ชื่อรุ่น ฉันท์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 344 คน
# 2552M6 ประธานรุ่น : คุณภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 26079 คุณ เจน เมฆขยาย Jen
2 26092 คุณ กิจสุพพัต ณ ลำปาง Brass
3 26725 คุณ อธิษฐ์ จารุกิจพิพัฒน์ อ้ำ
4 26832 คุณ ธีร์จุฑา ชมพาน ลูกตาล
5 26842 คุณ ธนากร ตั้งสมบูรณ์กิตติ Man
6 26843 คุณ บุณยดา รัตนพิไชย ยี่หวา
7 26844 คุณ กิตติพงศ์ กติกา P
8 26846 คุณ อานันท์ โจลานันท์ อาร์
9 26850 คุณ คเณศร์ ใจจันทึก จูเนียร์
10 26852 คุณ รักตาภา สุริยวงศ์ ยิ้ม
11 26853 คุณ มณพล เภาวัฒนาสุข bond
12 26854 คุณ สิโรดม คุณยศยิ่ง โอ๊ด
13 26857 คุณ กฤติยา วัฒนกีบุตร เบสท์
14 26858 คุณ ปานปิง ณ เชียงใหม่ ปิง
15 26859 คุณ ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ เก้า
16 26860 คุณ พิริยา พรหมสุวรรณ แป้ง
17 26862 คุณ กนกพร วิมลสันติรังษี เหมยลี่
18 26864 คุณ ณัฐดนัย ขันธปราบ nut
19 26865 คุณ กิตติธัช หรรษา Job
20 26866 คุณ ภาส ถาวรนันท์ พริกไทย
21 26869 คุณ รวมพร สัตโยภาส ตาล
22 26872 คุณ วรรณพร ชุ่มดวง Aomamp
23 26873 คุณ ธันยพร วิริยา นุกนิก
24 26875 คุณ วิรณัฐ สืบปาละ เจมส์
25 26876 คุณ ทินัดดา ส่องแสง อิง
26 26878 คุณ คมชาญ พุทธคำ ป่าน
27 26882 คุณ วีธรา บุญธรรม Dew
28 26883 คุณ ธีรนัย อาษากิจ แชมป์
29 26884 คุณ ธัญชนก ศศิธร Pat
30 26885 คุณ อนุรักษ์ คำประพันธ์ หนึ่ง
31 26888 คุณ ธัญญ์นรี โกสินณัฐกิตติ์ Mim
32 26890 คุณ ปุณยวีร์ วงศ์สุนทร ขิม
33 26892 คุณ ชานนท์ พุทธานนท์ บัส
34 26895 คุณ ภูมิรพี ลำจวน บิ๊ก
35 26905 คุณ อาทิตยา นิมาแสง ammie
36 26906 คุณ โสภิตา ยศวงศ์รัศมี โอชิง
37 26909 คุณ ธนภัทร์ ตระการกมล Keep
38 26911 คุณ ภัทรกร ตันตราธนานุวัฒน์ เวย์
39 26913 คุณ ศิวภรณ์ เทพวรรณ Ning
40 26915 คุณ พีรดนย์ เขียวสวัสดิ์ พีท
41 26916 คุณ ภัทรดนัย ภักดี ปรินส์
42 26919 คุณ รตาพร จงเผ่าพันธ์ มัดหมี่
43 26924 คุณ นรธีร์ ศรีอำพร pai
44 26925 คุณ วัชริศ คุณาศักดากุล pong
45 26927 คุณ นภสร วงศ์ต๊ะ ลูกไม้
46 26928 คุณ พีรวัฒน์ ดวงทิพย์
47 26929 คุณ ภวิกา กล้าหาญ ป๊อป
48 26932 คุณ ชญานิน อนันตเศรษฐ์ Tong
49 26934 คุณ ดนย์ คุณานุสรณ์ ดนย์
50 26938 คุณ กวิสรา กระแสเวส แจม
51 26943 คุณ สุกฤต ประเวทย์จิตต์ เบนซ์
52 26944 คุณ เวสารัช เจริญวรรณ way
53 26945 คุณ อัชฌา คันธา เบนซ์
54 26947 คุณ นภิสา เลิศสุวรรณ์ ยีนส์
55 26952 คุณ พันแสง จ่างตระกูล
56 26953 คุณ กรกนก ใส่ด้วง ปุ้ย
57 26958 คุณ ปติมา เอี่ยมแตง ขวัญ (Kwan)
58 26959 คุณ พจนาถ วิทยสิงห์ ออย
59 26960 คุณ ธนาพิพัฒน์ ประชุมของ อู๋
60 26963 คุณ ชลกร แซ่ตั้ง บาส
61 26966 คุณ ธนพงษ์ จินะเป็งกาศ บูม
62 26973 คุณ ธนาธิษณ์ จิรพันธวงศ์ ต้อง
63 26981 คุณ เฉลิมพงษ์ เพ็ชรภู่ เบนซ์
64 26983 คุณ ธัญชนก ยุวศิลป์ Pond
65 26984 คุณ ภัสสิชา ทองตีฆา นิก
66 26985 คุณ โอฬาริก เปาริกสิริ แต๋ง
67 26986 คุณ ศิรประภา วงค์ชัย เดียร์
68 26989 คุณ นงลักษณ์ อินทะจักร์ เดียร์
69 26994 คุณ ศิวรักษ์ อินทร์ไชย โอม
70 26997 คุณ เจนจิรา จริยสกุลธรรม เจน
71 26998 คุณ กมลวรรณ จันทร์พะเนาว์ แตงกวา
72 26999 คุณ ณัฏฐณิชา ศรีอนันต์ สาลี่
73 27002 คุณ หทัยชนก รินฤาษี อิ๊บ
74 27010 คุณ อาภรณ์ จารุอัคระ แพน
75 27014 คุณ ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม เน็ท
76 27017 คุณ กชามาศ ไชยขาว กู้
77 27019 คุณ กรนันท์ ติกอภิชาติ bee
78 27020 คุณ ภาวลี ไชยประคอง Aom
79 27021 คุณ ภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล เติร์ด
80 27022 คุณ สุภาดา ทรงสุภา หญิง
81 27024 คุณ ณัฐชรี สงวนราชทรัพย์ mild
82 27026 คุณ สันติสุข รัตนชมสกุล
83 27030 คุณ พิจิตรา พินิตตานนท์ ใหม่
84 27032 คุณ นรมน สมภักดี มีน
85 27033 คุณ ชนก์หทัย บุณยสาระนัย
86 27038 คุณ ชุติมา ตรีอารยะพงศ์ หมัยย์
87 27040 คุณ ชนามาศ อินต๊ะปัน ส้ม
88 27042 คุณ เพชรศิรินทร์ ตุ่นคำ น้อยหน่า
89 27048 คุณ ธันยธร ฟองสถิตย์กุล Ploy
90 27052 คุณ นพมาศ เจริญชัยพูนผล
91 27055 คุณ ศุภพร ก้อนแก้ว กลอย
92 27057 คุณ ชนิกา ลาวณานนท์ Noon
93 27058 คุณ ปริสรา ชัยสุภาพสิริกุล อาย
94 27061 คุณ นมิตา หวังซื่อกุล โซดา
95 27063 คุณ นลินี ไชยวงศ์ ทิพย์
96 27068 คุณ อรรวี ลดาลลิตสกุล orn
97 27070 คุณ วณิช หอมมณี Niap
98 27073 คุณ วรัชญ์ อภิวรรธกกุล
99 27083 คุณ รัชตะ ยงรัฐตระกูล โด
100 27084 คุณ ยศกร ไชยพรหม ชาย
101 27085 คุณ ธนพันธุ์ อุปละกูล ปอ
102 27088 คุณ กฤษณา ราชกันทร หยก
103 27093 คุณ กนิษฐา ปัญธิญา ฟาง
104 27096 คุณ ภิญญ์ เตชะเสน ภิญ
105 27097 คุณ ศรณ์ สิทธิตัน สอง
106 27098 คุณ ฐิติมนต์ พงศภัควรวัฒน์ ชมพู่
107 27100 คุณ จิตรณรงค์ กาฬมณี ต้น
108 27101 คุณ ชลวัฒน์ ชัยชาญ แซนด์
109 27105 คุณ ชัยธวัช เทพมงคล
110 27111 คุณ พิสุทธิ อุ่นใจแรม ตุ่ย
111 27112 คุณ วรท ไชยคุณา ปอง
112 27114 คุณ ณัฐวุฒิ ศิริจันทนันท์ Nut
113 27117 คุณ จิดาภา เมฆขยาย จี๋
114 27118 คุณ ทิวาพร ศิริ แอม
115 27119 คุณ ชุติมน วัฒนาพันธุ์ โอปอ
116 27122 คุณ วรภัทร อานนทวิลาศ Georgy
117 27123 คุณ ภานุทัศน์ นัดสาสาร
118 27129 คุณ ปพิชญ์นุตร พันธุ์แพ Ploy
119 27131 คุณ สุรพงษ์ บุญยืน จ๊อบ
120 27133 คุณ วราชันย์ ไชยกันทะ nat
121 27135 คุณ กชกร มูลทรัพย์ เอิงเอย
122 27144 คุณ กมลภพ ไชยรุ่งเรือง โด่ง
123 27149 คุณ กมลพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ KOB
124 27152 คุณ กิตติยา พูลอุดม wawa
125 27153 คุณ อัครพงศ์ หาจัตุรัส
126 27154 คุณ ยุทธนา จันทร์ตา ball
127 27155 คุณ ธรธนัสม์ ภิระตา film
128 27156 คุณ ชนิกานต์ เรือนมูล Yam
129 27157 คุณ ธนพล คุณยศยิ่ง แบงค์
130 27158 คุณ ฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า พรอม
131 27159 คุณ ภวินท์ กิติกูล เอิร์ธ
132 27160 คุณ กฤตญา ไชยวงศ์แก้ว แตน
133 27162 คุณ พสุภวัฐ ทักษิณสุข ก้าน
134 27191 คุณ นรภัทร ใจเย็น Pop
135 27195 คุณ ทวีทรัพย์ ชัยแก้ว Nut
136 27196 คุณ ชิษณุพงศ์ ลอยมี Tan
137 27197 คุณ กิตติวัฒน์ มงคลธีระวัฒน์ จัมโบ้
138 27200 คุณ แทน ลิขิตเสถียร Tan
139 27202 คุณ พัฒน์รพี ลีรสวัสดิอำพน อาร์ม
140 27204 คุณ สวราชย์ ขจรประศาสน์ holl
141 27207 คุณ ปวเรศ บัวคลี่ใบ Ket
142 27213 คุณ กล้า ฤกษ์เกรียงไกร กล้า
143 27217 คุณ สยมพร ชมชื่น
144 27219 คุณ กิตติ มูลละ นก
145 27226 คุณ ภาสกร ฤทธิธรรม นุกกี้
146 27227 คุณ ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ หนิง
147 27230 คุณ ปกรณ์ ขันปัญญา ตี้
148 27232 คุณ ปิยะณัฏฐ์ มีเพ็ชรทาน นัท
149 27234 คุณ พชร คำมูล Champ
150 27236 คุณ จิรพงษ์ ไพศาลศุภกิจ ไก่
151 27239 คุณ พิสิฐพงศ์ ยาวิชัย champ
152 27241 คุณ นนทกร นาคทิพวรรณ
153 27245 คุณ ทัพไทย สำราญ
154 27246 คุณ กิตติธัช สุริยะป้อ ปอ
155 27251 คุณ พชร ตันทโอภาส หยก
156 27253 คุณ ภูพิงค์ สุจริตกุล ปุย
157 27255 คุณ วจนะ ภู่ชัย ฟิลลิป
158 27258 คุณ มัทธิว ท้าวคำลือ Matt
159 27260 คุณ ธนารัฐ จำอ้าย Mark
160 27263 คุณ เกียรติศักดิ์ มูลแก้ว F
161 27264 คุณ วิพิธคุณ กันทรวิชัยวัฒน์ ซี
162 27275 คุณ ฉัตรเฉลิม ขันธสีมา เข้ม
163 27284 คุณ วราภรณ์ อมรเสถียรพงศ์ บี
164 27286 คุณ กชกร พันธวงค์ กุ๊กกิ๊ก
165 27288 คุณ ปพิชญา อินต๊ะวัฒนะ ปุ๊งปิ๊ง
166 27289 คุณ จินดารัตน์ วณิชย์อนันตกุล แนน
167 27290 คุณ ชนรดี โรจน์วีระพันธ์ may
168 27292 คุณ สุพิชญา เลิศวนวัฒนา ไข่มุก
169 27293 คุณ พรปวีณ์ ฤกษ์ดี Chom-p'oo
170 27298 คุณ จุฑาทิพย์ คำใจเที่ยง นุ่น
171 27303 คุณ สุทธิดา พุทธิมูล นุ่น
172 27307 คุณ สุรีย์พันธ์ มณีวรรณ์ ปูม
173 27308 คุณ อรดา ไชยอุด tang
174 27310 คุณ ฐานิตร์ จำปาเรือง June จูน
175 27314 คุณ ฐิติพร ฐานียณัฏฐ์ แก๊ป
176 27316 คุณ เบญญาภา สว่างแจ้ง จั๊ง
177 27320 คุณ มนัสนันท์ ธมิกานนท์ ออม
178 27321 คุณ สุพิชชา ธงห้อย ชล
179 27325 คุณ ธนากานต์ สอนอินทร์ บี
180 27330 คุณ โศจิวัจน์ ใจสัตย์ แอ๊ปเปิ้ล
181 27333 คุณ ภัทราวดี พลวัฒน์ นิว
182 27334 คุณ เพียงธาร นาถทัย เนย
183 27340 คุณ กนกรดา มาโนชญ์นิรันดร์ ทราย
184 27341 คุณ ชนกนาถ ทองอ่อน ying (หญิง)
185 27342 คุณ เกศวรินทร์ พลหาญ ฟาง
186 27345 คุณ ณัฐธิดา เวชชลานนท์ ยิม
187 27347 คุณ อภิรดี แสนลี่ Mhei เหมย
188 27354 คุณ ณัฐจรีวรรณ อุตนนท์ ของขวัญ
189 27355 คุณ กวิตา บุญยง เฟรช
190 27358 คุณ วรางคณา จอกดี Nat
191 27359 คุณ สุปรียา ทาเกิด ฝัน
192 27362 คุณ กมลวรรณ สมพินิจ ปุ้ย
193 27363 คุณ ฉัตรทิพย์ เพ็ชรชลาลัย บุ๊ค
194 27365 คุณ ชลธิชา เตชะวิเชียร พลอย
195 27367 คุณ วปุน ทัปนวัชร์
196 27370 คุณ เปมิกา รัตนวารีกุล Toon
197 27374 คุณ สุรินธร เมธีธารพงศ์วาณิช แอม
198 27375 คุณ รุ่งทิวา จอมงาม อ้อม
199 27376 คุณ ประภัสสรา บุตรแก้ว ฝ้าย
200 27378 คุณ อำนวยพร แซ่หู อาเฟิร์น
201 27379 คุณ ศิริกุล ฟู่เจริญ ทราย
202 27522 คุณ วงศ์สวัสดิ์ กิจบัญชา Non
203 27525 คุณ พศวัต สุริยวงค์ เบนซ์
204 27537 คุณ ธัญญารัตน์ ศรีสนิท BOO
205 27538 คุณ ภรณ์ทิพย์ ชวพันธุ์ จิ๊กกู้
206 27545 คุณ ธันว์ อนุศรี ธันว์
207 27559 คุณ พิรานันท์ วัฒนชัย แอน
208 27563 คุณ จรรยพร มณีรัตน์ pingpong
209 27570 คุณ ปรียานุช ตั้งมั่นสถาพร ฝ้าย
210 27573 คุณ สืบชาติ กันธิยะ เอ็ม
211 27574 คุณ กิตติภาส ตียาพันธ์ เอก
212 27581 คุณ ญาณิกา ยาวิคำ
213 27582 คุณ ณัฐชนันท์ ลุมพิกานนท์ Nat
214 27583 คุณ สุธีรัตน์ ศุภกุลวัฒนา
215 27587 คุณ ติลา เลาหวิรภาพ
216 27605 คุณ รตพร ชะเอม หยก
217 27608 คุณ สุวิมล กันทะมาลา น้ำฝน
218 27615 คุณ คณิน ตะริโย
219 27616 คุณ สุภชีพ อ่ำเทศ Arm
220 27617 คุณ ภูริภัทร์ รุ่งรุจิรัตน์
221 27620 คุณ ฐิติวรรณ รอดประเสริฐ ลูกตาล
222 27622 คุณ นราวิชญ์ สืบวงศ์ มัด
223 27623 คุณ กิตรวี จิรรัตน์สถิต เอม
224 27632 คุณ ชาลินี ลงกานี ชาลี
225 27641 คุณ รัฐพล เชื้อสะอาด บอส
226 28330 คุณ ธนกร ฉัตรทิพากร โปลก้า
227 28335 คุณ ชโนดม เพียรกุศล ซัน
228 28337 คุณ ปฐมพงศ์ เจริญทรัพย์ เอิง
229 28410 คุณ ธีรพร ฤทธิเนตร เอ็ม
230 28427 คุณ โอฬาร โสภณสิริรักษ์ เป้
231 28429 คุณ เบญญาภา วาระเลิศ รุ้ง
232 29159 คุณ ภัทรพล ไทรเกิดศรี champ
233 29177 คุณ ธนพร ทานตะวัน มิ้น
234 29182 คุณ นิษฐาวัฒน์ ไชยวงศ์ หยุ่น
235 29188 คุณ ธนภัทร เทพารักษ์ โดนัท
236 29190 คุณ ชลธร ตั้งตระกูลเจริญ หมูตุ๋น
237 30047 คุณ ณิชารีย์ อ่ำเทศ ฟ้า
238 30049 คุณ ชนสรณ์ หาญเจริญกิจ Yok
239 30074 คุณ วรเทพ ศรีประทักษ์ team
240 30205 คุณ นิมิตร โอสถาพันธุ์ โอ
241 30850 คุณ พีรดนย์ คำภิระแปง พีร์
242 30887 คุณ พิชากานต์ กู้เมือง แจม
243 31608 คุณ เพ็ญลักษณ์ ศรีบุญเรือง หลิน
244 31648 คุณ ภัทรมน สุขประเสริฐ ตวง
245 31652 คุณ ศิโรฒ คุณธนะวัฒน์ Lord
246 31669 คุณ สุรัสวดี เรืองสุริยะ ปิงปอง
247 32296 คุณ เต็มสิน วัฒนพานิช Tem
248 32371 คุณ นักปราชญ์ กันตีวงศ์ pai
249 32705 คุณ ธนพล แสงอาสภวิริยะ
250 32707 คุณ ธัญวรัตม์ ทนทะนาน Nice
251 32708 คุณ ณัฐนันท์ ปัญญากาศ Krod
252 32709 คุณ กีรฉัตร ตันตราพล ก็
253 32710 คุณ รชานนท์ กาญจนศักดิ์ชัย เหว่ย
254 32711 คุณ เทดดี้ อีริคสัน Teddy
255 32712 คุณ ณัชชารีย์ ทิศาสมบูรณ์สิน ลูกหว้า
256 32713 คุณ ภัทร์ศยา ช่างคำ นกยูง Nok yoong
257 32714 คุณ ปรัศนียาภรณ์ ยมเกิด ไหมแพร
258 32715 คุณ สิริวิมล ยังผ่อง ลูกแบด
259 32717 คุณ ณัฏฐนิช ภู่ปะวะโรทัย nut
260 32721 คุณ ชนกชนม์ อินตา พลอย
261 32722 คุณ กตัญญุตา นกแก้ว ป่าน
262 32723 คุณ เพชรรัตน์ คุณคง กิ๊ฟท์
263 32724 คุณ ชยาธร จันทร์สกาว จั่นเจา
264 32725 คุณ ประภาสิณี ศรีสุคนธมิตร ซิง(Sing)
265 32727 คุณ ปวรา วินัยโกศล จูน
266 32729 คุณ เขม บุญคมรัตน์ ไข่ตุ๋น
267 32731 คุณ ณิชากร อัครชิโนเรศ ปอนด์
268 32732 คุณ อติวิชญ์ ข่ายสุวรรณ Beam
269 32733 คุณ สรรเสริญ ศรีมินิพันธ์ Praise
270 32734 คุณ ศรันยา พัฒนสุทธกิจ เ ม ษ์
271 32736 คุณ กรกฎ คำสิงห์ ญี่ปุ่น
272 32737 คุณ วิชินันท์ สิงห์น้อย อะตอม
273 32740 คุณ อรรถนนท์ บุญเรือง Bas
274 32742 คุณ ศิริมา สวัสดี mon
275 32743 คุณ กนกวรรณ จันทร์เอี่ยม ปุ้ย
276 32744 คุณ ภาษิตา ไชยวงศ์ มด
277 32747 คุณ ลลิภัทร ลีลาภัทร์ โบว์
278 32750 คุณ ปานแสน บุญยงค์
279 32752 คุณ ภัทรานิษฐ์ ทองคำ ฝ้าย
280 32754 คุณ บุษบา โชคนิรันดร์กุล สา
281 32767 คุณ วทันยา วงษ์สุวรรณ ออม
282 32770 คุณ มณฑล ไชยสถิตวานิช เฟริสท์
283 32847 คุณ อลิสา เมืองมูล ไหม
284 32989 คุณ สุพิชญนันทน์ ศรีแก้วขัน Pure
285 32990 คุณ นรุตม์ชัย สินธุวาทิน
286 32992 คุณ สุปรียา ตันติพัฒน์ ยา
287 32995 คุณ ฐิตินันท์ อุฏฐานชีวิน peung
288 33008 คุณ พันธ์ศักดิ์ ศรานุชิต Tony
289 33010 คุณ วรัญญา สิตานุรักษ์ โบ
290 33081 คุณ ชลลัดดา วิริยะชินการ Nui
291 33752 คุณ วริศรา อุ้ยตา น้ำตาล
292 33765 คุณ จิรัชยา วิวัฒน์ธนสาร มิ้นท์
293 33776 คุณ สุกฤตา อินทร์บัว ติน ติน
294 33779 คุณ กวิสรา ทองเพชร ปอย
295 33798 คุณ รุจน์ รุจิพรรณ กอล์ฟ
296 33823 คุณ เอมวิภา ฐาปนากรวุฒิ เอมมี่
297 33832 คุณ สุภิญญา โสโน เนย
298 33866 คุณ ทิพพิชา ศรีทิพย์ ชิลลี่
299 34519 คุณ ไอยรีน สุขจ้อย นุ่น
300 34520 คุณ อรฎา เลี่ยมประวัติ แพร์
301 34522 คุณ รัดเกล้า วงศ์ชัยสุริยะ น้ำมิ้นท์
302 34524 คุณ ธันย์ชนก ชนะชมภู ปราง
303 34525 คุณ ภัทรฤทธิ์ มาบุญศักดิ์สิทธิ์ ยู้
304 34526 คุณ อุษณา อภิเนาวนิเวศน์ อีฟ
305 34528 คุณ พรนภัส เปรมปัญญา เชอรี่
306 34529 คุณ สุภาสีริ์ ชินสุขใจประเสริฐ สีดา
307 34532 คุณ นุชปวีณ์ ฉ่อนเจริญ เต้
308 34533 คุณ นันท์นภัส มานะวุฑฒ์ เณย์
309 34534 คุณ ชลลดา ภัทรวีรพงศ์ หมิง
310 34537 คุณ ฝนทิพย์ มหายศ ฝนทิพย์
311 34538 คุณ สายนที สตพันธุ เปียโน
312 34539 คุณ ปรารถนา แซ่โง้ว เพื่อน
313 34541 คุณ ณัฐนันท์ จันทรมานนท์ มาร์ท
314 34542 คุณ สุทธิดา ตันติพันธุ์พิพัฒน์ พิ้งค์
315 34543 คุณ อุรชา เสวนามิตร แก้วก๊อ
316 34544 คุณ กมลวรรณ อุรัจนานนท์ แต๋ม
317 34545 คุณ ชไมพร มณีพงษ์ มิ้นท์
318 34547 คุณ สโรชา เชาว์ เบลล์
319 34548 คุณ พสชนัน ผลอินทร์ แฮม
320 34551 คุณ อรณิชา ญาณิสราพันธ์ หนิง
321 34553 คุณ ขวัญชนก คูณรังษีสมบูรณ์ นก
322 34557 คุณ อุบลรัตน์ ศรีเกษ ออม
323 34558 คุณ สมิทธ์ ชุติมา อาร์ท
324 34559 คุณ ณหทัย ใจเย็น จ๋า
325 34561 คุณ เมธาวี เอี้ยงกุญชร มิ้ม
326 34562 คุณ นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา แบงค์
327 34563 คุณ วรกันต์ สุวัตถี ต้นโอ๊ค
328 34564 คุณ หทัยชนก บุญอุดม ปุยฝ้าย
329 34565 คุณ ธีระพงค์ สีสมุทร์ ต่อ
330 34566 คุณ ศุภกิตต์ ปาลีกุย เจมส์
331 34567 คุณ ธนาภา อุครานันท์ ภา
332 34568 คุณ ลักษณานันทน์ พูลเพียร กุ๊กกิ๊ก
333 34569 คุณ ฝนทิพย์ เลาหะวิสุทธิ์
334 34570 คุณ จิรวิชญ์ ยาดี นิวส์
335 34571 คุณ ณิชา โอภาสถิรกุล มุก
336 34572 คุณ สิรินดา แสนสมบัติ ปอ
337 34573 คุณ ธนสาร อำพนนวรัตน์ มิ้ม
338 34574 คุณ พีระพงศ์ อัศวนพคุณ พีช
339 35797 คุณ ธนากร คันธา กร
340 35812 คุณ คัทลียา ต๊ะศิริ มิ้นท์
341 0 คุณ โสภิตา ยศวงศ์รัศมี
342 0 คุณ ณพณัฐ กีฬาแปง
343 0 คุณ วณิช หอมมณี
344 0 คุณ ชนาภา หน่อเรือง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ