณ ภควันต์ จิยะพงศ์
198 21924 คุณ ภัคธร เกริกฤทธิ์
199 30135 คุณ ภัทร เกษตระทัต
200 30178 คุณ ภัทรพรรณ ริ้วทองทวี
201 30881 คุณ ภัทราภา วรวัลย์
202 30104 คุณ ภัทรียา แก้วใส
203 30264 คุณ ภาคภูมิ ปัญญาทิพย์รัตน์
204 25212 คุณ ภาคภูมิ มหาสมบัติกุล
205 30131 คุณ ภาณินี เพ็ชรศรี
206 23399 คุณ ภานุพงศ์ สุริยะ
207 21935 คุณ ภานุวัฒน์ เมฆะ
208 21929 คุณ ภานุวัฒน์ รัตนพันธ์
209 22205 คุณ ภิญโญ จิยะวรนันท์
210 26837 คุณ ภิญโญ โอวาสิทธิ์
211 30262 คุณ ภิรัญรัตน์ ขัติยสุรินทร์
212 23481 คุณ ภีรภัทร โตวัชรกุล
213 25256 คุณ ภูมิกิตติ์ ไชยนันตา
214 21951 คุณ ภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล
215 30256 คุณ ภู่ร้อย พลพิทักษ์
216 28305 คุณ ภูริทัต คำสีสม จุ้ย
217 30174 คุณ มัณฑนา คันธราษฎร์
218 30134 คุณ มัณฑิตา วงศ์สวัสดิ์
219 30124 คุณ มัตติกา แย้มไพบูลย์
220 30248 คุณ มัลลิกา บุญยัง
221 30175 คุณ มัลลิกา วงค์แสง
222 30114 คุณ มิ่งขวัญ ตียเกษม
223 30763 คุณ เมธิกา บำรุงรัตน์
224 23416 คุณ เมธี เมธีศุภกุล
225 21965 คุณ ยศวรรธน์ อินทะวงค์
226 30764 คุณ ยุพาพักตร อินทุโสภณ
227 30263 คุณ รติกร ศิลป์พิทักษ์วงศ์
228 30141 คุณ รมณีย์ มหาวงศนันท์
229 21995 คุณ รวี ระพิพงษ์
230 30218 คุณ ระพีพร ประอิน
231 30767 คุณ รัชตวรรณ จารุจินดา
232 21982 คุณ รัฐเขต นิลรัตนบรรพต แป้ง
233 27589 คุณ รัตนศักดิ์ เริงธรรม
234 21996 คุณ รุ่งโรจน์ รุจีอนันต์ เก่ง
235 30212 คุณ ลาวินี ปุรณะสกุล
236 21969 คุณ วงศกร พราหมณ์บุญมี
237 30213 คุณ วนิดา วัชระนพคุณ
238 30152 คุณ วรกานต์ ใจสุบรรณ
239 28326 คุณ วรนนท์ วีรานันท์
240 23363 คุณ วรพงษ์ ปัญญาดา
241 30743 คุณ วรพันธ์ มันทเล
242 30143 คุณ วรภัทร ทาแดง ติ๊ก
243 30235 คุณ วรรณสว่าง จ่างตระกูล
244 23494 คุณ วรวงษ์ เทพวงษ์
245 30209 คุณ วรางคณา รินสินจ้อย
246 30211 คุณ วรางคณา อนุชิตวรกุล
247 30103 คุณ วราห์ เฉลิมตระกูลชัย
248 22254 คุณ วริทธิ์ หวังซื่อกุล
249 31646 คุณ วริศนันท์ เพ็งถา
250 21968 คุณ วสกร แลสันกลาง
251 21984 คุณ วัชรพงศ์ นรพัลลภ
252 28424 คุณ วัชระพันธ์ วัฒนกิตติวรากุล
253 28282 คุณ วัชสัณห์ ปาปวน
254 23333 คุณ วันทน์วิทย์ ศรีปราชญ์
255 30096 คุณ วิภาวี ศรีจันทร์ดี
256 28319 คุณ วิริยะ อินทรแสง Kem
257 29243 คุณ วีร์ธิมา ธุวธนานุรักษ์
258 23412 คุณ วีราทร วงศ์ศรี
259 30151 คุณ ศกุนตลา สายใจ มิวส์
260 30154 คุณ ศรัญวดี ไชยพร
261 21964 คุณ ศรายุทธ อารีโอ๊ด
262 30186 คุณ ศันสนีย์ คนขยัน
263 23420 คุณ ศิริเดช ณ ลำปาง
264 30116 คุณ ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
265 30138 คุณ ศิริวิมล ณ เชียงใหม่
266 30247 คุณ ศิวากร ปัญญาบุญ
267 28297 คุณ ศุภกร แกล้วกล้า
268 23361 คุณ ศุภกร ศักดิญาพันธ์
269 23375 คุณ ศุภชัย ชัยบาล
270 30254 คุณ ศุภรรัตน์ กลั่นเรืองแสง
271 27575 คุณ ศุภวิร์ ทาคำส่าง
272 30123 คุณ ศุภัจฉรา ไต่วัลย์
273 23441 คุณ โษฑศ พลนาวี
274 30877 คุณ สมฤทัย กาญจนศักดิ์ชัย
275 30222 คุณ สมฤทัย วงศ์อัศวนึก
276 30121 คุณ สรานันท์ โลกุตรภูมิ
277 30137 คุณ สโรชา โยกาศ
278 30214 คุณ สวิตา สุวรรณรัตน์
279 30234 คุณ สหัษยา เจริญทรัพย์
280 27566 คุณ สันติภาพ ชมเกตุแก้ว
281 30239 คุณ สายน้ำ บุญคำตัน
282 23432 คุณ สิทธิกร ชัยรัตนภิวงศ์ ป๋อม
283 22108 คุณ สุชน มาตา
284 30761 คุณ สุชีรา รัตนรมย์
285 22926 คุณ สุทธา ไชยารัศมี
286 28323 คุณ สุทธิพงศ์ ปัญญาทิพย์
287 30199 คุณ สุธัญญา เสริมชัยวงศ์
288 30109 คุณ สุธากร ประพันธ์
289 28315 คุณ สุธิเกียรติ์ จงอภิรัตนกุล เดี่ยว
290 30093 คุณ สุพิชชา แปงคำ(พิทักษ์สุวรรณ) ซิ่วซิ่ว
291 30170 คุณ สุพิชฌาย์ ฟูอนันต์
292 30203 คุณ สุภัค สุภาวิตา
293 30768 คุณ สุภานันท์ กิติธรากุล
294 30168 คุณ สุภาพร จักรคำ
295 30250 คุณ สุภาพร วงศ์ชมภู
296 28304 คุณ สุเมธ กล้าหาญ
297 30243 คุณ สุรางคนา กันธารักษ์ แซ็ค
298 30219 คุณ สุวิมล คุณารัชตสกุล
299 23069 คุณ เสฏฐวุฒิ ดวงไทย เผ่า
300 30163 คุณ เสาวภา เชิดสถิรกุล เสา
301 30259 คุณ เสาวรีย์ นามวงค์
302 30153 คุณ เสาวลักษณ์ ลือชา
303 30252 คุณ แสงระวี แสงเพราะ
304 30092 คุณ หทัยนันทน์ แก้วโชติ
305 21953 คุณ อติชาต ปฐมพรชัยศิริ
306 28286 คุณ อธิราช อารีย์
307 28294 คุณ อนุกูล สิริมูล
308 30217 คุณ อเนชา เชี่ยวศิลป์
309 30184 คุณ อภิชญา ใจงาม
310 26768 คุณ อภิชาติ สุทธิวิเศษชัย
311 22004 คุณ อภิชาติ หินสด ป้อมคร๊าบ
312 30108 คุณ อรณิชชา โคจิมา แพร
313 30197 คุณ อรพิน จิตคุณธรรมกุล
314 30113 คุณ อรพิม สุกัณศีล
315 30193 คุณ อรรถพล แซ่ล้อ
316 22202 คุณ อรรถวิทย์ คงวุฒิ
317 30207 คุณ อรวรรณ บุญสนอง
318 26033 คุณ อลงกรณ์ วุฒิพรหม
319 30237 คุณ อลิสา อนันต์สถาพร
320 23442 คุณ อัคร นาคบัลลังก์
321 22943 คุณ อัครพงษ์ ศรีนุ
322 30167 คุณ อังสนา กาญจนประโชติ
323 30261 คุณ อัจฉรา กันฑะสิทธิ์
324 30097 คุณ อัจฉราวรรณ ทาคำถา
325 30242 คุณ อัจฉริยะ สุมาลัย
326 30149 คุณ อัญชลี เวียงคำ
327 30253 คุณ อัญมณี อาริยะกูล
328 30117 คุณ อัมพิกา แก้วบัณฑิต
329 23493 คุณ อัษฎา จันทะวัน
330 22204 คุณ อาณัติ มาตระกูล
331 23418 คุณ อาทิตย์ สมบูรณ์ อ้น
332 30171 คุณ อาทิตยา ปัญญาตุ้ย
333 23376 คุณ อารยะ เพียรเสถียรกุล
334 30876 คุณ อารียา ไชยทิพย์
335 23356 คุณ อำนาจ ใหม่จันทร์
336 23452 คุณ อิทธิฤทธิ์ ขยายแย้ม
337 30155 คุณ อิสราภรณ์ จันนัยนา
338 23077 คุณ อุปถัมภ์ โพธาสินธุ์
339 30188 คุณ อุมาพร เพียรกุศล
340 29313 คุณ เอกกมล ด่านไพบูลย์
341 28292 คุณ เอกพจน์ อินต๊ะปาน
342 30224 คุณ เอดาวัต พานิชวิทิตกุล
343 30183 คุณ อภิญญา อัศวบุญญานนท์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ