ชื่อรุ่น เธียร ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 286 คน
# 2531M3 ประธานรุ่น : คุณวัชระ แก้วจีน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 14173 คุณ สุกิจ สิงหะลา
2 14009 คุณ ธนิสร ธิศปภาดา
3 15202 นาย เศรษฐศิริ นวลสนิท โอ๋
4 0 คุณ ปริญญา มังคลราช
5 0 คุณ เศรษฐวรรณ แสนมงคล
6 14018 คุณ นรินทร์ อมฤตสิทธิใจ
7 14110 คุณ พัฒนพงษ์ มะโนคนึง
8 0 คุณ วิทนันท์ ธัญชัย
9 14116 คุณ วรวุธ เพิ่มกำลังพล
10 14068 คุณ สกนต์ ปรีชากุล
11 0 คุณ เทวัญ อินทราวุธ
12 0 คุณ บุญชนะ ปานประภา
13 0 คุณ ยอดพงศ์ ธิติมงคล
14 14064 คุณ ศุภสิทธิ์ จันทรจำนง
15 14038 คุณ เด่น ดวงเดือน
16 0 คุณ เอกรินทร์ ชาติสิราชท์
17 0 คุณ ภคยูร สุริยะศักดิ์
18 14180 คุณ ธวัชชัย นุ้ยวรรณ์
19 14112 คุณ กมกฤช เพียรสัจจะ
20 18637 คุณ กมกฤต เล็กสกุล
21 19497 คุณ กริช ศรีนุ
22 14139 คุณ กฤษฎา มูลเทพ
23 14135 คุณ กฤษณ์ กล้าตลุมบอน
24 14225 คุณ กฤษณ์ ผาทอง
25 14220 คุณ กฤษณ์ วิริยะจารุ
26 14080 คุณ กฤษณะ ใจเที่ยง
27 18424 คุณ กฤษณะ อิ่มวิทยา
28 18426 คุณ กฤษดา จันทร์พานิช
29 13122 คุณ กฤษฎา ยานะถนอม
30 14166 คุณ กฤษดา แสนคำ
31 19403 คุณ ก้องกฤษฏ์ ไชยเศรษฐ
32 14088 คุณ กอบกิจ เกตุบุญเรือง
33 14208 คุณ กิตติ ปัญญาเรือง
34 17411 คุณ กิตติพล แสงอำนวยพร
35 14097 คุณ กิตติพงษ์ พงค์ยะ
36 20521 คุณ กุลจักร ณ ถลาง
37 14001 คุณ เกรียงไกร เลาวพงศ์
38 14060 คุณ เกรียงไกร วัฒนพูล
39 13859 คุณ เกรียงศักดิ์ วิชัย
40 14030 คุณ เกียรติศักดิ์ ทรัพย์เมฆ
41 14087 คุณ โกศล สุขประเสิรฐ หน่อง
42 20332 คุณ ไกรสร ตู้จินดา
43 14190 คุณ ควันเทียน ณ เชียงใหม่
44 14105 คุณ จตุรงค์ พฤกษ์เสถียร
45 14428 คุณ จักรพงษ์ มณีชัย
46 14138 คุณ จิตตพงศ์ จิตต์ปัญญา
47 14120 คุณ จิรายุทธ กรรณาลงกรณ์
48 18631 คุณ จีรศักดิ์ แก้วมณี มี่ หรือ กบ
49 14205 คุณ เจนรักษ์ ใจแก้ว
50 14204 คุณ เจนวิทย์ บุญจีน
51 14169 คุณ เจษฎา แสนขันแก้ว
52 14170 คุณ ฉัตรชัย ผ่องศรีสุข
53 14168 คุณ ฉัตรชัย รัตนมงคล
54 14129 คุณ ชวเวท รัตนพานี
55 14153 คุณ ชัชชัย เพชรอักษร
56 14073 คุณ ชัชวาล กลิ่นดาว
57 14019 คุณ ชันย์ บุณยเนตร
58 14082 คุณ ชัยพร ธีคะชน
59 13854 คุณ ชัยวัฒน์ นามปวน
60 18641 คุณ ชาญชัย อันธิวงค์
61 14151 คุณ ชาตรี สิทธิเขียว
62 14201 คุณ ชิตพันธุ์ มะโนแสน
63 14193 คุณ ชูเกียรติ ชัยบุญศรี
64 15720 คุณ ชูรัฐ ดำรงมณี
65 15157 คุณ ฐิคิกร จันทราภานนท์
66 14408 คุณ ฐิติพงษ์ ปลื้มสติ
67 14319 คุณ ณรงค์ชัย เผื่อนเผ่างาม
68 14217 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณประเทศ
69 14046 คุณ ณวรา ลีตะพันธุ์
70 14006 คุณ ณัฐพล สุวรรณประเทศ
71 14044 คุณ ณัฐวุฒ ตากันทา
72 15193 คุณ ดำรงค์ศักดิ์ จารสิงห์ Kangs
73 15021 คุณ ต่อพงศ์ ชุมวรฐายี
74 14096 คุณ ตุลา ปัญญาคง
75 16599 คุณ ทรงษิต ตันเสนีย์
76 14133 คุณ ทวนชัย ขัติยศ
77 14118 คุณ ทวีพล ประทุมวัน
78 15184 คุณ ทวีสุข ธิเวกานนท์
79 14219 คุณ ทศพร หมูดี
80 14224 คุณ ทัตพร คุณประดิษฐ์
81 14092 คุณ ทิวากร สิทธิกล อาร์ท
82 18421 คุณ เทวัญ อินทรวุธ
83 14016 คุณ ธนพัฒน์ โกยดุลย์ พัฒน์
84 16714 คุณ ธนวรรธน์ เฉลิมวรรณ์
85 14330 คุณ ธนะพันธุ์ ลำจวน
86 14175 คุณ ธนัต ปันทะ
87 14860 คุณ ธเนศ ขันธรักษ์
88 16703 คุณ ธเนศ ทองพันธ์
89 14147 คุณ ธวัช แก้วมณี
90 14221 คุณ ธวัชชัย กิ่งหม่น
91 14076 คุณ ธวัชชัย เถาสม
92 14081 คุณ ธวัชชัย รัตรกมลรัตน์
93 14100 คุณ ธันยวัต นิ้มคุ้มภัย
94 14172 คุณ ธีรราช ปันเด็ง
95 14215 คุณ ธีระเชษฐ์ ธนันชัย โตโต้
96 14200 คุณ นกร สีตลานุชิต
97 14127 คุณ นการนต์ สิโรรส
98 14039 คุณ นที ทองศิริ
99 14156 คุณ นที ธิยะสืบ อ้อด
100 14171 คุณ นพพร ลีระพันธ์ภูมิวิเศษ
101 14101 คุณ นพรัตน์ สามัตถิยะ
102 14196 คุณ นรพล ชื่นแสงจันทร์ pop
103 14084 คุณ นฤคม องค์ไชย
104 14123 คุณ นฤพนธ์ ลอมศรี
105 14119 คุณ นฤพนธ์ สุขใหญ่
106 18436 คุณ นวพร แสงหนุ่ม
107 14002 คุณ นิติพงศ์ บุญส่ง
108 14021 คุณ นรุท ไชยวัฒนะ
109 18439 คุณ บรรณศาสตร์ สุขตระกูล
110 14137 คุณ บรรพต สุวรรณาวุธ
111 18430 คุณ บัณฑิต เศรษฐโกมุท
112 14140 คุณ บุญชนะ ปรานประภา
113 14042 คุณ บุญชัย แก้วมณีโชติ
114 18640 คุณ ปกรณ์ จีนาคำ
115 14143 คุณ ปฏิพัทธ์ ทิพย์เวียง
116 14054 คุณ ปฏิพันธ์ นันทขว้าง
117 14649 คุณ ปณต ทองกร
118 14106 คุณ ปนิก ไชยคุณา
119 14033 คุณ ประถมศิลป์ พันธุ์เขียน
120 19398 คุณ ประพจน์ จงประสิทธ์
121 14141 คุณ ประเสริฐ ยะจา
122 14003 คุณ ปรัชญา ทองสอน
123 18547 คุณ ปรัชญา เศรษฐโกมุท
124 14317 คุณ ปริญญา จันทร์ศิริ
125 14104 คุณ ปริญญา แพถนอม
126 14323 คุณ ปริญญา มังคลรังษี
127 14188 คุณ ปรีชา กันทะ
128 14089 คุณ ปิติลาภ เจริญลาภ
129 14025 คุณ เผด็จ กิจอำนวยโชค
130 18441 คุณ พงษ์ศักดิ์ ชุ่ยอาภัย
131 14161 คุณ พงษ์ศักดิ์ ผาติพันธุวงค์
132 14202 คุณ พรณรงค์ พงษ์กลาง
133 14072 คุณ พรรณเชษฐ์ แสนมงคล
134 18636 คุณ พรากร สุนทรยาตร์
135 18431 คุณ พลัม บุญสวน
136 14035 คุณ พันธ์ศักดิ์ วรรณลัย
137 19390 คุณ พิชัย ธนะสาร
138 14024 คุณ พิภพ จันทโรชัย
139 13885 คุณ พิมาน วุฒิสุวรรณ
140 20359 คุณ พีร์ ชูศรี
141 14071 คุณ พีรพงศ์ พิศาลวารี
142 14079 คุณ พีระ ยุกตะทัต
143 14189 คุณ พีระเชาฐ์ พึ่งเทศ
144 18433 คุณ พูนลาภ นันทขว้าง
145 17387 คุณ เพิ่มเกียรติ เรืองสกุล
146 14109 คุณ ไพสิฐ ศิลกุศล
147 14462 คุณ ภากร ดุสิตากร
148 14059 คุณ ภาณุ วงศ์ทา
149 13995 คุณ ภาณุพงษ์ วงษ์พันธุ์
150 14350 คุณ ภาณุพันธ์ ปัญญากาบ
151 14182 คุณ ภานุทัต วิเศษวงศ์
152 14007 คุณ ภาสพงษ์ ปรมศิริ
153 14152 คุณ มงคล วังคำหมื่น
154 14125 คุณ มนตรี ปฐมเนติกุล
155 14041 คุณ เมษา ใช่พาณิชย์ตระกูล
156 14095 คุณ ยิ่งยศ ระเป็ง
157 14069 คุณ รณภพ ศรีคำหน้อย
158 18422 คุณ รณรงค์ ทองเขียว
159 14158 คุณ รตางวศุ แถลงการณ์
160 20289 คุณ ระวิน ดังโหราชัย
161 14061 คุณ รักสกุล วสุวัต
162 14176 คุณ รังสรรค์ ปั้นทอง
163 14144 คุณ รัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล
164 14031 คุณ ลิลิต สิทธิพฤษทานนท์
165 14113 คุณ วชิราพงษ์ บุญส่ง
166 17406 คุณ วนา นิธิวนา
167 14111 คุณ วรเชษฐ ไชยวงศ์
168 18438 คุณ วรเทพ ศรีสกุลชวาลา John
169 14150 คุณ วรพจน์ วุฒิสรรพ์
170 14131 คุณ วรวิทย์ ภู่ประเสิรฐ หนุ่ม
171 14086 คุณ วศิน รักราษฏร์
172 14090 คุณ วสันต์ พิมพ์ผิว
173 14183 คุณ วสันต์ เมฑพยุง
174 14077 คุณ วัชรพงศ์ ลิ้มศักดากุล
175 14179 คุณ วัชรพล เหมพันธุ์
176 14218 คุณ วัชระ แก้วจีน
177 18440 คุณ วัชระ ติราภรณ์
178 14199 คุณ วัชระ เวชชากุล
179 14005 คุณ วาทิตย์ บุญเชื้อ
180 19518 คุณ วิชา อุปราสิทธิ์
181 19493 คุณ วิชาญ แซ่ย่าง
182 14014 คุณ วิษณุ ชาบาง
183 14187 คุณ วีวร เอมะสิทธิ์
184 14216 คุณ ศรัณย์ หลวงสุวรรณ
185 15101 คุณ ศราวุธ จันทรบูรณ์
186 17352 คุณ ศราวุธ ไชยปิน
187 14315 คุณ ศักดิ์ระพี ไชยสาร
188 14213 คุณ ศาสตราวุฒ วรรธนะพินทุ
189 13806 คุณ ศิริโรจน์ เจริญศักดิ์
190 14093 คุณ ศุภมิต วิบุลสันติ
191 14181 คุณ ศุภสวัสดิ์ จิรวัฒน์
192 14029 คุณ เศียรชนนี แววเสียงสังข์
193 16688 คุณ สถาปัตย์ สุขหุต
194 18423 คุณ สถาพร พึ่งพุ่มแก้ว
195 14318 คุณ สมเกียรติ ไชยวงศ์
196 18428 คุณ สมประสงค์ ค้งตระกูล
197 14047 คุณ สมศักดิ์ ประวัง
198 14010 คุณ สยามเขต สุกใส
199 14057 คุณ สรพงษ์ ศรีวงค์พันธ์
200 14163 คุณ สรยุทธ จันทร
201 14223 คุณ สรยุทธ พัตรากุล
202 20331 คุณ สรายุทธ มณีสากร
203 14145 คุณ สรายุทธ สุริยะศักดิ์
204 14160 คุณ สราวุธ ปูรณะพงษ์
205 14324 คุณ สัมฤทธิ์ สุวัฑฒน
206 13746 คุณ สาธิต ถาทอง
207 13998 คุณ สานุพงศ์ อินทะยะ
208 18588 คุณ สิขรินทร์ ทรัพย์ธานารัตน
209 14066 คุณ สิทธิชัย ผาทอง
210 14122 คุณ สิทธิเดช กาญจนางกูล
211 14023 คุณ สิทธิเดช ศรีวรรณดี
212 14037 คุณ สิรนัท รัชชุศานติ
213 14074 คุณ สิวัฒน์ พงษ์เพียจันทร์
214 14015 คุณ สืบสกุล สมพรม
215 14124 คุณ สุขเกษม ลางกุลเสน
216 14056 คุณ สุขพงษ์ วัฒนะจันทรกุล
217 19359 คุณ สุชาติ เมืองยศ
218 14326 คุณ สุรชัย แรกข้าว เปลี่ยนชื่อเป็น จิรันธนิน แรกข้าว
219 18435 คุณ สุรเดช บุญรุ่ม
220 14126 คุณ สุรนารถ กาศมณี
221 14134 คุณ สุรศักดิ์ เศขรฤทธิ์
222 14098 คุณ สุรศิษฏ์ นิพิมสุขการ
223 14165 คุณ สุวรรณ รัตนคำนวณ
224 14008 คุณ สุวิชา เรี่ยมทอง
225 14136 คุณ เสกทันต์ คำสิงค์แก้ว
226 14325 คุณ เสกสรร อินเสาร์
227 14142 คุณ เสถียรศักดิ์ ลักษณ์รุจิ
228 19500 คุณ อดิศร พลนรัตน์
229 14191 คุณ อดิศักดิ์ นพรัตน์
230 14091 คุณ อติชาต ไชยลังการณ์
231 14055 คุณ อทยา บุญยการ
232 14099 คุณ อธราช สายอุดม
233 14062 คุณ อธิภู ชุ่มชื่นสุข
234 14222 คุณ อนุชิต ไชยชาวงค์
235 18434 คุณ อนุพนธ์ ศรีประสาท
236 14121 คุณ อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
237 18429 คุณ อนุสรณ์ ติยวลีย์
238 14036 คุณ อภิชล สายกองคำ
239 14000 คุณ อภิชาต คำโพธิ์
240 14017 คุณ อมรชัย อังกูลแสวงสุข
241 14013 คุณ อมรพันธ์ เลาห์รอดพันธุ์
242 13899 คุณ อมรรัตน์ ฉันทวิทย์
243 14146 คุณ อรรถกร นิวัติชัย
244 14083 คุณ อลงกรณ์ สายกับ
245 14211 คุณ อัครพันธ์ ปัญญาสิลป์
246 14103 คุณ อัฐพร วงศ์ประเสิร์ฐ
247 18630 คุณ อัศวิน โรจนเอิบ
248 13158 คุณ อาทิตย์ เจนตระกูล
249 19316 คุณ อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
250 14206 คุณ อานุภาพ อิทวิวัฒน์
251 17422 คุณ อารีย์ ชัยณกุล
252 14050 คุณ อินทพันธ์ คันธา
253 14020 คุณ อุกฤฎ์ แสงสว่าง
254 14048 คุณ เอกชัย ศรีวิชัยนันท์ เอก
255 14203 คุณ เอกรินทร์ ชาติชงเชาว์
256 13996 คุณ โอภาส จันทร์เป็ง
257 0 คุณ กฤษดา ยานะถนอม
258 0 คุณ กิตติพันธ์ โชติประดิษฐ์
259 0 คุณ จิตตพงศ์ จิตตปัญญา
260 14148 คุณ เฉลิมพงศ์ กันแก้ว
261 18427 คุณ สิริพัฒน์(ชัยวุฒิ) พุฒวงศ์(สุทธิศิลป์)
262 14320 คุณ ธวัชชัย ขันชัยทิศ
263 14128 คุณ ธีรยุทธ บุญประสิทธิ์
264 0 คุณ นฤพรธ์ ลอมศรี
265 0 คุณ นิรุจน์ เทพสุนทร
266 0 คุณ นิรุท ไชยวันนะ
267 0 คุณ ปนิก ไชยคูณา
268 14164 คุณ ประดิษฐ์กุล ชัยมิตร
269 14022 คุณ ประวีณ ทรงสุวรรณ
270 0 คุณ พงษ์ศักดิ์ ชาติพันธุวงศ์
271 14028 คุณ พิเชฐ เพชรทอง
272 คุณ พีรพงศ์ พิศาจวารี
273 0 คุณ วชิรพงศ์ บุญส่ง
274 0 คุณ วัชระ แก้วขัน
275 13999 คุณ ศุภฤกษ์ วินิจฉัยกุล
276 0 คุณ สง่า เนรังษี
277 0 คุณ สมุทร พัตรกุล
278 0 คุณ สรายุธ สุริยะศักดิ์
279 คุณ สันติ ใจอะ
280 0 คุณ เสกสรรค (เอ๋) อินเสาร์
281 15102 คุณ อดุลย์ กันทยศ
282 14132 คุณ อนุรักษ์ เบญจญาติ
283 0 คุณ อมรพันธ์ เลาห์รอดพันธ์
284 คุณ อาทิตย์ เอนตระกูล
285 18437 คุณ สืบศักดิ์ ไชยวงศ์
286 14120 คุณ กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม อัง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ