ชื่อรุ่น ฉันท์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 342 คน
# 2552M6 ประธานรุ่น : คุณภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 27244 คุณ ณพณัฐ กีฬาแปง
2 0 คุณ ชนาภา หน่อเรือง
3 26079 คุณ เจน เมฆขยาย Jen
4 26092 คุณ กิจสุพพัต ณ ลำปาง Brass
5 26725 คุณ อธิษฐ์ จารุกิจพิพัฒน์ อ้ำ
6 26832 คุณ ธีร์จุฑา ชมพาน ลูกตาล
7 26842 คุณ ธนากร ตั้งสมบูรณ์กิตติ Man
8 26843 คุณ บุณยดา รัตนพิไชย ยี่หวา
9 26844 คุณ กิตติพงศ์ กติกา P
10 26846 คุณ อานันท์ โจลานันท์ อาร์
11 26850 คุณ คเณศร์ ใจจันทึก จูเนียร์
12 26852 คุณ รักตาภา สุริยวงศ์ ยิ้ม
13 26853 คุณ มณพล เภาวัฒนาสุข bond
14 26854 คุณ สิโรดม คุณยศยิ่ง โอ๊ด
15 26857 คุณ กฤติยา วัฒนกีบุตร เบสท์
16 26858 คุณ ปานปิง ณ เชียงใหม่ ปิง
17 26859 คุณ ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ เก้า
18 26860 คุณ พิริยา พรหมสุวรรณ แป้ง
19 26862 คุณ กนกพร วิมลสันติรังษี เหมยลี่
20 26864 คุณ ณัฐดนัย ขันธปราบ nut
21 26865 คุณ กิตติธัช หรรษา Job
22 26866 คุณ ภาส ถาวรนันท์ พริกไทย
23 26869 คุณ รวมพร สัตโยภาส ตาล
24 26872 คุณ วรรณพร ชุ่มดวง Aomamp
25 26873 คุณ ธันยพร วิริยา นุกนิก
26 26875 คุณ วิรณัฐ สืบปาละ เจมส์
27 26876 คุณ ทินัดดา ส่องแสง อิง
28 26878 คุณ คมชาญ พุทธคำ ป่าน
29 26882 คุณ วีธรา บุญธรรม Dew
30 26883 คุณ ธีรนัย อาษากิจ แชมป์
31 26884 คุณ ธัญชนก ศศิธร Pat
32 26885 คุณ อนุรักษ์ คำประพันธ์ หนึ่ง
33 26888 คุณ ธัญญ์นรี โกสินณัฐกิตติ์ Mim
34 26890 คุณ ปุณยวีร์ วงศ์สุนทร ขิม
35 26892 คุณ ชานนท์ พุทธานนท์ บัส
36 26895 คุณ ภูมิรพี ลำจวน บิ๊ก
37 26905 คุณ อาทิตยา นิมาแสง ammie
38 26906 คุณ โสภิตา ยศวงศ์รัศมี โอชิง
39 26909 คุณ ธนภัทร์ ตระการกมล Keep
40 26911 คุณ ภัทรกร ตันตราธนานุวัฒน์ เวย์
41 26913 คุณ ศิวภรณ์ เทพวรรณ Ning
42 26915 คุณ พีรดนย์ เขียวสวัสดิ์ พีท
43 26916 คุณ ภัทรดนัย ภักดี ปรินส์
44 26919 คุณ รตาพร จงเผ่าพันธ์ มัดหมี่
45 26924 คุณ นรธีร์ ศรีอำพร pai
46 26925 คุณ วัชริศ คุณาศักดากุล pong
47 26927 คุณ นภสร วงศ์ต๊ะ ลูกไม้
48 26928 คุณ พีรวัฒน์ ดวงทิพย์
49 26929 คุณ ภวิกา กล้าหาญ ป๊อป
50 26932 คุณ ชญานิน อนันตเศรษฐ์ Tong
51 26934 คุณ ดนย์ คุณานุสรณ์ ดนย์
52 26938 คุณ กวิสรา กระแสเวส แจม
53 26943 คุณ สุกฤต ประเวทย์จิตต์ เบนซ์
54 26944 คุณ เวสารัช เจริญวรรณ way
55 26945 คุณ อัชฌา คันธา เบนซ์
56 26947 คุณ นภิสา เลิศสุวรรณ์ ยีนส์
57 26952 คุณ พันแสง จ่างตระกูล
58 26953 คุณ กรกนก ใส่ด้วง ปุ้ย
59 26958 คุณ ปติมา เอี่ยมแตง ขวัญ (Kwan)
60 26959 คุณ พจนาถ วิทยสิงห์ ออย
61 26960 คุณ ธนาพิพัฒน์ ประชุมของ อู๋
62 26963 คุณ ชลกร แซ่ตั้ง บาส
63 26966 คุณ ธนพงษ์ จินะเป็งกาศ บูม
64 26973 คุณ ธนาธิษณ์ จิรพันธวงศ์ ต้อง
65 26981 คุณ เฉลิมพงษ์ เพ็ชรภู่ เบนซ์
66 26983 คุณ ธัญชนก ยุวศิลป์ Pond
67 26984 คุณ ภัสสิชา ทองตีฆา นิก
68 26985 คุณ โอฬาริก เปาริกสิริ แต๋ง
69 26986 คุณ ศิรประภา วงค์ชัย เดียร์
70 26989 คุณ นงลักษณ์ อินทะจักร์ เดียร์
71 26994 คุณ ศิวรักษ์ อินทร์ไชย โอม
72 26997 คุณ เจนจิรา จริยสกุลธรรม เจน
73 26998 คุณ กมลวรรณ จันทร์พะเนาว์ แตงกวา
74 26999 คุณ ณัฏฐณิชา ศรีอนันต์ สาลี่
75 27002 คุณ หทัยชนก รินฤาษี อิ๊บ
76 27010 คุณ อาภรณ์ จารุอัคระ แพน
77 27014 คุณ ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม เน็ท
78 27017 คุณ กชามาศ ไชยขาว กู้
79 27019 คุณ กรนันท์ ติกอภิชาติ bee
80 27020 คุณ ภาวลี ไชยประคอง Aom
81 27021 คุณ ภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล เติร์ด
82 27022 คุณ สุภาดา ทรงสุภา หญิง
83 27024 คุณ ณัฐชรี สงวนราชทรัพย์ mild
84 27026 คุณ สันติสุข รัตนชมสกุล
85 27030 คุณ พิจิตรา พินิตตานนท์ ใหม่
86 27032 คุณ นรมน สมภักดี มีน
87 27033 คุณ ชนก์หทัย บุณยสาระนัย
88 27038 คุณ ชุติมา ตรีอารยะพงศ์ หมัยย์
89 27040 คุณ ชนามาศ อินต๊ะปัน ส้ม
90 27042 คุณ เพชรศิรินทร์ ตุ่นคำ น้อยหน่า
91 27048 คุณ ธันยธร ฟองสถิตย์กุล Ploy
92 27052 คุณ นพมาศ เจริญชัยพูนผล
93 27055 คุณ ศุภพร ก้อนแก้ว กลอย
94 27057 คุณ ชนิกา ลาวณานนท์ Noon
95 27058 คุณ ปริสรา ชัยสุภาพสิริกุล อาย
96 27061 คุณ นมิตา หวังซื่อกุล โซดา
97 27063 คุณ นลินี ไชยวงศ์ ทิพย์
98 27068 คุณ อรรวี ลดาลลิตสกุล orn
99 27070 คุณ วณิช หอมมณี Niap
100 27073 คุณ วรัชญ์ อภิวรรธกกุล
101 27083 คุณ รัชตะ ยงรัฐตระกูล โด
102 27084 คุณ ยศกร ไชยพรหม ชาย
103 27085 คุณ ธนพันธุ์ อุปละกูล ปอ
104 27088 คุณ กฤษณา ราชกันทร หยก
105 27093 คุณ กนิษฐา ปัญธิญา ฟาง
106 27096 คุณ ภิญญ์ เตชะเสน ภิญ
107 27097 คุณ ศรณ์ สิทธิตัน สอง
108 27098 คุณ ฐิติมนต์ พงศภัควรวัฒน์ ชมพู่
109 27100 คุณ จิตรณรงค์ กาฬมณี ต้น
110 27101 คุณ ชลวัฒน์ ชัยชาญ แซนด์
111 27105 คุณ ชัยธวัช เทพมงคล
112 27111 คุณ พิสุทธิ อุ่นใจแรม ตุ่ย
113 27112 คุณ วรท ไชยคุณา ปอง
114 27114 คุณ ณัฐวุฒิ ศิริจันทนันท์ Nut
115 27117 คุณ จิดาภา เมฆขยาย จี๋
116 27118 คุณ ทิวาพร ศิริ แอม
117 27119 คุณ ชุติมน วัฒนาพันธุ์ โอปอ
118 27122 คุณ วรภัทร อานนทวิลาศ Georgy
119 27123 คุณ ภานุทัศน์ นัดสาสาร
120 27129 คุณ ปพิชญ์นุตร พันธุ์แพ Ploy
121 27131 คุณ สุรพงษ์ บุญยืน จ๊อบ
122 27133 คุณ วราชันย์ ไชยกันทะ nat
123 27135 คุณ กชกร มูลทรัพย์ เอิงเอย
124 27144 คุณ กมลภพ ไชยรุ่งเรือง โด่ง
125 27149 คุณ กมลพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ KOB
126 27152 คุณ กิตติยา พูลอุดม wawa
127 27153 คุณ อัครพงศ์ หาจัตุรัส
128 27154 คุณ ยุทธนา จันทร์ตา ball
129 27155 คุณ ธรธนัสม์ ภิระตา film
130 27156 คุณ ชนิกานต์ เรือนมูล Yam
131 27157 คุณ ธนพล คุณยศยิ่ง แบงค์
132 27158 คุณ ฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า พรอม
133 27159 คุณ ภวินท์ กิติกูล เอิร์ธ
134 27160 คุณ กฤตญา ไชยวงศ์แก้ว แตน
135 27162 คุณ พสุภวัฐ ทักษิณสุข ก้าน
136 27191 คุณ นรภัทร ใจเย็น Pop
137 27195 คุณ ทวีทรัพย์ ชัยแก้ว Nut
138 27196 คุณ ชิษณุพงศ์ ลอยมี Tan
139 27197 คุณ กิตติวัฒน์ มงคลธีระวัฒน์ จัมโบ้
140 27200 คุณ แทน ลิขิตเสถียร Tan
141 27202 คุณ พัฒน์รพี ลีรสวัสดิอำพน อาร์ม
142 27204 คุณ สวราชย์ ขจรประศาสน์ holl
143 27207 คุณ ปวเรศ บัวคลี่ใบ Ket
144 27213 คุณ กล้า ฤกษ์เกรียงไกร กล้า
145 27217 คุณ สยมพร ชมชื่น
146 27219 คุณ กิตติ มูลละ นก
147 27226 คุณ ภาสกร ฤทธิธรรม นุกกี้
148 27227 คุณ ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ หนิง
149 27230 คุณ ปกรณ์ ขันปัญญา ตี้
150 27232 คุณ ปิยะณัฏฐ์ มีเพ็ชรทาน นัท
151 27234 คุณ พชร คำมูล Champ
152 27236 คุณ จิรพงษ์ ไพศาลศุภกิจ ไก่
153 27239 คุณ พิสิฐพงศ์ ยาวิชัย champ
154 27241 คุณ นนทกร นาคทิพวรรณ
155 27245 คุณ ทัพไทย สำราญ
156 27246 คุณ กิตติธัช สุริยะป้อ ปอ
157 27251 คุณ พชร ตันทโอภาส หยก
158 27253 คุณ ภูพิงค์ สุจริตกุล ปุย
159 27255 คุณ วจนะ ภู่ชัย ฟิลลิป
160 27258 คุณ มัทธิว ท้าวคำลือ Matt
161 27260 คุณ ธนารัฐ จำอ้าย Mark
162 27263 คุณ เกียรติศักดิ์ มูลแก้ว F
163 27264 คุณ วิพิธคุณ กันทรวิชัยวัฒน์ ซี
164 27275 คุณ ฉัตรเฉลิม ขันธสีมา เข้ม
165 27284 คุณ วราภรณ์ อมรเสถียรพงศ์ บี
166 27286 คุณ กชกร พันธวงค์ กุ๊กกิ๊ก
167 27288 คุณ ปพิชญา อินต๊ะวัฒนะ ปุ๊งปิ๊ง
168 27289 คุณ จินดารัตน์ วณิชย์อนันตกุล แนน
169 27290 คุณ ชนรดี โรจน์วีระพันธ์ may
170 27292 คุณ สุพิชญา เลิศวนวัฒนา ไข่มุก
171 27293 คุณ พรปวีณ์ ฤกษ์ดี Chom-p'oo
172 27298 คุณ จุฑาทิพย์ คำใจเที่ยง นุ่น
173 27303 คุณ สุทธิดา พุทธิมูล นุ่น
174 27307 คุณ สุรีย์พันธ์ มณีวรรณ์ ปูม
175 27308 คุณ อรดา ไชยอุด tang
176 27310 คุณ ฐานิตร์ จำปาเรือง June จูน
177 27314 คุณ ฐิติพร ฐานียณัฏฐ์ แก๊ป
178 27316 คุณ เบญญาภา สว่างแจ้ง จั๊ง
179 27320 คุณ มนัสนันท์ ธมิกานนท์ ออม
180 27321 คุณ สุพิชชา ธงห้อย ชล
181 27325 คุณ ธนากานต์ สอนอินทร์ บี
182 27330 คุณ โศจิวัจน์ ใจสัตย์ แอ๊ปเปิ้ล
183 27333 คุณ ภัทราวดี พลวัฒน์ นิว
184 27334 คุณ เพียงธาร นาถทัย เนย
185 27340 คุณ กนกรดา มาโนชญ์นิรันดร์ ทราย
186 27341 คุณ ชนกนาถ ทองอ่อน ying (หญิง)
187 27342 คุณ เกศวรินทร์ พลหาญ ฟาง
188 27345 คุณ ณัฐธิดา เวชชลานนท์ ยิม
189 27347 คุณ อภิรดี แสนลี่ Mhei เหมย
190 27354 คุณ ณัฐจรีวรรณ อุตนนท์ ของขวัญ
191 27355 คุณ กวิตา บุญยง เฟรช
192 27358 คุณ วรางคณา จอกดี Nat
193 27359 คุณ สุปรียา ทาเกิด ฝัน
194 27362 คุณ กมลวรรณ สมพินิจ ปุ้ย
195 27363 คุณ ฉัตรทิพย์ เพ็ชรชลาลัย บุ๊ค
196 27365 คุณ ชลธิชา เตชะวิเชียร พลอย
197 27367 คุณ วปุน ทัปนวัชร์
198 27370 คุณ เปมิกา รัตนวารีกุล Toon
199 27374 คุณ สุรินธร เมธีธารพงศ์วาณิช แอม
200 27375 คุณ รุ่งทิวา จอมงาม อ้อม
201 27376 คุณ ประภัสสรา บุตรแก้ว ฝ้าย
202 27378 คุณ อำนวยพร แซ่หู อาเฟิร์น
203 27379 คุณ ศิริกุล ฟู่เจริญ ทราย
204 27522 คุณ วงศ์สวัสดิ์ กิจบัญชา Non
205 27525 คุณ พศวัต สุริยวงค์ เบนซ์
206 27537 คุณ ธัญญารัตน์ ศรีสนิท BOO
207 27538 คุณ ภรณ์ทิพย์ ชวพันธุ์ จิ๊กกู้
208 27545 คุณ ธันว์ อนุศรี ธันว์
209 27559 คุณ พิรานันท์ วัฒนชัย แอน
210 27563 คุณ จรรยพร มณีรัตน์ pingpong
211 27570 คุณ ปรียานุช ตั้งมั่นสถาพร ฝ้าย
212 27573 คุณ สืบชาติ กันธิยะ เอ็ม
213 27574 คุณ กิตติภาส ตียาพันธ์ เอก
214 27581 คุณ ญาณิกา ยาวิคำ
215 27582 คุณ ณัฐชนันท์ ลุมพิกานนท์ Nat
216 27583 คุณ สุธีรัตน์ ศุภกุลวัฒนา
217 27587 คุณ ติลา เลาหวิรภาพ
218 27605 คุณ รตพร ชะเอม หยก
219 27608 คุณ สุวิมล กันทะมาลา น้ำฝน
220 27615 คุณ คณิน ตะริโย
221 27616 คุณ สุภชีพ อ่ำเทศ Arm
222 27617 คุณ ภูริภัทร์ รุ่งรุจิรัตน์
223 27620 คุณ ฐิติวรรณ รอดประเสริฐ ลูกตาล
224 27622 คุณ นราวิชญ์ สืบวงศ์ มัด
225 27623 คุณ กิตรวี จิรรัตน์สถิต เอม
226 27632 คุณ ชาลินี ลงกานี ชาลี
227 27641 คุณ รัฐพล เชื้อสะอาด บอส
228 28330 คุณ ธนกร ฉัตรทิพากร โปลก้า
229 28335 คุณ ชโนดม เพียรกุศล ซัน
230 28337 คุณ ปฐมพงศ์ เจริญทรัพย์ เอิง
231 28410 คุณ ธีรพร ฤทธิเนตร เอ็ม
232 28427 คุณ โอฬาร โสภณสิริรักษ์ เป้
233 28429 คุณ เบญญาภา วาระเลิศ รุ้ง
234 29159 คุณ ภัทรพล ไทรเกิดศรี champ
235 29177 คุณ ธนพร ทานตะวัน มิ้น
236 29182 คุณ นิษฐาวัฒน์ ไชยวงศ์ หยุ่น
237 29188 คุณ ธนภัทร เทพารักษ์ โดนัท
238 29190 คุณ ชลธร ตั้งตระกูลเจริญ หมูตุ๋น
239 30047 คุณ ณิชารีย์ อ่ำเทศ ฟ้า
240 30049 คุณ ชนสรณ์ หาญเจริญกิจ Yok
241 30074 คุณ วรเทพ ศรีประทักษ์ team
242 30205 คุณ นิมิตร โอสถาพันธุ์ โอ
243 30850 คุณ พีรดนย์ คำภิระแปง พีร์
244 30887 คุณ พิชากานต์ กู้เมือง แจม
245 31608 คุณ เพ็ญลักษณ์ ศรีบุญเรือง หลิน
246 31648 คุณ ภัทรมน สุขประเสริฐ ตวง
247 31652 คุณ ศิโรฒ คุณธนะวัฒน์ Lord
248 31669 คุณ สุรัสวดี เรืองสุริยะ ปิงปอง
249 32296 คุณ เต็มสิน วัฒนพานิช Tem
250 32371 คุณ นักปราชญ์ กันตีวงศ์ pai
251 32705 คุณ ธนพล แสงอาสภวิริยะ
252 32707 คุณ ธัญวรัตม์ ทนทะนาน Nice
253 32708 คุณ ณัฐนันท์ ปัญญากาศ Krod
254 32709 คุณ กีรฉัตร ตันตราพล ก็
255 32710 คุณ รชานนท์ กาญจนศักดิ์ชัย เหว่ย
256 32711 คุณ เทดดี้ อีริคสัน Teddy
257 32712 คุณ ณัชชารีย์ ทิศาสมบูรณ์สิน ลูกหว้า
258 32713 คุณ ภัทร์ศยา ช่างคำ นกยูง Nok yoong
259 32714 คุณ ปรัศนียาภรณ์ ยมเกิด ไหมแพร
260 32715 คุณ สิริวิมล ยังผ่อง ลูกแบด
261 32717 คุณ ณัฏฐนิช ภู่ปะวะโรทัย nut
262 32721 คุณ ชนกชนม์ อินตา พลอย
263 32722 คุณ กตัญญุตา นกแก้ว ป่าน
264 32723 คุณ เพชรรัตน์ คุณคง กิ๊ฟท์
265 32724 คุณ ชยาธร จันทร์สกาว จั่นเจา
266 32725 คุณ ประภาสิณี ศรีสุคนธมิตร ซิง(Sing)
267 32727 คุณ ปวรา วินัยโกศล จูน
268 32729 คุณ เขม บุญคมรัตน์ ไข่ตุ๋น
269 32731 คุณ ณิชากร อัครชิโนเรศ ปอนด์
270 32732 คุณ อติวิชญ์ ข่ายสุวรรณ Beam
271 32733 คุณ สรรเสริญ ศรีมินิพันธ์ Praise
272 32734 คุณ ศรันยา พัฒนสุทธกิจ เ ม ษ์
273 32736 คุณ กรกฎ คำสิงห์ ญี่ปุ่น
274 32737 คุณ วิชินันท์ สิงห์น้อย อะตอม
275 32740 คุณ อรรถนนท์ บุญเรือง Bas
276 32742 คุณ ศิริมา สวัสดี mon
277 32743 คุณ กนกวรรณ จันทร์เอี่ยม ปุ้ย
278 32744 คุณ ภาษิตา ไชยวงศ์ มด
279 32747 คุณ ลลิภัทร ลีลาภัทร์ โบว์
280 32750 คุณ ปานแสน บุญยงค์
281 32752 คุณ ภัทรานิษฐ์ ทองคำ ฝ้าย
282 32754 คุณ บุษบา โชคนิรันดร์กุล สา
283 32767 คุณ วทันยา วงษ์สุวรรณ ออม
284 32770 คุณ มณฑล ไชยสถิตวานิช เฟริสท์
285 32847 คุณ อลิสา เมืองมูล ไหม
286 32989 คุณ สุพิชญนันทน์ ศรีแก้วขัน Pure
287 32990 คุณ นรุตม์ชัย สินธุวาทิน
288 32992 คุณ สุปรียา ตันติพัฒน์ ยา
289 32995 คุณ ฐิตินันท์ อุฏฐานชีวิน peung
290 33008 คุณ พันธ์ศักดิ์ ศรานุชิต Tony
291 33010 คุณ วรัญญา สิตานุรักษ์ โบ
292 33081 คุณ ชลลัดดา วิริยะชินการ Nui
293 33752 คุณ วริศรา อุ้ยตา น้ำตาล
294 33765 คุณ จิรัชยา วิวัฒน์ธนสาร มิ้นท์
295 33776 คุณ สุกฤตา อินทร์บัว ติน ติน
296 33779 คุณ กวิสรา ทองเพชร ปอย
297 33798 คุณ รุจน์ รุจิพรรณ กอล์ฟ
298 33823 คุณ เอมวิภา ฐาปนากรวุฒิ เอมมี่
299 33832 คุณ สุภิญญา โสโน เนย
300 33866 คุณ ทิพพิชา ศรีทิพย์ ชิลลี่
301 34519 คุณ ไอยรีน สุขจ้อย นุ่น
302 34520 คุณ อรฎา เลี่ยมประวัติ แพร์
303 34522 คุณ รัดเกล้า วงศ์ชัยสุริยะ น้ำมิ้นท์
304 34524 คุณ ธันย์ชนก ชนะชมภู ปราง
305 34525 คุณ ภัทรฤทธิ์ มาบุญศักดิ์สิทธิ์ ยู้
306 34526 คุณ อุษณา อภิเนาวนิเวศน์ อีฟ
307 34528 คุณ พรนภัส เปรมปัญญา เชอรี่
308 34529 คุณ สุภาสีริ์ ชินสุขใจประเสริฐ สีดา
309 34532 คุณ นุชปวีณ์ ฉ่อนเจริญ เต้
310 34533 คุณ นันท์นภัส มานะวุฑฒ์ เณย์
311 34534 คุณ ชลลดา ภัทรวีรพงศ์ หมิง
312 34537 คุณ ฝนทิพย์ มหายศ ฝนทิพย์
313 34538 คุณ สายนที สตพันธุ เปียโน
314 34539 คุณ ปรารถนา แซ่โง้ว เพื่อน
315 34541 คุณ ณัฐนันท์ จันทรมานนท์ มาร์ท
316 34542 คุณ สุทธิดา ตันติพันธุ์พิพัฒน์ พิ้งค์
317 34543 คุณ อุรชา เสวนามิตร แก้วก๊อ
318 34544 คุณ กมลวรรณ อุรัจนานนท์ แต๋ม
319 34545 คุณ ชไมพร มณีพงษ์ มิ้นท์
320 34547 คุณ สโรชา เชาว์ เบลล์
321 34548 คุณ พสชนัน ผลอินทร์ แฮม
322 34551 คุณ อรณิชา ญาณิสราพันธ์ หนิง
323 34553 คุณ ขวัญชนก คูณรังษีสมบูรณ์ นก
324 34557 คุณ อุบลรัตน์ ศรีเกษ ออม
325 34558 คุณ สมิทธ์ ชุติมา อาร์ท
326 34559 คุณ ณหทัย ใจเย็น จ๋า
327 34561 คุณ เมธาวี เอี้ยงกุญชร มิ้ม
328 34562 คุณ นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา แบงค์
329 34563 คุณ วรกันต์ สุวัตถี ต้นโอ๊ค
330 34564 คุณ หทัยชนก บุญอุดม ปุยฝ้าย
331 34565 คุณ ธีระพงค์ สีสมุทร์ ต่อ
332 34566 คุณ ศุภกิตต์ ปาลีกุย เจมส์
333 34567 คุณ ธนาภา อุครานันท์ ภา
334 34568 คุณ ลักษณานันทน์ พูลเพียร กุ๊กกิ๊ก
335 34569 คุณ ฝนทิพย์ เลาหะวิสุทธิ์
336 34570 คุณ จิรวิชญ์ ยาดี นิวส์
337 34571 คุณ ณิชา โอภาสถิรกุล มุก
338 34572 คุณ สิรินดา แสนสมบัติ ปอ
339 34573 คุณ ธนสาร อำพนนวรัตน์ มิ้ม
340 34574 คุณ พีระพงศ์ อัศวนพคุณ พีช
341 35797 คุณ ธนากร คันธา กร
342 35812 คุณ คัทลียา ต๊ะศิริ มิ้นท์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ