ชื่อรุ่น เฌอ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 481 คน
# 2563M6 ประธานรุ่น : นายเธียร ชุมแสง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 34582 นาย วรภัทร พุทธกันยา นัทธ์
2 34605 นาย ศุภณัฐ พรหมขัติแก้ว ณัฐ
3 34647 นางสาว แพรพลอย บุญศิริ แพร
4 34688 นาย พีรณัฐ นวะมะวัฒน์ พี
5 34741 นางสาว แสนขวัญ กอรี จี้
6 34749 นางสาว ธัญรดี สุทธิพินทุ พิมพลอย
7 35006 นาย ณัฏฐภพ วิลาวัณย์วจี ปันปั้น
8 35082 นางสาว นันท์นภัส ทองมณี อาย
9 35090 นาย วรพจน์ อุตรพงศ์ นนท์
10 35277 นาย จักรรินทร์ ศิรบรรจงกราน พีท
11 35278 นาย พรเมธินท์ เตียไพรัช โมโม่
12 35279 นาย รวิภาส ประสานสุข เกื้อ
13 35280 นางสาว วรินทร เตียไพรัช มินนี่
14 35281 นาย ชาคริต พีระเพ็ญ บอมบ์
15 35284 นาย จารุตน์ วิเศษวงศ์ จ้า
16 35286 นาย พันธุ์ธัช หมื่นปราบ พูห์
17 35289 นาย ณัฐวุฒิ จิยะวรนันท์ ดรีม
18 35290 นาย ม่อนสน อมฤตเรืองศักดิ์ น้องม่อน
19 35292 นาย ธ นำไท ปราบไพรี เขตต์
20 35293 นาย วีรภัทร กรเพ็ชร์ เก้ง
21 35294 นาย จิรัสย์ ประธานราษฎร์ ปุ๊บปั๊บ
22 35296 นาย ณภัทร สิทธิพาณิชย์ พัต
23 35298 นาย วิษณุพงษ์ ถัดทะพงษ์ ริกุ
24 35299 นาย ฉัตรพี ศีติสาร พี
25 35300 นาย เธียร ชุมแสง วิว
26 35301 นาย ภูผา ชัยเนตร ผา
27 35303 นาย กฤตเมธ โตธิรกุล หมูแฮม
28 35304 นาย ภูริช จารุจินดา ภู
29 35305 นาย สิงหนาท ทองเขียว สิงโต
30 35306 นาย พงค์ภัค อนุมัติ ออโต้
31 35307 นาย พีรวิชญ์ กันทอินทร์ โปรตอน
32 35314 นาย ณภัทร์ ธัมทะมาลา บอส
33 35316 นาย ภณ ภณเจษฎาพันธ์ เคน
34 35322 นางสาว นีรา ส่งวิสุทธิ์ นานา
35 35325 นางสาว พลอยไพลิน ยอดคำ พลอย
36 35326 นางสาว ปทิตตา คีตากรพันธุ์ ไนซ์
37 35327 นางสาว กนกลักษณ์ ภู่สมบุญ ต้นน้ำ
38 35328 นางสาว ปานไพลิน เล็กประดับ ต้นข้าว
39 35329 นางสาว แกมแพร เตียวกุล แกมแพร
40 35331 นางสาว มัชฌิมา พรหมกันธา มาร์ชชี่
41 35332 นางสาว ภคนันท์ คันธาทิพย์ น้ำแข็ง
42 35333 นางสาว กวิตา แสนใจบาล เอินนี่
43 35336 นางสาว นัทธ์หทัย ศิวิลัย เอม
44 35337 นางสาว ธัญสิริ ตันธนสิน ยิ้ม
45 35338 นางสาว ชนกนาถ ล้อมเขตร์ แก้มอุ่น
46 35343 นางสาว พิมาน พัวพันสุวรรณ ปิ่น
47 35344 นางสาว ภัสลดา ไวชมภู อ๋อ
48 35346 นางสาว สิรภัทร ไกรมา ปั้นหยา
49 35347 นางสาว กาญจนาภา คำบุญเรือง กาญ
50 35348 นางสาว ธวัลรัตน์ ตันติสันติสม มีนนี
51 35352 นางสาว ณัชภัค เมฆะ แสตมป์
52 35354 นาย ศุภกฤต ธนะจินดาวงษ์ บูม
53 35355 นาย ธีรภัทร ชูดำ ภัทร
54 35356 นาย ภานุวัฒน์ เจริญเลิศธนกิจ เคน
55 35359 นาย อารยวัช ไหนาค ซอ
56 35360 นาย ชินาธิป เส้งเล่า เติ้ล
57 35361 นาย นพัทธ์ จิตติวิสุทธิกุล โอม
58 35362 นาย ชนิตพล นพรัตน์โกศัย ฮาร์เล่ย์
59 35364 นาย ธารธรรม สุขทรัพย์ถาวร น้ำปาย
60 35365 นาย กิตติพัฒน์ ชัยสาร กานต์
61 35366 นาย ศิกษก วัชรศาสตร์ เอิร์ท
62 35367 นาย ธราธิป เชี่ยวศิลปธรรม ตงตง
63 35370 นาย อังศุชวาล พานิชประวัติ เฟรนด์
64 35371 นาย ภวินท์ สุขตากจันทร์ ฟังกี้
65 35373 นาย ภูมิภริช กิจภิญโญ บีจี
66 35375 นาย ณทภัต สามสี ตูตี
67 35381 นาย จิรพัฒน์ มโนปัน ฟีม
68 35382 นาย จิรภัทร พิรารักษ์ ตั้ว
69 35393 นาย ณภูมิ สนิทการ ปาย
70 35397 นาย พิชชาทร วงษ์สุวรรณ ปีโป้
71 35400 นางสาว ชัชชาลี ปันวารี เพลง
72 35406 นางสาว ฬุจิรา วรรณรัตน์ ปาล์มมี่
73 35407 นางสาว สาธิตา ชัยวงค์ ซัน
74 35409 นางสาว คริสมาส สุริยะคำ คริสตี้
75 35411 นางสาว กัญชรส ชำนิวิกัยพงศ์ ก้อย
76 35414 นางสาว กฤติกา สุทธ์ธนกุล ฟิน
77 35415 นางสาว ภาพฝัน ศรีแก้ว เอิร์น
78 35419 นางสาว สิริกันย์ สีตะวัน ข้าวกล้อง
79 35420 นางสาว ปพิชญา รุ่งเรือง ปุ่น
80 35421 นางสาว ปพิชญา กาเย็นทรีย์ กั้ง
81 35422 นางสาว ภัทรวรรณ สิงห์ทองวรรณ ไข่มุก
82 35423 นางสาว อธิภัทรา จูมวงษ์ ภัทรา
83 35425 นางสาว กตัญญุตา พฤกษากร ซิมมี่
84 35426 นางสาว วิจิตรา จิตชยานนท์กุล ไข่มุก
85 35429 นางสาว รินรดา นครังกุล หลิงหลิง
86 35430 นางสาว ณิชาภัทร รัตนพราว เอิร์น
87 35431 นางสาว พุทธชาด ตะเวทิพงศ์ แพรว
88 35435 นางสาว ธัญชนก อนุรัตน์ หนูเล็ก
89 35436 นางสาว สุทธาสินี พัฒนนิธิโภคินกุล แป้ง
90 35437 นางสาว ฐิติพร อมรเลิศพิศาล พลอย
91 35440 นางสาว สุพิชชา ปันคำ ตอง
92 35441 นางสาว อริสรา พูลสวัสดิ์ ต้นอ้อ
93 35443 นางสาว ศิรดา ศรีสุขวัฒนานันท์ ป๋อจู
94 35444 นางสาว ประกายแก้ว วิงวอน ครีม
95 35445 นางสาว พิณญาดา พุ่มฉัตร เจแปน
96 35446 นางสาว เปี่ยม ใจบุญ เปี่ยม
97 35447 นางสาว ทิพาลัคน์ ยอดเมือง เบลล์
98 35448 นางสาว โสวิชญา ขัติยะราช ฟ้าใส
99 35449 นางสาว นันท์นภัส ชมภูจันทร์ แอปเปิ้ล
100 35450 นางสาว สิริยากร ป้อมแสนพล ฮันนาห์
101 35452 นาย วสวัตติ์ ดวงจิตร์ พีซ
102 35526 นางสาว จิตสิริ โสภณ หลิว
103 35527 นางสาว พิมฟ้า ศรีเรือง ฟ้า
104 35528 นางสาว ปารวี อุ่นตาน มิ้ง
105 35529 นาย เจตนิพิฐ ครินชัย ไอซ์
106 35531 นางสาว ครองขวัญ ภิมุข กานพลู
107 35532 นาย ธนพัฒน์ จันทวงษ์ เป้
108 35533 นาย ดลพัฒน์ สุนทราภรณ์ มาร์คโฟร์
109 35534 นางสาว นาตาชา พนมธิติกุล ฮันนาห์
110 35536 นางสาว ลักษิกา วิชัยบรรเจิด จอย
111 35537 นางสาว ณัฏฐา เปียงใจคำ ชมพู่
112 35538 นางสาว อัญชิษฐา พูลชัย ปุย
113 35539 นางสาว ณิชนันทน์ นันตาบุญ ซี
114 35540 นางสาว อุบลฉาย แก่นวงค์ ทับทิม
115 35541 นางสาว ฐาปภา แสนภูวา วงแหวน
116 35542 นาย ก้องภูมิ อัคนิถิน เฟนเดอร์
117 35543 นางสาว อสมา สุนันตา พอใจ
118 35549 นาย ชัยวัฒน์ โพธิ์ไทร ตาต้า
119 35550 นางสาว ฐิติมา ใจมั่ง ดาว
120 35551 นางสาว กุลจิรา ตนการณ์ ใบเตย
121 35556 นาย มนธรรม คนหลัก แฟร์
122 35557 นาย ชนกนันท์ สินันตา อุ๋ม
123 35559 นาย ธีริทธิ์ ยังมีสุข เบ็ค
124 35560 นาย ศุภากร รัตนรุกข์ เน็ต
125 35564 นาย อรุชา ยาณะสิงห์ เน
126 35565 นาย ภวัต อินทร์ศรี กันต์
127 35566 นาย ณัฐวรรธน์ เมธารสิทธิ์ แม็ก
128 35568 นาย ศุภณัฐ บุญมาประเสริฐ ต้นกล้า
129 35569 นาย เพชรมงคล วงค์หล้าคำวรรณ อ้น
130 35571 นาย ภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์ ภู
131 35575 นาย กรรจพงษ์ แสงจันทร์ พัฟฟ์
132 35576 นาย ธีรวิทย์ เจริญมณี ฮิว
133 35578 นาย กิตติวินท์ บูรณะธนัง เป้
134 35579 นาย ณัฏฐกิตติ์ ชูสาย นัท
135 35583 นาย บูรพา นำปุ๊ด มาร์ค
136 35584 นาย สิทธิโชค สาโหมด มิก
137 35585 นาย ธนกฤต เบี้ยวบรรจง ไนท์
138 35587 นาย ภาคิน ดาวแดน ปุญญ์
139 35589 นาย พรพิพัฒน์ เข็มขาว ปิ๊ก
140 35590 นาย ศักยะ ใยสามเสน เปม
141 35591 นาย นันทพงศ์ คำพร ต้นปาล์ม
142 35592 นาย ธราดล สุขยิ่งผา พู
143 35593 นาย ภคพล ประพฤติ คลัง
144 35594 นาย คณพัฒน์ ขาวสกุล ภูเขา
145 35595 นาย ภูผา เครือวรรณ์ ภูผา
146 35598 นาย สุกฤษฏิ์พล หมั่นเสมอ จ๊อบ
147 35605 นาย ภูตะวัน แซ่จัง ภู
148 35606 นาย กิตติภพ เตปิน จูเนียร์
149 35611 นาย นวรินทร์ วัฒนศรัย จอม
150 35613 นาย บุณยกร ประวัง โบโน๊ต
151 35616 นาย พิชญ อุทิตย์ เปตรัส แปร์กวิน ดานเต้
152 35620 นาย นวมินทร์ พันธุศาสตร์ มินทร์
153 35623 นาย พลัฏฐ์ ธรรมภาณ ทีม
154 35624 นาย นภัสกร กาบใจ โอห์ม
155 35625 นาย ธงชัย สีนวน เก่ง
156 35627 นาย บุญพร้อม ลิ้มเจริญ พร้อม
157 35630 นาย ชากร เป็งโท ข้าวกล้อง
158 35633 นาย ธนพัทธ์ นันทจันทร์ อั้ม
159 35642 นาย กิตติกวิน อยู่เกษม ฟลุ๊ค
160 35645 นาย กฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ เต้ย
161 35646 นาย ภูพิสิฐ จันทร์อ้าย ภู
162 35647 นาย ก้องภพ อินเหยี่ยว จ้า
163 35649 นาย ณภัทร สายตะเข็บ ไอซ์
164 35650 นาย ณัฐนันท์ นันตา บีม
165 35651 นาย จิระพงษ์ เครื่องคำ ดอย
166 35654 นาย พัทธ ภู่ตระกูล พัทธ
167 35664 นาย ธนิน คมแปงยศ ลีโอ
168 35665 นาย หัสรินทร์ สุนันต๊ะพันธ์ เค้ก
169 35666 นาย กฤษฎิ์ จรัสวุฒิวงศ์ สตังค์
170 35669 นาย นับเก้า เกียรติฉวีพรรณ เอเซีย
171 35671 นาย อธิภัทร ดาวเรือง บอล
172 35672 นาย พีรพัฒน์ แสนคำ โอห์ม
173 35677 นาย พัทธดนย์ จุลสัตย์ ปรานต์
174 35678 นาย อัย คำประกอบ อัย
175 35684 นาย ฌาณติพล เขียวงาม มูเซอ
176 35686 นาย ฐิติพงค์ จารุมณีโรจน์ น้องบีม
177 35688 นางสาว สุทธิดา เนตรวิชัย แบม
178 35689 นางสาว ภควดี ศรีนวล แพรวา
179 35692 นางสาว นันท์นภัส สามะประดิษฐ์ พริม
180 35693 นางสาว พอใจ สิทธิโลก ข้าว
181 35694 นางสาว ชนัญชิดา ขุนแก้ว สตางค์
182 35695 นางสาว เปรมยุดา ธนะคำ น้ำฝน
183 35696 นางสาว กุลนิษฐ์ กันธา โอปอ
184 35698 นางสาว กุลปริยา สาใจ นิชา
185 35699 นางสาว หฤทัย มารอด ดรีม
186 35701 นางสาว ภทรพร ไชยอินทร์ ส้มอิงค์
187 35702 นางสาว ชัชฎาภรณ์ อูปสาร หญิง
188 35704 นางสาว ณิชากร ชุ่มอุ่น เทย่า
189 35709 นางสาว อภิวรรณ ธิดิน ภิ
190 35710 นางสาว ณัฐนันท์ ชัยกิจวัฒนะ นุ่น
191 35712 นางสาว พิมวราพร คำแปง นุ่น
192 35713 นางสาว แพรววนิตย์ เตชนันท์ชัย แพรว
193 35716 นางสาว วิรัญชนา กาวีละ ข้าวฟ่าง
194 35719 นางสาว นภัสนันท์ สูงปานเขา นกยูง
195 35721 นางสาว ธมนวรรณ ปาลี ชมพู่
196 35723 นางสาว ชฎาพร สันทิศ อิง
197 35724 นางสาว รวงข้าว อุ่นแสง เนม
198 35725 นางสาว กชพร ชัยวิทย์ ชะเอม
199 35726 นางสาว เขมิสรา สีระแก้ว เข็ม, เขมิ
200 35727 นางสาว ปาณิสรา นันทิยา กะเพรา
201 35728 นางสาว ธัญธร บัญญัติศรีสกุล พลอย
202 35730 นางสาว พุทธรักษา แก้วมาตย์ ข้าวแป้ง
203 35731 นางสาว ภัทรทร ชุมศรี มิ้นท์
204 35732 นางสาว เพชรดารินทร์ โรจน์ธนวิภัช บีม
205 35734 นางสาว ศริษา สาระจันทร์ น้องน้ำ
206 35735 นางสาว ศุภิสรา จินะจันตา ใบเตย
207 35736 นางสาว ณัฏฐาณิชา เจริญเขษมมีสุข ทอฟฟี่
208 35737 นางสาว มนัสชนก ใจเสมอ โดนัท
209 35738 นางสาว สุชานันท์ แก้วใส กาญจน์
210 35739 นางสาว จิรัตฐิติกาล ยิ่งยศตระกูล ทอฝัน
211 35741 นางสาว ณัชชา มีมณี นัท
212 35742 นางสาว ณัฐกมล ม่วงดี ใบบัว
213 35744 นางสาว ธัญชนก วงศ์กาวิน พลอย
214 35748 นางสาว สิริญญาพัชญ์ โปธาสิริทรัพย์ แบมแบม
215 35750 นางสาว ณัฐธิดา คำมา นัท
216 35751 นางสาว ศศิกาญจน์ สมศรี น้ำ
217 35752 นางสาว ปพิชญา อาชนี ปรายฟ้า
218 35754 นางสาว สุปวีญ์ เขียววรรณา ปั้นหยา
219 35755 นางสาว ณัฐนันท์ อูปเงิน โดนัท
220 35756 นางสาว ฐิติกาญจน์ ต๊ะเพย น้องกั้ง
221 35757 นางสาว รัญชนา นาคพิพัฒน์ ใบเตย
222 35758 นางสาว กานต์ชนิต ภักดี ตัวเร
223 35759 นางสาว สจิวรรณ ศุภวรรณ น้องเค็ก
224 35760 นางสาว สุกัญญา สุริโยดร เนย
225 35761 นางสาว กัลยาพัฒน์ จินนา แบม
226 35762 นางสาว กรวีร์ กันทวัง มิวสิค
227 35763 นางสาว รมย์รวินท์ ชัยประดิษฐ์ พลอย
228 35764 นางสาว พิมพ์นภัส เจียระนัยปรีดา น้องเอิน
229 35767 นาย ณัฐการ กัญญา การ์ตูน
230 35814 นาย ธนิก สันติตรานนท์ ติณณ์ ติณณ์
231 35815 นาย กิตติทัต เพิ่มทรัพย์ ณัฐ
232 35819 นาย ปณต กอรี ถุงปูน
233 35821 นาย ธีรกานต์ กายี เกื้อ
234 35822 นาย ธเดช พิมพ์พิไล เน็ตตี้
235 35823 นาย ฉัตรวัฒน์ ริยอง นิว
236 35827 นาย กฤตานน เศรษฐกร ตะวัน
237 35828 นาย รัชชานนท์ วงศ์สุวรรณ ย้ง
238 35829 นางสาว ลักษมีกานต์ บัลลังก์ เอย
239 35830 นาย รพีพล ณ น่าน ตังค์
240 35831 นางสาว ชุติชญา ฝั้นคำอ้าย มัดหมี่
241 35833 นางสาว ภัทรภา สารรัตน์ พัดพาร์
242 35837 นาย ณัฐพล ใจคำสืบ พลพล
243 35838 นางสาว นภนภา สุรพงศ์วาณิชกุล เจง
244 35839 นางสาว บุญณิศาพร วรพจน์พรชัย หงส์
245 35842 นางสาว ธันยชนก จิตติกานนท์ ไนน์
246 35892 นางสาว กรวีร์ จันทรสุกรี แกงส้ม
247 35898 นางสาว ฐิติมา วงศ์ดี ไพลิน
248 36562 นางสาว สิริณณิชา ติณะมาศ อั้ม
249 36564 นาย สรธร ออนตะไคร้ ภูฟ้า
250 36566 นาย พงษ์สีห์ อินทสีห์ เพื่อน
251 36631 นาย ธนภัทร ศรีวิชัย ดอย
252 36634 นางสาว ปณิตา มากรื่น ไอซ์
253 37350 นางสาว ฐานิดา อัตประชา ใบเตย
254 37362 นางสาว จินห์จุฑา ขันคำกาศ ข้าวปั้น
255 37379 นาย พรินทร์ แก้วปลั่ง ดีดี
256 37398 นาย ก้องพิสิษฐ์ ณรงค์กูล โจอี้
257 37574 นางสาว อารดา อารีย์ ฟิล์มมี่
258 38223 นาย กานต์ณัฐ ไชยคำมูล ก้อง
259 38226 นาย ภูมิภู ศรีมนัส ภีม
260 38230 นางสาว อารยา อินทะพันธุ์ จ๋า
261 38242 นางสาว ธัญชนก โคตรรัตน์ น้ำฟ้า
262 38262 นาย ธีร์วรา ประสมสวย ทามม์
263 38376 นาย รติ เดชะปราปต์ พัตเตอร์
264 39041 นางสาว ศรันย์พร จันทรจรัส ปาล์ม
265 39053 นางสาว ชวิศา แสกรุง ปิ๊งปิ๊ง
266 39843 นาย ธนัท เตชะพันธุ์ ไบร์ท
267 39844 นางสาว ธริดา ธนอัทธากิจ ป้าน
268 39849 นางสาว กชพรรณ ศรีบรรเทา วีนัส
269 39858 นางสาว ณพร สมศักดิ์ ไผ่
270 40015 นางสาว จารวี สวัสดิ์สิงห์ น้ำ
271 40045 นางสาว ณัฐณิชา สมบูรณ์ชัย บีม
272 40094 นางสาว พัทธภรณ์ อยู่นัด ไนซ์
273 40115 นางสาว เนตรนภัส สุยะพอ นีร
274 40607 นางสาว อิศริยะ วิเศษกุล แพม
275 40608 นาย สฤษฎ์พงศ์ วิเศษกุล แพท
276 40623 นางสาว ภาสินี วงค์ชัย ขวัญ
277 40751 นางสาว ณัฐริกา น้อยเรือง เนย
278 40753 นาย เกียรติฉัตร ทัศนวิโรจน์ เก่ง
279 40756 นาย สิรภพ จันทรานนท์ ภีม
280 40757 นางสาว ชัญญา เลิศทำนองธรรม ผิง
281 40760 นางสาว พิมพ์ลภัส วจนศิริกุล พิมพ์
282 40761 นาย แมกซีมัส ธัสภัทร กูยอง แมก
283 40763 นางสาว ชนกฉัน อุตพรหม ไม้หอม
284 40764 นาย ปิยะสวัสดิ์ พรรณสาร พีท
285 40767 นางสาว พอฤทัย ชื่นจิตกุลถาวร เซี่ยซิ่ว
286 40768 นางสาว ชีวาพร จิตหัตถะ เจีย
287 40770 นางสาว ดวงฤทัย แสงหงษ์ กิมวุ้น
288 40772 นาย ณัฐพนธ์ เพียรงาน น้องเจ
289 40774 นางสาว ภัทรวดี วงศ์รุจิไพโรจน์ มิว
290 40775 นาย วสันต์ แสนขัติย์ อาร์ม
291 40776 นางสาว ธารสิริ ไพบูลย์วัฒนกุล มิ้ม
292 40777 นางสาว ฐิติรัตน์ พิพ่วนนอก เมษา
293 40778 นางสาว สกาววรรณ สุทธิประมา กวาง
294 40779 นางสาว ตวงรัตน์ มหารัตน์สกุล ข้าวฟ่าง
295 40780 นางสาว ปรัชญาภรณ์ เครือกิจ ดรีม
296 40781 นางสาว ฉัตรกานต์ พรหมสิงห์ หยก
297 40782 นางสาว ศุภรินทุ์ คุณชยางกูร เช้ง
298 40783 นางสาว อักษราภัค พงศ์ศรี โบว์
299 40784 นางสาว ปภัสสร เขื่อนแก้ว เอิร์น
300 40786 นาย ภาณุพันธ์ จันทร์อินทร์ พจน์
301 40790 นางสาว นิชาภา บ้าง แพรวา
302 40791 นางสาว จิรัฐิติกาล อุ่นสนิท แนน
303 40793 นางสาว อุมาภรณ์ อ่องประกฤติ ไอซ์
304 40794 นางสาว อภิญญา จันทรังษี พลอย
305 40796 นาย ธีระเมธส์ สิริไตรรัตนกุล ภูมิ
306 40797 นางสาว ณัฐณิชา ทาชนะ น้ำหนึ่ง
307 40799 นางสาว นภสร ขันทะสอน โอปอ
308 40800 นางสาว ศุภาวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ปิ่น
309 40801 นางสาว กฤษกร เลิศประเสริฐสุข มิ้นท์
310 40802 นางสาว ณิชารีย์ มาตันทัง ฟังฟัง
311 40803 นางสาว ณัฐณิชา บุญยืน แตงแตง
312 40804 นางสาว ฐณิชา จรัสวิชากร เพ่ยเพ่ย
313 40807 นางสาว พัทธนันท์ อุ่นวงษ์ พริทแต้
314 40808 นางสาว พรรวษา ล้อตระกูล ครีม
315 40809 นาย ธนภัทร โตกำแพง นภัทร
316 40810 นาย ณัฏฐ์ อินต๊ะก๋อน นัท
317 40811 นางสาว ริณรฎา ปิณฑะเกษตริน จินนี่
318 40812 นางสาว อรปรียา เสาร์เทพ พลอย
319 40813 นาย ธนโชติ วงศ์สิงห์ โปรแกรม
320 40814 นาย วสันต์ สันติไชยพรกุล บอส
321 40815 นางสาว ธิดา เจ้าพิทักษ์วงศ์ มิ้น
322 40816 นางสาว ปราณปรียา ชุ่มสวัสดิ์ ใบตอง
323 40817 นางสาว ปูริดา ศิริปัญญา พิง
324 40818 นางสาว สิรีธร ยาสิงห์ทอง ปอปลา
325 40821 นางสาว ชญานิศ คงคาลัย พราว
326 40822 นางสาว ชญานิศ กฤษณมิตร แซนวิช
327 40823 นาย สหราช ศรีชัยยา เชนทร์
328 40825 นางสาว อรปรียาร์ หย่งกิจ โอปอ
329 40826 นางสาว ชนากานต์ ชื่นชูไพร เนม
330 40828 นางสาว ณัฐนิช มโนวรรณา เพลงพลอย
331 40830 นาย ภัทรพล จงกลรัตน์ หยก
332 40831 นางสาว อภิสรา อินทะนพ พลอย
333 40833 นาย จรัณธรณ์ ปุพพโก ภูมิใจ
334 40836 นางสาว ฐานิกา วิเศษคุณ nine
335 40837 นางสาว ฆรณี คัมภีระ ตังเมย์
336 40841 นางสาว พรพิมล ตุ้ยแสง ขมพู่
337 40844 นางสาว พิชชาพร คำบุญเรือง น้องแนน
338 40845 นางสาว พิมพ์ญาดา ปัญญาภูวเศรษฐ์ วุ้นเส้น
339 40847 นาย สุกฤษฎิ์ เสริมพานิช เจมส์
340 40849 นางสาว กุลนิษฐ์ ภาคีธง หยก
341 40850 นาย วริทธิ์นันท์ ท่าช้าง นัน
342 40852 นาย พชร รัตนเดชสกุล พล
343 40855 นางสาว พรชนิตว์ สุวรรธิวงศ์ เจน
344 40858 นางสาว ปฐมาภรณ์ ประสงค์ทรัพย์ ออม
345 40860 นาย ธนภัทร สุธรรมปัน โปเต้
346 40861 นางสาว รามาวดี ปัญโญ พลอย
347 40862 นาย ธนาสิทธิ์ วนชยางค์กูล ม่อน
348 40863 นางสาว ณัฐนพิน อุ่นแสง แยม
349 40864 นาย ณภัสก์ ขาวสอาด เกมส์
350 40867 นางสาว ธัญญพร ปันนวล เจนนี่
351 40870 นางสาว ภูริชญา กาฬพรรณลึก ภู
352 40871 นาย นันทิพัฒน์ ปาปวน โฟร์ค
353 40873 นางสาว วริศรา สีเขียว ไอติม
354 40875 นางสาว สิริกาญจน์ มโนสมุทร์ แพมแพม
355 40876 นางสาว ณิชากร ไชยวุฒิ ฟิล์ม
356 40877 นางสาว สาธกา ลินแสนกาศ จุ๊บ
357 40880 นาย บรรณวิชญ์ เต็งเจริญสกุล บอนด์
358 40881 นางสาว ฟาร์ริดา มูลรังษี ฟาร์
359 40882 นางสาว พรร์นับพัน พวงไม้มิ่ง เกรท
360 40883 นาย ปรินทร์ แบนสุภา เนม
361 40885 นางสาว ดลยา ศรีบุตร แล็ตตาซอย
362 40886 นาย ณัฐภาส รัตนวิจิตร ขลุ่ย
363 40888 นาย สุวพิชญ์ ขจรวิทย์ พีซ
364 40890 นางสาว ณัฐวิภา ปิ่นกุมภีร์ เฟย์
365 40891 นางสาว ปานวลี นิยมค้า กรุ๊งกริ๋ง
366 40892 นาย นิติรัฐ จี้อาทิตย์ ตังค์
367 40895 นางสาว ภาณิชา ทองผดุงโรจน์ มะปราง
368 40897 นาย รัตติเทพ จินา ธีม
369 41374 นางสาว อรกานต์ ไพจิตร ใหม่
370 41375 นางสาว ปาณิสรา ปุณโณฑก คิตตี้
371 41377 นางสาว จิรัจฌา ธิแปง นุ่น
372 41379 นางสาว ชลดา ดวงติ๊บ หงส์
373 41380 นางสาว พัชรพร ทิสารักษ์ น้ำฝน
374 41381 นางสาว บุญญิกา ดู่สอน ชมพู
375 41382 นางสาว กุลปริยา ฐิตินนทกร ใบเฟิร์น
376 41384 นางสาว ธนธร ธรรมชัย เฟี้ยต
377 41385 นางสาว ปารวี ซัจเด รินนี่
378 41386 นางสาว ญาณิศา ทิพย์วงษ์ ชมพู่
379 41387 นางสาว อารียา ธนวรธาดา อารียา
380 41389 นาย สิรินทร์ ไชยคุนา ภู
381 41399 นางสาว ภูฟ้า ธนะสินวิริยะกุล ผิง-ผิง
382 41589 นางสาว เพชรรัตน์ จันทร์แสง น้องมิ้ง
383 42254 นาย ภูวพัศ จั่นเพชร ลีโอ
384 42278 นาย ธฤต ปัญญาเรือน กาย
385 42284 นางสาว ธนพร โปธาคำ แนท
386 42355 นางสาว มาริสา เสียงใหญ่ ไหม
387 42953 นางสาว ญาณิศา แสงสว่าง พั๊นช์
388 43107 นางสาว ปุณภัช เศรษฐบุตร มิม
389 43110 นางสาว ธัณย์จิรา สกุลเจริญรัตน์ หมิว
390 43112 นางสาว ดลยา พรมสนธิ น้ำหวาน
391 43113 นางสาว อาทิตย์สรา วรวีระวงศ์ ใบเตย
392 43114 นางสาว เลโมนี เลโอนฮาร์ด มะนาว
393 43115 นางสาว ฐิติกานต์ พุทธินันท์ ไหม
394 43116 นางสาว ปวันรัตน์ ลอยอินทรัตน์ นุ่น
395 43117 นางสาว กุลสตรี เพ็ญศรี พลอย
396 43119 นางสาว พรชนก จรัสไกรสร อิ่ม
397 43120 นางสาว พลอยนารา ยอดรัก พลอย
398 43121 นางสาว อชิรญา จินะวงค์ อ้อน
399 43122 นางสาว ปุณยวีร์ แก้วคง เฟียต
400 43123 นางสาว หทัยพัทธ์ พอใจ ชมพู่
401 43124 นาย ธนบดี พิไลยเกียรติ แน็กกี้
402 43126 นาย ธีรกานต์ อินต๊ะก๋อน เต๋า
403 43127 นางสาว ปภาวรินทร์ ลอมแปลง มิ้งค์
404 43128 นางสาว ศุนันธินี หาญกิตติมงคล สนุ๊ก
405 43129 นางสาว หทัยชนก อุดมความสุข มายด์
406 43130 นาย สรัชชพงศ์ เชี่ยวสุทธิ อั๋น
407 43133 นางสาว สิริกร ชัยพัฒนาวรรณ มายด์
408 43134 นางสาว มัญฑิตา พ้องพาน มิ้นท์
409 43135 นางสาว ชญาณิณ เลิศรมยานันท์ แบม
410 43136 นางสาว จิณณพัต ทองอรุณศรี เฟรม
411 43137 นางสาว ทักษพร พรหมนุชานนท์ แพร
412 43138 นางสาว บุญรักษา คำมา มิ้น
413 43140 นางสาว กมลรัตน์ โปธา อะตอม
414 43141 นางสาว พิชญ์ปิยา ปรีชาสิทธิพร โอลีน
415 43142 นาย ศุภวิชญ์ เทียมทัน มิกซ์
416 43143 นางสาว ณิชกมล ธีระวรัญญู เหมียว
417 43144 นางสาว ณิชมน วทัญญูสัมฤทธิ์ มายด์
418 43145 นางสาว วฤณ กรินทราทันต์ ว่าน
419 43146 นางสาว พรสุดา พงศ์ศรีวัฒน์ เอม
420 43147 นางสาว กิตติญา มะลิกา โบว์
421 43148 นางสาว กุลนิษฐ์ สุวรรณจิตต์ เทนนิส
422 43152 นางสาว ณัฐณิชา สุขประภาภรณ์ ออม
423 43153 นางสาว วรรณวิสาข์ ขันมั่น บัว
424 43155 นางสาว รมย์ธีรา ทาบุญ วิว
425 43156 นางสาว เจน วัฒนสังสุทธิ์ เจน
426 43157 นางสาว ภัณฑิรา ภคบวร ศศ
427 43158 นางสาว ชิรญาณ์ ใจมานิตย์ เค้ก
428 43159 นาย ธนัท พิสิษฐ์ชลกาญจน์ สิน
429 43160 นางสาว กนิษฐา ยะวิจิตร อิ่ม
430 43161 นางสาว ชนิสรา เถียรทิม คิดตี้
431 43162 นางสาว พลอยพิศุทธิ์ ใจสว่าง ฟ้า
432 43163 นางสาว พิมพ์พิศุทธิ์ ใจสว่าง ชมพู
433 43165 นางสาว นันท์นภัส กษิดิศกุล แนน
434 43166 นางสาว ณัชญาภรณ์ โรจนธนูชัย แพ็คเก็ต
435 43167 นางสาว วิจิตรา หอมแก่นจันทร์ NULL
436 43168 นางสาว เดน่า ชานเชส NULL
437 43169 นางสาว รมย์นลิน ไชยภารมณ์ นานา
438 43170 นาย รัชชานนท์ ไชยวงค์ ไตเติ้ล
439 43171 นาย นันทิพัฒน์ ด่านจิระมนตรี ต้น
440 43173 นางสาว ญาดา จินาปุก ร้อยแก้ว
441 43174 นางสาว นิศารัตน์ ตระกูลแห เจนนี่
442 43175 นาย นชานนท์ พันธิแก้ว มาร์ค
443 43176 นาย วิธวินท์ กันปี วินเนอร์
444 43177 นางสาว สุพิชญา สลีวงค์ ใยไหม
445 43178 นางสาว วรวลัญช์ ใจกลาง เอมมี่
446 43179 นางสาว ปรียาพรรณ หน่อชาย ครีม
447 43180 นางสาว ฉัตรมณี เอี่ยมสกุล ลูกหมู
448 43181 นางสาว ปพิชญา นิลสนิท แพนด้า
449 43182 นางสาว ชนิดาภา ปานเพชร ข้าวฟ่าง
450 43184 นางสาว พีรดา ผดุงวิทยากร ต้นข้าว
451 43185 นาย ปุณณัตถ์ นันทศักดิ์พรชัย มอเตอร์
452 43186 นาย ณัฐวัฒน์ สิงห์คำ บีม
453 43187 นางสาว ชนกชนม์ ศรีธิ ใบเฟิร์น
454 43188 นาย จิรัฏฐ์ ไชยกิตติรัตน์ กิวล์
455 43189 นางสาว พรรณวดี โภชนา ออม
456 43191 นางสาว ปาริดา ดาวนันท์ ปาล์มมี่
457 43192 นางสาว สุพิชชา สืบแจ้ แบม
458 43193 นางสาว ชนาภัทร ศรีวรกุล มายด์
459 43194 นางสาว นริลธิฌา เฉลิมเลี่ยมทอง ใบบัว
460 43195 นางสาว นภัสพร ทองช่วย แก้ม
461 43196 นางสาว ณัฏฐณิชา วามตา บุ่ยบุ๊ย
462 43197 นางสาว ชิดชนก มีชัยรุ่งเรือง มันนี่
463 43199 นาย ภูตะวัน ปันนา NULL
464 43200 นาย ธนพัต ธันยารัตน์ศรัณ ออมสิน
465 43201 นางสาว อัจฉริยา มาเรียน NULL
466 43202 นาย เวธน์วศิน ลิ้มประดิษฐานนท์ นนท์
467 43203 นาย สิรพิชญ์ มานะขันติกุล หม่อม
468 43204 นาย จิรภัทร พุทธยศ สแตมป์
469 43209 นางสาว พิมพ์นภัส แก้วโมรา ฟ้า
470 43210 นาย กิตติพัทธ์ ศรีนรา อิงค์
471 43212 นางสาว ธันยพร นันทะ ฝ้าย
472 43213 นางสาว พิมพ์มาดา ยอดเมตตา แอนฟิลด์
473 43219 นางสาว ณัฐชยา สงค์ประชา มิ้งค์
474 43220 นาย ปราชญา คชานันท์ ภู
475 43221 นางสาว ม่านฟ้า กษมาจารุพัชร ฟ้า
476 43223 นางสาว พิชณ์ ภูมิเมือง เขม
477 43224 นางสาว ชลนภา เตชะตรีโลจนะ มิตรี
478 43225 นางสาว ชลันธร วิเชียรวรรธนะ โบว์
479 43961 นาย พุทธรวีโรจน์ วุฒิช่วย -
480 44805 นาย ฐน เหล่ารุ่งโรจน์ Frankfurt
481 45658 นาย ภูมิรพี วิรัตน์สกุลชัย มิว
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ