ชื่อรุ่น PRC 66/71 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 121 คน
# 2514M5 ประธานรุ่น : คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 8175 ดร. กมล เลิศรัตน์
2 9900 คุณ กฤษณะ อาชามาศ
3 9903 คุณ กาญจนา แซ่โค้ว
4 9917 คุณ กิตติ กีรติอดิศัย
5 9910 คุณ กิติวรรณ ณ ลำปาง
6 9852 คุณ คนึงนิตย์ บุญมี
7 7006 คุณ จิตวัฒน์ มีศุข ตู่
8 9870 คุณ เจริญชัย อังศุธรรังสี
9 8897 คุณ ชัยพร เป็งกาสิทธิ์
10 9830 คุณ ชาตรี โพธิ์ทอง
11 9844 คุณ ชำนาญ กองแก้ว
12 9607 คุณ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์
13 9824 รศ.ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ(จำรูญรัตน์)
14 10023 คุณ เดชา พันธุ์พาณิชย์
15 6896 คุณ เถลิง ไชยลังการณ์ ปุย
16 6863 คุณ ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
17 9895 คุณ ทรงศักดิ์ จังติยานนท์
18 9853 คุณ ทิพวัลย์ ธัมสีโร
19 8867 คุณ นคร วัฒนกีบุตร
20 9889 รศ. นภาพร (แซ่โค้ว)โออริยกุล
21 9838 คุณ นันทพร กิตติศัพท์ น้อง
22 9935 คุณ นิทัศน์ สิทธิวงศ์
23 9939 คุณ นิพนธ์ ด่านพานิชการ
24 9833 รศ.พญ. นิรมล ต.เจริญ หน่อย
25 9529 คุณ นิวัต ด่านพานิชการ
26 8722 คุณ บริพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
27 9908 คุณ บุญยวง อภิรักษ์ภิญญโญ
28 9875 คุณ ธีรวัลย์ อินทวงศ์
29 9929 คุณ เบญจวรรณ ธำรงสัตย์
30 9865 คุณ ประเสริฐ ธิติไพศาล หน้อย
31 9913 คุณ ปราโมทย์ ญาณทักษะ
32 9920 คุณ ปรารถนา รักมนุษย์
33 9887 คุณ ผุสสดี อังกสิทธิ์
34 9909 คุณ พงษลดา สุทธินันท์ไชย
35 9863 คุณ พนิดา ษรานุรักษ์ อ้อย
36 9621 คุณ พันทิพย์ ตะพานแก้ว
37 9329 คุณ พิสิทธิ์ กิรติการกุล หว่อง
38 9902 คุณ เพ็ญพร ตั้งสินธนาภาส
39 9896 คุณ เพลงพิณ มณีรัตน์
40 8945 คุณ ภาคภูมิ จันทรศัพท์ โอ๊ง
41 6648 คุณ ภานุทัต สิทธิกุล
42 9828 คุณ ภานุดิษฐ์ ประเสริฐกุล ติ๊ก
43 9933 คุณ มารุต สิทธิพงศ์
44 9842 คุณ ระพีพัฒน์ เศรษญเสถียร
45 9890 คุณ ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
46 9843 คุณ รังสรรค์ เฉลิมสุข
47 9921 คุณ รัจจา ศรีสุเทพ
48 9846 คุณ รุ่งอรุณ มณีใส ป้อม
49 9915 คุณ เริงชัย เตรัญญวรากูล เลี้ยง
50 9851 คุณ ละลิ่ว จิตต์การุญ
51 9946 คุณ ลิลลี่ ตันตนะรัตน์
52 9578 คุณ วัชราภรณ์ โอศิริไพบูลย์
53 9893 คุณ ลีนา คูสุวรรณ
54 9930 คุณ วันเพ็ญ สกุลมุทิตา
55 7059 คุณ วารินทร์ บุญยืน
56 9905 ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล(คุณาพร)
57 9886 คุณ วิโรจน์ เผ่าวัฒนา
58 6931 คุณ วุฒิพงศ์ โสมนัส น้อง
59 9850 คุณ ศิริพร ไทยจินดา
60 9856 คุณ ศิริลักษณ์ สักกะวงศ์
61 9934 คุณ ศุภสิทธิ์ สุเมธพันธุ์ กู้
62 8873 คุณ สกล ไข่คำ
63 9901 คุณ สกันเดอร์ราน ข่านเคน
64 9892 คุณ สมหวัง จินตการราศรี
65 9867 นพ. สมอาจ วงศ์สวัสดิ์
66 9881 คุณ สังวร ธนะชัยขันธ์
67 7934 คุณ สัจจา วรพันธ์
68 9876 คุณ สารภี กาญภิญโญ
69 8935 คุณ สิทธระ สุนทีพัธ์
70 9914 คุณ สิรินทร์ แท้ตระกูล
71 9891 คุณ กนกพร(สุชาดา) สุคำวัง
72 9904 คุณ สุดารัตน์ บริพันธกุล ปี้
73 6855 คุณ สุทธิศักดิ์ วิลาสเดชานนท์ เจ๊กหน้อย
74 8886 นพ. สุทัศน์ ศรีวิไล
75 9840 คุณ สุพรรณี วัฒนะเมธานนท์
76 9861 คุณ สุภัทรา สุพันธรา
77 7751 คุณ สุมินทร์ ลีลานิตย์กุล
78 9872 คุณ สุเวช ทาแกง
79 9860 คุณ เสน่ห์ กล้าณรงค์ โจ้
80 9831 ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
81 6900 คุณ อมรรัตน์ ตันบุญเรือง
82 9885 พญ. อวยพร นิมาชัยกุล
83 9894 คุณ อัญชลี ฑูรานุภาพ
84 9912 คุณ อำไพ วูพิพัฒน์สัตยา
85 9857 คุณ อำภาพร นามวงศ์พรหม
86 9847 คุณ อิทธิพล ไสยวงศ์
87 9919 คุณ จารุณี ด้วงผึ้ง
88 9878 คุณ ดำรง สงแก้ว
89 9925 คุณ ทิวาวิมล ไพรินทร์
90 9924 คุณ นาฏยา ตนานนท์
91 6887 คุณ พงศ์ประยูร ราชอาภัย
92 9922 คุณ พนมวรรณ อยู่ดี
93 0 คุณ พลอยศรี โปราณานนท์
94 9836 คุณ ศิริวรรณ สุริยะมโน
95 0 คุณ สุนันทา นิลวรรณ
96 9926 คุณ สุภาพร รัตนสัก
97 9871 คุณ สุภาภรณ์ พรหมวิริยกุล แหว๋ว
98 9888 คุณ อังสนา พูลพิพัฒน์ หน่ิอย
99 9916 คุณ กรรณีรัตน์ สุขถาวร อ้อย
100 9879 คุณ กิตติเดช จิยะพงศ์
101 9829 คุณ จิรวุฒิ คฤหานนท์ ถ่อย
102 9938 คุณ ดาลัด ธนัญชัย
103 9642 คุณ เต็งไตรรัตน์ แซ่ย่าง
104 9945 คุณ ทัยวรณ จิตตวัฒนา
105 9937 คุณ ทัศรินทร์ ลินพิศาล
106 6754 คุณ เทวินทร์ รุ่งเรืองวงศ์ ป้อม
107 6857 ดร. บรรจง ชมภูวงศ์ ป๋อง
108 6618 คุณ บัณฑิต ประสิทธิ์บุรีรักษ์
109 9333 คุณ ปรีชา ผ่องเจริญกุล
110 9835 คุณ พจนีย์ โชคไพบูลย์
111 9927 คุณ พัชรินทร์ จัตุรัตน์
112 9834 คุณ ภาวนา วัฒนาพร
113 9873 คุณ มาลินี ตันติวุฒิ
114 9839 คุณ วรนารถ พลสันติกุล
115 9324 คุณ สมนึก จาริเพ็ญ
116 6923 คุณ สิงหะ นิกรพันธุ์
117 9862 คุณ สิริเลิศ ชัยนิลพันธุ์
118 0 คุณ สุภาภรณ์ วิลาส
119 6899 คุณ เสริมศักดิ์ โควานนท์ แป๊ะ
120 9826 คุณ แสงสุรีย์ เบญจวรรณ ยุ้ย
121 0 รศ. ชุติมา สุภาพ (เวทการ) อ้อย, ชุ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ