ชื่อรุ่น ป่าน ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 166 คน
# 2528M6 ประธานรุ่น : อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 12452 คุณ กู้เกียรติ ฉันทมังคลาการ
2 11379 ดร. เกียรติศักดิ์ เตียวกุล หนุ่ย
3 13036 คุณ จักร โสภาบุญ
4 11356 คุณ จักรกฤษณ์ โรยอ่อนอินทร์
5 11548 คุณ จุลพจน์ การุณพักตร์
6 15017 คุณ เฉลิมเกียรติ ชมชัย
7 11554 คุณ เฉลิมชนม์ นันทวงศ์
8 13044 คุณ ชนินทร จันทนา
9 13029 พ.ต.ท. ชาญวิทย์ สุริยา เอก
10 11374 คุณ ชิดวงศ์ ถนอมถิ่น อ๋อย
11 12456 คุณ ชูวิทย์ กองแก้ว
12 11336 คุณ ณัฐวรรธน์ ปลื้มสำราญ
13 12428 คุณ ดิษฐพล สุทธิโอสถ
14 11508 คุณ ทศพร อัมมวรรธน์
15 12431 คุณ ธีระศักดิ์ ญาณสาร
16 11388 คุณ ธุม เอกทัตร์
17 11806 คุณ นคร กาวิชัย
18 11363 คุณ นพดล หนูใส่
19 12150 คุณ นพนันท์ รักษ์สุวรรณ
20 11592 คุณ สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
21 11543 นาวาอากาศโท อัครพล ทองสุรเดช โป๊ะ
22 12424 คุณ อมรฤทธิ์ อินทรชัย แมว (ม่อน)
23 16094 คุณ สมปรารถนา หลิ่วสุวรรณ
24 11392 คุณ พิศุทธิ์ จงวัฒนา
25 11340 คุณ พิชญา รุจิรวัฒน์
26 13037 คุณ ธีรพันธ์ ยืนบุญ
27 11338 คุณ ภูธร ตันสุชาติ
28 0 คุณ ปฤณ ปิยะศิลป์ ทอม
29 16028 คุณ ศิวิไล ลิ้มจีระจรัส(พิพัฒน์นนทชัย)
30 11332 คุณ ปริญญา สุทพิทยาพร แห้ง
31 11343 คุณ นพพร ม่วงโพธิ์หวัน
32 11325 คุณ สุกฤช สุทธสุภา
33 16093 คุณ กนกวรรณ มลิวัลย์
34 16054 คุณ กรกฎ วัฒนวงศ์
35 16058 คุณ กรวิกา เป้าประทุม
36 16033 คุณ กัญจนา คำดวงดาว
37 16046 คุณ ขวัญจิตต์ อุตศิลปศักดิ์
38 11557 คุณ ครรชิต ปฐมเนติกุล
39 0 คุณ ชฎาลักษณ์ ปาลี
40 0 คุณ ชยทัศน์ สุชาติ
41 16059 คุณ นงลักษณ์ ย่างสุข
42 0 คุณ พลากร นพดลธิยากุล
43 13994 คุณ พิภพ ขัดศรี ภพ
44 11510 คุณ พีรเดช สุวรรณรังษี
45 16034 คุณ พีรพงศ์ เชิดสถิรกุล เซียม
46 0 คุณ มานพ เยาวลักษณ์
47 12437 คุณ สรรเสริญ ธรรมคุณ
48 11509 คุณ สุชาติ ไชยมงคล
49 11367 คุณ อนุสรณ์ ทองงาม
50 11416 คุณ อภิชา อินสุวรรณ โอม
51 11511 คุณ อาชญา มณีศร
52 11399 คุณ อินทร์อาณา พันธจักร
53 16039 คุณ จารุกัญญา เรือนคำ
54 16071 คุณ จิตราภรณ์ ลิลิต นุช
55 16091 คุณ จินตนา สินธุมากร
56 16067 คุณ จุไรรัตน์ นาระจิตต์
57 16089 คุณ ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
58 16086 คุณ ชฎาลักษณ์ บุณยรัตพันธุ์
59 16036 คุณ ชวิณี เกษบุญชู
60 16084 คุณ ชุลีกร รุจิรวัฒน์(ว่องตระกูล)
61 16088 คุณ ชูเกียรติ์ วินยพงศ์พันธ์
62 16131 คุณ ฐิติมา เชียรตระกูล
63 16040 คุณ ดวงใจ นิมมานเหมินท์
64 16100 คุณ ดุจดาว วันไชยธนวงศ์
65 13051 คุณ นาวี บุญเจิม(ต.ช.)
66 16063 คุณ ทศพร รินทร์คำ
67 16055 คุณ ทัดดาว นามไชย
68 16075 คุณ ธัญญารัตน์ พุทธนานุวัฒน์ นาย
69 16079 คุณ ณัฐพล(นันทวัชร์) กอศรีพร (ไอ้โอ) โอ
70 16061 คุณ นิธิมา โกมลรัตน์
71 16044 คุณ บุปผาไพร วัฒนสมบูรณ์
72 16143 คุณ ประกายดาว โทสินธิติ
73 16027 คุณ ปริศนา วัชรวุฒิกุล
74 16031 คุณ พนิชสรณ์ เจริญภักดี
75 16078 คุณ พรเทพ อรุณเลิศพิทักษ์
76 16062 คุณ พรหมกร พรหมขัติแก้ว
77 16069 คุณ พรหมศิลป วิโรจน์ศศิธร
78 16080 คุณ พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
79 16048 คุณ พัทธมนัส จุมปามันท์
80 16083 คุณ พิชัย วรบัณฑูร ชัย
81 16056 คุณ เพ็ญสุดา ต้นเถา
82 16041 คุณ ภัทราภรณ์ ศรีโอภาส
83 16141 คุณ ภาณุพงศ์ กองพุฒิ เต้
84 16073 คุณ ภูธเรศ กุลสิงห์
85 16085 คุณ ภูมิพงศ์ ปาบุตร
86 16035 คุณ มุทิตา มาลาการณ์
87 16070 คุณ ยุทธนา ศรีรัตนภมร
88 16066 คุณ ยุบล งานดี
89 16024 คุณ รพีพร กรกาญจนารักษ์
90 16082 คุณ รัชนีกร ร่วมรังษี
91 16155 คุณ รัฐการ เชาว์พัฒนา Mag
92 16053 คุณ รัศมิ์ดารา แสงสุวรรณ
93 16025 คุณ ลัดดา สมนา
94 16097 คุณ วนัสนันท์ วรรณประภา
95 16037 คุณ วรรณภา เขมัษเฐียร
96 16043 คุณ วรวรรณ นรอ่อน(ประหารริปูราบ) เชอรี่
97 16092 คุณ วสุ เลขะวัฒนะ
98 16090 คุณ วัชณี สิมะพิเชฐ (กัญภร) แดง
99 16023 คุณ วิจักษณ์ รังรองธานินทร์
100 16103 คุณ วิชชุดา ชูกิตติพงษ์
101 16042 คุณ วิลักษณ์ สุทธภักดี
102 16074 คุณ วีระยุทธ์ เกตุปัญญา
103 16096 พ.ต.ท. ศราวุธ ภมรกูล ต้นแมค
104 16047 คุณ ศศิธร ทิพย์สุวรรณ
105 16030 คุณ ศันสิดา มานะพงษ์
106 16026 คุณ ศิริรัฐ มั่นประสงค์
107 16115 คุณ ศิริลักษณ์ ศรีผดุงกุล
108 16057 คุณ สมกมล ทองพันธ์
109 16060 คุณ สิทธิชัย แซ่เหล่ม
110 16077 คุณ สิริบูรณ์ ปิ่นสุข
111 16081 คุณ สุพรพรรณ ทันดร
112 16072 คุณ สุรสิทธิ์ ศรีจันทร์ดร
113 16032 คุณ เสาวณี หวังปรีดาเลิศกุล
114 16098 ดร. หทัยกาญจน์ สุวรรณวัฒน์
115 16162 คุณ หทัยรัตน์ อัครศิริกุล
116 16122 คุณ อมรรัตน์ ดวงชัยนันท์
117 16029 คุณ อรพรรณ เตริยาภิรมย์
118 16068 คุณ อรวรรณ โอวาทสาร
119 16105 คุณ อัญชลี ชุมสาย ณ อยุธยา
120 10821 คุณ นพพร ฝั้นแก้ว
121 11326 คุณ นพรัตน์ วิบุลสันติ
122 13050 คุณ นาวา บุญเจิม
123 12076 คุณ บัญฑิต คำปันทิพย์
124 11624 คุณ บูลย์ณรงค์ รุจนะไกรกานต์ ต้น
125 15733 คุณ ประกาย บุญเรืองยา
126 12449 คุณ ประจัญ ปัญญาแก้ว
127 13035 คุณ ประชัน เมฆะ
128 11751 คุณ ประธาน ติยวลีย์
129 13046 คุณ ปริญญา เตชวุฒิกร
130 11555 คุณ ปรีชา จินดามณีศิริกุล
131 13179 นาวาอากาศโท พงษ์ฤทธิ์ นิติวงศ์ เผิง
132 11346 คุณ ภักดี วุฒิสรรพ์
133 11364 คุณ ภูเทพ อิศรางกูร ณ อยุธยา
134 11513 คุณ มรุต ชุ่มอินทรจักร
135 15094 คุณ ยอดชาย สุกัณศีล
136 16045 คุณ ยุพรพรรณ นิลเพชร
137 12419 คุณ รัตนะ คัชมาตย์
138 12433 คุณ เรืองฤทธิ์ พุทธวงค์ ติ่ง
139 11141 คุณ วงศกร สมบัติศิริ
140 12435 คุณ วัชรพงษ์ ปิยะศิลป์
141 12986 คุณ วัชระ รังสิโรจน์
142 15708 คุณ วิรุฬ สิงหไกรลาศ [email protected]
143 13049 คุณ ศรายุทธ เพิ่มศรี
144 11335 คุณ ศราวุธ เบญจวรรณ
145 15609 คุณ ศิริพร ภิรมย์ใจ
146 12409 คุณ ศุภชัย รินสม
147 13178 รศ.ดร.นพ. ศุภนิมิต ฑีฆชุณหเถียร
148 12975 คุณ ศุภฤกษ์ ภาวิไล
149 11586 คุณ สมพงศ์ แซ่จิว Jew
150 13031 พ.ต.ท. สมภพ ทุนผลงาม ใหญ่
151 15022 คุณ สมฤกษ์ ตันสุวรรณ
152 11383 คุณ สมศักดิ์ สอนไว
153 15067 นพ. สรณะ สุทธะพินทุ
154 11352 คุณ สรพงษ์ ปรารถนาดี โต้ง
155 11417 คุณ สัมพันธ์ คำณพัฒน์
156 14448 นาย สุทธิชัย ชุติมา ตุ้ย
157 11329 คุณ สุรเชษฐ ไชยชาววงษ์
158 12447 คุณ อธิกุล เต็มสุข ตู่ (ไอ้บ้า)
159 15037 คุณ อภิชัย ไพยารมณ์
160 12434 คุณ อลงกต วารีรักษ์
161 12463 คุณ อลงกรณ์ อารีรักษ์
162 11345 คุณ อานุภาพ ยาวิชัย
163 15633 คุณ อุทัย ไชยศิริ
164 0 คุณ อัครวัฒน์ อินทนันท์ ซิง
165 12427
166 11404 นาย ฐิรัฏฐ์ สมศักดิ์ (วีรพล ไชยาโส) ตู่
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ