ชื่อรุ่น ฉันท์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 344 คน
# 2552M6 ประธานรุ่น : คุณภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ โสภิตา ยศวงศ์รัศมี
2 0 คุณ ณพณัฐ กีฬาแปง
3 0 คุณ วณิช หอมมณี
4 0 คุณ ชนาภา หน่อเรือง
5 26079 คุณ เจน เมฆขยาย Jen
6 26092 คุณ กิจสุพพัต ณ ลำปาง Brass
7 26725 คุณ อธิษฐ์ จารุกิจพิพัฒน์ อ้ำ
8 26832 คุณ ธีร์จุฑา ชมพาน ลูกตาล
9 26842 คุณ ธนากร ตั้งสมบูรณ์กิตติ Man
10 26843 คุณ บุณยดา รัตนพิไชย ยี่หวา
11 26844 คุณ กิตติพงศ์ กติกา P
12 26846 คุณ อานันท์ โจลานันท์ อาร์
13 26850 คุณ คเณศร์ ใจจันทึก จูเนียร์
14 26852 คุณ รักตาภา สุริยวงศ์ ยิ้ม
15 26853 คุณ มณพล เภาวัฒนาสุข bond
16 26854 คุณ สิโรดม คุณยศยิ่ง โอ๊ด
17 26857 คุณ กฤติยา วัฒนกีบุตร เบสท์
18 26858 คุณ ปานปิง ณ เชียงใหม่ ปิง
19 26859 คุณ ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ เก้า
20 26860 คุณ พิริยา พรหมสุวรรณ แป้ง
21 26862 คุณ กนกพร วิมลสันติรังษี เหมยลี่
22 26864 คุณ ณัฐดนัย ขันธปราบ nut
23 26865 คุณ กิตติธัช หรรษา Job
24 26866 คุณ ภาส ถาวรนันท์ พริกไทย
25 26869 คุณ รวมพร สัตโยภาส ตาล
26 26872 คุณ วรรณพร ชุ่มดวง Aomamp
27 26873 คุณ ธันยพร วิริยา นุกนิก
28 26875 คุณ วิรณัฐ สืบปาละ เจมส์
29 26876 คุณ ทินัดดา ส่องแสง อิง
30 26878 คุณ คมชาญ พุทธคำ ป่าน
31 26882 คุณ วีธรา บุญธรรม Dew
32 26883 คุณ ธีรนัย อาษากิจ แชมป์
33 26884 คุณ ธัญชนก ศศิธร Pat
34 26885 คุณ อนุรักษ์ คำประพันธ์ หนึ่ง
35 26888 คุณ ธัญญ์นรี โกสินณัฐกิตติ์ Mim
36 26890 คุณ ปุณยวีร์ วงศ์สุนทร ขิม
37 26892 คุณ ชานนท์ พุทธานนท์ บัส
38 26895 คุณ ภูมิรพี ลำจวน บิ๊ก
39 26905 คุณ อาทิตยา นิมาแสง ammie
40 26906 คุณ โสภิตา ยศวงศ์รัศมี โอชิง
41 26909 คุณ ธนภัทร์ ตระการกมล Keep
42 26911 คุณ ภัทรกร ตันตราธนานุวัฒน์ เวย์
43 26913 คุณ ศิวภรณ์ เทพวรรณ Ning
44 26915 คุณ พีรดนย์ เขียวสวัสดิ์ พีท
45 26916 คุณ ภัทรดนัย ภักดี ปรินส์
46 26919 คุณ รตาพร จงเผ่าพันธ์ มัดหมี่
47 26924 คุณ นรธีร์ ศรีอำพร pai
48 26925 คุณ วัชริศ คุณาศักดากุล pong
49 26927 คุณ นภสร วงศ์ต๊ะ ลูกไม้
50 26928 คุณ พีรวัฒน์ ดวงทิพย์
51 26929 คุณ ภวิกา กล้าหาญ ป๊อป
52 26932 คุณ ชญานิน อนันตเศรษฐ์ Tong
53 26934 คุณ ดนย์ คุณานุสรณ์ ดนย์
54 26938 คุณ กวิสรา กระแสเวส แจม
55 26943 คุณ สุกฤต ประเวทย์จิตต์ เบนซ์
56 26944 คุณ เวสารัช เจริญวรรณ way
57 26945 คุณ อัชฌา คันธา เบนซ์
58 26947 คุณ นภิสา เลิศสุวรรณ์ ยีนส์
59 26952 คุณ พันแสง จ่างตระกูล
60 26953 คุณ กรกนก ใส่ด้วง ปุ้ย
61 26958 คุณ ปติมา เอี่ยมแตง ขวัญ (Kwan)
62 26959 คุณ พจนาถ วิทยสิงห์ ออย
63 26960 คุณ ธนาพิพัฒน์ ประชุมของ อู๋
64 26963 คุณ ชลกร แซ่ตั้ง บาส
65 26966 คุณ ธนพงษ์ จินะเป็งกาศ บูม
66 26973 คุณ ธนาธิษณ์ จิรพันธวงศ์ ต้อง
67 26981 คุณ เฉลิมพงษ์ เพ็ชรภู่ เบนซ์
68 26983 คุณ ธัญชนก ยุวศิลป์ Pond
69 26984 คุณ ภัสสิชา ทองตีฆา นิก
70 26985 คุณ โอฬาริก เปาริกสิริ แต๋ง
71 26986 คุณ ศิรประภา วงค์ชัย เดียร์
72 26989 คุณ นงลักษณ์ อินทะจักร์ เดียร์
73 26994 คุณ ศิวรักษ์ อินทร์ไชย โอม
74 26997 คุณ เจนจิรา จริยสกุลธรรม เจน
75 26998 คุณ กมลวรรณ จันทร์พะเนาว์ แตงกวา
76 26999 คุณ ณัฏฐณิชา ศรีอนันต์ สาลี่
77 27002 คุณ หทัยชนก รินฤาษี อิ๊บ
78 27010 คุณ อาภรณ์ จารุอัคระ แพน
79 27014 คุณ ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม เน็ท
80 27017 คุณ กชามาศ ไชยขาว กู้
81 27019 คุณ กรนันท์ ติกอภิชาติ bee
82 27020 คุณ ภาวลี ไชยประคอง Aom
83 27021 คุณ ภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล เติร์ด
84 27022 คุณ สุภาดา ทรงสุภา หญิง
85 27024 คุณ ณัฐชรี สงวนราชทรัพย์ mild
86 27026 คุณ สันติสุข รัตนชมสกุล
87 27030 คุณ พิจิตรา พินิตตานนท์ ใหม่
88 27032 คุณ นรมน สมภักดี มีน
89 27033 คุณ ชนก์หทัย บุณยสาระนัย
90 27038 คุณ ชุติมา ตรีอารยะพงศ์ หมัยย์
91 27040 คุณ ชนามาศ อินต๊ะปัน ส้ม
92 27042 คุณ เพชรศิรินทร์ ตุ่นคำ น้อยหน่า
93 27048 คุณ ธันยธร ฟองสถิตย์กุล Ploy
94 27052 คุณ นพมาศ เจริญชัยพูนผล
95 27055 คุณ ศุภพร ก้อนแก้ว กลอย
96 27057 คุณ ชนิกา ลาวณานนท์ Noon
97 27058 คุณ ปริสรา ชัยสุภาพสิริกุล อาย
98 27061 คุณ นมิตา หวังซื่อกุล โซดา
99 27063 คุณ นลินี ไชยวงศ์ ทิพย์
100 27068 คุณ อรรวี ลดาลลิตสกุล orn
101 27070 คุณ วณิช หอมมณี Niap
102 27073 คุณ วรัชญ์ อภิวรรธกกุล
103 27083 คุณ รัชตะ ยงรัฐตระกูล โด
104 27084 คุณ ยศกร ไชยพรหม ชาย
105 27085 คุณ ธนพันธุ์ อุปละกูล ปอ
106 27088 คุณ กฤษณา ราชกันทร หยก
107 27093 คุณ กนิษฐา ปัญธิญา ฟาง
108 27096 คุณ ภิญญ์ เตชะเสน ภิญ
109 27097 คุณ ศรณ์ สิทธิตัน สอง
110 27098 คุณ ฐิติมนต์ พงศภัควรวัฒน์ ชมพู่
111 27100 คุณ จิตรณรงค์ กาฬมณี ต้น
112 27101 คุณ ชลวัฒน์ ชัยชาญ แซนด์
113 27105 คุณ ชัยธวัช เทพมงคล
114 27111 คุณ พิสุทธิ อุ่นใจแรม ตุ่ย
115 27112 คุณ วรท ไชยคุณา ปอง
116 27114 คุณ ณัฐวุฒิ ศิริจันทนันท์ Nut
117 27117 คุณ จิดาภา เมฆขยาย จี๋
118 27118 คุณ ทิวาพร ศิริ แอม
119 27119 คุณ ชุติมน วัฒนาพันธุ์ โอปอ
120 27122 คุณ วรภัทร อานนทวิลาศ Georgy
121 27123 คุณ ภานุทัศน์ นัดสาสาร
122 27129 คุณ ปพิชญ์นุตร พันธุ์แพ Ploy
123 27131 คุณ สุรพงษ์ บุญยืน จ๊อบ
124 27133 คุณ วราชันย์ ไชยกันทะ nat
125 27135 คุณ กชกร มูลทรัพย์ เอิงเอย
126 27144 คุณ กมลภพ ไชยรุ่งเรือง โด่ง
127 27149 คุณ กมลพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ KOB
128 27152 คุณ กิตติยา พูลอุดม wawa
129 27153 คุณ อัครพงศ์ หาจัตุรัส
130 27154 คุณ ยุทธนา จันทร์ตา ball
131 27155 คุณ ธรธนัสม์ ภิระตา film
132 27156 คุณ ชนิกานต์ เรือนมูล Yam
133 27157 คุณ ธนพล คุณยศยิ่ง แบงค์
134 27158 คุณ ฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า พรอม
135 27159 คุณ ภวินท์ กิติกูล เอิร์ธ
136 27160 คุณ กฤตญา ไชยวงศ์แก้ว แตน
137 27162 คุณ พสุภวัฐ ทักษิณสุข ก้าน
138 27191 คุณ นรภัทร ใจเย็น Pop
139 27195 คุณ ทวีทรัพย์ ชัยแก้ว Nut
140 27196 คุณ ชิษณุพงศ์ ลอยมี Tan
141 27197 คุณ กิตติวัฒน์ มงคลธีระวัฒน์ จัมโบ้
142 27200 คุณ แทน ลิขิตเสถียร Tan
143 27202 คุณ พัฒน์รพี ลีรสวัสดิอำพน อาร์ม
144 27204 คุณ สวราชย์ ขจรประศาสน์ holl
145 27207 คุณ ปวเรศ บัวคลี่ใบ Ket
146 27213 คุณ กล้า ฤกษ์เกรียงไกร กล้า
147 27217 คุณ สยมพร ชมชื่น
148 27219 คุณ กิตติ มูลละ นก
149 27226 คุณ ภาสกร ฤทธิธรรม นุกกี้
150 27227 คุณ ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ หนิง
151 27230 คุณ ปกรณ์ ขันปัญญา ตี้
152 27232 คุณ ปิยะณัฏฐ์ มีเพ็ชรทาน นัท
153 27234 คุณ พชร คำมูล Champ
154 27236 คุณ จิรพงษ์ ไพศาลศุภกิจ ไก่
155 27239 คุณ พิสิฐพงศ์ ยาวิชัย champ
156 27241 คุณ นนทกร นาคทิพวรรณ
157 27245 คุณ ทัพไทย สำราญ
158 27246 คุณ กิตติธัช สุริยะป้อ ปอ
159 27251 คุณ พชร ตันทโอภาส หยก
160 27253 คุณ ภูพิงค์ สุจริตกุล ปุย
161 27255 คุณ วจนะ ภู่ชัย ฟิลลิป
162 27258 คุณ มัทธิว ท้าวคำลือ Matt
163 27260 คุณ ธนารัฐ จำอ้าย Mark
164 27263 คุณ เกียรติศักดิ์ มูลแก้ว F
165 27264 คุณ วิพิธคุณ กันทรวิชัยวัฒน์ ซี
166 27275 คุณ ฉัตรเฉลิม ขันธสีมา เข้ม
167 27284 คุณ วราภรณ์ อมรเสถียรพงศ์ บี
168 27286 คุณ กชกร พันธวงค์ กุ๊กกิ๊ก
169 27288 คุณ ปพิชญา อินต๊ะวัฒนะ ปุ๊งปิ๊ง
170 27289 คุณ จินดารัตน์ วณิชย์อนันตกุล แนน
171 27290 คุณ ชนรดี โรจน์วีระพันธ์ may
172 27292 คุณ สุพิชญา เลิศวนวัฒนา ไข่มุก
173 27293 คุณ พรปวีณ์ ฤกษ์ดี Chom-p'oo
174 27298 คุณ จุฑาทิพย์ คำใจเที่ยง นุ่น
175 27303 คุณ สุทธิดา พุทธิมูล นุ่น
176 27307 คุณ สุรีย์พันธ์ มณีวรรณ์ ปูม
177 27308 คุณ อรดา ไชยอุด tang
178 27310 คุณ ฐานิตร์ จำปาเรือง June จูน
179 27314 คุณ ฐิติพร ฐานียณัฏฐ์ แก๊ป
180 27316 คุณ เบญญาภา สว่างแจ้ง จั๊ง
181 27320 คุณ มนัสนันท์ ธมิกานนท์ ออม
182 27321 คุณ สุพิชชา ธงห้อย ชล
183 27325 คุณ ธนากานต์ สอนอินทร์ บี
184 27330 คุณ โศจิวัจน์ ใจสัตย์ แอ๊ปเปิ้ล
185 27333 คุณ ภัทราวดี พลวัฒน์ นิว
186 27334 คุณ เพียงธาร นาถทัย เนย
187 27340 คุณ กนกรดา มาโนชญ์นิรันดร์ ทราย
188 27341 คุณ ชนกนาถ ทองอ่อน ying (หญิง)
189 27342 คุณ เกศวรินทร์ พลหาญ ฟาง
190 27345 คุณ ณัฐธิดา เวชชลานนท์ ยิม
191 27347 คุณ อภิรดี แสนลี่ Mhei เหมย
192 27354 คุณ ณัฐจรีวรรณ อุตนนท์ ของขวัญ
193 27355 คุณ กวิตา บุญยง เฟรช
194 27358 คุณ วรางคณา จอกดี Nat
195 27359 คุณ สุปรียา ทาเกิด ฝัน
196 27362 คุณ กมลวรรณ สมพินิจ ปุ้ย
197 27363 คุณ ฉัตรทิพย์ เพ็ชรชลาลัย บุ๊ค
198 27365 คุณ ชลธิชา เตชะวิเชียร พลอย
199 27367 คุณ วปุน ทัปนวัชร์
200 27370 คุณ เปมิกา รัตนวารีกุล Toon
201 27374 คุณ สุรินธร เมธีธารพงศ์วาณิช แอม
202 27375 คุณ รุ่งทิวา จอมงาม อ้อม
203 27376 คุณ ประภัสสรา บุตรแก้ว ฝ้าย
204 27378 คุณ อำนวยพร แซ่หู อาเฟิร์น
205 27379 คุณ ศิริกุล ฟู่เจริญ ทราย
206 27522 คุณ วงศ์สวัสดิ์ กิจบัญชา Non
207 27525 คุณ พศวัต สุริยวงค์ เบนซ์
208 27537 คุณ ธัญญารัตน์ ศรีสนิท BOO
209 27538 คุณ ภรณ์ทิพย์ ชวพันธุ์ จิ๊กกู้
210 27545 คุณ ธันว์ อนุศรี ธันว์
211 27559 คุณ พิรานันท์ วัฒนชัย แอน
212 27563 คุณ จรรยพร มณีรัตน์ pingpong
213 27570 คุณ ปรียานุช ตั้งมั่นสถาพร ฝ้าย
214 27573 คุณ สืบชาติ กันธิยะ เอ็ม
215 27574 คุณ กิตติภาส ตียาพันธ์ เอก
216 27581 คุณ ญาณิกา ยาวิคำ
217 27582 คุณ ณัฐชนันท์ ลุมพิกานนท์ Nat
218 27583 คุณ สุธีรัตน์ ศุภกุลวัฒนา
219 27587 คุณ ติลา เลาหวิรภาพ
220 27605 คุณ รตพร ชะเอม หยก
221 27608 คุณ สุวิมล กันทะมาลา น้ำฝน
222 27615 คุณ คณิน ตะริโย
223 27616 คุณ สุภชีพ อ่ำเทศ Arm
224 27617 คุณ ภูริภัทร์ รุ่งรุจิรัตน์
225 27620 คุณ ฐิติวรรณ รอดประเสริฐ ลูกตาล
226 27622 คุณ นราวิชญ์ สืบวงศ์ มัด
227 27623 คุณ กิตรวี จิรรัตน์สถิต เอม
228 27632 คุณ ชาลินี ลงกานี ชาลี
229 27641 คุณ รัฐพล เชื้อสะอาด บอส
230 28330 คุณ ธนกร ฉัตรทิพากร โปลก้า
231 28335 คุณ ชโนดม เพียรกุศล ซัน
232 28337 คุณ ปฐมพงศ์ เจริญทรัพย์ เอิง
233 28410 คุณ ธีรพร ฤทธิเนตร เอ็ม
234 28427 คุณ โอฬาร โสภณสิริรักษ์ เป้
235 28429 คุณ เบญญาภา วาระเลิศ รุ้ง
236 29159 คุณ ภัทรพล ไทรเกิดศรี champ
237 29177 คุณ ธนพร ทานตะวัน มิ้น
238 29182 คุณ นิษฐาวัฒน์ ไชยวงศ์ หยุ่น
239 29188 คุณ ธนภัทร เทพารักษ์ โดนัท
240 29190 คุณ ชลธร ตั้งตระกูลเจริญ หมูตุ๋น
241 30047 คุณ ณิชารีย์ อ่ำเทศ ฟ้า
242 30049 คุณ ชนสรณ์ หาญเจริญกิจ Yok
243 30074 คุณ วรเทพ ศรีประทักษ์ team
244 30205 คุณ นิมิตร โอสถาพันธุ์ โอ
245 30850 คุณ พีรดนย์ คำภิระแปง พีร์
246 30887 คุณ พิชากานต์ กู้เมือง แจม
247 31608 คุณ เพ็ญลักษณ์ ศรีบุญเรือง หลิน
248 31648 คุณ ภัทรมน สุขประเสริฐ ตวง
249 31652 คุณ ศิโรฒ คุณธนะวัฒน์ Lord
250 31669 คุณ สุรัสวดี เรืองสุริยะ ปิงปอง
251 32296 คุณ เต็มสิน วัฒนพานิช Tem
252 32371 คุณ นักปราชญ์ กันตีวงศ์ pai
253 32705 คุณ ธนพล แสงอาสภวิริยะ
254 32707 คุณ ธัญวรัตม์ ทนทะนาน Nice
255 32708 คุณ ณัฐนันท์ ปัญญากาศ Krod
256 32709 คุณ กีรฉัตร ตันตราพล ก็
257 32710 คุณ รชานนท์ กาญจนศักดิ์ชัย เหว่ย
258 32711 คุณ เทดดี้ อีริคสัน Teddy
259 32712 คุณ ณัชชารีย์ ทิศาสมบูรณ์สิน ลูกหว้า
260 32713 คุณ ภัทร์ศยา ช่างคำ นกยูง Nok yoong
261 32714 คุณ ปรัศนียาภรณ์ ยมเกิด ไหมแพร
262 32715 คุณ สิริวิมล ยังผ่อง ลูกแบด
263 32717 คุณ ณัฏฐนิช ภู่ปะวะโรทัย nut
264 32721 คุณ ชนกชนม์ อินตา พลอย
265 32722 คุณ กตัญญุตา นกแก้ว ป่าน
266 32723 คุณ เพชรรัตน์ คุณคง กิ๊ฟท์
267 32724 คุณ ชยาธร จันทร์สกาว จั่นเจา
268 32725 คุณ ประภาสิณี ศรีสุคนธมิตร ซิง(Sing)
269 32727 คุณ ปวรา วินัยโกศล จูน
270 32729 คุณ เขม บุญคมรัตน์ ไข่ตุ๋น
271 32731 คุณ ณิชากร อัครชิโนเรศ ปอนด์
272 32732 คุณ อติวิชญ์ ข่ายสุวรรณ Beam
273 32733 คุณ สรรเสริญ ศรีมินิพันธ์ Praise
274 32734 คุณ ศรันยา พัฒนสุทธกิจ เ ม ษ์
275 32736 คุณ กรกฎ คำสิงห์ ญี่ปุ่น
276 32737 คุณ วิชินันท์ สิงห์น้อย อะตอม
277 32740 คุณ อรรถนนท์ บุญเรือง Bas
278 32742 คุณ ศิริมา สวัสดี mon
279 32743 คุณ กนกวรรณ จันทร์เอี่ยม ปุ้ย
280 32744 คุณ ภาษิตา ไชยวงศ์ มด
281 32747 คุณ ลลิภัทร ลีลาภัทร์ โบว์
282 32750 คุณ ปานแสน บุญยงค์
283 32752 คุณ ภัทรานิษฐ์ ทองคำ ฝ้าย
284 32754 คุณ บุษบา โชคนิรันดร์กุล สา
285 32767 คุณ วทันยา วงษ์สุวรรณ ออม
286 32770 คุณ มณฑล ไชยสถิตวานิช เฟริสท์
287 32847 คุณ อลิสา เมืองมูล ไหม
288 32989 คุณ สุพิชญนันทน์ ศรีแก้วขัน Pure
289 32990 คุณ นรุตม์ชัย สินธุวาทิน
290 32992 คุณ สุปรียา ตันติพัฒน์ ยา
291 32995 คุณ ฐิตินันท์ อุฏฐานชีวิน peung
292 33008 คุณ พันธ์ศักดิ์ ศรานุชิต Tony
293 33010 คุณ วรัญญา สิตานุรักษ์ โบ
294 33081 คุณ ชลลัดดา วิริยะชินการ Nui
295 33752 คุณ วริศรา อุ้ยตา น้ำตาล
296 33765 คุณ จิรัชยา วิวัฒน์ธนสาร มิ้นท์
297 33776 คุณ สุกฤตา อินทร์บัว ติน ติน
298 33779 คุณ กวิสรา ทองเพชร ปอย
299 33798 คุณ รุจน์ รุจิพรรณ กอล์ฟ
300 33823 คุณ เอมวิภา ฐาปนากรวุฒิ เอมมี่
301 33832 คุณ สุภิญญา โสโน เนย
302 33866 คุณ ทิพพิชา ศรีทิพย์ ชิลลี่
303 34519 คุณ ไอยรีน สุขจ้อย นุ่น
304 34520 คุณ อรฎา เลี่ยมประวัติ แพร์
305 34522 คุณ รัดเกล้า วงศ์ชัยสุริยะ น้ำมิ้นท์
306 34524 คุณ ธันย์ชนก ชนะชมภู ปราง
307 34525 คุณ ภัทรฤทธิ์ มาบุญศักดิ์สิทธิ์ ยู้
308 34526 คุณ อุษณา อภิเนาวนิเวศน์ อีฟ
309 34528 คุณ พรนภัส เปรมปัญญา เชอรี่
310 34529 คุณ สุภาสีริ์ ชินสุขใจประเสริฐ สีดา
311 34532 คุณ นุชปวีณ์ ฉ่อนเจริญ เต้
312 34533 คุณ นันท์นภัส มานะวุฑฒ์ เณย์
313 34534 คุณ ชลลดา ภัทรวีรพงศ์ หมิง
314 34537 คุณ ฝนทิพย์ มหายศ ฝนทิพย์
315 34538 คุณ สายนที สตพันธุ เปียโน
316 34539 คุณ ปรารถนา แซ่โง้ว เพื่อน
317 34541 คุณ ณัฐนันท์ จันทรมานนท์ มาร์ท
318 34542 คุณ สุทธิดา ตันติพันธุ์พิพัฒน์ พิ้งค์
319 34543 คุณ อุรชา เสวนามิตร แก้วก๊อ
320 34544 คุณ กมลวรรณ อุรัจนานนท์ แต๋ม
321 34545 คุณ ชไมพร มณีพงษ์ มิ้นท์
322 34547 คุณ สโรชา เชาว์ เบลล์
323 34548 คุณ พสชนัน ผลอินทร์ แฮม
324 34551 คุณ อรณิชา ญาณิสราพันธ์ หนิง
325 34553 คุณ ขวัญชนก คูณรังษีสมบูรณ์ นก
326 34557 คุณ อุบลรัตน์ ศรีเกษ ออม
327 34558 คุณ สมิทธ์ ชุติมา อาร์ท
328 34559 คุณ ณหทัย ใจเย็น จ๋า
329 34561 คุณ เมธาวี เอี้ยงกุญชร มิ้ม
330 34562 คุณ นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา แบงค์
331 34563 คุณ วรกันต์ สุวัตถี ต้นโอ๊ค
332 34564 คุณ หทัยชนก บุญอุดม ปุยฝ้าย
333 34565 คุณ ธีระพงค์ สีสมุทร์ ต่อ
334 34566 คุณ ศุภกิตต์ ปาลีกุย เจมส์
335 34567 คุณ ธนาภา อุครานันท์ ภา
336 34568 คุณ ลักษณานันทน์ พูลเพียร กุ๊กกิ๊ก
337 34569 คุณ ฝนทิพย์ เลาหะวิสุทธิ์
338 34570 คุณ จิรวิชญ์ ยาดี นิวส์
339 34571 คุณ ณิชา โอภาสถิรกุล มุก
340 34572 คุณ สิรินดา แสนสมบัติ ปอ
341 34573 คุณ ธนสาร อำพนนวรัตน์ มิ้ม
342 34574 คุณ พีระพงศ์ อัศวนพคุณ พีช
343 35797 คุณ ธนากร คันธา กร
344 35812 คุณ คัทลียา ต๊ะศิริ มิ้นท์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ