รายชื่อรุ่นมีทั้งหมด 163 รุ่น ขณะนี้มีสมาชิกในระบบ 38,416 คน
ที่ ปีการศึกษา ชั้นจบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น
1 2564 ม.6 นายสาริศ ปาลี
2 2564 ม.3 นายทัพพสาร อิ่มใจ
3 2563 ม.6 นายเธียร ชุมแสง
4 2563 ม.3 นายธนนัช วงศ์คำปัน
5 2562 ม.6 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
6 2562 ม.3 นางสาวปริศษา ยืนยงกุล
7 2561 ม.6 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
8 2561 ม.3 น.ส.อารดา โอบนิธิสุรดิษ
9 2560 ม.6 น.ส.ณิชชาณีชย์ อินศรีไกร
10 2560 ม.3 นายณัฐวัชระ อุณหเสรี
11 2559 ม.6 นายจิรพัฒน์ วงศ์คำ
12 2559 ม.3 นายณัฐิวุฒิ อิ่นแก้ว
13 2558 ม.6 นางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ
14 2558 ม.3 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
15 2557 ม.6 นายวีรภัทร สง่าจิตร
16 2557 ม.3 นายรชต เนื่องจากฉิม
17 2556 ม.6 นายวีรภัทร สง่าจิตร
18 2556 ม.3 นางสาวชาบดี เฉลิมโชควัฒนา
19 2555 ม.6 นายกีรติพงศ์ พวงทอง
20 2555 ม.3 นายวชิรวิทย์ ก๋าตุ้ย
21 2554 ม.6 นายสมพร บุญปราบ
22 2554 ม.3 นายชลธร ศรีปัญญา
23 2553 ม.6 คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
24 2553 ม.3 คุณวีรภัทร สง่าจิตร
25 2552 ม.6 คุณภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
26 2552 ม.3 คุณรัชพนธ์ เจริญกุศล
27 2551 ม.6 คุณธนพล ตียาคม
28 2551 ม.3 คุณทศพร ขัติยะ
29 2550 ม.6 คุณณัฐชนน อุปสรรค์
30 2550 ม.3 คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
31 2549 ม.6 คุณพรชัย ฉวีวัฒน์
32 2549 ม.3 คุณวจนะ ภู่ชัย
33 2548 ม.6 คุณวิทวัส ธรรมมา
34 2548 ม.3 คุณทินกฤติ มังตรีสรรค์
35 2547 ม.6 คุณศานติกร วิจิตร
36 2547 ม.3 คุณทิวากร รุ่งรักษา
37 2546 ม.6 คุณพูนรัตน์ ลีรพันธุ์
38 2546 ม.3 คุณพรชัย ฉวีวัฒน์
39 2545 ม.6 คุณพร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
40 2545 ม.3 คุณเฉลิมชัย พรหมแสนราช
41 2544 ม.6 คุณคเณยะ อ่อนนาง
42 2544 ม.3 คุณสกุลศักดิ์ ญาติฝูง
43 2543 ม.6 คุณทินกฤต วีระประพันธ์
44 2543 ม.3 คุณปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
45 2542 ม.6 คุณจิรประภา ขจรบุญ
46 2542 ม.3 คุณกิตติ พิทักษ์ทอง
47 2541 ม.6 คุณคมสัน ชัยชมพู
48 2541 ม.3 คุณคเณยะ อ่อนนาง
49 2540 ม.6 คุณธนศักดิ์ ยะคำป้อ
50 2540 ม.3 คุณธีรานนท์ อินต๊ะ
51 2539 ม.6 คุณชาติชาย ดวงสอาด
52 2539 ม.3 คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว
53 2538 ม.6 คุณอรัณย์ นาดี
54 2538 ม.3 คุณวันทวี โชคชัย
55 2537 ม.6 คุณศมณะ สรรพตานนท์
56 2537 ม.3 นพ.ปิยพงษ์ สุวรรณสินธุ์
57 2536 ม.6 คุณปริญญา สิงห์ทองวรรณ
58 2536 ม.3 คุณกิตติพงษ์ โพธาเจริญ
59 2535 ม.6 คุณไกรเดช ลีวีระพันธุ์
60 2535 ม.3 คุณศุภชัย ทะนะกุล
61 2534 ม.6 คุณเกรียงไกร เลาหพงศ์
62 2534 ม.3 คุณศมณะ สรรพตานนท์
63 2533 ม.6 คุณปิติพงษ์ ยอดมงคล
64 2533 ม.3 คุณภัทธนิติ ศิริปัญญา
65 2532 ม.6 คุณพีระ วงศาโรจน์
66 2532 ม.3 คุณดิลก เกียรติ์เลิศนภา
67 2531 ม.6 น.พ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
68 2531 ม.3 คุณวัชระ แก้วจีน
69 2530 ม.6 คุณจันทิรา พลอาจ
70 2530 ม.3 คุณชนินทร์ กลิ่นนวม
71 2529 ม.6 คุณสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา
72 2529 ม.3 คุณเจษฎาพงษ์ ต.เจริญ
73 2528 ม.6 นายพิภพ ขัดศรี
74 2528 ม.3 คุณพีรพัฒน์ สายวรรณะ
75 2527 ม.6 คุณวรุตม์ วัลลิภากร
76 2527 ม.3 คุณอนัฏ สุขใหม่
77 2526 ม.6 พันเอก (พิเศษ) อนุชา ไทยรัตน์
78 2526 ม.3 นายฉัตรชัย ฉัตรกันยารัตน์
79 2525 ม.ศ.5 สจ.สมชาย ตรัสวงค์
80 2525 ม.3 คุณพีรศักดิ์ กิตติปภัสสร
81 2524 ม.ศ.5 คุณเถลิงศักดิ์ มั่งมูล
82 2524 ม.3 คุณพงศธร บุญฟู
83 2523 ม.ศ.5 คุณศุกล จุมปามันท์
84 2523 ม.ศ.3 สจ.สมชาย ตรัสวงค์
85 2523 ม.3 คุณมนตรี หาญใจ
86 2522 ม.ศ.5 คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
87 2522 ม.ศ.3 คุณทินกร กุสุมภ์ราชกิจเจริญ
88 2521 ม.ศ.5 คุณอิทธิเดช ชัยมงคล
89 2521 ม.ศ.3 คุณสุรชัย กัญชนะ
90 2520 ม.ศ.5 คุณสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
91 2520 ม.ศ.3 คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
92 2519 ม.ศ.5 คุณอุดม เจียวิริยะพันธ์
93 2519 ม.ศ.3 คุณธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
94 2518 ม.ศ.5 คุณธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
95 2518 ม.ศ.3 คุณอานุรักษ์ อินทะขันธ์
96 2517 ม.ศ.5 คุณอดิชาติ สุรินทร์คำ
97 2517 ม.ศ.3 คุณบวร สุติคา
98 2516 ม.ศ.5 คุณธนเทพ ดวงไทย
99 2516 ม.ศ.3 คุณวรวัชร ตันตรานนท์
100 2515 ม.ศ.5 คุณศุภวัต สุภาวงศ์
101 2515 ม.ศ.3 คุณวิชิต ศิกษกโสภณ
102 2514 ม.ศ.5 คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
103 2514 ม.ศ.3 คุณเทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์
104 2513 ม.ศ.5 คุณประพฤทธิ์ อินทะพันธุ์
105 2513 ม.ศ.3 คุณเกียรติ์ เชี่ยวศิลป์
106 2512 ม.ศ.5 คุณพิทักษ์ อินทะพันธ์
107 2512 ม.ศ.3 คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
108 2511 ม.ศ.5 คุณไมตรี พรหมกิ่งแก้ว
109 2511 ม.ศ.3 คุณสุรชัย เลียวสวัสดิพงศ์
110 2510 ม.ศ.5 รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
111 2510 ม.ศ.3 คุณอุดม รินคำ
112 2509 ม.ศ.5 พญ.เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล
113 2509 ม.ศ.3 คุณประภัทธ์ คูหิรัญศิริ
114 2508 ม.ศ.5 คุณสมนึก เกียรติเลิศนภา
115 2508 ม.ศ.3 คุณอุดร รัตนคำนวณ
116 2507 ม.ศ.5 คุณจเร เสาร์สุวรรณ
117 2507 ม.ศ.3 คุณดนัย เลียวสวัสดิ์พงศ์
118 2506 ม.ศ.5 คุณสุชาติ โตวิจิตร
119 2506 ม.ศ.3 คุณเกษม ขัติรัตน์
120 2505 ม.8 นพ.ชาตรี ดวงเนตร
121 2505 ม.6 คุณหัสดิน เยาวภาคย์โสภณ
122 2504 ม.8 คุณบุญไชย คำบุญเรือง
123 2504 ม.6 คุณบรรจง อุประคำ
124 2503 ม.8 คุณถิระ ดำรงมณี
125 2503 ม.6 คุณปรีชา เจือสันติกุลชัย
126 2502 ม.8 คุณปรีชา วงศ์สกุล
127 2502 ม.6 คุณอเนก นิมมลรัตน์
128 2501 ม.8 คุณนิราศ วัฒนานิวัต
129 2501 ม.6 คุณถิระ ดำรงมณี
130 2500 ม.8 นพ.สุกิตติ์ เอื้อไพบูลย์
131 2500 ม.6 คุณอุดม ศิริภากรกาญจน์
132 2499 ม.8 นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
133 2499 ม.6 คุณนิราศ วัฒนานิวัต
134 2498 ม.8 คุณสนอง ไชยารัศมี
135 2498 ม.6 คุณอุทิศ มาดารี
136 2497 ม.8 นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
137 2497 ม.6 นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
138 2496 ม.8 คุณชัยศักดิ์ อุเทนพงษ์
139 2496 ม.6 ดร.วิชัย วงศ์ไชย
140 2495 ม.8 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
141 2495 ม.6 นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
142 2494 ม.8 คุณสมศักดิ์ เจริญกุศล
143 2494 ม.6 คุณสว่าง กัญชนะ
144 2493 ม.8 คุณบำเพ็ญ ชุติมา
145 2493 ม.6 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
146 2492 ม.8 นพ.บุญทัน สมบูรณ์
147 2492 ม.6 พันตรี พันศักดิ์ อินไชย
148 2491 ม.8 นพ.อำนวย นันทิยา
149 2491 ม.6 คุณอำไพ สายทอง
150 2490 ม.8 คุณประเสริฐ ณ เชียงใหม่
151 2489 ม.8 พ.ต.ท.ธงชัย ทิพยมณฑล
152 2488 - สงครามโลกครั้งที่ 2
153 2487 - สงครามโลกครั้งที่ 2
154 2486 - สงครามโลกครั้งที่ 2
155 2485 - สงครามโลกครั้งที่ 2
156 2484 ม.4,5,6 นพ.อุทัย สุประดิษฐ์
157 2483 ม.6 อ.วิจิตร ไชยวัณณ์
158 2482 ม.6 คุณจรินทร์ เบน
159 2481 ม.8 คุณประกอบ สุวรรณกูล
160 2480 ม.8 คุณทอง เสนาคำ
161 2479 ม.8 คุณทองเงิน มาร์ติน
162 2478 ม.6 เจ้ากุลวงศ์ ณ เชียงใหม่
163 2476 ม.6 พล.อ.ท ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม
ที่ ปีการศึกษา ชั้นจบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ