ชื่อรุ่น PRIDE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 442 คน
# 2549M3 ประธานรุ่น : คุณพศวัต สุริยวงค์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 26742 คุณ ประพฤกษ์ กิติสุภรณ์พันธ์
2 26842 คุณ ธนากร ตั้งสมบูรณ์กิตติ
3 26843 คุณ บุณยดา รัตนพิไชย
4 26844 คุณ กิตติพงศ์ กติกา
5 26845 คุณ วัศพล ชุตินทราศรี
6 26846 คุณ อานันท์ โจลานันท์
7 26849 คุณ เจตน์ พงศ์พฤกษทล
8 26852 คุณ ธนัชพร สุริยวงศ์
9 26853 คุณ มณพล เภาวัฒนาสุข
10 26856 คุณ วศิน เลาหะวิสุทธิ์
11 26857 คุณ กฤติยา วัฒนกีบุตร
12 26858 คุณ ปานปิง ณ เชียงใหม่
13 26859 คุณ ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ
14 26862 คุณ กนกพร วิมลสันติรังษี
15 26863 คุณ ปรัชญา ตนะพงษ์
16 26864 คุณ ณัฐดนัย ขันธปราบ
17 26865 คุณ กิตติธัช หรรษา
18 26866 คุณ ภาส ถาวรนันท์
19 26868 คุณ บวร สัตโยภาส
20 26869 คุณ รวมพร สัตโยภาส
21 26870 คุณ วงศกร สิริจัตุรภุช
22 26871 คุณ สโรชา เมธานนท์
23 26872 คุณ วรรณพร ชุ่มดวง
24 26873 คุณ ธันยพร วิริยา
25 26876 คุณ ทินัดดา ส่องแสง
26 26877 คุณ ธนพงศ์ เดชวงศ์ญา
27 26878 คุณ คมชาญ พุทธคำ
28 26880 คุณ อิทธิพร พิชัยศิริ
29 26881 คุณ สรวิศ บุญป้อ
30 26884 คุณ ธัญชนก ศศิธร
31 26885 คุณ อนุรักษ์ คำประพันธ์
32 26886 คุณ ศุภฤกษ์ จารุเศรณี
33 26887 คุณ ภัทรภณ แสนสม
34 26888 คุณ สุธาวี รอยวิรัตน์
35 26891 คุณ เสาวพร จารุสวัสดิ์
36 26892 คุณ ชานนท์ พุทธานนท์
37 26893 คุณ วัชรนันทน์ แรกข้าว
38 26894 คุณ ณัฐนนท์ ไชยวงค์
39 26897 คุณ ชลิตา น้อยธรรมราช
40 26898 คุณ จิราภรณ์ ปาวิน
41 26901 คุณ พร้อมบุญ ทิพย์พรหมมา
42 26904 คุณ เชนทร์ พิชิตปัจจา
43 26905 คุณ อาทิตยา นิมาแสง
44 26906 คุณ โสภิตา ยศวงศ์รัศมี
45 26907 คุณ วิทวัส คันธา
46 26908 คุณ ภานุพงศ์ ชัยเฉพาะ
47 26909 คุณ ธนภัทร์ ตระการกมล
48 26911 คุณ ภัทรกร ตันตราธนานุวัฒน์
49 26913 คุณ ศิวภรณ์ เทพวรรณ
50 26915 คุณ พีรดนย์ เขียวสวัสดิ์
51 26916 คุณ ภัทรดนัย ภักดี
52 26919 คุณ รตาพร จงเผ่าพันธ์
53 26922 คุณ วรากร โพธิ์อยู่
54 26923 คุณ สุภณัฎฐ์ ปราบพุฒซา สตางค์
55 26924 คุณ นรธีร์ ศรีอำพร
56 26927 คุณ นภสร วงศ์ต๊ะ
57 26928 คุณ พีรวัฒน์ ดวงทิพย์
58 26932 คุณ ชญานิน อนันตเศรษฐ์
59 26933 คุณ อาณารักษ์ เขียวคำสุข
60 26934 คุณ ดนย์ คุณานุสรณ์
61 26935 คุณ กตัญชลี พันธชาติ
62 26936 คุณ เกียรติกุล ดาวเวียงกัน
63 26937 คุณ ธนณัฐ ดำรงค์ folk
64 26938 คุณ กวิสรา กระแสเวส
65 26942 คุณ กาญฏิมา ทองแฉล้ม
66 26944 คุณ เวสารัช เจริญวรรณ
67 26945 คุณ อัชฌา คันธา
68 26947 คุณ นภิสา เลิศสุวรรณ์
69 26948 คุณ ทิพากร อยู่อย่างไท
70 26949 คุณ ชวิศ เวชชากุล
71 26950 คุณ นวพล เฉลิมเพิ่มผล
72 26951 คุณ ปิยะณัฐ วีระสกุลทอง
73 26952 คุณ พันแสง จ่างตระกูล
74 26953 คุณ กรกนก ใส่ด้วง
75 26954 คุณ รวินันท์ สุขเจริญ
76 26958 คุณ ปติมา เอี่ยมแตง ขวัญ (Kwan
77 26959 คุณ พจนาถ วิทยสิงห์
78 26960 คุณ ธนาพงษ์ ประชุมของ
79 26963 คุณ จุฑามาศ แซ่ตั้ง
80 26964 คุณ กฤตย์ จินกลับ
81 26966 คุณ ธนพงษ์ จินะเป็งกาศ
82 26970 คุณ กัญญาภัค สุวรรณเสน
83 26972 คุณ รัฐกร ฟู่เจริญ
84 26973 คุณ ธนาธิษณ์ จิรพันธวงศ์
85 26974 คุณ ณัฏฐภูมิ เมืองเดช
86 26975 คุณ ชัชเนตร แก้วกลางเมือง
87 26976 คุณ ชุณหภัค ภูพันธ์
88 26977 คุณ ณัฐวัฒน์ สุขเส็ง
89 26979 คุณ ณัฐศาสตร์ ชื่นดวง
90 26980 คุณ วสุวิท ศรีโรย
91 26981 คุณ เฉลิมพงษ์ เพ็ชรภู่
92 26982 คุณ ชานนท์ บุญชู
93 26983 คุณ กัณศวพันธุ์ ยุวศิลป์
94 26984 คุณ ภัสสิชา ทองตีฆา
95 26986 คุณ ศิรประภา วงค์ชัย
96 26987 คุณ ปิยพร ยอดทองเลิศ
97 26989 คุณ นงลักษณ์ อินทะจักร์
98 26991 คุณ ธนณัฏฐ์ ตุ้ยดา
99 26992 คุณ วาสินี เครื่องคำ
100 26993 คุณ ปรินทร์ ขำหาญ
101 26996 คุณ มณฑิชา ทรงศุภชัยกุล
102 26997 คุณ เจนจิรา จริยสกุลธรรม
103 26998 คุณ กมลวรรณ จันทร์พะเนาว์
104 26999 คุณ ศราลี ศรีอนันต์
105 27004 คุณ ณัชพล เชิดชูพงษ์
106 27006 คุณ ศิษฏ์ วิลาสเดชานนท์
107 27007 คุณ ชัยโรจน์ จันทร์โรจนพันธ์
108 27008 คุณ ธนพล ฟองดาวิรัตน์
109 27010 คุณ อาภรณ์ จารุอัคระ
110 27011 คุณ ธนิตา สุนทรากร
111 27013 คุณ วิชชุดา ขันไทย
112 27014 คุณ ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม
113 27018 คุณ อริสรา ครุฑะสูต
114 27020 คุณ ภาวลี ไชยประคอง
115 27021 คุณ ภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
116 27022 คุณ สุภาดา ทรงสุภา
117 27023 คุณ ณัฐภพ แสนหลวง
118 27026 คุณ สันติสุข รัตนชมสกุล
119 27027 คุณ กิตติพงศ์ จันทรมณี
120 27030 คุณ พิจิตรา พินิตตานนท์
121 27032 คุณ นรมน สมภักดี
122 27036 คุณ ภูมิภาส จันทร์ลักษมี
123 27038 คุณ ชุติมา ตรีอารยะพงศ์
124 27040 คุณ ชนามาศ อินต๊ะปัน
125 27042 คุณ เพชรศิรินทร์ ตุ่นคำ
126 27043 คุณ ชานุพงค์ หมุดคำ
127 27044 คุณ จิตติพร เจนร่วมจิต
128 27048 คุณ ธันยธร ฟองสถิตย์กุล
129 27049 คุณ ภาณุมาศ แสนสุข
130 27052 คุณ นพมาศ เจริญชัยพูนผล
131 27053 คุณ สุดจิต ชูวิทย์เจริญกิจ
132 27055 คุณ ศุภพร ก้อนแก้ว
133 27056 คุณ ศรัณย์ยุทธ สุขจันทร์
134 27058 คุณ ปริสรา ชัยสุภาพสิริกุล
135 27059 คุณ ทยิดา จิตตะวงศ์
136 27060 คุณ เวธกา ศิริวัฒนกุล
137 27061 คุณ นมิตา หวังซื่อกุล
138 27063 คุณ นลินี ไชยวงศ์
139 27064 คุณ ภัทรพงศ์ เจริญยิ่ง
140 27066 คุณ เกษมสันต์ สิทธิรักษ์
141 27067 คุณ ปฐมพงศ์ ผ่องพันธ์
142 27068 คุณ อรรวี ลดาลลิตสกุล
143 27070 คุณ วณิช หอมมณี
144 27071 คุณ เกรียงไกร เฮงประดิษฐ
145 27072 คุณ เสถียร เปรมใจสัญชาติ
146 27073 คุณ วรัชญ์ อภิวรรธกกุล
147 27074 คุณ ณัฐพัฒน์ สวยราช
148 27078 คุณ พัฒนพงษ์ คำราพิช
149 27079 คุณ นิโลบล อักษรโศภณพันธุ์
150 27081 คุณ กิตติธัช เชิงปัญญา
151 27083 คุณ รัชตะ ยงรัฐตระกูล
152 27084 คุณ ยศกร ไชยพรหม
153 27086 คุณ จุฑาภรณ์ ชัยสาร
154 27088 คุณ กฤษณา ราชกันทร
155 27093 คุณ กนิษฐา ปัญธิญา
156 27094 คุณ อรรคเดช ทองอยู่คง
157 27095 คุณ จิรวัฒน์ ไคร้งาม
158 27096 คุณ ภิญญ์ เตชะเสน
159 27097 คุณ ศรณ์ สิทธิตัน
160 27098 คุณ วัชรีวรรณ บุญวิวัฒนพันธ์
161 27100 คุณ จิตรณรงค์ กาฬมณี
162 27104 คุณ กนกวรรณ แก้วนาหลวง
163 27106 คุณ ปัณฑิตา ไชยลังการณ์
164 27107 คุณ อวิรุทธิ์ แก้วสีนวล
165 27108 คุณ อดิศัย คล่องอาสา
166 27110 คุณ จีรพงษ์ รุจีอนันต์
167 27111 คุณ พิสุทธิ อุ่นใจแรม
168 27112 คุณ วรท ไชยคุณา
169 27113 คุณ อัชญา ปิ่นแก้ว
170 27114 คุณ ณัฐวุฒิ ศิริจันทนันท์
171 27115 คุณ วรัญญา พาสันติราษฎร์
172 27116 คุณ นฤมล บุญลอย
173 27117 คุณ จิดาภา เมฆขยาย
174 27118 คุณ ทิวาพร ศิริ
175 27119 คุณ ชุติมน วัฒนาพันธุ์
176 27121 คุณ สิริชัย เขียวอุบล
177 27124 คุณ วิสุทธิพร สุขเจริญ
178 27129 คุณ ปพิชญ์นุตร พันธุ์แพ
179 27130 คุณ กฤตยชญ์ แพงคำ
180 27131 คุณ สุรพงษ์ บุญยืน
181 27132 คุณ ปวรรัตน์ กิติกา
182 27133 คุณ วราชันย์ ไชยกันทะ
183 27135 คุณ กชกร มูลทรัพย์
184 27136 คุณ นิติพงศ์ ขาวอิ่น
185 27137 คุณ ศศินพร โชติชอบ
186 27138 คุณ เกษมศักดิ์ สุนทรพันธุ์
187 27139 คุณ มาดาพร เตชะวรงค์
188 27141 คุณ ธาวิต พรหมมินทร์
189 27144 คุณ กมลภพ ไชยรุ่งเรือง
190 27146 คุณ อัญธิฌา หวลอ่อน
191 27147 คุณ ศุภชัย ดาสี
192 27151 คุณ เยี่ยม สายหยุด
193 27154 คุณ ยุทธนา จันทร์ตา
194 27155 คุณ ธรธนัสม์ ภิระตา
195 27156 คุณ ชนิกานต์ เรือนมูล
196 27157 คุณ ธนพล คุณยศยิ่ง
197 27158 คุณ ฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า
198 27159 คุณ ภวินท์ กิติกูล
199 27160 คุณ กฤตญา ไชยวงศ์แก้ว
200 27161 คุณ เกรียงไกร แก้วกำเลิศ
201 27191 คุณ นรภัทร ใจเย็น
202 27193 คุณ ภาณุวิชญ์ แรกชำนาญ
203 27196 คุณ ชิษณุพงศ์ ลอยมี
204 27197 คุณ กิตติวัฒน์ มงคลธีระวัฒน์
205 27200 คุณ แทน ลิขิตเสถียร
206 27202 คุณ พัฒน์รพี ลีรสวัสดิอำพน
207 27205 คุณ ธนวัฒน์ มะลิสุวรรณ
208 27207 คุณ ปวเรศ บัวคลี่ใบ
209 27209 คุณ เตชินทร์ เอี่ยมศริยารักษ์
210 27210 คุณ เดชบดินทร์ นิภาโยธิน
211 27212 คุณ จุติ เหลืองอาภาพงศ์
212 27215 คุณ นฤชา ชัยวรรณา
213 27216 คุณ พีรวิชญ์ วงค์ทิพย์
214 27218 คุณ พิชัย ธรรมชัย
215 27220 คุณ ศุภวัชร ดีประสิทธิ์ปัญญา
216 27221 คุณ จักรรินทร์ คำหยาด
217 27223 คุณ จักรพันธ์ คำหยาด
218 27225 คุณ ณัฐธัญ ขีรี
219 27227 คุณ ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ
220 27230 คุณ ปกรณ์ ขันปัญญา
221 27231 คุณ นัดตพล วงศ์หวัน
222 27232 คุณ ปิยะณัฏฐ์ มีเพ็ชรทาน
223 27234 คุณ พชร คำมูล
224 27237 คุณ อวิรุทธ์ สิทธิเจริญ
225 27238 คุณ ฐิติกรณ์ พันธุ์พิชญานนท์
226 27239 คุณ พิสิฐพงศ์ ยาวิชัย
227 27241 คุณ นนทกร นาคทิพวรรณ
228 27242 คุณ ณัฐพล วิไลสุทธิวงศ์
229 27243 คุณ คเณศ จันทร์สำราญ
230 27246 คุณ กิตติธัช สุริยะป้อ
231 27251 คุณ พชร ตันทโอภาส yok_key
232 27253 คุณ ภูพิงค์ สุจริตกุล
233 27255 คุณ วจนะ ภู่ชัย
234 27257 คุณ ธนาวุฒิ คำราพิช
235 27258 คุณ มัทธิว ท้าวคำลือ
236 27260 คุณ ธนารัฐ จำอ้าย
237 27262 คุณ ธีรภัทร์ ปัญญาหาร
238 27263 คุณ เกียรติศักดิ์ มูลแก้ว
239 27264 คุณ วิพิธคุณ กันทรวิชัยวัฒน์
240 27266 คุณ ธนาพงษ์ สายอุดมสุข
241 27267 คุณ วสันต์ พานวนทิศ
242 27270 คุณ สกล ยานะ
243 27272 คุณ พุฒิพงษ์ เทียนอ้าย
244 27277 คุณ จิตวีร์ นฤปจาตุรงค์พร
245 27279 คุณ ธนากร ก้อนแก้ว
246 27280 คุณ อิทธิศักดิ์ สมบูรณ์ Pai
247 27281 คุณ ยุทธพิชัย เนื่องคำมา
248 27283 คุณ อริสรา จุระเสถียร
249 27284 คุณ วราภรณ์ อมรเสถียรพงศ์
250 27285 คุณ จิราภา ศิลปชัย
251 27286 คุณ กชกร พันธวงค์ กุ๊กกิ๊ก
252 27288 คุณ ปพิชญา อินต๊ะวัฒนะ
253 27289 คุณ จินดารัตน์ วณิชย์อนันตกุล
254 27290 คุณ ชนรดี โรจน์วีระพันธ์
255 27291 คุณ ทัชนิญา ยอดเมือง
256 27292 คุณ สุพิชญา เลิศวนวัฒนา
257 27293 คุณ พรปวีณ์ ฤกษ์ดี
258 27294 คุณ อชิรญา พุทธจรรยาวงศ์
259 27295 คุณ ปานหทัย วาสนาวิจิตร์
260 27297 คุณ ปิลันธน์ ฉัตรบรรยงค์
261 27298 คุณ จุฑาทิพย์ คำใจเที่ยง
262 27299 คุณ นฤมล สุวรรณศรี
263 27301 คุณ นิรมล เรืองสอาด
264 27303 คุณ สุทธิดา พุทธิมูล
265 27305 คุณ จุฬาลักษณ์ ปาเจริญ
266 27306 คุณ รัตน์วรา ติง
267 27307 คุณ สุรีย์พันธ์ มณีวรรณ์
268 27308 คุณ อรดา ไชยอุด
269 27311 คุณ จิราภรณ์ แสนเมืองหลวง
270 27314 คุณ ฐิติพร ฐานียณัฏฐ์
271 27315 คุณ เกลียววลี จิตนุ่ม
272 27316 คุณ เบญญาภา สว่างแจ้ง
273 27317 คุณ สุภาวัลย์ มูลศิริ
274 27318 คุณ พัสวี ตรีวงค์
275 27319 คุณ อัจฉรา เต็มจักร์
276 27320 คุณ มนัสนันท์ ธมิกานนท์
277 27321 คุณ สุพิชชา ธงห้อย
278 27322 คุณ ลัลน์ลลิต จันทามณี
279 27324 คุณ สินีนาถ ปฏิกรณ์
280 27325 คุณ ธนากานต์ สอนอินทร์
281 27329 คุณ อรุณี เชียงตา
282 27334 คุณ เพียงธาร นาถทัย
283 27336 คุณ พิมนิภา ปันดอนตอง
284 27341 คุณ ชนกนาถ ทองอ่อน
285 27342 คุณ เกศวรินทร์ พลหาญ
286 27343 คุณ วราภรณ์ ศักดาวงศ์เสรี
287 27345 คุณ ณัฐธิดา เวชชลานนท์
288 27346 คุณ กนกพร ณะรินทร์
289 27350 คุณ รัชนิกา ยานะ
290 27351 คุณ ศุภาวรรณ ห้องนาค
291 27355 คุณ กวิตา บุญยง
292 27357 คุณ ภัทรพร ยาประเสริฐ บี
293 27358 คุณ วรางคณา จอกดี
294 27359 คุณ สุปรียา ทาเกิด
295 27362 คุณ กมลวรรณ สมพินิจ
296 27363 คุณ ฉัตรทิพย์ เพ็ชรชลาลัย
297 27365 คุณ ชลธิชา เตชะวิเชียร
298 27366 คุณ มณฑลี อติมานะ
299 27367 คุณ วปุน ทัปนวัชร์
300 27369 คุณ หทัยชนิกา วงค์ชมภู ปอย
301 27370 คุณ เปมิกา รัตนวารีกุล
302 27371 คุณ เพียงฤทัย เขียวมั่ง
303 27372 คุณ วิศรุตา ศรีสม
304 27375 คุณ รุ่งทิวา จอมงาม
305 27376 คุณ ประภัสสรา บุตรแก้ว
306 27378 คุณ อำนวยพร แซ่หู
307 27379 คุณ ศิริกุล ฟู่เจริญ
308 27522 คุณ วงศ์สวัสดิ์ กิจบัญชา
309 27525 คุณ พศวัต สุริยวงค์
310 27527 คุณ กันต์ กล่อมอยู่เกตุ
311 27540 คุณ เจตน์ วรรคาวิสันต์
312 27545 คุณ ธันว์ อนุศรี ธันว์
313 27553 คุณ อชิตพล ไวยพัฒน์
314 27556 คุณ กันตพงศ์ ออประยูร
315 27559 คุณ พิรานันท์ วัฒนชัย
316 27560 คุณ ธัชพล เดชรักษา
317 27563 คุณ จรรยพร มณีรัตน์
318 27570 คุณ ปรียานุช ตั้งมั่นสถาพร ฝ้าย
319 27573 คุณ สืบชาติ กันธิยะ
320 27574 คุณ กิตติภาส ตียาพันธ์
321 27580 คุณ เบญจพร ศรีรัตนศักดิ์
322 27581 คุณ ญาณิกา ยาวิคำ
323 27582 คุณ ณัฐชนันท์ ลุมพิกานนท์ นัท
324 27583 คุณ สุธีรัตน์ ศุภกุลวัฒนา
325 27587 คุณ ติลา เลาหวิรภาพ
326 27597 คุณ สุพศิน สุภา
327 27608 คุณ สุวิมล กันทะมาลา
328 27615 คุณ คณิน ตะริโย
329 27617 คุณ ภูริภัทร์ รุ่งรุจิรัตน์
330 27619 คุณ จิรวุฒิ ปฏิพัทธ์ปถวี
331 27620 คุณ ฐิติวรรณ รอดประเสริฐ
332 27621 คุณ ธนสร เหล่าพาณิชกร
333 27622 คุณ นราวิชญ์ สืบวงศ์
334 27623 คุณ กิตรวี จิรรัตน์สถิต
335 27632 คุณ ชาลินี ลงกานี
336 27642 คุณ สุปรียา กันทะเสนา
337 28330 คุณ ธนกร ฉัตรทิพากร
338 28337 คุณ ปฐมพงศ์ เจริญทรัพย์
339 28341 คุณ พิชญาภา ว่องไพฑูรย์ แพรว
340 28343 คุณ วศิน สมศรี
341 28346 คุณ นันทภัค วิสิทธิ์
342 28348 คุณ สมฤทัย พุทธรัตนประทีป
343 28352 คุณ ณัฐพงษ์ พัชรศาสตรา ปิ่น
344 28377 คุณ ธนัท รังคกูลนุวัฒน์
345 28383 คุณ นันท์นภัส ดิลกพัฒนมงคล
346 28410 คุณ นัฐพร ฤทธิเนตร M
347 28423 คุณ อุกฤษฎ์ เอื้อประเสริฐ
348 28427 คุณ โอฬาร โสภณสิริรักษ์ น้องปูเป้
349 28429 คุณ เบญญาภา วาระเลิศ
350 29159 คุณ ภัทรพล ไทรเกิดศรี
351 29177 คุณ ธนพร ทานตะวัน
352 29182 คุณ นิษฐาวัฒน์ ไชยวงศ์
353 29186 คุณ อนันตสิทธิ์ นางาม
354 29190 คุณ ชลธร ตั้งตระกูลเจริญ
355 29216 คุณ มทนพรรณ สินธพประเสริฐ
356 29259 คุณ พงศธร ศักดิ์ทวีกุลกิจ
357 29993 คุณ มณฑล บัวเย็น
358 30014 คุณ ฐานิต อินทะพันธุ์
359 30047 คุณ ณิชารีย์ อ่ำเทศ
360 30049 คุณ ชนสรณ์ หาญเจริญกิจ หยก
361 30050 คุณ อภิวัฒน์ ล้อมมณีถาวร
362 30064 คุณ สุธิชัย จงอภิรัตนกุล
363 30067 คุณ ศิวัช ปารมี
364 30074 คุณ วรเทพ ศรีประทักษ์
365 30205 คุณ นิมิตร โอสถาพันธุ์
366 30845 คุณ พิสิษฐ์ ณัฐพสิษฐ์
367 30850 คุณ พีรดนย์ คำภิระแปง
368 30875 คุณ ฑิฆัมพร กิจจาหาญ
369 30887 คุณ พิชากานต์ กู้เมือง
370 31648 คุณ ภัทรมน สุขประเสริฐ
371 31649 คุณ พิมทอง ทองวานิช
372 31652 คุณ ศิโรฒ คุณธนะวัฒน์
373 31669 คุณ สุรัสวดี เรืองสุริยะ
374 31716 คุณ จักรพันธ์ อุ่นใจ
375 31788 คุณ ชณิณฑร แสนไฝ
376 32371 คุณ นักปราชญ์ กันตีวงศ์
377 32705 คุณ ธนพล แสงอาสภวิริยะ
378 32707 คุณ ธัญวรัตม์ ทนทะนาน
379 32708 คุณ ณัฐนันท์ ปัญญากาศ
380 32709 คุณ กีรฉัตร ตันตราพล ก็
381 32710 คุณ รชานนท์ กาญจนศักดิ์ชัย
382 32711 คุณ เทดดี้ อีริคสัน
383 32712 คุณ ณัชชารีย์ ทิศาสมบูรณ์สิน
384 32713 คุณ ภัทร์ศยา ช่างคำ
385 32714 คุณ ปรัศนียาภรณ์ ยมเกิด
386 32715 คุณ สิริวิมล ยังผ่อง
387 32717 คุณ ณัฎฐนิช ภู่ปะวะโรทัย
388 32721 คุณ ชนกชนม์ อินตา
389 32722 คุณ กตัญญุตา นกแก้ว
390 32724 คุณ ชยาธร จันทร์สกาว
391 32725 คุณ ประภาสิณี ศรีสุคนธมิตร
392 32727 คุณ ปวรา วินัยโกศล น้องจูน
393 32728 ร.ต.อ. ปิยบุตร มีแป้น เฟริสท์
394 32729 คุณ เขม บุญคมรัตน์ ไข่ตุ๋น
395 32731 คุณ ณิชากร อัครชิโนเรศ
396 32732 คุณ อติวิชญ์ ข่ายสุวรรณ
397 32733 คุณ สรรเสริญ ศรีมินิพันธ์
398 32734 คุณ ศรันยา พัฒนสุทธกิจ
399 32736 คุณ กรกฎ คำสิงห์
400 32737 คุณ วิชินันท์ ์สิงห์น้อย
401 32740 คุณ อรรถนนท์ บุญเรือง
402 32742 คุณ ศิริมา สวัสดี
403 32743 คุณ กนกวรรณ จันทร์เอี่ยม
404 32744 คุณ ภาษิตา ไชยวงศ์
405 32747 คุณ ลลิภัทร ลีลาภัทร์
406 32750 คุณ ปานแสน บุญยงค์
407 32752 คุณ ภัทรานิษฐ์ ทองคำ
408 32754 คุณ บุษบา แซ่เติ๋น
409 32767 คุณ วทันยา วงษ์สุวรรณ
410 32770 คุณ มณฑล ไชยสถิตวานิช
411 32847 คุณ อลิสา เมืองมูล
412 32988 คุณ ธีรศาสตร์ มหาสิงห์
413 32989 คุณ สุพิชญนันทน์ ศรีแก้วขัน
414 32990 คุณ นรุตม์ชัย สินธุวาทิน
415 32992 คุณ สุปรียา ตันติพัฒน์
416 32995 คุณ ฐิตินันท์ อุฏฐานชีวิน
417 33008 คุณ พันธ์ศักดิ์ ศรานุชิต
418 33010 คุณ วรัญญา สิตานุรักษ์
419 33062 คุณ เอมมิกา สาสุจิตร์
420 33081 คุณ ชลลัดดา วิริยะชินการ
421 33752 คุณ วริศรา อุ้ยตา น้ำตาล
422 33762 คุณ นุชพิไล แก้วดวงแสง กระต่าย
423 33764 คุณ ปรัชญา ไชยบุญเรือง ข้าวฟ้าง
424 33765 คุณ จิรัชยา วิวัฒน์ธนสาร มิ้น
425 33776 คุณ สุกฤตา อินทร์บัว ติน ติน
426 33798 คุณ รุจน์ รุจิพรรณ กอล์ฟ
427 33866 คุณ ทิพพิชา ศรีทิพย์ ชิลลี่
428 27236 คุณ จิรพงษ์ ไพศาลศุภกิจ
429 27149 กมลพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ก๊อบ
430 26910 คุณ ชาติวุฒิ สุประดิษฐ์ ซีเกมส์
431 29188 คุณ ธนภัทร เทพารักษ์ โดนัท
432 27347 คุณ อภิรดี แสนลี่
433 26890 คุณ ปุณยวีร์ วงศ์สุนทร ขิม
434 27276 คุณ ภูวกร ทองรักษ์
435 27204 นาย สวราชย์ ขจรประศาสน์ ฮอร์
436 27128 คุณ ทศววรษ วันทอง
437 27029 คุณ ศศิกานต์ ไชยรังษี
438 26855 คุณ เปรมิกา แสนหลวง เปเล่
439 0 คุณ มงคล สังข์ทอง pae
440 0 คุณ สฐภพ แสนหลวง
441 0 คุณ จักรพันธ์ เป้งกาสิทธิ์
442 0 คุณ เอกนครินทร์ วิทามงคล เอก
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ