ชื่อรุ่น VICTORY ' 65 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 152 คน
# 2508M3 ประธานรุ่น : คุณจุมพล ชุติมา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6485 คุณ จรัญ อุปรานุเคราะห์
2 6256 คุณ จุมพล ชุติมา
3 0 คุณ ทรงพล โนตานนท์
4 5875 คุณ ทองคำ สันติสกุล
5 6140 คุณ นนทชัย เชี่ยวชาญ
6 6348 คุณ นิรันดร์ กิตติกุล
7 6122 คุณ ประเสริฐ นิมิตกิจจรูญ
8 6142 คุณ พินิจ นาคเสน -
9 6786 คุณ มนัส มณีประเสริฐ
10 6150 คุณ รังสรรค์ ต๊ะรังษี
11 0 คุณ วีระ สุวรรณโกสุม
12 6783 คุณ สนิท กติกา
13 0 คุณ สมชัย ศิริสุจินต์
14 6701 คุณ สมยศ นิมมานเหมินท์
15 6960 คุณ สมาน ไชยาพันธุ์
16 0 คุณ สิทธัตถ์ พวงมะลิ
17 0 คุณ สุรพงษ์ สุกัณศีล
18 6491 คุณ อนันต์ชัย นิมมานเหมินท์
19 6161 ดร. อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
20 6164 คุณ อนุสรณ์ อินทรังษี
21 7918 คุณ อภิชาติ ลำจวน
22 0 คุณ อุดร รัตนคำนวณ
23 6259 คุณ โอภาส อาภรณ์ชยานนท์
24 6180 ม.ล. มงคล ปราโมช
25 7521 คุณ เกษม บัวหล่อ
26 6136 คุณ ไมตรี สิทธิยศ
27 6805 คุณ กรีเพชร วิลาศรี
28 6133 คุณ จิตตชัย จิตนุ่ม
29 6176 คุณ ชัยวัฒน์ ศิริวงศ์
30 7132 คุณ ณัฐ จันสุวรรณ
31 5910 คุณ นพดล ชูวรรณทอง
32 6956 คุณ บุญเริ่ม ตาวินโน
33 6961 คุณ บุญรักษ์ สุริยะคำ
34 6151 คุณ ปรีชา ปานประภา
35 6139 คุณ พงษ์ประภาส ไชยวงศ์ศรี
36 6127 คุณ พงษ์ศักดิ์ สุวรรณโกสุม
37 6792 คุณ วรวุฒิ ยะอนันต์
38 6135 คุณ วันชัย สมบูรณ์ยิ่ง
39 5905 คุณ วิเชียร อินทะพันธุ์
40 5749 คุณ วิชัย วิบุลสันติ
41 5904 คุณ วิชัย อินทะพันธุ์
42 0 คุณ กำธร ถาวราคม
43 0 คุณ นคร เชี่ยวชาญ
44 0 คุณ อนันต์ ฤทธิเดช
45 0 คุณ เทอดศักดิ์ วังสุนทร
46 0 คุณ เทอดศักดิ์ วังสุนทร
47 0 คุณ ทรงศักดิ์ จาวลา
48 0 คุณ ผจญ ไชยทิพย์
49 6767 คุณ สมบูรณ์ ศรีเกี้ยวฝ้น
50 0 พล. ตรี วีระพล เลี่ยมทอง
51 0 คุณ สมศักดิ์ บุญทวี
52 0 คุณ เสาวนิตย์ ไชยทิพย์
53 0 คุณ วีระพันธ์ ฉิมสาดี
54 0 คุณ เอนกพันธ์ ตรัสวงศ์
55 0 คุณ สุเทพ โพธินวล
56 0 คุณ วีระชน ดีเซ็ง
57 0 คุณ อุทิศ เทพวงศ์
58 0 คุณ มนตรี แก้ววรรณรัตน์
59 0 คุณ อภิชาติ ไชยวรรณ
60 0 คุณ ยี่เซ็ง แซ่ตั้ง (ปิยะ ตัน)
61 0 คุณ อาทร ส่องแสง
62 0 คุณ สุขเกษม บัวหล่อ
63 0 คุณ เปรมยศ จิตปราโมท
64 6489 คุณ กริชชัย ณ เชียงใหม่
65 8439 คุณ กฤษดา วังซ้าย
66 6154 คุณ กวี ปัณทะจักร์
67 5919 คุณ เกษม บัวล้อม
68 6181 ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล
69 6377 คุณ เจตนา บุนนาค
70 6781 คุณ ชวลิต หิรัญรังสิต
71 9297 คุณ ชัยวัธน์ วรพันธุ์
72 6424 คุณ สุเมธ(ชูวิทย์) โกสีย์ศิริกุล
73 6802 คุณ ชเนศ(เชียงฮวด) คงการค้า
74 6490 คุณ ไชยณรงค์ ดวงสอาด
75 6787 คุณ ณรงค์ ศรีทาเกิด
76 6158 คุณ ดนัย นิวาลจินดา
77 6796 คุณ ดาวรุ่ง สุรักษ์
78 6795 คุณ ทรงยศ ไชยารัศมี
79 6780 คุณ ทวีชัย อัตวุฒิ
80 5291 คุณ ทวีสิน ประเสริฐสาย
81 6179 คุณ ทวีสิน อุดมศรีสุข
82 6993 คุณ ทศพร ชัยเลิศ
83 6165 คุณ ทินกร คาโนวา
84 6807 คุณ เทอดศักดิ์ อุตระสุข
85 6804 คุณ ธรรณนูญ ธรรมรังษี
86 8151 คุณ ธวัชชัย วังใน
87 6801 คุณ ธวัชชัย สมุทคุปติ์
88 6793 คุณ ธาดา เลาหวัฒน์
89 6124 คุณ ธำรง วิบุลสันติ
90 6132 คุณ ธีระ จันทร์รัตน์
91 6141 คุณ นพพร แซ่เตียว(ศรีทับทิม)
92 8304 คุณ นิทัศน์ วัลลภาชัย
93 8167 คุณ นิพนธ์ ศรีจันทร์
94 6145 คุณ เนาวรัตน์ วรรณภูมิ
95 6778 คุณ บัณฑิต พันธ์พงษ์เจริญ
96 6492 คุณ ประกฤต คำดวงดาว
97 6468 คุณ ประดิษฐ์ คุณยศยิ่ง
98 6420 คุณ ประสาท เผ่าชัย
99 8322 คุณ ปริญญา กัณฑเจตน์
100 5914 คุณ ปริพนธ์ อินทพันธุ์
101 6148 คุณ ปิยกฤต กฤตธรรม
102 5918 คุณ พงศ์พัฒน์ วิเศษศิริ
103 6769 คุณ พงษ์พันธ์ มงคล
104 8299 คุณ พงษ์สวัสดิ์ นภารัตน์
105 8294 คุณ พงษ์สวัสดิ์ เหล่าอารยะ
106 6188 คุณ พนม สัตโยภาส
107 6811 คุณ พยูร จารุเศรณี
108 6903 คุณ พร้อมศักดิ์ เมืองปิง
109 6309 คุณ พันธ์ศักดิ์ วัฒนศิริ
110 6803 คุณ พิเชฐ พิมลศรี
111 6784 คุณ ภุชงค์ อินสมพันธ์
112 6798 คุณ มนัส ฟูอินหลง
113 6791 คุณ มานพ ยะแก้ว
114 6299 คุณ มานพ อินทวงค์
115 6155 คุณ มานะ อ่างแก้ว
116 6991 คุณ มาโนช ทวีผล
117 5913 คุณ ยงยศ อินทพันธุ์
118 9710 คุณ ศรายุทธ(ยงยุทธ) ยวงคำมา
119 6128 คุณ ยุทธสิทธิ์ บุณเฟื่อง
120 6260 คุณ วรการ กัณทะกาลังค์
121 6031 คุณ วรศักดิ์ เอกสุวรรณ
122 6156 คุณ พระครูสันติธรรมวัฒน์ จร.ชท. (วสันต์ ชวชาติ )
123 6988 คุณ วัชรชัย นพสุวรรณ อู๊ด
124 6576 คุณ วัชรินทร์ ชมพูชิต
125 6806 คุณ วิชาญ สายนำทาน
126 6696 คุณ วิรัตน์ สิงห์แก้ว
127 7131 คุณ วิสิทธิ์ มานะโชติพงษ์
128 7520 คุณ วีรพงศ์ ณ ลำพูน
129 8160 คุณ วีรพล เชาวน์ลักษณ์
130 7917 คุณ ศักดา สินันตา
131 8152 คุณ สถาพร วิชาวุฒิพงษ์
132 9438 คุณ สมชาย ค้งตระกูล
133 6810 คุณ สมชาย ศรีมาวิน
134 6125 คุณ สิทธิศักดิ์ ศิริวิทยากร
135 6779 คุณ สิริชัย บุญเรือง
136 6714 คุณ สุทธิพงษ์ บุญญประภา
137 6167 คุณ สุรไกร วาทกิจ
138 6138 คุณ สุรเดช ไชยวงศ์แก้ว
139 6323 คุณ สุวัฒน์ พินิจ
140 6808 คุณ สุวิชชา เยสุวรรณ
141 5189 คุณ โสภณ เชาวน์ลักษณ์
142 6170 คุณ โสรัจ ช่อชูวงศ์
143 6790 คุณ ไสว หนุ่มศรี
144 6799 คุณ อดิศักดิ์ กัญชนะ
145 6123 คุณ อนันต์ ปัญทจักร์
146 5920 คุณ อเนก วรรณมณี
147 5891 คุณ อักษร นะตะเนติ์
148 6257 คุณ อาณา แมนมนตรี
149 6168 คุณ อุดม ณ เชียงใหม่
150 6800 คุณ อุทัย อินทจักร์
151 6173 พล.อ. นินนาท เบี้ยวไข่มุข
152 8136 ทพญ. มัลลิกา ศุขเกษม หนุ่ย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ