ชื่อรุ่น เฟย ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 485 คน
# 2564M6 ประธานรุ่น : นายสาริศ ปาลี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 35341 นางสาว อัยยาวีฬ์ วัฒนวาณิชกร บัว
2 35349 นางสาว จอมพิมพ์ ราชแพทยาคม แจม
3 35350 นางสาว ธรรชนก เลื่อนประไพ อั๊ง
4 35358 นาย ณัฐชนน สว่างนาน ลูกพีช
5 35841 นางสาว วรันธรณ์ สิทธิวงค์ มะเฟือง
6 35962 นางสาว ภูรินดา ปุกมณี พอเพียง
7 35968 นาย ศุภกร เรียนวัฒนา บ๊อบบี้
8 35969 นาย สิรศิษจ์ ณ เชียงใหม่ kopter
9 35970 นาย มนัสวิน ปฐมเนติกุล โจ
10 35971 นาย ศุภณัฐ มณีศร ภู
11 35977 นางสาว ชฎาพร คุณยศยิ่ง อิ้ง
12 35978 นาย ณัฐพล เดชพุทธวัจน์ ณัฐ
13 35980 นาย ปราณ มุตตารักษ์ ปราณ
14 35982 นาย เสฏฐวุฒิ ขันทสีมา จีนส์
15 35987 นาย ชิติพัทธ์ รังสุริยะ โชกุน
16 35990 นาย ธรรศ วิรัชสัณห์ เบรฟ
17 35991 นาย ณัฎฐ์ แพจุ้ย ข้าวโบ๊ต
18 35993 นาย ชวิน เตริยาภิรมย์ ตะวัน
19 35994 นาย ณภัทร จึงเจริญ ภู
20 35996 นาย ธรรมนูญ ตันธนสิน โย
21 35999 นาย รวิภาส ทิพย์รัตน์ ภูผา
22 36002 นาย อานนท์ อานนทวิลาศ อาเว่ย
23 36003 นาย สิริภาส ศรีสุวรรณดี เบคแฮม
24 36006 นาย ธันวา ชื่นมนุษย์ วิว
25 36011 นาย ณภัทร รีวีระกุล ต้า
26 36014 นาย พศิณ ตรีวัฒนกูล เตเต้
27 36015 นาย ชัยวัฒน์ มังคลรังษี กอล์ฟ
28 36016 นาย อภิชา เลิศจินตนากิจ บอม
29 36017 นางสาว อิศวรา เลิศจินตนากิจ แบม
30 36019 นาย แสนญา เดชารัตน์ อองรี
31 36020 นาย ศิรัสกานต์ อุดมศรี เกเก้
32 36021 นาย สวัสดิวงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ตาต้า
33 36023 นางสาว สุทธญาณ์ เกาศล อินดี้
34 36024 นางสาว ณัฐศจี ภักดีสุขอนันท์ เชงเชง
35 36025 นางสาว กฤษณธิดา สงค์ประเสริฐ ของขวัญ
36 36026 นางสาว วรรณชนก สุริยะคำ ใบเตย
37 36028 นางสาว เลื่อมภัสสร ประสิทธิ์ศิลป์ ยิ้ม
38 36029 นางสาว พิมพ์พิพัฒน์ แสนสามก๋อง หงส์
39 36030 นางสาว สุรางค์ศิริ รัตนพันธ์ น้อยหน่า
40 36031 นางสาว เอื้อรดา แสนศิริวงศ์ เอื้อ
41 36032 นางสาว ปวเรศ รังรองธานินทร์ อิงดอย
42 36033 นางสาว วาริศา นาระทะ มายด์
43 36034 นางสาว ชมพูนุท ชำนาญ ไอเดีย
44 36036 นางสาว สุชานันท์ คันธา ใบบัว
45 36037 นางสาว ปุณริศา บุณยรัตน์ วรรณลัย ทอรุ้ง
46 36042 นางสาว อัยยาวีร์ จันทร์แต้ พริกไทย
47 36043 นางสาว ณภัทร ศิวเวธานนท์ แพงแพง
48 36044 นางสาว ศลิษา เนตรนวล น้ำตาล
49 36046 นางสาว กานต์กมล ตั้งธีระบัณฑิตกุล มายด์
50 36047 นางสาว สุพรรณิการ์ จงประเสริฐ เอิงเอย
51 36048 นางสาว ภัทรทิยา สุทธภักติ แก้ม
52 36050 นางสาว ภัทรประภา ศรีชรากุล หลิง-หลิง
53 36051 นางสาว นภัสรพี เมืองสุวรรณ ใบตอง
54 36052 นางสาว เจนณิสตา เยาวรัตน์ แบมบี้
55 36054 นางสาว รัฐภรณ์ บุญเชียง เอย
56 36057 นางสาว กันยารัตน์ มณีวรรณ์ แชมพู
57 36059 นาย ชวิศ ตั้งชีวโรจน์ น้องป๋วย
58 36060 นาย นนทนัตถ์ เต๋จ๊ะแก้ว ปิงปอง
59 36065 นาย ณฐภัทร เนรังษี มายด์
60 36068 นาย พนารัฐ ไชยศิริ ต้นไม้
61 36069 นาย วิชญ นิพภยะ อุ๋น
62 36070 นาย ภูรินท์ ภัทโรวาสน์ โฮมมี่
63 36071 นาย ประณต เยาวภาคย์โสภณ เปี่ยม
64 36072 นาย เศรษฐพงศ์ ใคร่ครวญ เอิร์ท
65 36074 นาย กิตติวัฒน์ ยะสารวรรณ ฟิต
66 36075 นาย พชรพล วิรัตน์พงษ์ เพชร
67 36076 นาย ภัทรเทพ โพธิ์ทองสุนันท์ ดีดี
68 36077 นาย เจตนิพัทธ์ ทาคำส่าง ป่าน
69 36079 นาย ศุภวิชญ์ จันทรักษ์ เบส
70 36081 นาย อัคคเดช วงศ์คำ ต้นกล้า
71 36082 นาย ภคภพ เชาวนพูนผล ฮง
72 36085 นาย กตัญญู สกลวิศาลศักดิ์ คิน
73 36089 นาย สิปปกร สุขตากจันทร์ บูกี้
74 36090 นาย ภูวเดช เพชรมี มอส
75 36092 นาย สาริศ ปาลี ออมสิน
76 36093 นาย ธฤทธิ์ พิมพ์พิไล นนนี่
77 36098 นาย อิทธิกูล แก้วมูล พลับ
78 36099 นาย มหิดล พิบูลสงคราม พี.เจ.
79 36100 นาย ณัฐดนัย เอื้ออำนวย บาส
80 36101 นาย กิจสุพัฒน์ เครื่องนันตา บิ๊ก
81 36103 นาย ศรุต การคนซื่อ โฟม
82 36104 นาย ภาณุพงศ์ รักวงค์ไทย พงศ์
83 36105 นาย รักพงศ์ ทรงศักดิ์ปรีชา แฟคท์
84 36108 นาย ธีธัช บุญธรรม มิกซ์
85 36110 นาย ทนง กุลนาวี นิค
86 36112 นาย นนท์ปวีร์ ศิริรุ่งเรืองสาร นิวตัน
87 36113 นาย ธนภัทร ตุ่นแก้ว จิว
88 36114 นาย นรวิชญ์ ทองปัตย์ มดเอ๊กซ์
89 36115 นาย ธัญญวัฒน์ สุปรียธรรม ธัญ
90 36117 นาย พายุพัด คงพิชญานนท์ อิง
91 36122 นาย พัชร วรกิจพูนผล ชิว
92 36123 นางสาว ศุภรัตน์ แซ่ลี หง
93 36124 นางสาว ภรณ์วลี อัคคพงศ์พันธุ์ ต้นหลิว
94 36127 นางสาว ธนาพร อุตรพงศ์ นิว
95 36130 นางสาว รุ่งวาสนา พิละกันทา วาสนา
96 36131 นางสาว แพรไหม ปิ่นมาศ แพร
97 36132 นางสาว กชกร ยาสุวรรณ น้ำขิง
98 36134 นางสาว จิรัชญา สุริโย ขวัญข้าว
99 36135 นางสาว จริง ใจจันทร์ จริง
100 36136 นางสาว ณัฐชา คงศรีเจริญ พรีม
101 36138 นางสาว ณภัทชสร พัฒนถาบุตร์ บี
102 36139 นางสาว ปวิชญา ทาสัน อั้ม
103 36140 นางสาว วริศรา บุญแผ่ผล อีฟ
104 36142 นางสาว ปาลิตา ดำรงค์ อุ้ม
105 36143 นางสาว ปูชิดา ดำรงค์ อั้ม
106 36144 นางสาว อชิรญา โทปุญญานนท์ ปุณเน่
107 36146 นางสาว ชวัลรัตน์ ศรีงามช้อย ทิพย์
108 36147 นางสาว สุวิชญาน์ อินทญาติ นิ้ง
109 36148 นางสาว ปิ่น ศิริชุมพงศ์ ปิ่น
110 36149 นางสาว แพรวา ขอดแก้ว แพร
111 36150 นางสาว ณัฐธิดา อินทะเคหะ ป่าน
112 36151 นางสาว สิรีธร ธนะสาร ไหม
113 36153 นางสาว ณัฐริกา ญาณรัชชเมธี แยมโรล
114 36154 นางสาว อรนาถ เรือนแก้ว กุ๊ก
115 36155 นางสาว อรนิตย์ เรือนแก้ว กิ๊ก
116 36157 นางสาว อารียา ยั่งยืน เอิร์น
117 36158 นางสาว สิราวรรณ สิริอารีย์ แก้ว
118 36159 นางสาว ธนัชพร ปิงกุล แอม
119 36160 นางสาว ธัญวลัย ลีรสวัสดิอำพน หลีชิง
120 36161 นางสาว ศตพร แก้วจำนงค์ เติน
121 36164 นางสาว อารดา โอบนิธิสุรดิษ น้ำวัง
122 36165 นางสาว ชญาดา ดีสมศักดิ์ เฟียต
123 36166 นางสาว ชญานุช ณ ลำปาง เพื่อน
124 36168 นางสาว ภัคชมาศ โกศลพงษ์ ปิ่น
125 36169 นางสาว ข้าวขวัญ อุ่นแสง เหนือ
126 36170 นางสาว กรศศิร์ วิลาวัณย์วจี ปลื้ม
127 36171 นางสาว สุวพร วงษ์ต๊ะ มอมแมม
128 36275 นางสาว พรพิมล พิรุณทรณ์ กัญญ์
129 36276 นางสาว ชนกกานต์ ใจแก้ว ไบโอ
130 36278 นางสาว บัญฑิตา แสนเขียววงศ์ ขนมผิง
131 36279 นางสาว อมลลดา หมื่นรังษี บีม
132 36280 นาย บัญญพนต์ นทีคีรีกาญจน์ อาห่าว
133 36281 นางสาว พัทธ์ธิดา คำร้อง มิวสิค
134 36282 นาย เนติทัศน์ ศรีล้อม เฮง-เฮง
135 36283 นางสาว จิณพิชชา ลำนวล พิชชา
136 36285 นาย นราวิทย์ กัลยาณวงศ์ ปลื้ม
137 36286 นางสาว จิรัชญา ยุทธศิลป์ จิง จิง
138 36287 นางสาว ธนัชชา ไตรปิ่น ปาล์ม
139 36288 นางสาว นันทนัช ขันตี เจ้าขา
140 36289 นางสาว ชนากานต์ อ้ายพิงค์ชัย โปรแกรม
141 36290 นางสาว อักษราภัค ใจคำ อิงค์
142 36291 นาย วีระศักดิ์ กองราช เบส
143 36292 นาย ทินภัทร์ ธรรมธิ แฟรงค์
144 36294 นางสาว ธัญวรัตม์ ศรีแสงจันทร์ ปีม
145 36295 นางสาว นันท์นภัส อินทรพล เฟิง
146 36296 นาย ชาญธิษณ์ พัวศิริ ชาญ
147 36297 นาย ภานุวัฒน์ สายก้อน เบสท์
148 36298 นาย สิรวิชญ์ กองคำ แบงค์
149 36300 นาย ปิยวัฒน์ อุปนันท์ กาย
150 36304 นาย กิตติเดช คุ้มแสนเจริญ เจ๋ง
151 36305 นาย พัฒน์ภูมิ สมบูรณ์ พัฒน์ภูมิ
152 36308 นาย วรกันต์ อนุตรกุล ตังตัง
153 36309 นาย ธนานุรักษ์ ศรีพล มอส
154 36310 นาย พศวีร์ ตันติวัฒนชัยกุล น้องมิน
155 36311 นาย ณัชกฤษณ์ ตันติวาณิชย์พงศ์ ณัช
156 36312 นาย พฤกษชาติ ณ ลำพูน น้องขุน
157 36318 นาย อภิวัฒน์ แถมนา เบรน
158 36320 นาย ภณพสธร แก้วหิรัญ โชกุน
159 36321 นาย กฤตชนันต์ เตจา แฟร้งค์
160 36323 นาย ยุทธรัชช์ กิติปัญญา เวฟ
161 36325 นาย ณัฏฐพล ธนะกูลบริภัณฑ์ ไนซ์
162 36326 นาย จักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ เทียน
163 36328 นาย ธิติวุฒิ ดอกเรือนคำ เวฟ
164 36330 นาย ธรรมวิสุทธิ์ แบ่งทิศ ซูโม่
165 36333 นาย กัลป์กรณ์ จิรไชยหิรัญ อู๋
166 36334 นางสาว กัญช์ภัคพร จิรไชยหิรัญ อิ๋ง
167 36336 นาย ธีรัตม์ ชุติกุลสุข ฮาเล่ย์
168 36342 นาย วรวิทย์ ศรีบุญยวง เอม
169 36347 นาย พลาธิป นาคศรี ดิว
170 36351 นาย ณัฐกิตติ์ วิยะศรี อ๊อฟ
171 36354 นาย กันณรงค์ คำทัศน์ น้องน้ำ
172 36355 นาย อริญชย์ ชมภูรัตน์ อาซาน
173 36360 นาย กฤตภัทร ลิปภานนท์ นิว
174 36362 นาย ปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ไตเติ้ล
175 36376 นาย ธนพงศ์ เทพรักษ์ กีตาร์
176 36378 นาย ภูริช ภูมิพาณิชย์ บูม
177 36380 นาย ชิติพัทธ์ พิบุลย์ กาฟิลด์
178 36381 นาย ธนัท อนุสรณ์สมชาย มิคกี้เม้าส์
179 36383 นาย พีรณัฐ จันทราทิพย์ โดม่อน
180 36384 นาย วงศวัฒน์ ทาปัน เอ๊กซ์
181 36386 นาย เกียรติภูมิ ขันอาสา โฟร์โมส
182 36388 นาย ชินกฤต ไชยวุฒิ อะตอม
183 36389 นาย ปณิธาน บุญมาภิ ไบร์ท
184 36390 นาย ชลธี สมโพธิ์ ธี
185 36391 นาย สิรภพ รินชุมภู ยอดจัง
186 36392 นาย ญาณวิชญ์ ชูวงษ์ ลัคกี้
187 36394 นาย ณิธิศ ไชยเลิศ อัฑฒ์
188 36396 นาย ฐปกฤต กันทะ เฟรนด์
189 36397 นาย ณภัทร อุนนะนันทน์ จูโน่
190 36398 นาย คณาธิป อินทรา นิว
191 36399 นาย ธีร์วศิษฐ์ เปาธ์วัลย์ ดิน
192 36400 นาย รัฐวิทย์ อังกูรสิทธินนท์ ปังปัง
193 36403 นาย รัฐนันท์ ดีสนุก เดียว
194 36404 นาย นิธิพัฒน์ วงศ์เจริญ จูเนียร์
195 36410 นาย พัชรพล ศรีวรรณะ ธัญธัญ
196 36412 นาย ธนวัฒน์ สุรินทร์ ต้นกล้า
197 36414 นางสาว พฤทธพร คุ้มพงษ์ นกยูง
198 36416 นางสาว บัณฑิตา ตั้งตระกูลกันธา มายด์
199 36417 นางสาว พลอยพิงค์ อริยะวงศ์ ข้าวเจ้า
200 36418 นางสาว ธีราภรณ์ เลิศพงศ์พิรุฬห์ เพลิน
201 36419 นางสาว บุณณดา เกิดส่ง ชะเอม
202 36421 นางสาว ชญาดา สอาดสุด แพทตี้
203 36422 นางสาว ณัฐชา สิทธิ ออมสิน
204 36423 นางสาว อรปภา นกแก้ว อะตอม
205 36424 นางสาว พิชชากร ธรรมวรรณ สโนว์
206 36425 นางสาว ตุลยดา ไชยจักร์ ตวง
207 36426 นางสาว พิมพ์มาดา ธรรมถนอม เจ้าขา
208 36428 นางสาว สิริรัญญา วิน วินนี่
209 36429 นางสาว พัชญ์รฐา นิธิวัฒน์ศิริ เพลง
210 36430 นางสาว ณัฐชา เพ็งเทพ หงส์
211 36431 นางสาว นวพร ชัยมงคล หงษ์หยก
212 36434 นางสาว พชรพร แก้วสุวรรณ ไอซ์
213 36436 นางสาว กรกช บุญเพิ่มพูล มะปราง
214 36437 นางสาว ณิชาพัฒน์ กองแก้ว แบม
215 36438 นางสาว อนิญชนา บุญพัน มายด์
216 36439 นางสาว พาขวัญ สำเภาลอย ขิม
217 36442 นางสาว ชัญญานุช ขันธะ ครีมจัง
218 36443 นางสาว นภัสวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์ ขิม
219 36446 นางสาว แพรพลอย สมาเกตุ อิ๋งอิ๋ง
220 36448 นางสาว กันต์กมล ริพล ฟ้าใส
221 36449 นางสาว ปิยวรา วรศิลป์สุวรรณ อุ๋งอิ๋ง
222 36450 นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณรักษ์ เจ้าฟ้า
223 36451 นางสาว ม่านแก้ว ฤทธิเดช ป่าน
224 36454 นางสาว ธันยชนก ใบสุขันธ์ ลูกพีช
225 36456 นางสาว กวินทิพย์ ไชยวุฒิ เลม่อน
226 36458 นางสาว เมฎาร์ อินทร์ฤทธิ์ เม
227 36463 นางสาว จิดาภา เกษมวัฒน์เดชา ขิม
228 36464 นางสาว วรินนิภา ละออกิจ พิ้งกี้
229 36466 นางสาว พิมพ์ชนก ชาติมนตรี เมษ์
230 36468 นางสาว นันท์ธนัษฐ์ ณะรินทร์ ตาหวาน
231 36469 นางสาว ปราณิศา กรนราศักดิ์ นินา
232 36471 นางสาว วรณัน ดิษฐวุฒิ แบม ๆ
233 36472 นางสาว ชลลธร อินทะญาติ จูน
234 36473 นางสาว พรรณปพร อินเทพ ก๋อก่อ
235 36475 นางสาว มิจิโก คาวานาเบะ มิจิ
236 36476 นางสาว แพรวา ศรีจาด เฟิร์น
237 36517 นาย ก้องภพ ศักดิ์ขจรภพ อั่งเปา
238 36518 นางสาว พันธ์วิรา ญาติมิตรหนุน แพร
239 36520 นาย ธนวรรธน์ เจริญนิธิเวทย์ แทน
240 36521 นาย ธีรวิชญ์ เหมือนรัตน์ นัตตี้
241 36524 นางสาว กรองกาญจน์ สุวรรณโชติ ป่าน
242 36525 นางสาว รัญลริส ปัญจวรรณ อีม
243 36528 นาย ภูผา สังหรานนท์ น้ำหมอก
244 36530 นาย ภูวเมศฐ์ อุดมวริยาวัฒน์ ไนท์
245 36533 นางสาว คชานันท์ พันธ์ไพศาล โซดา
246 36538 นาย ภูมิพงศ์ ประศาสน์ศิลป์ อั้ง
247 36541 นาย ปัณณวรรธ เนียมทรัพย์ ปัน
248 36545 นาย พีรโชติ สายปัญญาใย พีร์
249 36546 นาย พัฒนพันธ์ กองสถาน เจเจ
250 36547 นางสาว ปวริศา บัณฑิตอดิศัย นุ่น
251 36548 นางสาว กษวรรณ กุลศรีสุวรรณ ไฉ่ขิ
252 36549 นางสาว ณัฏฐณิชา แก้วนันท์ นิลนี่
253 36550 นาย กษิดิศ ภักดี จ๊าบส์
254 36551 นาย ณัฐภัทร ทิพย์กาญจนกุล บอส
255 36552 นาย ณัฐนนท์ ตรีวัฒนาวงศ์ เซ้นซ์
256 36553 นางสาว ณ ฟ้า ธนูศรีรัตน์ ฟ้า
257 36555 นางสาว ชโยทัย ชัยมงคล โยโย่
258 36556 นางสาว อัญชิษฐา ศรีบุรี จีโญ่
259 36617 นางสาว จิรัชต์สวัสดิ์ โอฬารสกุล ปุยนุ่น
260 36623 นาย ชยทัต เทพชา โตโร่
261 36624 นาย ธีร์ วรเวชานนท์ ธีร์
262 36627 นาย สิทธิพัฒน์ เจริญสุทธิโยธิน เตเต้
263 36629 นาย ปารัณวิชญ์ สุทธิรัตน์ชัยชาญ วิช
264 36635 นาย สิทธิพล คำดา ฟไลท์
265 36639 นางสาว ชวัลลักษณ์ พระบาง จีน
266 36642 นางสาว เอสรา สุภาพวรกุล น้ำทิพย์
267 36648 นางสาว ฌาตินันท์ เหล็กสมบูรณ์ นันท์
268 37364 นางสาว สุวภัทร คงแก้ว เรย์
269 37367 นางสาว วิชญาพร ศรีวิไชย ป่าน
270 37420 นางสาว พิมพ์ลภัส ดะราศิริ พิมพ์
271 37447 นาย กิตติทัต กันทิยะ เจ๋ง
272 37470 นางสาว ณิชาภัทร ฉุนรัมย์ แอน
273 38221 นางสาว ธัญวรัตม์ มิคะมาศ แก้ม
274 38225 นางสาว ณพลอยพร พงษ์พานิชย์ แพร
275 38373 นางสาว มัชฌิมาพร จึงมั่นคง มิกกี้
276 39032 นางสาว ณัฏฐนิช เธียรธัญญกิจ ปิ้ง
277 39045 นางสาว อรัชญา ไกรเลิศวาณิชพงศ์ มีมี
278 39064 นาย พงษ์พิพัฒน์ สีลาเม คิม
279 39853 นาย อชิระ อัครวิทยาพันธุ์ พาย
280 39874 นาย จิตบุญ เฉลียวเกรียงไกร เมือง
281 40616 นางสาว รักษณาลี ลือกำลัง หรรษา
282 40625 นาย ธนภัสสร์ พึ่งพุ่มแก้ว อุลตร้า
283 40626 นาย ณัฐวินท์ พูนพรพัฒนากุล ปังปอนด์
284 40635 นางสาว ณัฐกานต์ เนตรประสาท ฟ้า
285 40762 นางสาว ธมนวรรณ อริยะ แป้ง
286 40824 นางสาว ภารดี ศิริพันธ์ หยงหยง
287 40879 นางสาว กศิกาญจน์ ทำของดี ม่อน
288 41402 นาย กรัณย์พล ทัศนวิโรจน์ พล
289 41413 นางสาว โชษิตา รัตนผ่องไพ ไหม
290 41421 นางสาว เวทิตา บุญยืน น้ำตาล
291 41431 นางสาว นิธินาถ สุววัชรานนท์ เนย
292 41454 นาย พชร สมศักดิ์ เพชร
293 41594 นางสาว ศวิตา สุรฤทธิพงศ์ โซเฟีย
294 41596 นางสาว พิชญ์อาภา เอี่ยมคณิตชาติ เหนือ
295 41597 นางสาว บุญญิสา คำชัย ไหม
296 41599 นางสาว พิชญาวรรษ บุญธิมา ฟอนท์
297 41601 นางสาว แพรพิไล ศิริเขตร แพร
298 41602 นางสาว พิมพ์ชฎาพร นามสาธิมาพร สุ
299 41605 นาย ไกรสิริ ไชยศิริวงศ์สุข ไมกี้
300 41606 นางสาว เกวลิน เขียวอาสะวะ ต้นหลิว
301 41607 นางสาว ยุพาภรณ์ อินต๊ะราช เฟรนด์
302 41608 นางสาว รติญา สุริยะ ขิม
303 41609 นางสาว ภัทร์นฤน ขอผล พลอย
304 41610 นางสาว อรรวินท์ งามขำ ฟิวส์
305 41611 นาย ปภิณวิช อาสนเพชร มิ้กกี้
306 41612 นาย ณัฐกร โปธาคำ ณัฐ
307 41613 นางสาว กฤติยา คงสมบูรณ์ ใกล้ชิด
308 41617 นางสาว ธนัญญา ชมฤทธิ์ เจนนี่
309 41618 นางสาว กุลจิรา ทิพย์วงค์ กั้ดจัง
310 41620 นางสาว พิศุทณี งาเวียง ไอหมอก
311 41621 นางสาว จุฑาทิพย์ พันธ์พืช มีนตรา
312 41623 นางสาว กัญญาณัฐ ดีปัญญา เอิร์น
313 41627 นางสาว นิรชา สมบัติใหม่ ฝุ่นหอม
314 41628 นางสาว กัญญาพัชร เชื้อมูล ข้าวฟ่าง
315 41629 นางสาว จุฑามาศ มณีวรรณ์ แบม
316 41631 นางสาว นิชาดา เจนป่า น้องปาย
317 41632 นางสาว ธัญชนก อุประ Enjoy
318 41633 นาย ไทโซว นากาโน่ แทนไท
319 41634 นางสาว อรณิชชา สุขแยง เจน
320 41635 นาย ศรัญ หอมสุวรรณ ออมสิน
321 41639 นางสาว รัชนก ปาลี โฟม
322 41640 นางสาว ชญาณนันท์ วิภาคจักรราศรี ซอมพอ
323 41641 นางสาว ภูนภา แสนทวีสุข ฟ้า
324 41645 นางสาว ชนาภา ก้อใจ หญิง
325 41646 นาย คริษฐชาคร หริณวรรณ Endo
326 41647 นางสาว ภัสชล เรือนสุภา พิงค์
327 41648 นางสาว กัลยาณี บัวคอม แตงกวา
328 41649 นางสาว สุวพัชร ไพฑูรย์ พลอย
329 41651 นางสาว วิชญาดา สินธุยะ มะปราง
330 41652 นางสาว นัชชา ดวงดี แบม
331 41653 นางสาว ชัญญกานต์ พละภิญโญ เนเน่
332 41657 นาย วัชรชัย สมบุญโสด ภูมิ
333 41658 นางสาว ศุภิสรา พิสุทธยางกูร เกื้อ
334 41660 นางสาว ณัชฌารีย์ ยันตรกิจโกศล เพิร์ส
335 41661 นางสาว ลัลน์ลลิต แอ่นปัญญา ลลิล
336 41662 นาย ปรเมศวร์ จันทร์มะโน เอิร์ธ
337 41663 นางสาว ณัชชา บริบูรณ์ ณัช
338 41664 นางสาว กันติชา หรรษวานิช เอ๋ย
339 41665 นางสาว พรพธู วรปัญญาสกุลชัย เจแปน
340 41666 นาย ภูมิรพี ทัพวงศ์ ภูมิ
341 41667 นางสาว ศริยา เพ็ชร์ทองคำ ลูกปัด
342 41668 นาย ก่อฤกษ์ อุตเจริญ เจมส์บอนด์
343 41670 นาย พัชรพล แก้วบุญเรือง พี
344 41672 นางสาว ลักษิกา รุจิเรขวัตร ปิ๊ง
345 41673 นางสาว แสงตะวัน บุญสมบัติ เท็น
346 41674 นางสาว พลอยชมพู ชัยวิจิตร พู
347 41675 นางสาว กรรวี มากเพ็ง ส้มป่อย
348 41676 นางสาว พิมพกานต์ วงษา พิม
349 41678 นางสาว ธนวรรณ กาคำเครือ แพนด้า
350 41681 นาย ยศพล รงค์ทอง พอล
351 41682 นาย ธนกฤต มั่งดี ปังปอนด์
352 41683 นาย วสุ ประสพลาภ ฟง
353 41685 นาย กุมภา สิงห์ภิรมย์ ฮาร์ท
354 41686 นางสาว สุดารัตน์ แก้วดี น้องยิ้ม
355 41687 นางสาว รักษิณา จันทร์โยธา ปุยฝ้าย
356 41688 นางสาว ธัญธร เศรฐศิลป์ ขนุน
357 41690 นางสาว ณัฐกฤตา ฟองคำ ปริม
358 41691 นาย ธรรณ์ธร ทิพย์พยอม สายป่าน
359 41692 นางสาว กุลยาภรณ์ ญาณโรจน์ ยิ้ม
360 41693 นาย พศวีร์ จำวงค์ ปังปอนด์
361 41698 นาย ธนะวิทย์ วัฒนนันทิพงศ์ น้องพูม
362 41701 นาย ตราภูมิ ตาถาวัน ภูมิ
363 41703 นางสาว ไรวิลฬ์ สิงห์ใส อิ๊ง
364 41704 นางสาว ธีรนาฏ มีชำนาญ แพรว
365 41706 นางสาว ตมิสา แก้วคำฟู ซอมพอ
366 41707 นางสาว ศตนันทน์ ทิปะทา อิ๊บ
367 41708 นางสาว ปวิชญา ศรีวิชัยลำพรรณ์ ป้อน
368 41709 นางสาว ปวิชญาดา มะโนรี แสตน
369 41710 นาย ชนธัญ ลังกาพินธ์ ต้น
370 41712 นางสาว ธันย์นิชา วรรัฐเจริญสิน แอล
371 41714 นางสาว ปราณิสา ปานนาราพงศ์ ฝ้าย
372 41715 นางสาว รชตวรรณ นิรัญศิลป์ อุ๊งอิ๊ง
373 41716 นางสาว กมลพรรณ แก้วประพันธ์ เบลล์
374 41719 นาย สรุจ ไชยคุนา BB
375 41720 นางสาว ชนกนันท์ บัวขม ช่อเอื้อง
376 41723 นางสาว พิชญาภัค พิรัชยานนท์ ตะวัน
377 41724 นางสาว ชลิตา โมนิเยร์ ชาร์ล็อต
378 41725 นางสาว ช่อฟ้า บุญสนอง ฟ้า
379 41726 นางสาว ขวัญชนก เพียรชนะ เดียว
380 41727 นาย ศิวกร ธรรมวงศ์ ป้อง
381 41728 นางสาว ธนัชชา วงศ์ใหญ่ ซิงซัง
382 41729 นางสาว กชพร พิมพ์ชัยมูล คูณ
383 41733 นางสาว รดิศรา ฐานานุกูล ปลื้ม
384 41736 นางสาว นริศรา รื่นรวย น้องมายด์
385 41737 นางสาว พิมพ์ณิชากร อริยชัยกุล เยลลี่
386 41739 นาย ธีรวัต คำพวง ฉิน
387 41740 นางสาว ต้องตา คำภาพิลา จาจ้า
388 41741 นางสาว ชนจันทร์ อินทร์สิงห์ จ๊ะจ๋า
389 41744 นางสาว ณิชากร มาศวิเชียร กระเจ้า
390 41745 นางสาว ณิชาภา หมื่นแสน แสตมป์
391 42238 นาย ธนวัฒน์ หย่งกิจ อ๊อฟ
392 42239 นางสาว เมธาวินี ใจดี เมจิ
393 42241 นางสาว ณัฐณิชา ปวงประเสริฐ ณิชา
394 42243 นาย คชิณทร์ธรรม ธตพันธ์พงศ์ ภูผา
395 42244 นาย พิทยุตม์ นิ้มเจริญ เต้
396 42245 นางสาว สุชาวดี ทิสารักษ์ น้ำฝาย
397 42246 นาย ศุภกฤต เตชะสิริวัฒนากูล ทีเค
398 42247 นางสาว ชิชญา สมภิพงษ์ น้ำขิง
399 42249 นางสาว รมิตา อินสุวรรณ อัญญ่า
400 42250 นางสาว นวพร ทรัพย์เกษตริน จ้า
401 42267 นางสาว ปริชมน กะวัง ใบเตย
402 42279 นาย วรมรรค สุขะปุณณพันธ์ ต้นข้าว
403 42291 นางสาว กุณช์อาณัญชา ธนาแก้วนันท์ชัย ตุลย์
404 43073 นางสาว ปรานิศา อ่อนถา หนุน
405 43211 นาย ภูวิศ มะระประเสริฐศักดิ์ อาร์ม
406 43214 นางสาว พัชรพร ชัยสิทธิพล เมย์
407 43215 นางสาว นัทนัน อินต๊ะจักร เอิงเอย
408 43904 นางสาว นภัสสร ทองช่วย กาญจน์
409 43969 นาย วีระวิชญ์ ชัยชนะ เซฟ
410 43971 นางสาว บัณฑิตา เจริญศรี เบญ
411 43972 นางสาว ญาณภัทร อินชนบท ขิม
412 43974 นางสาว ปัณฑิตา กูลระวัง อัง
413 43975 นางสาว ศิริภา อึ้งวัฒนา เฟเฟ
414 43976 นางสาว พิมพ์พิชชา พุดอินทร์ นิ้ง
415 43977 นางสาว ปรานต์นภัส แสงประสิทธิ์ เปรียว
416 43978 นางสาว วรารี สิริเสรีภาพ อุ้งอิ้ง
417 43979 นางสาว ณิชารีย์ ลิ่มสกุล แจ้วแป้ว
418 43982 นางสาว ศรุดา อินทโชติ แบม
419 43983 นางสาว สิรีธร ศรีสุตา นาว
420 43984 นาย กิตติพศ หมื่นจิตร นินจา
421 43985 นางสาว พิชญ์พริ้ง สถานันท์ พริ้ง
422 43986 นางสาว นงค์ณัชวรา เติมทรัพย์ทวี ใบตอง
423 43987 นางสาว พรทิพา พูลศรี ไอซ์
424 43988 นางสาว รฐาปวีร์ มักผลภูมิพัชร์ บีม
425 43989 นางสาว ชลธิชา ทองดุลย์ เฟิร์น
426 43990 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ตั้งสุจริตธรรม อาบุ๋น
427 43991 นางสาว กัญญาภัค พากระโทก แพร
428 43992 นางสาว ทักษิณา ตานาพิน น้ำฝน
429 43994 นาย อริญชัย แสงสิทธิศักดิ์ บูม
430 43995 นางสาว ณัฐวลัญช์ แสนสติ ไอน้ำ
431 43997 นาย กีฏ ชูเกียรติศิริ หมอก
432 43999 นาย วสุ วิชญาณุพงษ์ พี
433 44000 นาย สิปปกร เคร่งครัด ภู่
434 44001 นางสาว สุธีกานต์ รินคำ โบลิ่ง
435 44002 นางสาว ธัญสรณ์ บัวราช ไนล์
436 44003 นางสาว ตติยากร วงษ์ไกร -
437 44006 นางสาว ปพิชญา โล่ห์รันยะ อิงฟ้า
438 44007 นางสาว สุประวีภ์ เป็นกล ใบเตย
439 44011 นาย ศรัญย์ภัทร ใจมูล ไม้โอ๊ค
440 44012 นางสาว ณัชชา จงชานสิทโธ ฮอม
441 44013 นางสาว ปรีชญาภรณ์ ปรีชาวัฒนากร เอื้อ
442 44014 นางสาว ญาโณทัย คลีนเพ็ง มะเหมี่ยว
443 44015 นางสาว วันวิสาข์ เจริญวัง โบนัส
444 44016 นางสาว ณัฏฐณิชา ตระกูลแห เจแปน
445 44017 นางสาว ปาลิตา เนตรจำนงค์ วิว
446 44018 นางสาว พิงค์ดาว หุตะมาน ปิ๊ง
447 44019 นางสาว ณภัสสร วิจิตรไทย อารีน่า
448 44021 นางสาว นัฏฐวี ชัยอาภร ขิมหยก
449 44022 นาย พิชญากร จันทร์ยานนท์ กาย
450 44023 นางสาว สุภัสสร ศรีไพบูลย์ นาเดีย
451 44024 นาย ธราเทพ บุญมี เจสัน
452 44025 นางสาว ชยุตรา อ่อนตา ลูกน้ำ
453 44026 นางสาว ชรัลวพัชร ระฤทธิ์ เพียว
454 44028 นางสาว จิรัชญา ปาละสิทธิ์ จุ๊บจิ๊บ
455 44029 นางสาว นันท์นภัส พิมสาร ปิงปิง
456 44030 นางสาว อันนา ฟูบินทร์ เหนือ
457 44032 นางสาว พีรญา บุญเพ็ง เตเต้
458 44033 นางสาว อมาลาลักษณ์ สร้อยเพ็ชร์ พริก
459 44034 นางสาว เบญญาภา เมธากิจตระกูล ต้นหอม
460 44035 นางสาว ลลิน เรือนมา ฝ้าย
461 44036 นางสาว ธนภร ตติยามร เบสท์
462 44037 นางสาว ณัฐนันท์ ชิวสรนันท์ เหยา
463 44038 นาย นิรวิทธ์ แสงประสิทธิ์ ติมอร์
464 44039 นางสาว อัฐภิญญา ไชยสกุล ปุยฝ้าย
465 44040 นางสาว เฌอณัชพร กุวังคดิลกวงศ์ เจแปน
466 44042 นางสาว ธัญชนก สารเจริญ ฟ้า
467 44043 นางสาว ปุณณ์ภัสสร นะติกา ปราย
468 44045 นางสาว กานต์พิชชา สุภาโพน อ้อนแอ้น
469 44046 นางสาว พรนภัส เริญกาศ ฟิล์ม
470 44047 นาย ณธรรศ คาดคำฟู เกื้อ
471 44048 นางสาว สุชานันท์ สันติภาพ เชียร์
472 44049 นาย ชญานนท์ เกษร เจเจ
473 44050 นางสาว ศุภิสรา เทพมณี กัสจัง
474 44051 นางสาว เปี่ยมปีติ จุลละจารี น้ำปิง
475 44052 นาย ณัฐชนนท์ นิลจันทร์ นนท์
476 44053 นางสาว ปราณฟ้า จักรสุวรรณ์ แพรวา
477 44054 นางสาว พิชญา ประพันธ์ ปาล์มมี่
478 44056 นาย ณัฐดนัย แก้วแดง โมบาย
479 44058 นาย ศุภกฤต เอื้อหยิ่งศักดิ์ แฟน
480 44059 นางสาว ณัฐศรันย์ สีตะวัน โฟกัส
481 44061 นาย ไค อิตายะ ไค
482 44062 นางสาว ธันยรัชช์ อุตศิลปศักดิ์ ตอง
483 44063 นาย อภิวรรธน์ เจริญกิจ บอส
484 44808 นางสาว ณิชารีย์ จันทร์ฉาย เพลง
485 45650 นางสาว พิชญ์ชญาภา บ่อคำ พิงค์กี้
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ