ชื่อรุ่น ชุมนุมเพื่อน ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 120 คน
# 2502M6 ประธานรุ่น : คุณอเนก นิมมลรัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 4617 คุณ กำพล นันทขว้าง
2 5222 คุณ กุญชร จุลาลัย
3 5593 คุณ เกียรติ์ อังค์ไพโรจน์
4 5025 คุณ เกรียงศักดิ์ เธียรสิริ
5 5238 คุณ ไกรสรณ์ จารุพันธ์
6 5194 คุณ จักรินทร์ วงศ์จักร์
7 4887 คุณ จิรยุทธ คุณาภรณ์
8 3569 คุณ เจริญ ประพันธุ์ศรี
9 5809 คุณ ชัยยศ ตั้งเจริญ
10 6233 คุณ ชัยยุทธ หาญใจ
11 4502 คุณ ชัยรัตน์ รัตวนิช
12 4523 คุณ ชาตรี วังลาน
13 5606 คุณ ชำนาญ ไชยโรจน์
14 5231 คุณ ณรงค์ ขัติมงคล
15 5030 คุณ ณรงค์ จันทร์ลือมรรค
16 6188 คุณ ณรงค์ นันทเสน
17 4743 คุณ ณรงค์ เรี่ยมทอง
18 4262 คุณ ดิเรก มังคลรังษี
19 5462 คุณ เดช ยะอินทร
20 4451 คุณ เดชา เผ่าชัย
21 5599 คุณ เดชา สุภาคุณ
22 5615 คุณ ทรงศักดิ์ แซ่จัง
23 5609 คุณ ทวี นันตารัตน์
24 4777 คุณ ทวีสิทธิ์ กิจมุติ
25 5908 คุณ ทินกร ปินตา
26 5607 คุณ ธวัช ขัดขาว
27 5234 คุณ ธีระ สิริประเสริฐ
28 5613 คุณ นพพร ชยางคานนท์
29 4896 คุณ นิยม สิงห์ทองวรรณ์
30 4718 คุณ บุญธรรม คงสวัสดิ์
31 5946 คุณ บุญมาก แสงจันทร์
32 6418 คุณ บุญรัตน์ ตันบ่อง(ตุมพสุวรรณ)
33 5600 คุณ ประทานย ดงวลประสาท
34 3686 คุณ ประภัศร โอชเจริญ
35 4100 คุณ ประยูร สายตำ
36 5590 คุณ ประวิช ตันเสนีย์
37 4894 คุณ ประสงค์ จ่าปะคัง
38 5604 คุณ ประสงค์ วัฒนากูล
39 5573 คุณ ประสิทธิ์ นิ่มตระกูล
40 4751 คุณ เผ่าไทย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
41 5309 คุณ พงษ์เจริญ นิ้มเจริญ
42 4758 คุณ พงษ์ศักดิ์ สุประดิษฐ์
43 5592 คุณ พนัส ศรีวิชัย
44 5578 คุณ พนัสพงษ์ พนัสธาดา
45 6240 คุณ พลลภ อินทวงศ์
46 5237 คุณ พาที บุรสินสง่า
47 5405 คุณ พิชัย ชีวังกูร
48 5571 คุณ พิพัฒน์ ไชยสุรินทร์
49 5611 คุณ พิสิฏฐ เนียมทรัพย์
50 4076 คุณ พูนศักดิ์ สุทธศิริ
51 5037 คุณ เพ็ชร สุนทรยาตร์
52 6237 คุณ มนัส นันทพันธ์
53 4754 คุณ มนูญ ภูมิ์มณี
54 5751 คุณ เมธา แซ่โฮ่
55 4803 คุณ ไมตรี พรหมเทศ
56 5579 คุณ ยงยุทธ แซ่แต่
57 4290 คุณ ยอดณรงค์ สุวรรณโกสุม
58 3982 คุณ ลาภ พันธุศิริ
59 5873 คุณ วรุฒม์เอกไชย สุรพิพิธ
60 5546 คุณ วสัตน์ สุขสถิตย์
61 4785 คุณ วิชัย คูสุวรรณ
62 5612 คุณ วิชิต ไชยประสิทธิ์
63 6416 คุณ วิเชียร มหาวรรณสุ
64 5029 คุณ วิมพ์ เบญจวรรณ
65 6419 คุณ วีระกูล กัลป์วทานนท์
66 6242 คุณ ศราวุธ จันทร์ศิริ
67 5587 คุณ ศักดา พันธชาติ
68 5580 คุณ สงวน ไชยจรัส
69 4263 คุณ สนั่น ชะนนท์
70 5617 คุณ สนั่น สายยาว
71 6420 คุณ สมจิตร ปัญญาวงศ์
72 5469 คุณ สมชาย จันทรังษี
73 4519 คุณ สมชาย บุนนาค
74 5040 คุณ สมนึก วรรณศรี
75 5581 คุณ สมพินิจ วรรณศรี
76 4513 คุณ สมศักดิ์ ปวงจักรทา
77 5033 คุณ สวัสดิ์ บางสายน้อย
78 5945 คุณ สวัสดิ์ แสงจันทร์
79 6239 คุณ สว่าง วงศ์เงิน
80 5236 คุณ สังคม สุวรรณรัตน์
81 6424 คุณ สายัญห์ สังข์สรวง
82 5588 คุณ สุบิน คุตตะเทพ
83 5240 คุณ ศุภางค์ ปานะพันธ์
84 5584 คุณ สุรพล วัฒนวิกย์กิจ
85 3144 คุณ สุรัตน์ ตรัสวงศ์
86 5586 คุณ สุริยา สุมุทคุปติ์
87 6009 คุณ เสถียร ตันมณี
88 5564 คุณ เสวก ชินวัตร
89 5610 คุณ โสภณ สุจีระพันธ์
90 4499 คุณ อเนก นิมมลรัตน์
91 5804 คุณ อาทิตย์ ไชยวัณณ์
92 5047 คุณ อารมณ์ นะตะเนติ์
93 4775 คุณ อำพล พงษ์เวช
94 5795 คุณ อินทร ธนันซะยานนท์
95 4993 คุณ อุทัย พิสณฑ์
96 6425 คุณ อุ่นเรือน คิดการงาน
97 5480 คุณ โอภาส พรหมชัย
98 5570 คุณ กำจร นุชนิยม
99 0 คุณ กิ่งกาญจน์ สุคนธ์มาน
100 4786 คุณ ชัยชาญ กาญจนากร
101 5594 คุณ ชำนาญ พรหมขัติแก้ว
102 5585 คุณ ณรงค์ กิติศรี
103 5582 คุณ ณรงค์ เจษฏาพันธ์
104 5239 คุณ ธนิต โสภโณดร
105 4219 คุณ ประชิน วรรณศรี
106 0 คุณ วรุตน์เสรีย์ สุภาพ
107 5477 คุณ วันชัย สร้อยอินทรากุล
108 6421 คุณ สมบูรณ์ มาดารี
109 4855 คุณ สมพงษ์ สุริยะชัยพร
110 3981 คุณ สมัย บุญตัน
111 3335 คุณ สมาน เชี่ยวศิลป์
112 4795 คุณ สวัสดิ์ ชุ่มอินทร์จักร์
113 0 คุณ สุพัตรา ชอบนิทัศน์
114 5034 คุณ สุบิน วิตต์จำนงค์
115 4500 คุณ อนันต์ เลรามัญ
116 6423 คุณ อำนวย คล่องการงาน
117 4770 คุณ อุดม ศิริตัน
118 5039 คุณ ธรรมชาติ อัศวรัตน์
119 0 น.พ. ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
120 0 คุณ ประพันธ์ โค้วสุวรรณ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ