ชื่อรุ่น VICTORY ' 65 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 152 คน
# 2508M3 ประธานรุ่น : คุณจุมพล ชุติมา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6485 คุณ จรัญ อุปรานุเคราะห์
2 6256 คุณ จุมพล ชุติมา
3 0 คุณ ทรงพล โนตานนท์
4 5875 คุณ ทองคำ สันติสกุล
5 6140 คุณ นนทชัย เชี่ยวชาญ
6 6348 คุณ นิรันดร์ กิตติกุล
7 6122 คุณ ประเสริฐ นิมิตกิจจรูญ
8 6142 คุณ พินิจ นาคเสน -
9 6786 คุณ มนัส มณีประเสริฐ
10 6150 คุณ รังสรรค์ ต๊ะรังษี
11 0 คุณ วีระ สุวรรณโกสุม
12 6783 คุณ สนิท กติกา
13 0 คุณ สมชัย ศิริสุจินต์
14 6701 คุณ สมยศ นิมมานเหมินท์
15 6960 คุณ สมาน ไชยาพันธุ์
16 0 คุณ สิทธัตถ์ พวงมะลิ
17 0 คุณ สุรพงษ์ สุกัณศีล
18 6491 คุณ อนันต์ชัย นิมมานเหมินท์
19 6161 ดร. อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
20 6164 คุณ อนุสรณ์ อินทรังษี
21 7918 คุณ อภิชาติ ลำจวน
22 0 คุณ อุดร รัตนคำนวณ
23 6259 คุณ โอภาส อาภรณ์ชยานนท์
24 6180 ม.ล. มงคล ปราโมช
25 6489 คุณ กริชชัย ณ เชียงใหม่
26 8439 คุณ กฤษดา วังซ้าย
27 6154 คุณ กวี ปัณทะจักร์
28 5919 คุณ เกษม บัวล้อม
29 6181 ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล
30 6377 คุณ เจตนา บุนนาค
31 6781 คุณ ชวลิต หิรัญรังสิต
32 9297 คุณ ชัยวัธน์ วรพันธุ์
33 6424 คุณ สุเมธ(ชูวิทย์) โกสีย์ศิริกุล
34 6802 คุณ ชเนศ(เชียงฮวด) คงการค้า
35 6490 คุณ ไชยณรงค์ ดวงสอาด
36 6787 คุณ ณรงค์ ศรีทาเกิด
37 6158 คุณ ดนัย นิวาลจินดา
38 6796 คุณ ดาวรุ่ง สุรักษ์
39 6795 คุณ ทรงยศ ไชยารัศมี
40 6780 คุณ ทวีชัย อัตวุฒิ
41 5291 คุณ ทวีสิน ประเสริฐสาย
42 6179 คุณ ทวีสิน อุดมศรีสุข
43 6993 คุณ ทศพร ชัยเลิศ
44 6165 คุณ ทินกร คาโนวา
45 6807 คุณ เทอดศักดิ์ อุตระสุข
46 6804 คุณ ธรรณนูญ ธรรมรังษี
47 8151 คุณ ธวัชชัย วังใน
48 6801 คุณ ธวัชชัย สมุทคุปติ์
49 6793 คุณ ธาดา เลาหวัฒน์
50 6124 คุณ ธำรง วิบุลสันติ
51 6132 คุณ ธีระ จันทร์รัตน์
52 6141 คุณ นพพร แซ่เตียว(ศรีทับทิม)
53 8304 คุณ นิทัศน์ วัลลภาชัย
54 8167 คุณ นิพนธ์ ศรีจันทร์
55 6145 คุณ เนาวรัตน์ วรรณภูมิ
56 6778 คุณ บัณฑิต พันธ์พงษ์เจริญ
57 6492 คุณ ประกฤต คำดวงดาว
58 6468 คุณ ประดิษฐ์ คุณยศยิ่ง
59 6420 คุณ ประสาท เผ่าชัย
60 8322 คุณ ปริญญา กัณฑเจตน์
61 5914 คุณ ปริพนธ์ อินทพันธุ์
62 6148 คุณ ปิยกฤต กฤตธรรม
63 5918 คุณ พงศ์พัฒน์ วิเศษศิริ
64 6769 คุณ พงษ์พันธ์ มงคล
65 8299 คุณ พงษ์สวัสดิ์ นภารัตน์
66 8294 คุณ พงษ์สวัสดิ์ เหล่าอารยะ
67 6188 คุณ พนม สัตโยภาส
68 6811 คุณ พยูร จารุเศรณี
69 6903 คุณ พร้อมศักดิ์ เมืองปิง
70 6309 คุณ พันธ์ศักดิ์ วัฒนศิริ
71 6803 คุณ พิเชฐ พิมลศรี
72 6784 คุณ ภุชงค์ อินสมพันธ์
73 6798 คุณ มนัส ฟูอินหลง
74 6791 คุณ มานพ ยะแก้ว
75 6299 คุณ มานพ อินทวงค์
76 6155 คุณ มานะ อ่างแก้ว
77 6991 คุณ มาโนช ทวีผล
78 5913 คุณ ยงยศ อินทพันธุ์
79 9710 คุณ ศรายุทธ(ยงยุทธ) ยวงคำมา
80 6128 คุณ ยุทธสิทธิ์ บุณเฟื่อง
81 6260 คุณ วรการ กัณทะกาลังค์
82 6031 คุณ วรศักดิ์ เอกสุวรรณ
83 6156 คุณ พระครูสันติธรรมวัฒน์ จร.ชท. (วสันต์ ชวชาติ )
84 6988 คุณ วัชรชัย นพสุวรรณ อู๊ด
85 6576 คุณ วัชรินทร์ ชมพูชิต
86 6806 คุณ วิชาญ สายนำทาน
87 6696 คุณ วิรัตน์ สิงห์แก้ว
88 7131 คุณ วิสิทธิ์ มานะโชติพงษ์
89 7520 คุณ วีรพงศ์ ณ ลำพูน
90 8160 คุณ วีรพล เชาวน์ลักษณ์
91 7917 คุณ ศักดา สินันตา
92 8152 คุณ สถาพร วิชาวุฒิพงษ์
93 9438 คุณ สมชาย ค้งตระกูล
94 6810 คุณ สมชาย ศรีมาวิน
95 6125 คุณ สิทธิศักดิ์ ศิริวิทยากร
96 6779 คุณ สิริชัย บุญเรือง
97 6714 คุณ สุทธิพงษ์ บุญญประภา
98 6167 คุณ สุรไกร วาทกิจ
99 6138 คุณ สุรเดช ไชยวงศ์แก้ว
100 6323 คุณ สุวัฒน์ พินิจ
101 6808 คุณ สุวิชชา เยสุวรรณ
102 5189 คุณ โสภณ เชาวน์ลักษณ์
103 6170 คุณ โสรัจ ช่อชูวงศ์
104 6790 คุณ ไสว หนุ่มศรี
105 6799 คุณ อดิศักดิ์ กัญชนะ
106 6123 คุณ อนันต์ ปัญทจักร์
107 5920 คุณ อเนก วรรณมณี
108 5891 คุณ อักษร นะตะเนติ์
109 6257 คุณ อาณา แมนมนตรี
110 6168 คุณ อุดม ณ เชียงใหม่
111 6800 คุณ อุทัย อินทจักร์
112 6136 คุณ ไมตรี สิทธิยศ
113 6805 คุณ กรีเพชร วิลาศรี
114 6133 คุณ จิตตชัย จิตนุ่ม
115 6176 คุณ ชัยวัฒน์ ศิริวงศ์
116 7132 คุณ ณัฐ จันสุวรรณ
117 5910 คุณ นพดล ชูวรรณทอง
118 6956 คุณ บุญเริ่ม ตาวินโน
119 6961 คุณ บุญรักษ์ สุริยะคำ
120 6151 คุณ ปรีชา ปานประภา
121 6139 คุณ พงษ์ประภาส ไชยวงศ์ศรี
122 6127 คุณ พงษ์ศักดิ์ สุวรรณโกสุม
123 6792 คุณ วรวุฒิ ยะอนันต์
124 6135 คุณ วันชัย สมบูรณ์ยิ่ง
125 5905 คุณ วิเชียร อินทะพันธุ์
126 5749 คุณ วิชัย วิบุลสันติ
127 5904 คุณ วิชัย อินทะพันธุ์
128 0 คุณ กำธร ถาวราคม
129 0 คุณ นคร เชี่ยวชาญ
130 0 คุณ อนันต์ ฤทธิเดช
131 0 คุณ เทอดศักดิ์ วังสุนทร
132 0 คุณ เทอดศักดิ์ วังสุนทร
133 0 คุณ ทรงศักดิ์ จาวลา
134 0 คุณ ผจญ ไชยทิพย์
135 6767 คุณ สมบูรณ์ ศรีเกี้ยวฝ้น
136 0 พล. ตรี วีระพล เลี่ยมทอง
137 0 คุณ สมศักดิ์ บุญทวี
138 0 คุณ เสาวนิตย์ ไชยทิพย์
139 0 คุณ วีระพันธ์ ฉิมสาดี
140 0 คุณ เอนกพันธ์ ตรัสวงศ์
141 0 คุณ สุเทพ โพธินวล
142 0 คุณ วีระชน ดีเซ็ง
143 0 คุณ อุทิศ เทพวงศ์
144 0 คุณ มนตรี แก้ววรรณรัตน์
145 0 คุณ อภิชาติ ไชยวรรณ
146 0 คุณ ยี่เซ็ง แซ่ตั้ง (ปิยะ ตัน)
147 0 คุณ อาทร ส่องแสง
148 0 คุณ สุขเกษม บัวหล่อ
149 0 คุณ เปรมยศ จิตปราโมท
150 7521 คุณ เกษม บัวหล่อ
151 6173 พล.อ. นินนาท เบี้ยวไข่มุข
152 8136 ทพญ. มัลลิกา ศุขเกษม หนุ่ย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ