ชื่อรุ่น ปรมัตถ์ ' 94 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 238 คน
# 2537M6 ประธานรุ่น : คุณศมณะ สรรพตานนท์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ธนิต ตันธนสิน
2 23242 คุณ กนกกช บุศย์น้ำเพชร
3 23248 คุณ กนกพร สุริยะ
4 23211 คุณ กรกช บุญแทน
5 23295 คุณ กฤษฎา กลีบเมฆ โอ๋
6 15894 คุณ กฤษณพงษ์ สมบัติสุข
7 23323 คุณ กัญญารัตน์ นพรัตน์
8 15871 คุณ กำธร นิยม
9 15913 คุณ กิตติพจน์ เชื้อวิโรจน์
10 15927 คุณ กิติชัย ชมภูรัตน์
11 23244 คุณ กีรติกร พูลทวี
12 19344 คุณ กุลเกษม วงกลม
13 15765 คุณ เก่งศึก สิงหไกรลาศ
14 15863 คุณ เกริกเกียรติ คำราพิช
15 23195 คุณ เกศจี เม่งอำพัน
16 15844 คุณ เข้ม คมคาย เข้ม
17 15992 คุณ คงกระพัน นำบุญจิตต์
18 15911 คุณ คณิตศักดิ์ คล่องบำรุง
19 23190 คุณ กานท์ ศิลป์ประเสริฐ
20 23246 คุณ แคทลียา คำฤทธิ์
21 15982 คุณ ช.ธนินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์
22 23220 คุณ ชนิดา จุ่นพิจารณ์
23 23274 คุณ ณิศรา คุณาศิรินทร์
24 23769 คุณ ดวงมณี สรรพศรี
25 23258 คุณ ธนียา จันทร์คง
26 21205 คุณ ธนพงศ์ ชัยณกุล
27 16367 คุณ ธนพงษ์ พันธุ์พิกุล
28 15814 คุณ ธนพัฒน์ พัธวงศ์
29 15768 คุณ ธนวัฒน์ กตัญญู
30 15965 คุณ ธนิต สุวณิชย์
31 23272 คุณ ธัญญา ธนัญชัย
32 17398 คุณ ธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์
33 23263 คุณ นาดา สุทธิ
34 15988 คุณ ปรชญา รามโยธิน
35 23860 คุณ ปรมา ธีระวัฒนารุ่งเรือง
36 21217 คุณ ประทีป ฉายลี
37 0 คุณ พัชกร เจียตระกูล
38 23201 คุณ พัดชา เอลาฬุกานนท์
39 16168 คุณ พีร์ ตนานนท์
40 16166 คุณ ภาณุภัทร์ ภู่เจริญ
41 15783 คุณ ยุติธรรม สุตีคา
42 23292 คุณ เยาวลักษณ์ คำพวงวิจิตร
43 23203 คุณ รุจี อุศศิลป์ศักดิ์
44 23179 คุณ วรรษา มังกรฟ้า
45 15835 คุณ วรัญญู สุขชัย
46 15891 คุณ วัชรินทร์ เวชชากุล
47 15749 คุณ ศมนะ สรรพตานนท์
48 21216 คุณ ศราวุฒิ กมลวิจิตร
49 15821 คุณ ศุภชัย จิรคุปต์
50 21225 คุณ อัมรินทร์ อารีรอบ
51 21231 คุณ โฆษิต ไชยประสิทธิ์
52 22083 คุณ จรัสพงศ์ เจียตระกูล
53 20328 คุณ จักรกฤช นาวิก
54 16109 คุณ จักรพงษ์ แสนชัย
55 15781 คุณ จักรพร สุวรรณวงค์
56 23316 คุณ จิตรเลขา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
57 16598 คุณ จิรศักดิ์ อัตวุฒิ
58 21224 คุณ จิรายุ ปริญญารักษ์
59 23775 คุณ จีรนันท์ ชัยวาฤทธิ์
60 23301 คุณ จุฑารัตน์ สร้อยเพ็ชร์
61 15836 คุณ จุลศักดิ์ มังคลรังษี
62 23237 คุณ เจนจิรา ทาศิลา
63 23276 คุณ เจนจิรา สุนทราวิวัฒน์
64 17395 คุณ ฉัตรชัย ณ เชียงใหม่
65 19389 คุณ ฉัตรเพชร ทิพกนก
66 15979 คุณ เฉลิมชัย อุปติมา
67 23288 คุณ ชนนาถ เกียรติพรฤทธิ์
68 23285 คุณ ชนิดา เลิศพิทักษ์พงค์
69 19327 คุณ ชนุดร สุริยะคำ
70 23771 คุณ ชมาภรณ์ จงเลขา
71 23228 คุณ ชวลิต เอี่ยมศิริ
72 23261 คุณ ช่อผกา วณีสอน
73 23180 คุณ ชาคริช เตมียชาติ
74 15952 คุณ ชินเทพ แซ่ลี้
75 17391 คุณ ชีวิน สุขสมณะ
76 21211 คุณ ชูเดช นิวาเวศน์
77 23307 คุณ ญาดา วิบูลย์พงศ์
78 23209 คุณ ฐิติพล นันทชารักษ์
79 23185 คุณ ฐิติมา จิยะวรนันท์
80 15907 คุณ ณัฏฐ์ ชวณิชย์
81 15931 คุณ ณัฐกุล กุลดิลก
82 23227 คุณ ณัฐธิดา ตันจันตา
83 22077 คุณ ณัฐนันท์ ศิริเอก
84 23858 คุณ ณัฐนี วรยศ
85 15893 คุณ ณัฐพล อัจฉริยาภรณ์
86 23296 คุณ ณัฐภรณ์ ไชยแก้ว
87 23193 คุณ ณัฐยาภรณ์ สุมณศิริ
88 15825 คุณ ณัฐวิทย์ พรหมมา
89 23322 คุณ ดวงฤทัย สุขแสง
90 23297 คุณ ดวงหยก เจริญบุญ
91 16014 คุณ เตชพิทย์ อำไพพันธุ์
92 23308 คุณ ทิพย์วรรณ สุตานภลักษณ์
93 23254 คุณ เทิดพงศ์ ใจกล้า
94 15946 คุณ ธงชัย ทรงศิริ
95 20367 คุณ ธนิต จันทร์สุวรรณ
96 15859 คุณ ธเนศ อินปั๋น
97 23247 คุณ ธันวดี ทุเรียนทอง
98 23192 คุณ ธารทิพย์ ตนตรง
99 23226 คุณ ธาริณี กุณามี
100 23239 คุณ ธิดารัตน์ ลิขิตชีวัน
101 15787 คุณ ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์
102 15753 คุณ นพดล ตั้งโภคานนท์
103 23279 คุณ นราภิรมย์ วรนิติ
104 23183 คุณ นันทน์ธิดา ธัมทะมาลา
105 15875 คุณ นำพล สุริยะเจริญ
106 19385 คุณ นิติ อังกูรวัธน์
107 15838 คุณ นิติพงศ์ คฤหโกศล
108 23304 คุณ นิรมล กลั่นเรืองแสง
109 23786 คุณ นิรมล พิริยคุณธร
110 23257 คุณ นุชรี แซ่จง
111 23317 คุณ นุชศรา สิทธิกัน
112 23313 คุณ บุณฑริกา เทพา
113 23236 คุณ เบญจมาภรณ์ เมฆรา
114 15275 คุณ ปฏิพัทธ์ แสงบุญเรือง
115 15938 คุณ ปฏิยุทธ์ นาคขำ
116 23315 คุณ ปรอง ประภาลักษณ์
117 23194 คุณ ประพิมพร วิเศษวงศ์
118 23238 คุณ ประภัสรา สารทอง
119 15873 คุณ ประภาส ตันติพันธุ์พิพัฒน์
120 23223 คุณ ประสพพร ศรีสุข
121 23250 คุณ ปรียานุช พึ่งพุ่มแก้ว
122 15994 คุณ ปองพล เปรียญญารัตน์
123 15955 คุณ ปิติวัตร ยลวิลาศ
124 21305 คุณ ปิยศักดิ์ เพทายใสสด
125 21218 คุณ ปิยะ คุณาชีวะ
126 15976 คุณ ปิยะ ณ บางช้าง
127 23278 คุณ ปิโยรส วิชานุเคราะห์
128 23216 คุณ เปาวลี วัฒนาพร
129 23280 คุณ ผการัตน์ ทิพย์สุวรรณ
130 19371 คุณ พงษ์ศักดิ์ การุณวงศ์
131 23187 คุณ พธู บุญเรือง
132 23787 คุณ พรพิมล ต.เจริญ
133 23270 คุณ พรรษพร ไชยศรี
134 23200 คุณ พวงศิริ สุวรรณอัมพร
135 23202 คุณ พัชรา ชัยอิสระเสรี
136 23207 คุณ พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล
137 23256 คุณ พัชราภรณ์ มานิตย์
138 23221 คุณ พัชรียา สุริยะไชย
139 23259 คุณ พิชญ์กัญญา สว่างแสง
140 23293 คุณ พิชญากุล ศิริปัญญา
141 15866 คุณ พิเชฐ จันทรรัตน์ พร้อม
142 23291 คุณ พิมวลัย ลำเพาพงศ์
143 21220 คุณ พิริยะ ชินพันธ์
144 23265 คุณ พิศพงศ์ ชมภู
145 23206 คุณ เพ็ญภรณ์ เสียมภักดี
146 23321 คุณ เพียงพิศ พันธุ์ขุนทด
147 23218 คุณ ภคินี รัตนอนันต์
148 23243 คุณ ภมรพรรณ บ่อน้อย
149 15828 คุณ ภราดร ศีละวงษ์เสรี
150 16012 คุณ ภราดร อัคนิถิน เก้า
151 16006 คุณ ภัทรพงศ์ จันทร เอิร์ท
152 15816 คุณ ภาณุพงศ์ ชื่นจิตร
153 23188 คุณ ภิญผกา คะนองเดชาชาติ
154 15990 คุณ ภูมิพัฒน์ อินทะพันธุ์
155 23863 คุณ มนตรี กาหลง
156 23181 คุณ มาลินี ทะพิงค์แก
157 17388 คุณ ยุกต์ โสพันธ์
158 23235 คุณ ยุทธพงษ์ ไชยชาววงศ์
159 15876 คุณ ยุทธพงษ์ สมจิต
160 23275 ดร. รยา มุตตารักษ์
161 23305 คุณ รัชชุพร เมืองโสม หวาน
162 15928 คุณ รุจน์ คำนันตา
163 23306 คุณ ละอองนวล ศรีสมบัติ
164 23231 คุณ ลักษมี รินคำ
165 23208 คุณ ลัทธพร บุญญผลานันท์
166 15886 คุณ วงศ์ปิติ พิทักษากูลเกษม
167 17401 คุณ วชิรพันธุ์ พันธ์อุโมงค์
168 23314 คุณ วณิชชา สืบสง่า
169 23215 คุณ วนัสนันท์ สะอาดล้วน
170 23287 คุณ วนาลี เศรษฐกุล
171 15762 คุณ วรพงษ์ ด้วงน้อย
172 15975 คุณ วรากร เทียนตระกูล ตั้ม
173 23821 คุณ วราศินี กาสุริยะ
174 15855 คุณ วัชรพงษ์ คำหล้า
175 23210 คุณ วิชุดาวัลย์ โอรัตนสถาพร
176 15899 คุณ วิทยา มาลัย
177 23241 คุณ วิสาข์ มั่งนิมิตร
178 19347 คุณ วิสิษฐพร รัตนประยูร
179 23311 คุณ วีนัส สกุณา
180 15847 คุณ วุฒิกรณ์ คำเขียว
181 23251 คุณ ศศิธร บวรสันติจิต
182 23255 คุณ ศะมะนี ตันตรานนท์
183 23230 คุณ ศิริพร เสรีกิตติกุล
184 19410 คุณ ศุภชัย พรหมฝาย
185 15895 คุณ ศุภพงษ์ อาวรณ์
186 15785 คุณ ศุภฤกษ์ ชุมสมุย
187 15880 คุณ ศุภวัชร์ เกื้อวงศ์
188 23129 คุณ สมรพรรณ ศรีใหม่
189 15920 คุณ สรณะ ภัททิยธนี
190 16001 คุณ สรรเพชญ เศรษฐวานิช
191 15829 คุณ สราวุฒิ ทองเจิม
192 23232 คุณ ปรียพันธ์(สลิล) นีลดานุวงศ์
193 23303 คุณ สวลี เส้าสะท้าน
194 16008 คุณ สวัสดิพันธ์ คหินทพงศ์
195 19406 คุณ สัมฤทธิ์ ชัยลังกา
196 23267 คุณ สารัตมา เชาวนิช
197 23778 คุณ สิริลักษณ์ ปุ้งข้อ
198 24432 คุณ สิริลักษณ์ พฤกษชาติคุณากร
199 23234 คุณ สีคีริยา เรืองยุทธิการณ์
200 23281 คุณ สุชีรา ไชยชาววงศ์
201 23284 คุณ สุดเขต สกุลทอง
202 18592 คุณ สุทธิชัย ทยานุกูล
203 21221 คุณ สุทธิวุฒิ เนตรศิริ
204 23310 คุณ สุธาสินี วจีทัศนีย์
205 20290 คุณ สุนิล ดังโหราชัย Nin
206 23774 คุณ สุประวีณ์ นิมมลรัตน์
207 21202 คุณ สุรวุฒิ กล้าผจญ
208 15830 คุณ สุระ อินตามูล
209 16021 คุณ สุวิชาญ ลีลานิตย์กุล
210 23217 คุณ โสภณารัตน์ เงาโสภา
211 23773 คุณ หทัยรัตน์ อุดมผล
212 18653 คุณ อนิรุทธ์ ใบสุขันธ์ ต้อม
213 19378 คุณ อนุชา อินสมพันธ์
214 15892 คุณ อนุรักษ์ บัณฑิต
215 15937 คุณ อนุรัตน์ อัตตปัญโญ
216 15823 คุณ อนุศาสน์ ไชยศรี
217 23269 คุณ อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
218 23189 คุณ อมราวดี อ่อนนวล
219 23770 คุณ อรทัย ตั้งธีระบัณฑิตกุล
220 23763 คุณ อรรถพล นนทะธรรม
221 23198 คุณ อรวรรณ อาทิตย์
222 21206 คุณ อรุณชัย บุญเชื้อ
223 23222 คุณ อรุณรัตน์ แซ่แต้
224 23260 คุณ อ้อมพร ช่างสุพรรณ
225 16011 คุณ อัครนิติ กฤตานุกูลย์
226 23262 คุณ อังคณา ตันวัฒนากูล
227 23271 คุณ อัจฉริยา นันธิ
228 23283 คุณ อัจฉรี ไพโรจน์ธีระรัชต์
229 15949 คุณ อาทิตย์ วันชัยนาวิน
230 24471 คุณ อารดา เชิงวานิช
231 23224 คุณ อุษสยา นิมมานเหมินท์
232 23229 คุณ อุษา บำรุงญาติ
233 17666 คุณ เอกวิทย์ เขมะวงค์
234 15973 คุณ โอภาส แจ้งกระจ่าง
235 16101 คุณ ช.ธนินทร เพ็ชญไพศิษฏ์
236 19379 คุณ สันติ เหล่าพาณิชย์กุล
237 16123 คุณ กิติพัฒนี ประเสริฐ
238 21210 คุณ ทรนง วรพันธ์ โตวัน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ