ชื่อรุ่น GLORY ' 69 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 151 คน
# 2512M3 ประธานรุ่น : คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6588 นาย นพรัฐ ชุ่มดวง แมว
2 6918 คุณ กิติพงษ์ ชุติมา
3 0 คุณ จิตรชัย นิลจรูญ
4 0 คุณ ชัยยุทธ ชมภูรัตน์
5 6914 คุณ ชาติชาย มณีกาญจน์
6 9294 คุณ ทวี เบญจรัตน์
7 0 คุณ ธนิต นันทวงศ์
8 8437 คุณ นภดล ศรีเกี้ยวผี้น
9 0 คุณ บงกช อินทพันธุ์
10 6887 คุณ พงศ์ประยูร ราชอาภัย
11 6920 คุณ เพิ่มบุญ สิงหเนตร
12 9305 คุณ ไพรัช ชัยอิสระเสรี เก๊า
13 8861 คุณ มหิศักดิ์ ศรีตะพันธ์
14 0 คุณ ยนตลักษณ์ ทองบ่อ
15 8890 คุณ รังสิต นิ่มไพโรจน์
16 6882 คุณ รุ่งโรจน์ ไชยยา
17 0 คุณ ล่มศักดิ์ ชวนศิริกุล
18 7059 คุณ วารินทร์ บุญยืน
19 0 คุณ วีรพัฒน์ สุจริตใจ
20 0 คุณ สกล อินทชัย
21 0 คุณ สมชาย คำเตือนใจ
22 0 คุณ สิทธระ สุนทรพัน
23 7735 คุณ สุนทร โปธา
24 6899 คุณ เสริมศักดิ์ โควานนท์ แป๊ะ
25 0 คุณ อรรถรัตน์ สีลาภัทร์
26 6874 คุณ อำนาจ เลรามัญ ควาย
27 8936 คุณ อุดมเกียรติ เพียรกุศล
28 6917 คุณ อุทัย สันติสกุล
29 7705 คุณ อุทัย สว่าง
30 6653 คุณ ถิระ ไชยลังการณ์
31 0 ครู กมล ธงเธียร มล
32 6857 ดร. บรรจง ชมภูวงศ์ ป๋อง
33 9329 คุณ พิสิทธิ์ กิรติการกุล หว่อง
34 8175 คุณ กมล เลิศรัตน์
35 6922 คุณ กวี ไชยวุฒิมงคล
36 9660 คุณ เกรียงไกร พิสัยนนทฤทธิ์
37 9341 คุณ เกรียงศักดิ์ ต๊ะสาร
38 6776 คุณ เกรียงศักดิ์ วัฒนวงศ์
39 6869 คุณ เกษม ศรีคำฝั้น
40 6582 คุณ เกษมสุข เขียวอุบล
41 8900 คุณ เกียรติ พัฒนทายาท
42 7715 คุณ ไกรเกษม สิงห์ทองวรรณ์
43 6556 คุณ ไกร์สีห์ วงศ์สกุล
44 6902 คุณ ครรชิต พุทธโกษา
45 6848 คุณ จิตต์ถวัลย์ ถนอมเสียง
46 7006 คุณ จิตวัฒน์ มีศุข ตู่
47 8416 คุณ จุมพล นามแก้ว
48 7906 คุณ ชัยเพียร เบี้ยวบรรจง
49 6996 คุณ ชัยยุทธ กันธมาลา
50 7714 คุณ ชัยรัตน์ แซ่ซือ
51 6853 คุณ ชาญชัย จิระศักดิ์
52 7704 คุณ ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์
53 6654 คุณ ชาติชาย ขัติคำ
54 9312 คุณ ชูรัตน์ ธารารักษ์
55 8874 คุณ เซวง เสนาคำ
56 9298 คุณ ดวงฤทธิ์ วงศ์ดาว
57 8930 คุณ ดำรง วัฒนา
58 6879 คุณ ดิเรก สุประดิษฐ์
59 6896 คุณ เถกิง ไชยลังการณ์
60 6863 คุณ ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
61 7150 คุณ ทรงศักดิ์ แสนหลวง
62 7727 คุณ ทวีศักดิ์ จันทรากูร
63 6577 คุณ ทวีสิน เขื่อนเพ็ชร
64 9530 คุณ ทองบิน เกิดสว่างกุล
65 7731 คุณ ทิวา ไชยวงศ์
66 6606 คุณ ธงชัย ชมภูรัตน์
67 9665 คุณ ธนัด จารุพัฒนสิริกุล
68 8867 คุณ นคร วัฒนกีบุตร
69 6856 คุณ นพดล ศรีตรัยรัตน์
70 9529 คุณ นิวัติ ด่านพานิชการ
71 7913 คุณ นิเวศน์ ขัดขาว
72 6881 คุณ นิเวศน์ พูลสวัสดิ์
73 6890 คุณ บุญช่วย นิมมลรัตน์
74 7707 คุณ บุญศักดิ์ กว้างสุขสถิตย์
75 9534 ด.ต. บุษรินทร์ มีกิจ ปุ๊ (ไม่เคยมีคนรู้มาก่อน)
76 8864 คุณ ปฐม วงค์คม
77 6997 คุณ ประกิต ฉันทวัฒน์
78 6609 คุณ ประยุทธ พรหมรีแสง
79 7783 คุณ ปรีดา ยานะศักดิ์
80 6646 คุณ ปานฤทธิ์ สุจินดา
81 6989 คุณ พงษ์เจริญ เขื่อนจินดา
82 6854 คุณ พงษ์ศักดิ์ มโนรส
83 7752 คุณ พิเนตร พงษ์กลาง
84 6930 คุณ พิสิฐ แสนมโนวงศ์
85 8945 คุณ ภาคภูมิ จันทรศัพท์
86 7722 คุณ มนู มะโนคำ
87 9343 คุณ ยุงยุทธ เจียระนัยปรีดา
88 7764 คุณ ยรรยง อัมโรจน์
89 4419 คุณ รังสิน ต๊ะรังษี
90 6602 คุณ ราเชนทร์ จงอารี
91 7726 คุณ ลือชา พรหมา
92 5927 คุณ วรวิทย์ พลประอินทร์
93 6873 คุณ วัชรินทร์ จันทรมานนท์
94 6864 คุณ วัชรินทร์ อินทะชัย
95 6867 คุณ วัฒนพันธ์ ชมภูรัตน์
96 9532 คุณ วันชัย วิรบุตร
97 7733 คุณ วิชัย แซ่งั้ง
98 8584 คุณ วิชัย ยงพานิช
99 9531 คุณ วิชิต พุดตานทอง
100 6625 คุณ วิทยา กันทะกาลังค์
101 9533 คุณ วิทยา ธิติเลิศ
102 8929 คุณ วิทยา นิไทรโยค พ.ต.อ
103 7718 คุณ วิสูตร จงรักษ์สัตย์
104 9320 คุณ วีระชัย รัตน์ชเลศ
105 7732 คุณ วีระพงษ์ รุ่งเรืองวงศ์
106 6931 คุณ วุฒิพงศ์ โสมนัส
107 9307 คุณ ศรีรัตน์ หล้าคำมี
108 7728 คุณ ศักดา กล้าหาญ
109 8941 คุณ ศักดิ์ ลำจวน
110 6915 คุณ ศุภชัย นิมมานเหมินทร์
111 6916 คุณ ศุภมิตร ตันติพงศ์
112 8873 คุณ สกล ไข่คำ รศ. ดร. ปึ๋ง
113 9300 คุณ สกล ดำรงพลาสิทธิ์
114 6638 คุณ สงวนสิทธิ์ ชมพู
115 6597 คุณ สมชาย มาลีกุล
116 8932 คุณ สมชาย ลีลาภัทร
117 9342 คุณ สมทวง เถียรทอง
118 6636 คุณ สมชาย ศิริเลิศ
119 9324 คุณ สมนึก จาริเพ็ญ
120 9648 คุณ สมบัติ เฉียบแหลม
121 6305 คุณ สมบัติ ทะนันไชย
122 8896 คุณ สมศักดิ์ จันทะกูล
123 6901 คุณ สมศักดิ์ นาวายุทธ์
124 6907 คุณ สฤษดิ์ จารุเศรณี
125 7934 คุณ สัจจา วรพันธุ์
126 6589 คุณ สาโรจน์ สุจริต
127 6923 คุณ สิงหะ นิกรพันธุ์
128 9309 คุณ สิทธิพร ปุณโณทก
129 8935 คุณ สิทชระ สุนทรพันธุ์
130 6884 คุณ สินทร กัณธวงศ์
131 6855 คุณ สุทธิศักดิ์ วิลาสเดชานนท์ เจ๊กน๊อย
132 8886 นพ. สุทัศน์ ศรีวิไล
133 7751 คุณ สุมินทร์ ลีลานิตย์กุล
134 9644 คุณ สุเมธ อุนจะนำ
135 6929 คุณ สุรพงษ์ กันทะกาลังค์
136 7780 คุณ สุรสิทธิ์ จิตต์จำนง
137 7383 คุณ สุวิทย์ จันทรา
138 6852 คุณ เสถียร ไชยรังษี
139 7720 คุณ เสถียร ปัญญาเรือง
140 9535 คุณ อนันต์ ศักดิ์โสภณ
141 9295 คุณ อนุรักษ์ ดอกไม้
142 6503 คุณ อมร หาญใจ
143 7777 คุณ อรรณ กิติชัยวรรณ
144 8155 คุณ อรรณพ สุทธิภาค
145 6604 คุณ อรรถพล เลาวพงษ์
146 6921 คุณ อาคม จินดาวงศ์
147 6925 คุณ อารักษ์ ศิริโรจน์
148 6885 คุณ กฤษณพน(อุกฤษณ์) คูพัฒน์ อิ๊ด
149 6883 คุณ อุทัย อินทวงศ์
150 9328 คุณ อุปศิล ตันประดิษฐ์
151 7736 คุณ สมชาย คำเตือนใจ ต้อม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ