ชื่อรุ่น วีร์'18 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 450 คน
# 2561M6 ประธานรุ่น : นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 33166 นาย ธนกร เตียไพรัช มิว
2 33278 นาย กิตติภูมิ ถนอมถิ่น พอเพียง
3 33317 นางสาว ปทิตตา ชัยโรจน์จนศิลป์ หมวยทิพย์
4 33367 นางสาว ชลกร วีระศรีนารา ต้นเตย
5 33625 นางสาว อาทิตยา สุวรรณ์ แอนนี่
6 33867 นางสาว มาฆวดี ดวงจิตชวกุล ดรีม
7 33868 นาย ทักษ์ดนัย จันทรจำนง เบส
8 33869 นาย ฉันทิศ นันทวงศ์ นั้ม
9 33870 นาย ฉัตรดนัย ทิพยมณฑล ตอง
10 33871 นาย ชนะเกียรติ ชัยมงคล แฟรงค์
11 33873 นาย พชร อารีย์หนู พูห์
12 33874 นาย โนอาห์ ยั่งยืน โนอาห์
13 33875 นาย ธนโชติ สายทอง นาว
14 33876 นาย ธนรัฐ กองแก้ว เก็ต
15 33877 นาย วงศ์ตะวัน ปรีชานนท์ ซัน
16 33880 นาย พสธร ณรงค์ศักดิ์ มิ๊ก
17 33881 นาย ธัญญ เชิดสถิรกุล ปาล์ม
18 33882 นาย นพรัต รุ่นบาง เจเจ
19 33887 นาย พงษ์กฤษณ์ นิยมสัตย์ ไอ๋
20 33892 นาย ภาดา กาญจนวิภาดา ดนย์
21 33894 นาย ธนกร ชัยนิลพันธุ์ เจมส์บอน
22 33895 นาย ปิยะภัทร เกตุวงค์ อัฟ
23 33896 นาย เทวชัย ม่วงสุข โฟน
24 33897 นาย ณัฐกมล โฆษชุณหนันท์ โอห์ม
25 33899 นาย ณัฐชนน เร่งถนอมทรัพย์ ตง ตง
26 33902 นาย กษิดิศ ดวงทัพ เกมส์
27 33906 นาย ธนธรณ์ ดอนปัน กิ่งไผ่
28 33907 นาย สถิตคุณ ศรีงามช้อย ตี๋น้อย
29 33908 นาย อรุช ตัณฑจำรูญ โย
30 33914 นาย เปรม ใจบุญ เปรม
31 33915 นาย เอกณัฐ เจริญกิจ ฮ๊อป
32 33916 นาย การัณยภาส นามแก้ว เพริท
33 33917 นางสาว อรุณพร เกียรติ์เลิศนภา เหนือ
34 33918 นางสาว ฐาปนียา ศิระวงษ์ แฟงแฟง
35 33921 นางสาว ณัฎฐริกา อินทานุวัฒน์ ถุงแป้ง
36 33923 นางสาว ธัญญดา มังคลรังษี เอิร์น
37 33926 นางสาว จิตต์ศจี อติธุวานนท์ ฟ้า
38 33927 นางสาว ณัชชา วรปรีชา แจม
39 33928 นางสาว นิพพิทา พุ่มเรือง พลิ้ว
40 33929 นางสาว ตะวันฉาย หงสนันทน์ เนย
41 33930 นางสาว ณิชา ไตรรัตนโชติ ฟ้า
42 33931 นางสาว กวิสรา แสนใจบาล เอมี่
43 33932 นางสาว กุลนาถ สิทธินาง เอิง
44 33934 นางสาว ณภัทรจิรา สิงห์ปัน บิ๊ว
45 33935 นาย คุณากร คำแปง ดอม
46 33936 นางสาว สิริกร ศิริมา ลมพริ้ว
47 33937 นางสาว พัชรีภรณ์ สุขเกษม เชอร์รี่
48 33940 นางสาว กมลพชร ศิรบรรจงกราน พลอย
49 33941 นางสาว ณิชากร อัศวแสงศิลป์ น้ำตาล
50 33942 นางสาว อินทิรา อินทญาติ แนน
51 33944 นางสาว เปี่ยมปิติ บุญอินทร์ เอิร์น
52 33946 นางสาว อัญชิกร ขัติครุฑ แพ็ท
53 33949 นาย พีรยุตม์ วงค์ตัน ติง ติง
54 33952 นาย พงศ์ภัทร์ ชนม์กมลจรัส พีท
55 33956 นาย ศิริ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นัท
56 33957 นาย พศิน เอี่ยมกระสินธุ์ พี
57 33958 นาย พศิน รักแก้ว เคน
58 33961 นาย พิริยกร วงศ์ทองบาง กร
59 33963 นาย สุกฤษฎิ์ ตั้งใจ โกโก้
60 33966 นาย ภัทรดนัย สันตติกาญจน์ กานต์
61 33968 นาย ปราชญ์ ฤกษ์เกรียงไกร ปราชญ์
62 33969 นาย พีระมิตร ภูษา พี
63 33972 นาย พิวัสต์ พรหมสถิตย์ ต้นข่า
64 33977 นาย กันตพัฒน์ อังกูรจินดาวัฒน์ จ๊อบ
65 33978 นาย ลักษมณ์ ท่ามตระกูล ลักษมณ์
66 33980 นาย รวิชญ์ ลงกานี วิช
67 33982 นาย อภิวัชญ์ เกษปัญญา ไกด์
68 33983 นาย ภคนันท์ อินทรเกษตร ธีม
69 33988 นาย รุจิภาส เกิดกล่ำ จ๊อบ
70 33992 นาย ภูพชร นครชัยศรี ดัง
71 33996 นาย พีรัช ไชยวงค์ พีร์
72 33998 นาย ณัฐพนธ์ สุขถาวร โอ๊ต
73 34002 นางสาว ณัฐณิชา พิณอุดม พลอย
74 34003 นางสาว ธนัชพร จงอานนท์ ปราน
75 34004 นางสาว พิมพ์ชนก เนียมทรัพย์ พิม
76 34006 นางสาว บัวชมพู เจริญทิม บัว
77 34007 นางสาว ณัฐชยา ปานทอง คุ้กกี้
78 34008 นางสาว พัทธกานต์ เลิศรุ่ง ใบปอ
79 34009 นางสาว วรินทรดา ตันพฤทธิอนันต์ เอิร์น
80 34012 นางสาว ณภัทรา ค้าไม้ พิ้งค์
81 34015 นางสาว สุพิชญา บุญขันติ์ บีม
82 34017 นางสาว กัณฐิกา ขำแป้น แพร
83 34018 นางสาว วริศรา จอกดี นิ้ง
84 34020 นางสาว นันทพัฒน์ วุฒิ ปอมแปม
85 34021 นางสาว จินตนา เลิศสกุลใหม่ ผิงผิง
86 34023 นางสาว ทัชนิกา ขันจันทร์ แพ็ท
87 34025 นางสาว ญาณิศา สันยาย พี
88 34026 นางสาว อรกัญญา สมศรี ใบเตย
89 34027 นางสาว นันท์พิชชา ไชยวงค์ มี่
90 34032 นางสาว สโรชา จันทรยุทธ มายด์
91 34034 นางสาว ณิชารีย์ ชัยเจริญชาติ พิม
92 34038 นางสาว มนัสนันท์ กัลยา แก้ม
93 34040 นางสาว ธนานันต์ พันธุ์จิรา จ๊ะจ๋า
94 34041 นางสาว ธารแก้ว สุขทรัพย์ถาวร น้ำเมย
95 34042 นางสาว ปาลฟ้า วิษณุมหิมาชัย ฟ้า
96 34043 นางสาว ธิติพร สุนทรครุธ พิม
97 34045 นางสาว ล้านนา ธนากาญจนระวี หมอก
98 34048 นางสาว วริศรา ปัญญาหาร ติ๊ง
99 34153 นาย ณพัชร เทพวรรณ ภูมิ
100 34154 นางสาว ชนิสรา สินล่ำซำ ไหม
101 34156 นาย ภู รักสกุลใหม่ ดิน
102 34157 นาย อธิราช สิทธิราษฎร์ แต้ม
103 34161 นางสาว รักสุดา ทรงศักดิ์ปรีชา เฟช
104 34164 นาย สรรเสริญ ชัยชนะ เดียร์
105 34165 นาย คัมภีร์ ภีร์สวัสดิ์ ภีร์
106 34177 นางสาว ศิศิรา อินชัย เอิน เอิน
107 34180 นางสาว บูรณี มโนปัน ฟ้า
108 34184 นาย นภดล พุ่มเกิด ดล
109 34191 นาย ธนายง โพสพเจริญกุล พง-พง
110 34193 นาย กรณ์ดนัย จินดาแดง ไนซ์
111 34200 นาย ธนวัฒน์ ฐานียธรรมคุณ จิงจัง
112 34201 นาย ณัฐภูมิ เพ็ชรชนะ ปังปอนด์
113 34206 นาย ชินธันย์ ไชยศิริ เซน
114 34207 นาย เจนณรงค์ เส้งเล่า ตูน
115 34211 นาย คุณากร ปิ่นสุวรรณ์ กร
116 34217 นาย ภูริพัฒน์ รัตนพราว ฮาร์ท
117 34218 นาย สิปปภาส ทับคล้าย โอม
118 34220 นาย วรัญญู เนรังษี มาร์ค
119 34221 นาย รัฐภูมิ อิกำเหนิด เบสท์
120 34222 นาย นัทธพงศ์ ทันตะละ สตางค์
121 34223 นาย ธนวิชญ์ ชลานันต์ ต้นกล้า
122 34225 นาย ธีรทัศน์ เหมรัตน์ตระกูล ธีร์
123 34226 นาย ไชยสิทธิ์ พรประทาน ตั่งตั๊ง
124 34232 นาย ณัฐชนน หมื่นศรี ปั้น
125 34237 นางสาว ฟารีดา รติเมธี เวียร์
126 34239 นาย ภาณุวัฒน์ อะปินะ ไตเติ้ล
127 34240 นางสาว ปิยวัสน์ มุนินทร แยม
128 34241 นาย กันตพัฒน์ คุณศิริวัฒน์ธาดา อาร์ท
129 34243 นางสาว ลภัสรดา แก้วกิติกุล มายด์
130 34244 นางสาว ธนพร ชมภู แอ๊มป์
131 34246 นางสาว ศุภกานต์ เพาะโภชน์ ฟ้า
132 34248 นางสาว วนัชพร วงษ์หงษ์ หมิว
133 34251 นางสาว นฤภร สุริยะ เดียร์
134 34255 นางสาว ธีร์จุฑา ลีประเสริฐพันธ์ มิลค์
135 34259 นางสาว สุธิตา ชัยวงค์ ซี
136 34260 นางสาว มานิตา ถนอมศักดิ์ องุ่น
137 34261 นางสาว ธัชวดี อารีมิตร์ ฟิลม์
138 34262 นางสาว ภัทรานิษฐ์ จิตชยา ข้าวฟ่าง
139 34264 นางสาว พัทธ์ธีรา ช่างกิจจา เฟิร์น
140 34265 นางสาว พันธ์วิรา ช่างกิจจา นาย
141 34266 นางสาว ชลันธร รัตนชมพู น้ำหวาน
142 34269 นางสาว ธัญภรณ์ ยศวงศ์ แพรว
143 34271 นางสาว เจสิกา จิตนารี เจสซี
144 34272 นางสาว สายใย จงรักษ์สัตย์ จิน จิน
145 34314 นาย ณภัทร จงชานสิทโธ ฮัก
146 34316 นาย วรรธอนันต์ ม่วงมัน ป้อน
147 34318 นาย เจอเรอมายาห์ ฮาลฟอร์ด เจอร์รี่
148 34320 นาย ชาคร วิทยาภัค ฌอน
149 34321 นาย วรกันต์ ถิระรุ่งเรือง กันต์
150 34323 นาย นภัทร ประสิทธิเวนิช ณัฐ
151 34324 นาย นครินทร์ วรกิจพูนผล คุ้ง
152 34330 นาย นนทัช สุขตากจันทร์ บูลส์
153 34333 นาย ชาคริต สมัครไทย ชารีฟ
154 34336 นาย ภาม เขมาลีลากุล ภาม
155 34339 นาย พงศ์รพี พฤกษาพันธ์ทวี ปาล์ม
156 34342 นาย วรเมธ เหย่าตระกูล ทัน
157 34343 นาย ธรรธร ธรรมชัย อาชา
158 34344 นาย อภิวิชญ์ พิพัฒนสุขมงคล วิชญ์
159 34345 นาย สุรพิชญ์ ตุ่นแก้ว แจ๊พ
160 34347 นาย ภาณุเดช น้อยวิเศษ วิน
161 34349 นาย ต้นกล้า ปินตาเสน ฟง
162 34352 นาย ศิวกร มาตสถานวงศ์ กิมกิม
163 34356 นาย ธีรเจต ศรีม่วง เพิร์ท
164 34359 นาย รชตพงศ์ รุ่งเรือง ปอน
165 34363 นาย กัญจณศักดิ์ มณีศรีสุวรรณ ภีภี
166 34366 นางสาว เกศราภรณ์ พรหมศรี แพร
167 34367 นางสาว นันทรัตน์ อินต๊ะแก้ว พลอย
168 34368 นางสาว ปพิชญา บุณยรัตพันธุ์ จ๊ะจ๋า
169 34370 นางสาว ภาวิดา เจริญเลิศธนกิจ ยูกิ
170 34371 นางสาว นศิกานต์ ธรรมพิทักษ์ น้ำหอม
171 34372 นางสาว วริศชา ยืนยงกุล น้ำใส
172 34374 นางสาว รวิสรา นิวัฒนนันท์ ปุ๊บปั๊บ
173 34375 นางสาว นิรัชพร วงษ์ต๊ะ มิว
174 34379 นางสาว ญาณิศา อุ่นศรีส่ง น้อยหน่า
175 34380 นางสาว รมิดา แจ้งนิล อาย
176 34382 นางสาว อรจิรา กระต่ายทอง อ้อน
177 34384 นางสาว ปิยะชนก มีอุดร แบมบู
178 34385 นางสาว พิงค์กวี พรหมเสน พิงค์
179 34390 นางสาว กานต์ธีรา ศรีบำรุงสันติ จ๋า
180 34391 นางสาว แรกขวัญ จันทร์แจ่ม ขนมผิง
181 34392 นางสาว นภัสสิริ สีตะวัน ข้าวโพด
182 34393 นางสาว ณัฐชนัน สว่างนาน ลูกแพร์
183 34394 นางสาว ณฐชา รุ่งบรรณพันธุ์ กั๊ตจัง
184 34396 นางสาว ชฎาภา ใคร่ครวญ อุ้ม
185 34399 นาย ตฤณ กันทวงค์ ข้าวโอ๊ต
186 34401 นาย ภูมิฉัตร กิจภิญโญ เบิร์ด
187 34402 นาย ณภัทร อิทธิเดช ณัฏฐ์
188 34409 นาย พชร กัลปนก เตเต้
189 34410 นาย กฤษณพงศ์ รักวงค์ไทย กฤษ
190 34413 นาย เอื้ออังกูร สมบูรณ์ โต้ง
191 34415 นาย ชีพนนท์ สารสุวรรณ เวฟ
192 34419 นางสาว กินรี โฆษณสันติ ข้าวขวัญ
193 34420 นางสาว สุรีย์พร คำซอน บรีม
194 34421 นางสาว ณิชาภัทร กล้าหาญ อิงอิง
195 34423 นางสาว ฐิดากาญจน์ วัฒนะอมรพงศ์ กีตาร์
196 34426 นางสาว จินต์จุฑา ยาวินัง มะลิ
197 34430 นาย วรทัศน์ รัตนวราหะ ต้นน้ำ
198 34432 นาย ณัฐภูมิ อินตา ภูมิ
199 34433 นาย สหัสวรรษ ธาตุอินทร์ บิ๊ก
200 34439 นาย พชร วงศ์สุรวณิชย์ นนท
201 34444 นาย ศศกร ประเสริฐดี วินเนอร์
202 34461 นางสาว ชนัญชิดา คุณาธรรม บีม
203 34465 นาย เดชยุทธวีร์ สิทธิกันตพงศ์ เจมส์
204 34495 นาย ณัทนนท์ ยั่งยืน ณัท
205 34496 นาย ณัฐนันท์ ไชยเฉพาะ นัท
206 34499 นางสาว กนกวรรณ อังศุสิงห์ อะตอม
207 34500 นาย พีรณัฐ นันศิริ ต้าร์
208 34501 นาย พีรวิชญ์ นันศิริ ตุลย์
209 34502 นาย ธีรพัชร มณีใส ต๊ะ
210 34576 นาย ศุภกฤต ชัยลังกา ข้าวกล้อง
211 35167 นาย นพราช แก้วใส เก้า
212 35266 นางสาว ชนาภัทร จิโนรส วิว
213 35271 นาย อมเรศ จุฬากุล ฟอร์ซ
214 35851 นาย ชวิศ เขียวต่าย หนูพุก
215 35876 นางสาว กุลพิธาน์ ดีสุคนธ์ กรีน
216 36588 นางสาว อารียา ฤกษ์ศิริ แองจี้
217 36606 นางสาว ธนัชศรณ์ นิรวัชร์สุวรรณ บิวตี้
218 36613 นาย ธรรมรัฐ โบสถ์ทอง ฉาย
219 36630 นางสาว อนุธิดา ตฤปต์สุวรรณ เนย
220 37342 นาย กันต์กวี ทิมพิทักษ์ กันต์
221 37349 นาย ธนัช กาญจนะ เจไดรฟ์
222 37373 นางสาว วิรัลพัชร มันทเล ฟ้า
223 37380 นางสาว ชลณันท์ บุญมาดำ ปิง
224 37395 นางสาว รักบุญ ณ ลำปาง รักบุญ
225 37399 นางสาว ธนัชชญาภรณ์ ณรงค์กูล เจมี่
226 37409 นางสาว พินทุ์สุดา ยศรุ่งโรจน์ เอื้อ
227 37411 นางสาว บุณรดา อัตประชา แตงกวา
228 37449 นาย วัชริศ ไชยวิภาสสาทร บีม
229 37485 นาย สิราพัฒน์ ปิ่นประยูร ภีน
230 38232 นาย พัชรภัทร์ บุญเจิม เนียร์
231 38236 นางสาว จิตราวดี วงศ์นาดี น้อง
232 38238 นาย ภูมิพัฒน์ ยศบัวพิศ บอส
233 38245 นางสาว พรรณปพร ชุ่มมงคล แนน
234 38257 นางสาว ปิยรินทร์ สมณาวรรณ เอมี่
235 38375 นาย รต เดชะปราปต์ บาลาต้า
236 38383 นางสาว ขวัญพิชชา กองแสง ฝ้าย
237 39050 นางสาว ณัฐวรา ธรรมแสน บอมแบม
238 39057 นางสาว พรประภา ฉายาพัฒน์ ของขวัญ
239 39062 นางสาว พฤษภรณ์ บุตรสีทา เฟรชชี่
240 39192 นางสาว สุชัญญา ผักกาด ปอ
241 39194 นางสาว ณัฐนาถ วงศ์นันท์ ฟิล์ม
242 39196 นางสาว คันธารัตน์ ปัณฑโร ตะวัน
243 39198 นาย โชติรงค์ มาศวิเชียร กระจ่าง
244 39199 นางสาว อารยา ยาวุฒิ จาจ้า
245 39201 นาย รัชชานนท์ ปัญญา แม็ค
246 39202 นางสาว ณัฏฐา ภิรมย์สันติกร ปุยฝ้าย
247 39204 นางสาว ธัญวรัตน์ บุญสุวรรณโน มิ้ง
248 39205 นางสาว ดาราวรรณ บุญต่อ เมย์
249 39206 นางสาว เบญญาภา อริยะ ปิ่น
250 39208 นางสาว กานต์สินี จันทร์สา เนย
251 39210 นาย ภคิน คุณยศยิ่ง เก่ง
252 39211 นางสาว หทัยภัทร อภิชัย นุ่น
253 39214 นางสาว จิรภัทร จันทร์ทิพย์ เซฟ
254 39217 นาย วิชญ์พล เกียรติสิน บอส
255 39218 นางสาว รัชฎาภรณ์ อิษฎานนท์ จ๋า
256 39219 นางสาว ชิษณุกาญจน์ ชมภูคำ มีน
257 39221 นางสาว ภัทราวดี ธรรมชัย อุ้ม
258 39223 นาย ทัตธน ปรีชามานะศาสตร์ อั่งเปา
259 39226 นางสาว ปวีณ์ธิดา หล่อดี แพรว
260 39227 นาย พีรวิชญ์ วงศ์ชัย ไอซ์
261 39228 นางสาว สุดารัตน์ สุทะวรรณา ออม
262 39232 นาย ฉัตรชัย ทิพย์ธันวา ฉัตร
263 39233 นาย ปวเรศ นวลเอียด อินทรีย์
264 39234 นางสาว ธวัลรัตน์ สุบรรณา ใบเฟิร์น
265 39235 นางสาว ธันวรี มีสุข เอิร์น
266 39236 นางสาว ชุติมตา ชื่นชูไพร สโนไวท์
267 39237 นางสาว ปภาวรินท์ โกฎิคำ แพรว
268 39238 นางสาว ชลดา กาทองทุ่ง อั้ม
269 39239 นางสาว ธนัชพร แสนพวง ครีม
270 39240 นางสาว ชุติกานต์ กันทาเดช เฟิร์น
271 39241 นางสาว ชีวาภรณ์ คำกัน พลอย
272 39242 นางสาว พิชญาภา ศรีใจอินทร์ พลอย
273 39246 นางสาว ญาณิศา เขียวณรงค์ ใบตอง
274 39247 นาย พัสกร อิงคสันตติกุล มิกซ์
275 39249 นางสาว ชนิกานต์ แสงขำ ข้าว
276 39251 นางสาว นันทชพรพัทธ์ วงศ์ชัยสุรดิษ น้ำปิง
277 39252 นางสาว กัญญาณัฐ สิทธิธรรม น้อยหน่า
278 39253 นาย ขจรพงศ์ จี้อินทร์ เอิร์ท
279 39256 นาย ไทยวัฒน์ อินทวิวัฒน์ ฟลุ๊ค
280 39257 นางสาว นภเกตน์ ทรัพย์สมาน แฟ้ม
281 39258 นางสาว ณัฏฐ์วารี อภิธรรมณพ จูนนี
282 39259 นางสาว ธัญลักษณ์ มาเต็ม ป่าน
283 39260 นาย ศุภกิตติ์ ปัญญามูล พับ
284 39262 นาย ธฤต ปานปุ่มทอง ฟาอิซ
285 39271 นางสาว ธนภรณ์ หอเจริญ เฟรชชี่
286 39272 นางสาว โศภิษฐา ทองเอีย อุ้ม
287 39275 นางสาว แพรวา พลเยี่ยม แพร
288 39277 นางสาว พิมพ์มาดา เจริญวัย พิมพ์
289 39278 นางสาว ธนัชญา ไชยวุฒิ วิว
290 39283 นาย ศิวภัส พรหมณะ จู่โจม
291 39284 นางสาว สุพิชญาพร บวรบุญฤทธิ์ ฟ้าใส
292 39285 นางสาว ปุณิกา บุญประสานกิจ ป๊อป
293 39286 นาย ชยพล หอยแก้ว หละปูน
294 39289 นาย ฐิติพงศ์ เทียนเสม ต้นน้ำ
295 39290 นาย ธีรภัทร ชัยศรี โบ๊ท
296 39293 นาย โชติกาล ศิริภูวนันท์ ภูมิ
297 39294 นาย เมธาสิทธิ์ ศรีธนสุวรรณ มังกร
298 39296 นาย วิชยุตม์ กมลโรจน์ กาฟิวส์
299 39297 นาย ศุภสัณห์ กันทะวงศ์วาร วินเนอร์
300 39298 นางสาว นาตาลี สุกีอุระ นานะ
301 39301 นางสาว บุษบา อัครเหมันต์ ป๋อมแป๋ม
302 39302 นางสาว ชัญญา พรหมพีรพัฒน์ ออมแอม
303 39303 นางสาว นภัสกร สินแท้ ต้นไม้
304 39305 นางสาว จินต์จุฑา ธรรมวงค์ บีม
305 39307 นาย รัชชานนท์ ชัยอภิรัตนกูล ปังปอนด์
306 39308 นางสาว รวิสรา ชุ่มเย็น ฟิล์ม
307 39311 นางสาว พิมพ์ชนก เหลี่ยมพันธุ์ หลิว
308 39318 นางสาว ศุภิษรา วาทิศานนท์ ใบเฟิร์น
309 39319 นางสาว เพ็ญพิชชา ทิมัน เพื่อน
310 39323 นางสาว ณัฏฐนิช ธรรมสอน ลูกเกิด
311 39324 นางสาว ธนพร เขาสุเมรุ ฟ้า
312 39325 นางสาว สลิล โพธิรักษ์ แบม
313 39326 นางสาว นวิยา สักกะพลางกูร เจ้าขา
314 39327 นางสาว พชรพร ยาวิชัย โนเนม
315 39328 นางสาว บุณยภัทร รัตนวิจิตร ขิม
316 39329 นางสาว ชยาภรณ์ ธรรมปัญญา ปูเป้
317 39330 นางสาว พิมพ์ประภัทร์ จารสิงห์ ฟ้า
318 39331 นางสาว ศศิกานต์ บุญมาถา ใบเตย
319 39332 นางสาว กาญจนี คำอินทร์ ออมสิน
320 39334 นางสาว ภรัณยา คำแก้ว ๋่๋๋่่่Jammie
321 39336 นางสาว พิมพ์ชนก เตจ๊ะ มายมิ้งค์
322 39338 นางสาว ปิยธิดา ผ่องศรี ออย
323 39339 นางสาว ณัฐพร คงพนา ณัฐ
324 39342 นางสาว กมลชนก ชัยศุภฤกษ์นิมิต หยก
325 39343 นางสาว กิตติกาญจน์ กิติ เบญ
326 39344 นางสาว กนกวรรณ กันธะวัง โบว์ลิ่ง
327 39345 นาย ทรรศน วังแจ่ม แฟ้ม
328 39346 นางสาว พิมพกานต์ สิทธิพงศ์ พลอย
329 39347 นางสาว สาวินี ไคร้โท้ง แคท
330 39349 นางสาว กัญญาพัชร พุ่มจีน ขิม
331 39353 นางสาว ภฤดา พัชรานุรักษ์ มายด์
332 39354 นางสาว ธิดารัตน์ ธิดานปัน ออย
333 39815 นาย นราวิชญ์ แจ่มแจ้ง ทีม
334 39816 นางสาว สุชานรี ผักกาด ป่าน
335 39819 นางสาว ณัฐณิชา สมจิตร โฟน
336 39820 นาย รชต คำเงิน คอป
337 39821 นางสาว นลินทิพย์ พวงสายใจ หนอยแน่
338 39822 นางสาว ณัฎฐิชญา มูลคำ ยาหยี
339 39824 นาย อุทิศ ชาบรา
340 39825 นางสาว สิริยากร จอมราชคม แก้ม
341 39826 นางสาว ปภาณภร เหล็กบุญเพชร ตุ๊กติ๊ก
342 39828 นางสาว ศิรประภา บุญก้ำ มะนาว
343 39866 นาย ศรัณยภัทร ปราณี บอสซี
344 39876 นาย ธนพัฒน์ บุญทวี เฟื่อง
345 40640 นาย อมรเทพ เกษสุภะ โฟร์ท
346 40642 นาย ธนภัทร ศรีบุญมา ปาล์ม
347 41458 นางสาว พิมพ์ชนก แสงจันทร์ พิม
348 41459 นางสาว รินรดา เกตุแพร แพรวา
349 41461 นางสาว กัลยกร อูปแก้ว เมย์
350 41462 นาย ฟ้าลั่น กัมลาศพิทักษ์ ป๊อบ
351 41463 นางสาว อัมพิชฌา คงความเลิศ อั้ม
352 41464 นางสาว ธิดารัตน์ วิชัยรัตน์ เบนซ์
353 41465 นางสาว นัทธมน รัตนบุรี เอิร์น
354 41466 นางสาว ปภคชล สองภิตาพร เบสท์
355 41467 นางสาว ปรัชนก ตันตรานนท์ เปรียว
356 41468 นางสาว กนกกานต์ ศักดิ์สุริยา อาลี่
357 41469 นางสาว มนชลต เอี่ยมคณิตชาติ มะนาว
358 41471 นางสาว นันท์ชนก ชัยมงคล นันท์
359 41472 นางสาว มนรดา ทองสัมฤทธิ์ มีน
360 41473 นางสาว กชาอร หาญพานิชนา เจียเจีย
361 41475 นางสาว กนกลักษณ์ บรรจงจัด จี๊ป
362 41478 นางสาว ณัจฉรียา ปัญญา เชียร์
363 41479 นางสาว สรารัตน์ ไทยทองหลาง แพรว
364 41480 นางสาว ภัทร์พิชชา บกแก้ว แตงโม
365 41481 นาย อภิพงศ์ นามเทพ เมฆ
366 41483 นาย บริพัฒน์ เตจ๊ะมา บาส
367 41484 นางสาว ชาริสศา เลิศวัฒนวิลาศ ครีม
368 41486 นางสาว อภิญญา สัตตบุศย์ แพร
369 41488 นาย พฤทธิ์ เทียมแสน มาร์ค
370 41490 นาย สุทธิพงศ์ ณรงค์ศรี บี
371 41492 นางสาว เทียนทอง อินตารักษา ออน
372 41493 นางสาว กานต์พิชชา ไชยรินทร์ น้ำ
373 41494 นางสาว ธัญญารัตน์ สีบุตรา เนิส
374 41495 นางสาว ศิรดา กิตติศัพท์ขจร แคท
375 41496 นาย ปรานต์ พิริยะวัฒน์ มอส
376 41497 นางสาว นัยน์ปพร วรรณรัตน์ พั้นซ์
377 41499 นางสาว แพรวา รักปัญญา แพร
378 41500 นางสาว พิทยาภรณ์ แสงสุข หยก
379 41501 นางสาว ธนพร จรรยง ไตเติ้ล
380 41502 นาย ภัฏฏิ พิมสาร ภู
381 41505 นาย ศุภณัฏฐ์ เตชะสิริวัฒนากูล พีเจ
382 41507 นางสาว ณัฐธิดา ตันติวัฒนะผล กาญจน์
383 41508 นางสาว ณัฏฐ์ธิดา เชียงคำ ข้าวตัง
384 41509 นางสาว ณัฏฐวดี อุไรเวศ น้ำผึ้ง
385 41510 นาย ณัฐภูมิ ประกายวิเชียร เฟลม
386 41511 นางสาว ธีรนุช อุทธัง ดาว
387 41512 นางสาว นวพร สุธาศิลพรมแพร ออมสิน
388 41513 นาย ส่องฟ้า เอดั้น แมกซ์เวลล์ เอดั้น
389 41514 นาย สายฟ้า ตรัสวงค์ สายฟ้า
390 41515 นางสาว ธวัลรัตน์ พันติ แพรว
391 41517 นางสาว ณิชาภา สมหวังประเสริฐ มินลี่
392 41518 นางสาว วิภวา จงกิจวิวัฒน์ มิ้นท์
393 41521 นางสาว ขวัญชนก พิมพ์ทอง ลูกหยี
394 41523 นางสาว วณิชชา เลิศวิจิตรทรัพย์ ชิง
395 41524 นางสาว ปวิชญา สมเกตุ กรีน
396 41527 นางสาว พรรณปพร อุดชาชน ใบบัว
397 41528 นางสาว ณัฐวรา อนันกุล โบกี้
398 41529 นาย เกียรติยากร บุญเรือง บีม
399 41530 นางสาว วงศ์รวี พรมลี ฟ้า
400 41531 นางสาว ชุติกาญจน์ นพบุรี มิ้งค์
401 41532 นางสาว บุษบง วิเศษอาภา มีมี่
402 41533 นางสาว ธณัชชา เจนไพศาล ปูม้า
403 41534 นางสาว สิรินารถ ปรึกษา เกมส์
404 41535 นาย จักรภพ ลิ่มสกุล จอร์จ
405 41536 นางสาว นภสร ยะเป็ง แพรว
406 41538 นาย ภคนันท์ นันตา ปอนด์
407 41539 นางสาว ฐิตารีย์ เลิศประเสริฐศิลป์ ปุ๊ก
408 41542 นางสาว กีรตา เพชรพุก กานต์
409 41543 นางสาว กวินเนตร คนคล่อง เอม
410 41544 นาย ศักรินทร์ การุณวงศ์ ปังปอนด์
411 41545 นางสาว พชรภัทร์ สุริยะวงค์ ต้นตาล
412 41546 นาย พชรพล เวชมนัส เต้
413 41547 นาย สรวิชญ์ เมืองศรีนุ่น กัปตัน
414 41548 นางสาว พิมพ์มาดา ทองมี อ้อ
415 41551 นางสาว สายรุ้ง หงษ์ทอง รุ้ง
416 41552 นางสาว ภณฐานีย์ วงศ์พึ่งไชย ป่าน
417 41553 นางสาว ณัฐวีพร สุยะต๊ะ พิม
418 41554 นาย จิรายุส พุทธยศ สตางค์
419 41555 นางสาว ชนาพร เรืองดิษฐ์ พลอย
420 41557 นางสาว ธมลวรรณ จันทร์นวล หยก
421 41560 นาย ปวิตร อรุณแก้ว โอม
422 41561 นางสาว ณัฐวรา ศรีใส ลูกหว้า
423 41562 นางสาว กชกรณ์ เลี่ยมสกุล แคส
424 41563 นาย เศรษฐณัช ศรีภูสิตโต ปลื้ม
425 41564 นางสาว นวรัตน์ เชียงน้อย นกพิ้น
426 41565 นางสาว วรรณพร ดิษบรรจง แสตมป์
427 41566 นางสาว นภัสสร ฤทธิเดช เพียว
428 41567 นางสาว รุจยา วัฒนานันต์วานิชย์ นุช
429 41569 นางสาว ศุภลักษณ์ จิ๋วเจริญ ป่าน
430 41570 นาย พิพัฒน์ ทองคำ โอม
431 41572 นางสาว ธรรมจารี แก้ววงค์วาน ฟ้า
432 41573 นางสาว สุวภัทร กลิ่นมาลา มิ้น
433 41574 นางสาว สริดา ชาญชุตินันต์ กรีน
434 41575 นางสาว ภัทรพร ศิริพงศ์ พลอย
435 41577 นางสาว ธัญศิริ จิยะพงศ์ น้ำ
436 41579 นาย ดนุดล ศรีธนนันท์ ดล
437 41581 นางสาว วิสุดา โกเฮง เพื่อน
438 41582 นาย ภูมิ แสนพรหม ภูมิ
439 41583 นางสาว มิซากิ มุนากาตะ มิกิ
440 41584 นาย อฤศวรรฒน์ นิลพานิช โบน
441 41586 นาย ษิกปุณ บุญประกอบ ปุณ
442 41587 นางสาว กชกร ตันติศักดิ์ เมิร์ท
443 41588 นาย จิตรินทร์ ไชยวงค์ ภูมิ
444 42252 นางสาว สริตา ชาญชุตินันต์ เกรซ
445 42292 นาย กชพงศ์ นิติวัฒนกุล บอร์น
446 42293 นางสาว ภาวินี จันทร์ดอก วินนี่
447 42389 นางสาว ชลธิดา สิทธิวงศ์ มิกกี้
448 43072 นางสาว ณัฐฐศศิ อ่อนถา นิ้ง
449 43078 นาย ณฐชนนท์ มีสวัสดิพงษ์ ปลื้ม
450 43795 นางสาว สิรสา เนติไชยพันธ์ ฟ้า
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ