ชื่อรุ่น GRACE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 154 คน
# 2547M6 ประธานรุ่น : คุณศานติกร วิจิตร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ อัญชลี อดิศภลักษณ์
2 0 คุณ กรรณาภรณ์ อินทชัย
3 31059 คุณ ชนันภรณ์ วงศ์ษา
4 30921 คุณ บุญทิวา ชัยแก้ว
5 29108 คุณ กนกศักดิ์ ปัญญาโสภา
6 22582 คุณ กษิดิ์เดช ระมิงค์วงศ์
7 22527 คุณ กษิดิศ ระมิงค์วงศ์
8 29095 คุณ กอสิน ศิริมังคลากุล
9 23600 คุณ กัญจน์ สุรินทร์คำ
10 22522 คุณ กันทรากร ชิกรัตน์
11 22514 คุณ กานพิชญ์ ฌายีเนตร
12 31057 คุณ เขมชัย แก้วมณี
13 29099 คุณ ฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์(คมสัน ชัยวรรณะ)
14 31707 คุณ คุณนิธิ ไชยมาลา แชมป์
15 22468 คุณ จักรภพ รุ่งศิริทิพย์
16 29090 คุณ จารุกิตต์ ธงเชื้อ
17 23718 คุณ จิรเดช ตรีเอกานุภาพ
18 22525 คุณ จิรพงศ์ พรหมวิมานรัตน์
19 23551 คุณ จิรันดร บัวคำปัน
20 29092 คุณ จิรานุวัฒน์ เทมวรรธน์
21 23800 คุณ จิรายุ เกียรติไชยากร
22 22449 คุณ เจน มโนภินิเวศ
23 22438 คุณ เจษฎา อินทรี
24 22496 คุณ ฉลองรัฐ วโรภาษ
25 22580 คุณ เฉลิมวุฒิ วงศ์เทวัญ
26 29094 คุณ ชนแดน หมื่นใจ
27 23536 คุณ ชนรรถ พุทธานนท์
28 23104 คุณ ชนัตต์ อัษฎานุวัฒน์ เต้ย
29 22913 คุณ ชัยบดี ไชยพรหม
30 23107 คุณ ชัยรัตน์ กล้าหาญ
31 25225 คุณ ชัยวัฒน์ วีรทรัพย์การดี
32 22445 คุณ ชาญชลิต วงศ์มณี
33 25183 คุณ ชาญชัย เจียมวิจักษณ์
34 22515 คุณ ชุติพงศ์ มัธยกุล
35 23091 คุณ ชุติพงศ์ ศักดาวุฒิ
36 29125 คุณ เชาวฤทธิ์ อภิสิทธิ์เสรีกุล
37 23619 คุณ เชาวฤทธิ์ อ่องคำ
38 23852 คุณ ฐณวัฒน์ สุวัชราพันธ์
39 23810 คุณ ฐิติ วรรโณทัย
40 22547 คุณ ณัชชพล สุวรรณศรี
41 25906 คุณ ณัฏฐ์ธีร์ ชัยมงคล เบส
42 27567 คุณ ณัฏฐ์พจน์ คันธวิวรณ์
43 23086 คุณ ณัฐกร ไชยนนท์
44 22526 คุณ ณัฐชัย จิรพรเจริญ
45 22434 คุณ ณัฐดนัย ตระการศิริ
46 22921 คุณ ณัฐนนท์ สุจนิล
47 23714 คุณ ณัฐพงศ์ ใหม่แก้ว
48 30076 คุณ ณัฐพงษ์ ตรีเทพชาญชัย
49 23715 คุณ ณัฐพร ลดาลลิตสกุล
50 23624 คุณ ณัฐพล บุญศรี
51 22485 คุณ ดนัยกฤต ลีลาวิจิตร
52 25121 คุณ ตะวัน ไชยวรรณ
53 22533 คุณ ทะนุ ประเสริฐสุนทร
54 22490 คุณ เทพวรา ชิกรัตน์
55 22461 คุณ ธนชัย ไวยวิฬา
56 22454 คุณ ธนพงศ์ เครื่องคำ
57 22447 คุณ ธนพงษ์ อินทะจักษ์
58 23096 คุณ ธนรัฐ ศิริจันทนันท์
59 27628 คุณ ธนวัต นิ้มเจริญ
60 22446 คุณ ธนเศรษฐ์ หาญเจริญกิจ
61 23658 คุณ ธนากร เกื้อวงศ์
62 23664 คุณ ธนากร จากน่าน
63 23617 คุณ ธนาคาร ศรีฝั้น
64 23672 คุณ ธนินธร เกษรบัวขาว
65 26783 คุณ ธรรมนูญ จำคำ
66 23632 คุณ ธาวิต ศรีวีระสกุล
67 30925 คุณ ธิตินัย ธิมา
68 23094 คุณ นนทเดช ไทยประสงค์
69 23530 คุณ นนทวัฒน์ เจนจัด
70 31033 คุณ นพภินันท์ วงค์ไชย
71 22532 คุณ นราธิป เจษฎาพันธ์
72 23710 คุณ นวิน ธรรมรักษ์
73 25241 คุณ นัฐพล คนชม
74 23549 คุณ นิติพงษ์ ปิ่นแก้ว
75 23098 คุณ นิติพัทธ์ กลั่นบิดา
76 29089 คุณ เนตินัย ไกรลาสบวร
77 22530 คุณ บวรศักดิ์ ด่านไพบูลย์
78 22929 คุณ บุณย์ศิริ ตุลาพันธ์พงศ์
79 25159 คุณ ปฏัก รินฤาษี
80 22545 คุณ ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ
81 23647 คุณ ประพีร์ ประสิทธิพันธ์
82 29086 คุณ ปิยพงศ์ เอกภูธร
83 23097 คุณ ปิยะชัย ศรีธัญญา
84 23100 คุณ ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล
85 28290 คุณ ผดุงพล สุพินิจ
86 23608 คุณ พงศ์เทพ กุลชาติชัย
87 31584 คุณ พงศธร ใจเสมอ
88 23650 คุณ พงศ์พันธุ์ หมุดคำ
89 22517 คุณ พัฒนพงษ์ เมฆะ
90 22578 คุณ พิพรรธ ตั้งใจดี
91 23559 คุณ พีร์ ลาศุขะ
92 23078 คุณ พีรวัจน์ พันธุวาณิชย์
93 23804 คุณ พุทธวรรษ จรัสพันธุ์กุล
94 23646 คุณ พูน เทพเทพินทร์
95 23579 คุณ ภาณุพงศ์ พยัคฆา
96 22995 คุณ ภาณุพล วรากรพิพัฒน์
97 29998 คุณ ภาษิต ภัทรานุกุล
98 25984 คุณ ภูมิศาสตร์ คำชุม
99 29087 คุณ มารุต หิรัณย์วัฒนพงศ์
100 31000 คุณ มาศนิตย์ ปานผดุง
101 23862 คุณ มุนี เชื้อวรสถิตย์
102 26781 คุณ เมธัส ทาริยะ
103 22440 คุณ รัชพล โออริยกุล น้ำมนตร์
104 22451 คุณ รัชพัฒย์ โตวิจิตร -
105 23633 คุณ รัชวลัญช์(รัชวิชญ์) กิติกา (น้องชู้ย) น้องชู้ย/ เอเบิ้ล
106 29084 คุณ รัฐภูมิ กาละ
107 23677 คุณ รุจน์ พรหมปาลิต
108 23090 คุณ ฤชา หมั่นแสวง
109 23603 คุณ วชิระ ปัญญาทิพย์
110 26790 คุณ วทัญญู ศักดิ์ธรรมเจริญ
111 22505 คุณ วนพัทธ์ อธิอาภานนท์
112 29097 คุณ วรชาติ สุระเดช
113 29185 คุณ วรนันท์ กิตติวรเชฏฐ์
114 22495 คุณ วรัญญู อุดมศรี
115 23667 คุณ วรุตม์ หรรษคุณาชัย
116 29098 คุณ วสวัตติ์ มหาวรรณศรี
117 31045 คุณ วัชรพล ไทยมิตร
118 23656 คุณ วาสิน สายมา
119 24544 คุณ วิจักขณ์ หุ่นสุวรรณ
120 29085 คุณ วิจักษณ์ ธันว์ธนะ
121 22477 คุณ วิทยา จำนงค์ทรัพย์
122 26023 คุณ วิทัสน์ รัตนเลิศนาวี
123 22546 คุณ วิศรุต สุรพิมาน
124 29080 คุณ วีระวัฒน์ ไชยวงศ์
125 29088 คุณ เวสารัช สุนทรชัยบูรณ์
126 23143 คุณ ศตคุณ วรรณก้อน
127 23637 คุณ ศราวุฒิ ขุนแก้ว
128 23704 คุณ ศลิษฏ์ เทพมงคล
129 22453 คุณ ศานติกร วิจิตร จีฟ
130 22442 คุณ ศุภณัฐ กาญจนวงศ์
131 23638 คุณ ศุภฤกษ์ ทิพย์อุบล
132 23795 คุณ เศรษฐี พัชราพิมล
133 23797 คุณ สกุลศักดิ์ ญาติฝูง
134 23789 คุณ สงขลา ณ ลำปาง
135 22571 คุณ สิรวัฒน์ จิตรดี
136 23556 คุณ สิวลี เอื้ออัมพร
137 23694 คุณ สุทธิพงศ์ มุขกระโทก
138 22910 คุณ สุปรีย์ อดุลยวิศิษฏ์
139 23674 คุณ สุภรัตน สุริยคำ
140 25220 คุณ สุรณัฐ โอภาสตระกูล
141 29155 คุณ โสธนะ จิตรแผ้ว
142 22471 คุณ อภิเชษฐ ดวงชื่น
143 23544 คุณ อภิเทพ กิมสุวรรณ
144 23583 คุณ อภิลักษณ์ วงศ์มิตร
145 29091 คุณ อภิวัฒน์ อมาตยกุล
146 22538 คุณ อรรคเดช ตียาคม
147 29096 คุณ อัครา เมธาสุข
148 23796 คุณ อาศิส อาภรณ์ศุภวิทย์
149 23528 คุณ อุรุพงศ์ คงอารยะเวชกุล
150 30804 คุณ เอกชัย แดนพงพี
151 31009 คุณ ภรณ์ อุทัยวรวิทย์
152 31015 คุณ นัฐพร ปะระไทย
153 31622 คุณ โสภาวดี ตั้งสุทธิธรรม กิ๊ฟ
154 31061 คุณ อัมพิรา ณ พูล หวาน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ