ชื่อรุ่น EGALITE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 322 คน
# 2545M3 ประธานรุ่น : คุณวิทวัส ธรรมมา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 23993 คุณ กนกพรรณ พรมไชย
2 23919 คุณ กนกวรรณ กันจินะ หมู
3 29932 คุณ กรพล นิติอภัยธรรม
4 24171 คุณ กรรทิญา กองมูล
5 27612 คุณ กฤตาคม วาสนาวิจิตร์
6 29692 คุณ กฤษฎา บัวคำป้อ
7 23904 คุณ กฤษฎา สุนทรวารี
8 24117 คุณ กฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา
9 23938 คุณ กฤษณะ ชมสูง
10 29952 คุณ กฤษดากร ศรีสุวรรณ์
11 24120 คุณ กศิดิษ พิมพ์สุวรรณ
12 26794 คุณ กษิดิส อภิวัฒน์นากร
13 26010 คุณ กสิณ วิศรุตวณิช
14 24215 คุณ กอฤทัย แก้วมอญ
15 24217 คุณ กัญจนากร สมบูรณ์
16 29180 คุณ กัลยศิริ พนาสหธรรม
17 26756 คุณ กานต์ชนิดา ปินทะนา
18 26022 คุณ กิดาการ ลัยมณี
19 25926 คุณ กิตติพันธ์ ทอนสวัสดิ์
20 27655 คุณ กุลธวัช เทพจันทร์
21 23977 คุณ เกรียงไกร กันนิกา
22 24077 คุณ เกรียงไกร ปันชัย
23 24134 คุณ ขจรศักดิ์ ไทยสวัสดิ์
24 24478 คุณ คอนรัต ชไนเดอร์
25 คุณ วิทวัส ธรรมา
26 23912 คุณ คุณัชญ์ แก้วมณี
27 24096 คุณ จตุภูมิ ยะบึง
28 24056 คุณ จรัญ สุก๋า
29 23903 คุณ จักรกริช ชัยบันทัด
30 23939 คุณ จักรพงศ์ อินทะจักร์
31 24121 คุณ จักรี ถาแก้ว
32 30089 คุณ จันทร์ทรา สันติธรางกูร
33 24124 คุณ จามร หลิมศิริวงศ์
34 24138 คุณ จารุภัทร ดาวเวียงกัน
35 24172 คุณ จารุภา ปันสุพฤกษ์
36 29944 คุณ จารุวรรณ จีรัง
37 25854 คุณ จิตติพงษ์ การรุ่งโรจน์
38 24066 คุณ จิตราภรณ์ แซ่ตั้ง
39 24036 คุณ จิรนันท์ ลีรพันธุ์
40 24053 คุณ จิรยุทธ์ กันทะราษฎร์
41 24055 คุณ จิรยุทธ วุฒิ
42 24278 คุณ จิระเดช ไชยชาญ
43 23572 คุณ จิรายุทธ คันธยศ
44 23548 คุณ จีระพงษ์ ชินายศ
45 29679 คุณ จุฑารัตน์ ชาญชัยสมร
46 23934 คุณ จุติเดช สืบตระกูล
47 29928 คุณ จุมพฏ แก้วฝั้น
48 30778 คุณ จุลดิศ สิทธิบรรเจิด
49 24062 คุณ เจตพล มโนรส
50 30043 คุณ ฉมานันท์ วรรณมะกอก
51 23907 คุณ ฉัตร ชัยเสถียร
52 24191 คุณ ฉัตรชัย ไชยวงค์วิลาน
53 24024 คุณ เฉลิมชัย พรหมแสนราช
54 24459 คุณ เฉลิมชาติ สายธารทิพย์
55 24007 คุณ เฉลิมพันธุ์ ไพโรจน์
56 24534 คุณ ชนัตพร มณีโชติ
57 24016 คุณ ชนินทร์ ศุภลักษณ์
58 24065 คุณ ชลธี ศิริโอวัฒนะ
59 24051 คุณ ชวาล แซ่ตั้ง
60 24234 คุณ ชัชวาล เลาวกุล
61 24018 คุณ ชัยยุทธ ธนสารธิติ
62 24153 คุณ ชาตรี พรพลวัฒน์
63 24094 คุณ ชาติชาย เกษมศิริ
64 28449 คุณ ชานน งามสกุลเดิม นน
65 28359 คุณ ฐากูร รักหฤทัย
66 24461 คุณ ฐานิสสร เผ่าทองจีน
67 26771 คุณ ฐิติ พุทธรัตนประทีป
68 24288 คุณ ฐิติลักษณ์ คำมูล
69 29791 คุณ ฐิรฉัตร โยกาศ
70 29667 คุณ ฑิตยา บำรุงรัตน์
71 23926 คุณ ณัฏฐณิชา ตนบุญ
72 24012 คุณ ณัฐ ดุสิตากร
73 24014 คุณ ณัฐ ตนานนท์
74 24119 คุณ ณัฐกิตติ์ พวงสายใจ
75 24166 คุณ ณัฐกิตติ์ โพธิ์สา
76 24045 คุณ ณัฐติพงศ์ ช่างสม
77 29965 คุณ ณัฐธนพัฒน์ แก้ววงษ์
78 24258 คุณ ณัฐธิติ์ เตชะบุญ
79 24169 คุณ ณัฐปกรณ์ ศิริอัมพร
80 23986 คุณ ณัฐพนธ์ จอมแก้ว
81 24148 คุณ ณัฐพร ฉันทจิตปรีชา
82 24255 คุณ ณัฐพร ศรีบัว
83 24399 คุณ ณัฐพล ศักดิ์ถาวร
84 31664 คุณ ณัฐพล แสงศิริ
85 24222 คุณ ณัฐภรณ์ จิณะเสน
86 24133 คุณ ณัฐภาคย์ พิสูจน์
87 24400 คุณ ณัฐรัฐ เลขา
88 24038 คุณ ณัฐวดี สุริยะนันท์
89 24106 คุณ ณัฐวดี อินต๊ะชัย
90 24204 คุณ ณัฐวุฒิ ลิขิตตระกูลวงศ์
91 24267 คุณ ณัฐวุฒิ แสนสุข
92 24277 คุณ ดวงเดช นิมมานวัฒนา
93 29987 คุณ ดารารัตน์ มิตรวงษา
94 23971 คุณ ต่อตระกูล เยาวพานนท์
95 23909 คุณ ติณณภพ นพบุรี ต้อง
96 23571 คุณ ถาปนิก แสงบุญเรือง
97 23975 คุณ ทรงวุฒิ กนิษฐบุตร
98 24165 คุณ ทวีวัฒน์ นิธยนารถ
99 24247 คุณ ทศพร ทองบำเรอ
100 26740 คุณ ทศวรรต สุทรารมณ์ลักษณ์
101 24071 คุณ ทิพพรัตน์ เลิศวงศ์สุวรรณ
102 23931 คุณ เทวา ณ เชียงใหม่
103 24060 คุณ เทอดเกียรติ เป็นต้น
104 25849 คุณ ธงชัย โกศายานนท์
105 24225 คุณ ธนพล นันตา
106 24273 คุณ ธนพล พุฒิพันธุ์พฤทธิ์
107 24004 คุณ ธนพล วัฒนาพันธุ์
108 24005 คุณ ธนภัทร ลังกาพินธุ์
109 24087 คุณ ธนวัฒน์ โกมลมิศร์
110 24114 คุณ ธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์ บูม
111 29925 คุณ ธนวุฒิ ทะนานแก้ว
112 24197 คุณ ธนัฐชัย หลุกแก้ว
113 23894 คุณ ธนัท ภิรมย์ (ธนกร นพัตวรเมธ) เจมส์
114 23929 คุณ ธนากร ขัติยนต์
115 24241 คุณ ธนากร เตชะพงษ์
116 24128 คุณ ธนากิต เคหา
117 24513 คุณ ธนาทิป ชัยภิบาล
118 24147 คุณ ธนาพร หลุกแก้ว
119 24150 คุณ ธนาวุธ จินะเป็งกาศ
120 29927 คุณ ธมลวรรณ วุฒินันท์สุระสิทธิ์
121 23979 คุณ ธวัชชัย เทพอยู่
122 24285 คุณ ธัญพิชชา เทพมงคล
123 23999 คุณ ธาดารัตน์ เอมแย้ม
124 24083 คุณ ธารินทร์ ภัสสรภิญโญสกุล
125 23946 คุณ ธาวิต สุนทรากร
126 29151 คุณ ธิติมา ปาละโมงค์
127 24025 คุณ ธีรภาพ คุปตรัตน์
128 24533 คุณ ธีรยุทธ วิจารณ์ปรีชา
129 23967 คุณ ธีระ สอาดล้วน
130 24149 คุณ นครินทร์ มูลนิลตา
131 26745 คุณ นนทวัฒน์ นันตาปวน
132 24069 คุณ นพวรรณ โสรัจจพล
133 24159 คุณ นภนต์ ศุภกิจวิเลขการ อ้วน
134 24151 คุณ นรวัฒน์ บุญโยประภาชัยกุล
135 24280 คุณ นรากร นัยสุนทร
136 24539 คุณ นราศักดิ์ เด่นสุข
137 24196 คุณ นฤปพงศ์ หน่อเมือง
138 23958 คุณ นวภัทร สมฤทธิ์
139 24027 คุณ นิชฌาน พรหมลิขิตศิลป์
140 24245 คุณ นิชนันท์ งามเมือง
141 27651 คุณ นิสากร มีท้วม
142 24086 คุณ บริรักษ์ สิมะสถิตย์ชัย
143 24232 คุณ บุญประเสริฐ มะโนพิงค์
144 24046 คุณ เบญจพนธ์ เบญจวรรณ
145 26737 คุณ เบน ปัญจไชยา
146 24411 คุณ ปกรณ์ อายุวิวัฒน์ หนึ่ง
147 24198 คุณ ประกาศิต จันทร์แก้ว
148 24162 คุณ ประพันธ์ จอมแปง
149 29133 คุณ ประสพสุข วัฒนเสน
150 24206 คุณ ปรัชญ์ ชุ่มจิตต์
151 24447 คุณ ปราชญ์ จันทร์ศิริตานนท์
152 24395 คุณ ปริฉัตร คันทมาลา
153 23950 คุณ ปริญญา วงศ์เสถียรกุล
154 23917 คุณ ปิยธิดา จารุเหติ
155 24283 คุณ ปิยะพร วรรณสมพร
156 23932 คุณ พงศกร คำเรือง
157 24163 คุณ พงศกร หงษ์หิน
158 23974 คุณ พงษ์นเรศ สายอุดม
159 23936 คุณ พงษ์พิพัฒน์ ดวงสว่าง
160 24184 คุณ พงษ์ศักดิ์ สนิทพันธ์
161 24505 คุณ พณ ศิริเกษร
162 24282 คุณ พนมพร แซ่เจ็ง
163 29969 คุณ พนากร คำอ่อง
164 29710 คุณ พรกมล กุนามี
165 29681 คุณ พรพิชา แสงภู่วงษ์
166 24001 คุณ พรรษชล เสมหิรัญ
167 23991 คุณ พรสวรรค์ จันทร์เงิน
168 24211 คุณ พลอยบุษรา มหาวรรณ์
169 26734 คุณ พอ ปิยะชน
170 24218 คุณ พัชนิดา ไชยยาศรี
171 24256 คุณ พัชราภรณ์ แก้วบุญเรือง
172 24175 คุณ พัชรี ดำรงค์
173 24101 คุณ พัทธสุดา ตั้งรัตนาพิบูล
174 29984 คุณ พิชญ์ กาละ
175 24079 คุณ พิชัย บุญเลิศ
176 24006 คุณ พิชิต บุญเลิศ
177 24252 คุณ พิม สโรบล
178 29676 คุณ พิมภินันท์ ดารา
179 24216 คุณ พิรุณฉัตร คำราพิช
180 24044 คุณ พีรภัทร์ ทะนันไชย
181 25251 คุณ พีระวัฒน์ บัวแก้ว
182 29939 คุณ เพ็ญวิสา ประกอบการ
183 25865 คุณ เพิ่มพงศ์ พงศ์อุดม
184 23985 คุณ เพิ่มยศ ผ่องพันธ์
185 23960 คุณ แพรวพรรณ วณีสอน
186 23968 คุณ ไพโรจน์ มิ่งเมือง
187 24418 คุณ ภพพร ตั้งฑีฆะรักษ์
188 24441 คุณ ภัคพล ขันธสีมา
189 25250 คุณ ภัทรพล บัวแก้ว
190 24064 คุณ ภัทรา วงค์กันทา
191 24100 คุณ ภัทราภรณ์ ทิตย์ประวรรณ
192 24089 คุณ ภาคภูมิ วารปรีดี
193 26823 คุณ ภาณุวัฒน์ ฮวดเจริญ
194 24458 คุณ ภาธร สุดวง
195 28440 คุณ ภานุพงศ์ เตจ๊ะ
196 24156 คุณ ภานุพงศ์ พิศิษฐ์พงษ์
197 24000 คุณ ภาวิณี พรหมเทศน์
198 30053 คุณ ภาวินี วสุวัต
199 24202 คุณ ภิญญวิชช์ ไตรภพ
200 24203 คุณ ภูริวัฏ สุริยวงศ์
201 23940 คุณ ภูริวิทย์ ทรวง
202 24108 คุณ มนัสชนก บุญอุดม
203 29931 คุณ มนัสนันท์ จริยะยรรยง
204 24279 คุณ มิ่งเมือง ชุ่มใจ
205 24442 คุณ ยศธนา บุญดาว
206 24264 คุณ ยุทธนา คงเฉลิมวัฒน์
207 29716 คุณ เยาวธิดา มาน้อย
208 24035 คุณ เยาวเรศ วงค์สุวรรณ
209 24179 คุณ เยาวลักษณ์ หนูใส่
210 24048 คุณ รณชัย ก๋าเครื่อง
211 25960 คุณ รณภูมิ มีฉลาด
212 23957 คุณ รัชชุดา จงไกรจักร
213 24393 คุณ รัชนิกานต์ นามเมือง
214 29951 คุณ รัชมังคลา ปุรารักษ์
215 26009 คุณ รัตนาภรณ์ พูลสิน
216 23956 คุณ รุ่งทิวา ยศศรี
217 23916 คุณ รุ่งทิวา สุมาลัย
218 24136 คุณ รุจิรา คันธา
219 24076 คุณ วงศ์พรหม เมฆวรวุฒิ
220 24540 คุณ วชรพรรณ เมฆพยัพ
221 26028 คุณ วรภพ อิสระไพโรจน์
222 24293 คุณ วรรณจันทร์ พูลสวัสดิ์
223 24109 คุณ วรัญญา อมรสรรพ์
224 24030 คุณ วราภรณ์ ถิ่นเงิน
225 29954 คุณ วรินญา อ่อนยอง
226 29715 คุณ วรินทร์ธร เทียมกลิ่น
227 24210 คุณ วรินยา แผ่นชัยภูมิ
228 24003 คุณ วสุธร หาญอุทัยกิจ
229 24022 คุณ วสุรัฐ ธรรมปัญญา
230 23951 คุณ วัชรพงศ์ มณีวรรณ
231 24185 คุณ วัฒนพงศ์ ศิลปสุนทร
232 29942 คุณ วารุณี สุทะพรหมพิงค์
233 24538 คุณ วิกฤช เมืองโสม
234 24189 คุณ วิทวัส โกมลวิชญ์
235 23988 คุณ วิทวุฒิ ณ เชียงใหม่
236 29947 คุณ วิภาณี จิระเมธา
237 24168 คุณ วิริยะ พัฒนกิจเกษตร
238 23911 คุณ วิษณุวัส รัตนเศรณี
239 24231 คุณ วีระพันธุ์ สุภานันต์ ตั้น
240 24520 คุณ วีระวิทย์ โพธิวัลย์ บูม
241 22579 คุณ วุฒิชัย มูละจงกล
242 24050 คุณ วุฒิชัย วัฒนชัย
243 24023 คุณ วุฒิสรรพ์ คำแห่
244 23918 คุณ ศจิกา พัชราพิมล
245 23897 คุณ ศรัณย์ บุญญานุกูล
246 24107 คุณ ศศิกร พรหมมา
247 29959 คุณ ศศิธร ทั่วประโคน
248 23989 คุณ ศศิพร มานะสุข
249 24403 คุณ ศานติ ฮั่นตระกูล
250 24213 คุณ ศิรประภา ธรรมชัย
251 23995 คุณ ศิริลักษณ์ วิชาดี
252 23895 คุณ ศิริศักดิ์ เชาวนะพานิช น้ำเย็น, แชมป์
253 23954 คุณ ศุภางค์ พลบุตร
254 24233 คุณ สมาพันธ์ พลายจันทร์
255 24010 คุณ สรนันท์ ทันหล้า
256 24200 คุณ สรายุธ เสนจันทร์ฒิไชย Art
257 29717 คุณ สลิล ทรัพย์สินเสริม
258 23972 คุณ สันติ สนองญาติ
259 24091 คุณ สันติภาพ ทับทิมทอง
260 24090 คุณ สาวิน สายมา
261 24041 คุณ สิทธิพร สุระสิงห์
262 23959 คุณ สิริลักษณ์ ลิขิตรังสรรค์
263 23948 คุณ สืบพงศ์ เฉินบำรุง
264 26716 คุณ สืบสกุล อภิวงค์งาม
265 24508 คุณ สุทธิเกียรติ คันธวงค์
266 24111 คุณ สุธาสินี ศูนย์ตรง
267 24031 คุณ สุภมาส อินตา
268 23942 คุณ สุรไกร สุริยะนาง
269 24125 คุณ สุรพงษ์ ขันไทย
270 24116 คุณ สุรพงษ์ ชัยบุญเรือง
271 23937 คุณ สุริยะ ไชยวัณณ์
272 25850 คุณ สุรีย์มาศ แก้วกำเลิศ
273 23994 คุณ สุวิชาดา เดชวงศ์
274 24131 คุณ หัสกุล ศรีบุญยัง
275 24414 คุณ หัสดา ถาเล็ก
276 24404 คุณ อธิป เหลี่ยวรุ่งเรือง
277 24474 คุณ อธิพงศ์ กอประเสริฐสุด
278 24402 คุณ อธิพงษ์ ชัยสาร
279 24042 คุณ อนวัช รังสรรค์
280 24132 คุณ อนุชา จินานาง
281 24164 คุณ อภิชัย จันทร์ทิพย์
282 23893 คุณ อภิชัย พิสณฑ์
283 24139 คุณ อภิญญา เดชวงศ์ญา
284 24127 คุณ อภิวัฒน์ อุทัย
285 24181 คุณ อมรพรรณ เดชวงศ์ญา
286 23952 คุณ อรพรรณ นวลสุวรรณ
287 24057 คุณ อรรถกรณ์ นิ่มแสวง
288 26809 คุณ อรรถเชฐ แก้วกลางเมือง
289 23982 คุณ อรรถพร อินขาล
290 24143 คุณ อลินดา ทองชุมสิน
291 24188 คุณ อัครวัฒน์ ดำรงค์กิจเกษตร
292 23955 คุณ อังคณา ยะสม
293 23935 คุณ อัฐพล รัตนศรี
294 24263 คุณ อัตถสิทธิ์ อินทโรจน์
295 24061 คุณ อัมรินทร์ สมณะ
296 24190 คุณ อัษฎางค์ นาคปรีชา
297 24243 คุณ อาทิตย์ ชัยยาศักดิ์
298 24192 คุณ อิทธิพล มนูทัศน์
299 24260 คุณ อุดมศักดิ์ อรรถโกมล
300 24123 คุณ เอกชัย อินต๊ะ
301 24227 คุณ เอกณัฐ สมบัตินันท์
302 23966 คุณ เอกณัฐพงศ์ ทับกล่ำ
303 24416 คุณ เอกวารินทร์ มณีวรรณ
304 0 คุณ ไกรฤกษ์ ภัคเกษม
305 23947 คุณ วิทวัส ธรรมมา
306 24008 คุณ ณัฐพงศ์ ตันหยงมัด
307 24072 คุณ แวววรรณ สุทธิพัฒนสมบุญ แหวว
308 24392 คุณ ธัญธิดา สาสุนทร เฟิร์น
309 29966 นาย บวรพจน์ ใจกันทา ไม้
310 24276 คุณ วัชรชัย จาตุประยูร
311 31825 คุณ กฤติญา คำเหม็ง
312 24249 คุณ เนตรชนก มหาไม้ Nim
313 24115 คุณ ปิติพงษ์ วาทะวุฒิ ตี้
314 0 คุณ นฤษร จันทร์เงิน
315 0 คุณ ณัฐกรณ์ ศิริอัมพร
316 0 คุณ พิมภินันท์ ดารา
317 0 คุณ อุดมศักดิ์ อรรถโกมล
318 23892 คุณ วรินทร์ จงมีสุข C
319 0 นาย ธนัยนันท์ จิตรวรพงษ์
320 0 นางสาว อภิชญา ศรีเสถียร เหมียว
321 24208 คุณ นารีรัตน์ อุ่นเมือง ต่าย
322 24406 คุณ อนุพล แก้วผดุง แตง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ