ชื่อรุ่น PRIDE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 443 คน
# 2549M3 ประธานรุ่น : คุณวจนะ ภู่ชัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ มงคล สังข์ทอง pae
2 0 คุณ สฐภพ แสนหลวง
3 0 คุณ จักรพันธ์ เป้งกาสิทธิ์
4 0 คุณ เอกนครินทร์ วิทามงคล เอก
5 26742 คุณ ประพฤกษ์ กิติสุภรณ์พันธ์
6 26842 คุณ ธนากร ตั้งสมบูรณ์กิตติ
7 26843 คุณ บุณยดา รัตนพิไชย
8 26844 คุณ กิตติพงศ์ กติกา
9 26845 คุณ วัศพล ชุตินทราศรี
10 26846 คุณ อานันท์ โจลานันท์
11 26849 คุณ เจตน์ พงศ์พฤกษทล
12 26852 คุณ ธนัชพร สุริยวงศ์
13 26853 คุณ มณพล เภาวัฒนาสุข
14 26856 คุณ วศิน เลาหะวิสุทธิ์
15 26857 คุณ กฤติยา วัฒนกีบุตร
16 26858 คุณ ปานปิง ณ เชียงใหม่
17 26859 คุณ ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ
18 26862 คุณ กนกพร วิมลสันติรังษี
19 26863 คุณ ปรัชญา ตนะพงษ์
20 26864 คุณ ณัฐดนัย ขันธปราบ
21 26865 คุณ กิตติธัช หรรษา
22 26866 คุณ ภาส ถาวรนันท์
23 26868 คุณ บวร สัตโยภาส
24 26869 คุณ รวมพร สัตโยภาส
25 26870 คุณ วงศกร สิริจัตุรภุช
26 26871 คุณ สโรชา เมธานนท์
27 26872 คุณ วรรณพร ชุ่มดวง
28 26873 คุณ ธันยพร วิริยา
29 26876 คุณ ทินัดดา ส่องแสง
30 26877 คุณ ธนพงศ์ เดชวงศ์ญา
31 26878 คุณ คมชาญ พุทธคำ
32 26880 คุณ อิทธิพร พิชัยศิริ
33 26881 คุณ สรวิศ บุญป้อ
34 26884 คุณ ธัญชนก ศศิธร
35 26885 คุณ อนุรักษ์ คำประพันธ์
36 26886 คุณ ศุภฤกษ์ จารุเศรณี
37 26887 คุณ ภัทรภณ แสนสม
38 26888 คุณ สุธาวี รอยวิรัตน์
39 26891 คุณ เสาวพร จารุสวัสดิ์
40 26892 คุณ ชานนท์ พุทธานนท์
41 26893 คุณ วัชรนันทน์ แรกข้าว
42 26894 คุณ ณัฐนนท์ ไชยวงค์
43 26897 คุณ ชลิตา น้อยธรรมราช
44 26898 คุณ จิราภรณ์ ปาวิน
45 26901 คุณ พร้อมบุญ ทิพย์พรหมมา
46 26904 คุณ เชนทร์ พิชิตปัจจา
47 26905 คุณ อาทิตยา นิมาแสง
48 26906 คุณ โสภิตา ยศวงศ์รัศมี
49 26907 คุณ วิทวัส คันธา
50 26908 คุณ ภานุพงศ์ ชัยเฉพาะ
51 26909 คุณ ธนภัทร์ ตระการกมล
52 26911 คุณ ภัทรกร ตันตราธนานุวัฒน์
53 26913 คุณ ศิวภรณ์ เทพวรรณ
54 26915 คุณ พีรดนย์ เขียวสวัสดิ์
55 26916 คุณ ภัทรดนัย ภักดี
56 26919 คุณ รตาพร จงเผ่าพันธ์
57 26922 คุณ วรากร โพธิ์อยู่
58 26923 คุณ สุภณัฎฐ์ ปราบพุฒซา สตางค์
59 26924 คุณ นรธีร์ ศรีอำพร
60 26927 คุณ นภสร วงศ์ต๊ะ
61 26928 คุณ พีรวัฒน์ ดวงทิพย์
62 26932 คุณ ชญานิน อนันตเศรษฐ์
63 26933 คุณ อาณารักษ์ เขียวคำสุข
64 26934 คุณ ดนย์ คุณานุสรณ์
65 26935 คุณ กตัญชลี พันธชาติ
66 26936 คุณ เกียรติกุล ดาวเวียงกัน
67 26937 คุณ ธนณัฐ ดำรงค์ folk
68 26938 คุณ กวิสรา กระแสเวส
69 26942 คุณ กาญฏิมา ทองแฉล้ม
70 26944 คุณ เวสารัช เจริญวรรณ
71 26945 คุณ อัชฌา คันธา
72 26947 คุณ นภิสา เลิศสุวรรณ์
73 26948 คุณ ทิพากร อยู่อย่างไท
74 26949 คุณ ชวิศ เวชชากุล
75 26950 คุณ นวพล เฉลิมเพิ่มผล
76 26951 คุณ ปิยะณัฐ วีระสกุลทอง
77 26952 คุณ พันแสง จ่างตระกูล
78 26953 คุณ กรกนก ใส่ด้วง
79 26954 คุณ รวินันท์ สุขเจริญ
80 26958 คุณ ปติมา เอี่ยมแตง ขวัญ (Kwan
81 26959 คุณ พจนาถ วิทยสิงห์
82 26960 คุณ ธนาพงษ์ ประชุมของ
83 26963 คุณ จุฑามาศ แซ่ตั้ง
84 26964 คุณ กฤตย์ จินกลับ
85 26966 คุณ ธนพงษ์ จินะเป็งกาศ
86 26970 คุณ กัญญาภัค สุวรรณเสน
87 26972 คุณ รัฐกร ฟู่เจริญ
88 26973 คุณ ธนาธิษณ์ จิรพันธวงศ์
89 26974 คุณ ณัฏฐภูมิ เมืองเดช
90 26975 คุณ ชัชเนตร แก้วกลางเมือง
91 26976 คุณ ชุณหภัค ภูพันธ์
92 26977 คุณ ณัฐวัฒน์ สุขเส็ง
93 26979 คุณ ณัฐศาสตร์ ชื่นดวง
94 26980 คุณ วสุวิท ศรีโรย
95 26981 คุณ เฉลิมพงษ์ เพ็ชรภู่
96 26982 คุณ ชานนท์ บุญชู
97 26983 คุณ กัณศวพันธุ์ ยุวศิลป์
98 26984 คุณ ภัสสิชา ทองตีฆา
99 26986 คุณ ศิรประภา วงค์ชัย
100 26987 คุณ ปิยพร ยอดทองเลิศ
101 26989 คุณ นงลักษณ์ อินทะจักร์
102 26991 คุณ ธนณัฏฐ์ ตุ้ยดา
103 26992 คุณ วาสินี เครื่องคำ
104 26993 คุณ ปรินทร์ ขำหาญ
105 26996 คุณ มณฑิชา ทรงศุภชัยกุล
106 26997 คุณ เจนจิรา จริยสกุลธรรม
107 26998 คุณ กมลวรรณ จันทร์พะเนาว์
108 26999 คุณ ศราลี ศรีอนันต์
109 27004 คุณ ณัชพล เชิดชูพงษ์
110 27006 คุณ ศิษฏ์ วิลาสเดชานนท์
111 27007 คุณ ชัยโรจน์ จันทร์โรจนพันธ์
112 27008 คุณ ธนพล ฟองดาวิรัตน์
113 27010 คุณ อาภรณ์ จารุอัคระ
114 27011 คุณ ธนิตา สุนทรากร
115 27013 คุณ วิชชุดา ขันไทย
116 27014 คุณ ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม
117 27018 คุณ อริสรา ครุฑะสูต
118 27020 คุณ ภาวลี ไชยประคอง
119 27021 คุณ ภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
120 27022 คุณ สุภาดา ทรงสุภา
121 27023 คุณ ณัฐภพ แสนหลวง
122 27026 คุณ สันติสุข รัตนชมสกุล
123 27027 คุณ กิตติพงศ์ จันทรมณี
124 27030 คุณ พิจิตรา พินิตตานนท์
125 27032 คุณ นรมน สมภักดี
126 27036 คุณ ภูมิภาส จันทร์ลักษมี
127 27038 คุณ ชุติมา ตรีอารยะพงศ์
128 27040 คุณ ชนามาศ อินต๊ะปัน
129 27042 คุณ เพชรศิรินทร์ ตุ่นคำ
130 27043 คุณ ชานุพงค์ หมุดคำ
131 27044 คุณ จิตติพร เจนร่วมจิต
132 27048 คุณ ธันยธร ฟองสถิตย์กุล
133 27049 คุณ ภาณุมาศ แสนสุข
134 27052 คุณ นพมาศ เจริญชัยพูนผล
135 27053 คุณ สุดจิต ชูวิทย์เจริญกิจ
136 27055 คุณ ศุภพร ก้อนแก้ว
137 27056 คุณ ศรัณย์ยุทธ สุขจันทร์
138 27058 คุณ ปริสรา ชัยสุภาพสิริกุล
139 27059 คุณ ทยิดา จิตตะวงศ์
140 27060 คุณ เวธกา ศิริวัฒนกุล
141 27061 คุณ นมิตา หวังซื่อกุล
142 27063 คุณ นลินี ไชยวงศ์
143 27064 คุณ ภัทรพงศ์ เจริญยิ่ง
144 27066 คุณ เกษมสันต์ สิทธิรักษ์
145 27067 คุณ ปฐมพงศ์ ผ่องพันธ์
146 27068 คุณ อรรวี ลดาลลิตสกุล
147 27070 คุณ วณิช หอมมณี
148 27071 คุณ เกรียงไกร เฮงประดิษฐ
149 27072 คุณ เสถียร เปรมใจสัญชาติ
150 27073 คุณ วรัชญ์ อภิวรรธกกุล
151 27074 คุณ ณัฐพัฒน์ สวยราช
152 27078 คุณ พัฒนพงษ์ คำราพิช
153 27079 คุณ นิโลบล อักษรโศภณพันธุ์
154 27081 คุณ กิตติธัช เชิงปัญญา
155 27083 คุณ รัชตะ ยงรัฐตระกูล
156 27084 คุณ ยศกร ไชยพรหม
157 27086 คุณ จุฑาภรณ์ ชัยสาร
158 27088 คุณ กฤษณา ราชกันทร
159 27093 คุณ กนิษฐา ปัญธิญา
160 27094 คุณ อรรคเดช ทองอยู่คง
161 27095 คุณ จิรวัฒน์ ไคร้งาม
162 27096 คุณ ภิญญ์ เตชะเสน
163 27097 คุณ ศรณ์ สิทธิตัน
164 27098 คุณ วัชรีวรรณ บุญวิวัฒนพันธ์
165 27100 คุณ จิตรณรงค์ กาฬมณี
166 27104 คุณ กนกวรรณ แก้วนาหลวง
167 27106 คุณ ปัณฑิตา ไชยลังการณ์
168 27107 คุณ อวิรุทธิ์ แก้วสีนวล
169 27108 คุณ อดิศัย คล่องอาสา
170 27110 คุณ จีรพงษ์ รุจีอนันต์
171 27111 คุณ พิสุทธิ อุ่นใจแรม
172 27112 คุณ วรท ไชยคุณา
173 27113 คุณ อัชญา ปิ่นแก้ว
174 27114 คุณ ณัฐวุฒิ ศิริจันทนันท์
175 27115 คุณ วรัญญา พาสันติราษฎร์
176 27116 คุณ นฤมล บุญลอย
177 27117 คุณ จิดาภา เมฆขยาย
178 27118 คุณ ทิวาพร ศิริ
179 27119 คุณ ชุติมน วัฒนาพันธุ์
180 27121 คุณ สิริชัย เขียวอุบล
181 27124 คุณ วิสุทธิพร สุขเจริญ
182 27129 คุณ ปพิชญ์นุตร พันธุ์แพ
183 27130 คุณ กฤตยชญ์ แพงคำ
184 27131 คุณ สุรพงษ์ บุญยืน
185 27132 คุณ ปวรรัตน์ กิติกา
186 27133 คุณ วราชันย์ ไชยกันทะ
187 27135 คุณ กชกร มูลทรัพย์
188 27136 คุณ นิติพงศ์ ขาวอิ่น
189 27137 คุณ ศศินพร โชติชอบ
190 27138 คุณ เกษมศักดิ์ สุนทรพันธุ์
191 27139 คุณ มาดาพร เตชะวรงค์
192 27141 คุณ ธาวิต พรหมมินทร์
193 27144 คุณ กมลภพ ไชยรุ่งเรือง
194 27146 คุณ อัญธิฌา หวลอ่อน
195 27147 คุณ ศุภชัย ดาสี
196 27151 คุณ เยี่ยม สายหยุด
197 27154 คุณ ยุทธนา จันทร์ตา
198 27155 คุณ ธรธนัสม์ ภิระตา
199 27156 คุณ ชนิกานต์ เรือนมูล
200 27157 คุณ ธนพล คุณยศยิ่ง
201 27158 คุณ ฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า
202 27159 คุณ ภวินท์ กิติกูล
203 27160 คุณ กฤตญา ไชยวงศ์แก้ว
204 27161 คุณ เกรียงไกร แก้วกำเลิศ
205 27191 คุณ นรภัทร ใจเย็น
206 27193 คุณ ภาณุวิชญ์ แรกชำนาญ
207 27196 คุณ ชิษณุพงศ์ ลอยมี
208 27197 คุณ กิตติวัฒน์ มงคลธีระวัฒน์
209 27200 คุณ แทน ลิขิตเสถียร
210 27202 คุณ พัฒน์รพี ลีรสวัสดิอำพน
211 27205 คุณ ธนวัฒน์ มะลิสุวรรณ
212 27207 คุณ ปวเรศ บัวคลี่ใบ
213 27209 คุณ เตชินทร์ เอี่ยมศริยารักษ์
214 27210 คุณ เดชบดินทร์ นิภาโยธิน
215 27212 คุณ จุติ เหลืองอาภาพงศ์
216 27215 คุณ นฤชา ชัยวรรณา
217 27216 คุณ พีรวิชญ์ วงค์ทิพย์
218 27218 คุณ พิชัย ธรรมชัย
219 27220 คุณ ศุภวัชร ดีประสิทธิ์ปัญญา
220 27221 คุณ จักรรินทร์ คำหยาด
221 27223 คุณ จักรพันธ์ คำหยาด
222 27225 คุณ ณัฐธัญ ขีรี
223 27227 คุณ ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ
224 27230 คุณ ปกรณ์ ขันปัญญา
225 27231 คุณ นัดตพล วงศ์หวัน
226 27232 คุณ ปิยะณัฏฐ์ มีเพ็ชรทาน
227 27234 คุณ พชร คำมูล
228 27237 คุณ อวิรุทธ์ สิทธิเจริญ
229 27238 คุณ ฐิติกรณ์ พันธุ์พิชญานนท์
230 27239 คุณ พิสิฐพงศ์ ยาวิชัย
231 27241 คุณ นนทกร นาคทิพวรรณ
232 27242 คุณ ณัฐพล วิไลสุทธิวงศ์
233 27243 คุณ คเณศ จันทร์สำราญ
234 27246 คุณ กิตติธัช สุริยะป้อ
235 27251 คุณ พชร ตันทโอภาส yok_key
236 27253 คุณ ภูพิงค์ สุจริตกุล
237 27255 คุณ วจนะ ภู่ชัย
238 27257 คุณ ธนาวุฒิ คำราพิช
239 27258 คุณ มัทธิว ท้าวคำลือ
240 27260 คุณ ธนารัฐ จำอ้าย
241 27262 คุณ ธีรภัทร์ ปัญญาหาร
242 27263 คุณ เกียรติศักดิ์ มูลแก้ว
243 27264 คุณ วิพิธคุณ กันทรวิชัยวัฒน์
244 27266 คุณ ธนาพงษ์ สายอุดมสุข
245 27267 คุณ วสันต์ พานวนทิศ
246 27270 คุณ สกล ยานะ
247 27272 คุณ พุฒิพงษ์ เทียนอ้าย
248 27277 คุณ จิตวีร์ นฤปจาตุรงค์พร
249 27279 คุณ ธนากร ก้อนแก้ว
250 27280 คุณ อิทธิศักดิ์ สมบูรณ์ Pai
251 27281 คุณ ยุทธพิชัย เนื่องคำมา
252 27283 คุณ อริสรา จุระเสถียร
253 27284 คุณ วราภรณ์ อมรเสถียรพงศ์
254 27285 คุณ จิราภา ศิลปชัย
255 27286 คุณ กชกร พันธวงค์ กุ๊กกิ๊ก
256 27288 คุณ ปพิชญา อินต๊ะวัฒนะ
257 27289 คุณ จินดารัตน์ วณิชย์อนันตกุล
258 27290 คุณ ชนรดี โรจน์วีระพันธ์
259 27291 คุณ ทัชนิญา ยอดเมือง
260 27292 คุณ สุพิชญา เลิศวนวัฒนา
261 27293 คุณ พรปวีณ์ ฤกษ์ดี
262 27294 คุณ อชิรญา พุทธจรรยาวงศ์
263 27295 คุณ ปานหทัย วาสนาวิจิตร์
264 27297 คุณ ปิลันธน์ ฉัตรบรรยงค์
265 27298 คุณ จุฑาทิพย์ คำใจเที่ยง
266 27299 คุณ นฤมล สุวรรณศรี
267 27301 คุณ นิรมล เรืองสอาด
268 27303 คุณ สุทธิดา พุทธิมูล
269 27305 คุณ จุฬาลักษณ์ ปาเจริญ
270 27306 คุณ รัตน์วรา ติง
271 27307 คุณ สุรีย์พันธ์ มณีวรรณ์
272 27308 คุณ อรดา ไชยอุด
273 27311 คุณ จิราภรณ์ แสนเมืองหลวง
274 27314 คุณ ฐิติพร ฐานียณัฏฐ์
275 27315 คุณ เกลียววลี จิตนุ่ม
276 27316 คุณ เบญญาภา สว่างแจ้ง
277 27317 คุณ สุภาวัลย์ มูลศิริ
278 27318 คุณ พัสวี ตรีวงค์
279 27319 คุณ อัจฉรา เต็มจักร์
280 27320 คุณ มนัสนันท์ ธมิกานนท์
281 27321 คุณ สุพิชชา ธงห้อย
282 27322 คุณ ลัลน์ลลิต จันทามณี
283 27324 คุณ สินีนาถ ปฏิกรณ์
284 27325 คุณ ธนากานต์ สอนอินทร์
285 27329 คุณ อรุณี เชียงตา
286 27334 คุณ เพียงธาร นาถทัย
287 27336 คุณ พิมนิภา ปันดอนตอง
288 27341 คุณ ชนกนาถ ทองอ่อน
289 27342 คุณ เกศวรินทร์ พลหาญ
290 27343 คุณ วราภรณ์ ศักดาวงศ์เสรี
291 27345 คุณ ณัฐธิดา เวชชลานนท์
292 27346 คุณ กนกพร ณะรินทร์
293 27350 คุณ รัชนิกา ยานะ
294 27351 คุณ ศุภาวรรณ ห้องนาค
295 27355 คุณ กวิตา บุญยง
296 27357 คุณ ภัทรพร ยาประเสริฐ บี
297 27358 คุณ วรางคณา จอกดี
298 27359 คุณ สุปรียา ทาเกิด
299 27362 คุณ กมลวรรณ สมพินิจ
300 27363 คุณ ฉัตรทิพย์ เพ็ชรชลาลัย
301 27365 คุณ ชลธิชา เตชะวิเชียร
302 27366 คุณ มณฑลี อติมานะ
303 27367 คุณ วปุน ทัปนวัชร์
304 27369 คุณ หทัยชนิกา วงค์ชมภู ปอย
305 27370 คุณ เปมิกา รัตนวารีกุล
306 27371 คุณ เพียงฤทัย เขียวมั่ง
307 27372 คุณ วิศรุตา ศรีสม
308 27375 คุณ รุ่งทิวา จอมงาม
309 27376 คุณ ประภัสสรา บุตรแก้ว
310 27378 คุณ อำนวยพร แซ่หู
311 27379 คุณ ศิริกุล ฟู่เจริญ
312 27522 คุณ วงศ์สวัสดิ์ กิจบัญชา
313 27525 คุณ พศวัต สุริยวงค์
314 27527 คุณ กันต์ กล่อมอยู่เกตุ
315 27540 คุณ เจตน์ วรรคาวิสันต์
316 27545 คุณ ธันว์ อนุศรี ธันว์
317 27553 คุณ อชิตพล ไวยพัฒน์
318 27556 คุณ กันตพงศ์ ออประยูร
319 27559 คุณ พิรานันท์ วัฒนชัย
320 27560 คุณ ธัชพล เดชรักษา
321 27563 คุณ จรรยพร มณีรัตน์
322 27570 คุณ ปรียานุช ตั้งมั่นสถาพร ฝ้าย
323 27573 คุณ สืบชาติ กันธิยะ
324 27574 คุณ กิตติภาส ตียาพันธ์
325 27580 คุณ เบญจพร ศรีรัตนศักดิ์
326 27581 คุณ ญาณิกา ยาวิคำ
327 27582 คุณ ณัฐชนันท์ ลุมพิกานนท์ นัท
328 27583 คุณ สุธีรัตน์ ศุภกุลวัฒนา
329 27587 คุณ ติลา เลาหวิรภาพ
330 27597 คุณ สุพศิน สุภา
331 27608 คุณ สุวิมล กันทะมาลา
332 27615 คุณ คณิน ตะริโย
333 27617 คุณ ภูริภัทร์ รุ่งรุจิรัตน์
334 27619 คุณ จิรวุฒิ ปฏิพัทธ์ปถวี
335 27620 คุณ ฐิติวรรณ รอดประเสริฐ
336 27621 คุณ ธนสร เหล่าพาณิชกร
337 27622 คุณ นราวิชญ์ สืบวงศ์
338 27623 คุณ กิตรวี จิรรัตน์สถิต
339 27632 คุณ ชาลินี ลงกานี
340 27642 คุณ สุปรียา กันทะเสนา
341 28330 คุณ ธนกร ฉัตรทิพากร
342 28337 คุณ ปฐมพงศ์ เจริญทรัพย์
343 28341 คุณ พิชญาภา ว่องไพฑูรย์ แพรว
344 28343 คุณ วศิน สมศรี
345 28346 คุณ นันทภัค วิสิทธิ์
346 28348 คุณ สมฤทัย พุทธรัตนประทีป
347 28352 คุณ ณัฐพงษ์ พัชรศาสตรา ปิ่น
348 28377 คุณ ธนัท รังคกูลนุวัฒน์
349 28383 คุณ นันท์นภัส ดิลกพัฒนมงคล
350 28410 คุณ นัฐพร ฤทธิเนตร M
351 28423 คุณ อุกฤษฎ์ เอื้อประเสริฐ
352 28427 คุณ โอฬาร โสภณสิริรักษ์ น้องปูเป้
353 28429 คุณ เบญญาภา วาระเลิศ
354 29159 คุณ ภัทรพล ไทรเกิดศรี
355 29177 คุณ ธนพร ทานตะวัน
356 29182 คุณ นิษฐาวัฒน์ ไชยวงศ์
357 29186 คุณ อนันตสิทธิ์ นางาม
358 29190 คุณ ชลธร ตั้งตระกูลเจริญ
359 29216 คุณ มทนพรรณ สินธพประเสริฐ
360 29259 คุณ พงศธร ศักดิ์ทวีกุลกิจ
361 29993 คุณ มณฑล บัวเย็น
362 30014 คุณ ฐานิต อินทะพันธุ์
363 30047 คุณ ณิชารีย์ อ่ำเทศ
364 30049 คุณ ชนสรณ์ หาญเจริญกิจ หยก
365 30050 คุณ อภิวัฒน์ ล้อมมณีถาวร
366 30064 คุณ สุธิชัย จงอภิรัตนกุล
367 30067 คุณ ศิวัช ปารมี
368 30074 คุณ วรเทพ ศรีประทักษ์
369 30205 คุณ นิมิตร โอสถาพันธุ์
370 30845 คุณ พิสิษฐ์ ณัฐพสิษฐ์
371 30850 คุณ พีรดนย์ คำภิระแปง
372 30875 คุณ ฑิฆัมพร กิจจาหาญ
373 30887 คุณ พิชากานต์ กู้เมือง
374 31648 คุณ ภัทรมน สุขประเสริฐ
375 31649 คุณ พิมทอง ทองวานิช
376 31652 คุณ ศิโรฒ คุณธนะวัฒน์
377 31669 คุณ สุรัสวดี เรืองสุริยะ
378 31716 คุณ จักรพันธ์ อุ่นใจ
379 31788 คุณ ชณิณฑร แสนไฝ
380 32371 คุณ นักปราชญ์ กันตีวงศ์
381 32705 คุณ ธนพล แสงอาสภวิริยะ
382 32707 คุณ ธัญวรัตม์ ทนทะนาน
383 32708 คุณ ณัฐนันท์ ปัญญากาศ
384 32709 คุณ กีรฉัตร ตันตราพล ก็
385 32710 คุณ รชานนท์ กาญจนศักดิ์ชัย
386 32711 คุณ เทดดี้ อีริคสัน
387 32712 คุณ ณัชชารีย์ ทิศาสมบูรณ์สิน
388 32713 คุณ ภัทร์ศยา ช่างคำ
389 32714 คุณ ปรัศนียาภรณ์ ยมเกิด
390 32715 คุณ สิริวิมล ยังผ่อง
391 32717 คุณ ณัฎฐนิช ภู่ปะวะโรทัย
392 32721 คุณ ชนกชนม์ อินตา
393 32722 คุณ กตัญญุตา นกแก้ว
394 32724 คุณ ชยาธร จันทร์สกาว
395 32725 คุณ ประภาสิณี ศรีสุคนธมิตร
396 32727 คุณ ปวรา วินัยโกศล น้องจูน
397 32728 ร.ต.อ. ปิยบุตร มีแป้น เฟริสท์
398 32729 คุณ เขม บุญคมรัตน์ ไข่ตุ๋น
399 32731 คุณ ณิชากร อัครชิโนเรศ
400 32732 คุณ อติวิชญ์ ข่ายสุวรรณ
401 32733 คุณ สรรเสริญ ศรีมินิพันธ์
402 32734 คุณ ศรันยา พัฒนสุทธกิจ
403 32736 คุณ กรกฎ คำสิงห์
404 32737 คุณ วิชินันท์ ์สิงห์น้อย
405 32740 คุณ อรรถนนท์ บุญเรือง
406 32742 คุณ ศิริมา สวัสดี
407 32743 คุณ กนกวรรณ จันทร์เอี่ยม
408 32744 คุณ ภาษิตา ไชยวงศ์
409 32747 คุณ ลลิภัทร ลีลาภัทร์
410 32750 คุณ ปานแสน บุญยงค์
411 32752 คุณ ภัทรานิษฐ์ ทองคำ
412 32754 คุณ บุษบา แซ่เติ๋น
413 32767 คุณ วทันยา วงษ์สุวรรณ
414 32770 คุณ มณฑล ไชยสถิตวานิช
415 32847 คุณ อลิสา เมืองมูล
416 32988 คุณ ธีรศาสตร์ มหาสิงห์
417 32989 คุณ สุพิชญนันทน์ ศรีแก้วขัน
418 32990 คุณ นรุตม์ชัย สินธุวาทิน
419 32992 คุณ สุปรียา ตันติพัฒน์
420 32995 คุณ ฐิตินันท์ อุฏฐานชีวิน
421 33008 คุณ พันธ์ศักดิ์ ศรานุชิต
422 33010 คุณ วรัญญา สิตานุรักษ์
423 33062 คุณ เอมมิกา สาสุจิตร์
424 33081 คุณ ชลลัดดา วิริยะชินการ
425 33752 คุณ วริศรา อุ้ยตา น้ำตาล
426 33762 คุณ นุชพิไล แก้วดวงแสง กระต่าย
427 33764 คุณ ปรัชญา ไชยบุญเรือง ข้าวฟ้าง
428 33765 คุณ จิรัชยา วิวัฒน์ธนสาร มิ้น
429 33776 คุณ สุกฤตา อินทร์บัว ติน ติน
430 33798 คุณ รุจน์ รุจิพรรณ กอล์ฟ
431 33866 คุณ ทิพพิชา ศรีทิพย์ ชิลลี่
432 27029 คุณ ศศิกานต์ ไชยรังษี
433 26855 คุณ เปรมิกา แสนหลวง เปเล่
434 27236 คุณ จิรพงษ์ ไพศาลศุภกิจ
435 27149 คุณ กมลพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ก๊อบ
436 26910 คุณ ชาติวุฒิ สุประดิษฐ์ ซีเกมส์
437 29188 คุณ ธนภัทร เทพารักษ์ โดนัท
438 27347 คุณ อภิรดี แสนลี่
439 26890 คุณ ปุณยวีร์ วงศ์สุนทร ขิม
440 27276 คุณ ภูวกร ทองรักษ์
441 27204 นาย สวราชย์ ขจรประศาสน์ ฮอร์
442 27128 คุณ ทศววรษ วันทอง
443 27219 นาย กิตติ มูลละ นก
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ