ชื่อรุ่น ลัคน์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 323 คน
# 2549M6 ประธานรุ่น : คุณรชมงคล โยธาใหญ่
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 24122 คุณ อภิฉัตร สุวรรณขจร Chut
2 24408 คุณ มงคล วิกรานตเสวี man
3 24555 คุณ ระพีพัฒน์ คำหล้า
4 24556 คุณ อินทิรา พงษ์ไพบูลย์ เฟิร์น
5 24559 คุณ สิริสุข เครือนพรัตน์
6 24563 คุณ ภาคย์ เตชะเสน Toto
7 24564 คุณ บุญญวรรธน์ แก้วปินตา ตูน
8 24565 คุณ ชลัมพล ธารารักษ์
9 24569 คุณ ภานุวัฒน์ อักษรพรหม Ohm
10 24571 คุณ ณัฐกานต์ ขันธปราบ Neung
11 24573 คุณ อนพัช อุปสรรค์ กวางตุ้ง
12 24576 คุณ ธนพล ทายะติ เจมส์
13 24579 คุณ ประภัสสร ธัมทะมาลา tan
14 24580 คุณ เจนวิทย์ ราชกิจ Yok
15 24581 คุณ จิตมาตา ไพรินทร์
16 24584 คุณ ภานุพงษ์ ประพันธ์
17 24585 คุณ ภานุพันธ์ ประพันธ์ Max
18 24586 คุณ ปานวาด เฮงจีระจรัส
19 24588 คุณ จรัสพงศ์ บุญเรือง เนม
20 24589 คุณ อิษยา พรหมวงศ์ มิว
21 24596 คุณ ฉัตรลดา สัตถาวงค์ WHAI
22 24599 คุณ กาญจนา เอี่ยมแตง Aon
23 24608 คุณ ณัฐกฤตา สิทธิโรจนกุล เฟิร์น
24 24609 คุณ สุทธิเจตน์ มหาวงศ์ทอง Jade
25 24610 คุณ จีรานันท์ ทองบ่อ
26 24614 คุณ แพรพัตรา พันธุวาณิชย์ แพท
27 24616 คุณ สุภาพร ศรีธนัญชัย ตาล
28 24630 คุณ อภิญโย ยุวศิลป์ เช็ค
29 24631 คุณ ถิรวัฒน์ วงศ์อรัญ Ont
30 24633 คุณ ธัญญารัตน์ แพงเกาะ
31 24638 คุณ อรรถพล สุระพัฒนานนท์ Pol
32 24640 คุณ พนพล วรากรพิพัฒน์ โบ๊ต
33 24641 คุณ กัญญาภัค จรัสรวีพงษ์ Fon
34 24646 คุณ บัณฑิต วิเศษพานิชย์ หมอ
35 24650 คุณ กฤษฎา แสนวาสน์ TOR
36 24659 คุณ พีรดนย์ ลีลาวิจิตร Night
37 24662 คุณ สกนธ์ จิยะวรนันท์ เล้ง
38 24664 คุณ สุระ คูรุ่งเรือง ขวัญ
39 24667 คุณ สริยาภรณ์ ตันตราพล ก้อย
40 24672 คุณ พัทธนันท์ ประเสริฐวิทย์ แท็ป
41 24679 คุณ ขนิษฐา พิณสุวรรณ กวาง
42 24682 คุณ อนุชิต วงษ์มิตรแท้ Tum
43 24684 คุณ กิตติพงษ์ กันจินะ
44 24685 คุณ รักษ์ เจริญเมือง เอ็กซ์
45 24687 คุณ พสิษฐ์ หวังซื่อกุล Bomb
46 24691 คุณ ธนาคร ศรีฝั้น บิว
47 24694 คุณ ธนวัฒน์ ขัตลิวงศ์ Pom
48 24695 คุณ เกรียงไกร กิติคุณ บอมบ์
49 24699 คุณ พัชราภรณ์ จักร์แก้ว Bew
50 24702 คุณ อัศยาธิฌาณ ศิลาศักดิ์สกุล แมม
51 24704 คุณ นริศรา อุ่นนันกาศ กิ๊ฟ
52 24709 คุณ วราพงษ์ เหมือนศิริ เต้
53 24714 คุณ ศิริลักษณ์ เชิดชูชัยทิพย์ เอ๋
54 24726 คุณ สุรางคณา สุริยคำ prAng
55 24728 คุณ อริสา อริยวุฒยากร เต้
56 24730 คุณ ทิพยรัตน์ เทียนตระกูล ปาย
57 24731 คุณ วีระพงษ์ อุ่นเมืองทอง หนุ่ม
58 24734 คุณ เตวิช บริบูรณ์ชัยศิริ Beer
59 24740 คุณ ศศิวิมล ริรัตนพงษ์ บิว
60 24743 คุณ ปานประดับ ชัยมา
61 24745 คุณ รุจิเรข สมฤทธิ์ ยุ้ย
62 24746 คุณ รุ่งภรณ์ เทพสุธรรม
63 24748 คุณ กิ่งกาญจน์ คำสุข กิ่ง
64 24750 คุณ พิษณุกรณ์ ขันธิ M
65 24751 คุณ นาคินทร์ กุลชาติชัย
66 24752 คุณ กัญญาภรณ์ ศิริกมล Tan
67 24753 คุณ ณัฐกุล เจนจัด
68 24754 คุณ รชานนท์ ใบบอกบุญ tuck
69 24758 คุณ วิชญ์ ชลานันต์ วิชญ์
70 24768 คุณ พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล ark
71 24769 คุณ แพรตะวัน ไพรสน แพร
72 24773 คุณ พนภัทร ฐานานุกูล เก๊ต
73 24775 คุณ อังกูร ศักดิ์เรืองแมน koon
74 24776 คุณ ปรัชญา ปลูกเงิน บอย
75 24779 คุณ ปิง ฤกษ์พิศุทธิ์ Ping
76 24783 น้อง ดนตร์ สิทธิธัญญ์ ดนตร์
77 24789 นาย นภัส สิงขรัตน์ มาย
78 24790 คุณ เพียงพอ มนูทัศน์ เปลี่ยนรอบสองละนิเมิงอะ 5 5
79 24792 คุณ สุดใจ ชูวิทย์เจริญกิจ ซิง
80 24794 คุณ พลากร ลากตา
81 24799 คุณ วิศรุต ตาวินโน house
82 24800 คุณ ธันวนี ประกอบของ มด
83 24801 คุณ รัชดาภรณ์ ทิพไพร่ แป้ง
84 24802 คุณ สาลินี ไชยารัศมี เย้า
85 24804 คุณ ภาวัจน์ ดำรงมณี
86 24816 คุณ มารวย สมบูรณ์ มารวย
87 24817 คุณ ภัทรภร นิมมานวัฒนา Cherry
88 24821 คุณ สกล พรหมศรี Mai
89 24822 คุณ ศิรวิชญ์ พรมจักร์แก้ว
90 24825 คุณ วิภาวิน สุจริต นิว
91 24852 คุณ ทามิโอะ ทานากะ มีมี่
92 24858 คุณ พงศกร ประภาวงศ์ มะม่วง
93 24877 คุณ พรชัย ฉวีวัฒน์ เฟริสท์
94 24878 คุณ พีรวัส นวลประดิษฐ Nub
95 24883 คุณ เชษฐพงศ์ ไชยศิริวงค์สุข ปิง
96 24886 คุณ กัมปนาท สมัครการ เดียร์
97 24888 คุณ ตะวัน ก้อนแก้ว ตู้
98 24895 คุณ วสุ ซื่อเจริญกิจ Yai
99 24901 คุณ ฐิติพงศ์ ภาพติ๊บ โบ๊ต
100 24904 คุณ นวัตศิษฏ์ กาญจนะจัย
101 24906 คุณ กิตติ อุปละกูล
102 24908 คุณ ประวิทย์ คิดการงาน sam
103 24916 คุณ ชัชพงษ์ ศรีคำ
104 24924 คุณ สุริยา ใจคำแปง view
105 24939 คุณ บุญธิดา พิสูจน์ mint
106 24947 คุณ ปริย มงคลชาติ Tine
107 24957 คุณ ภัทรมนัส ศรีตระกูล ฟิวส์
108 24958 คุณ ออมพิชา สว่างวงศ์ ออม
109 24961 คุณ สุธีรา ศิริเขตต์ จิมจ๊อ
110 24969 คุณ พวงเพชร ธนัญชัย Seang
111 24970 คุณ ปรารถนา ธีรารักษ์ ใหม่
112 24973 คุณ ประนัสศิริ เมฆคะ นุ่น
113 24975 คุณ วิชชุดา คำใบสี ปุ๋ย
114 24979 คุณ นุจรินทร์ ดวงสร้อย เมล
115 24980 คุณ นิตยา ลาดดี นุ้ย
116 24981 คุณ ณัชชา ชัยภิบาล
117 24985 คุณ แคทลียา อินทะชัย
118 24986 คุณ วราภรณ์ บุญยงค์ ฝ้าย
119 24991 คุณ วรกิตต์ คฤหสันติ
120 24992 คุณ กัญญารัตน์ อยรังสฤษฎ์กูล เจ
121 24996 คุณ วริษา ยิ่งเจริญ แพร
122 25000 คุณ สุทธิดา มณีเมือง ฝ้าย
123 25005 คุณ สิริลดา สิทธิสมบัติ แวว
124 25007 คุณ ณัฐฐา ทรงศุภชัยกุล เน็ท
125 25012 คุณ ภรณ์แพร ตุ้มทอง แพร
126 25014 คุณ ชนนิกานต์ ทวีพัฒนะพงษ์
127 25016 คุณ ชนิกา โยทะสอน
128 25113 คุณ ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ เอ้
129 25123 คุณ ธนพล ทองสวัสดิ์
130 25124 คุณ อุฬาร ปัญจะเรือง บิ๊ก
131 25130 คุณ อทิตยา อภิวรรธกกุล Mint
132 25134 คุณ วรภวิศ จิวะกิดาการ
133 25142 คุณ รชมงคล โยธาใหญ่
134 25154 คุณ สุวิมล ปัญญานะ
135 25157 คุณ ตติยา จินกลับ TooN
136 25170 คุณ ปรเมษฐ์ ทาเขียว องุ่น
137 25171 คุณ วัจนาภรณ์ ทีฆพุฒิ ซิ้วง้อ
138 25193 คุณ ประพิมพรรณ ภูมณี บี
139 25194 คุณ กัญญารัตน์ วงศ์ทิพย์
140 25832 คุณ บริรักษ์ รัตนาวังเจริญ
141 25835 คุณ เพ็ญวัฒ ชุนรักษา Fourth
142 25841 คุณ สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว ตุน,ต้น
143 25851 คุณ อรปวีณ์ สิทธิธนสมบัติ กวาง
144 25903 คุณ กีรติ กีรติปาล ติ้ง
145 25912 คุณ จิณห์นิภา ขันคำ ไอซ์
146 25952 คุณ เรมิกา กุลาตี ก้า
147 26036 คุณ สุวิชชา กันตีวงศ์ ฝ้าย
148 26724 คุณ ปาริชาต ขอดแสงมา
149 26767 คุณ สินีนาฏ สุทธิวิเศษชัย
150 26826 คุณ ชมพูนุท จูตระกูล หญิง
151 27584 คุณ ธีรวัจน์ เรืองไรรัตนโรจน์ นิค(หิ้ง)
152 27586 คุณ ธนวัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ชาร์ป
153 27594 คุณ เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู พลอย
154 27618 คุณ อิสราภรณ์ พงศธรบริรักษ์ กีฟท์
155 28406 คุณ พัดชา วงศ์ยิ้มย่อง แป้ง
156 28408 คุณ นวรัตน์ วินิจจะกูล Pud
157 28439 คุณ จินตนา ไชยแก้ว ชมพู่
158 29181 คุณ ฐิตาภา พนาสหธรรม Aime
159 29198 คุณ อรจิรา วิทยานุกูล ลูกน้ำ
160 29997 คุณ สดุดี ภัทรานุกุล คูน
161 30016 คุณ ธีรภัทร จงรักษ์ จูน
162 30055 คุณ อนุวัฒน์ ยอดหงษ์
163 30071 คุณ บุณยนุช ธรรมวงค์ เมย์
164 30267 คุณ สุวัจณ ตันทะรัตน์
165 30268 คุณ ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล Fern
166 30269 คุณ มณฑรัตน์ โลหิตชาติ Mox
167 30270 คุณ ธวัลหทัย ธรรมสโรช
168 30271 คุณ เบญจพร ลิ้มเจริญ Ben
169 30272 คุณ วราทิตย์ อินสอน น้ำตาล
170 30273 คุณ รตน วราภรณ์พันธุ์ BEloved
171 30274 คุณ ขนิษฐา วิรัชเศรษฐกุล ปุ๋ย
172 30275 คุณ อภิวันท์ เต็งนุ ขิม
173 30276 คุณ สุรภัทร สุมนาพันธุ์ Golf
174 30278 คุณ ดลพร แสงศรีจันทร์
175 30279 คุณ แสงระวี อินแหลง หญิง
176 30280 คุณ อังคณา อยู่ยืนยง Kwang
177 30281 คุณ แก้วใส โล่ห์เพ็ชร แอมป์
178 30282 คุณ ชุติมา ดุลย์มณี Aom
179 30284 คุณ พชรนันท์ จันทร์แจ่มกระจ่าง ยิ้ม
180 30287 คุณ ณิชกานต์ กิติชัยชาญ new
181 30288 คุณ ศราวุธ ตั้งเที่ยงธรรม Man
182 30289 คุณ ธาดารัตน์ ศรีทองกูร
183 30290 คุณ มัสลิน ยิ่งสมัคร มัส
184 30292 คุณ นัฐพร บุญเสริฐ กุ๊กกิ๊ก
185 30293 คุณ ทิวาพร สังข์มูล Mean
186 30297 คุณ ธัญญธร ธรรมเชื้อ บิว
187 30299 คุณ พิรานันท์ ใคร้มูล นันท์
188 30300 คุณ ธนพร สิทธิยศ
189 30301 คุณ ชินตา ชินกลาง ป่าน
190 30302 คุณ ธัญวยา อยู่เกษม Junior
191 30303 คุณ กัญจนา คันธามารัตน์ อ้อ
192 30306 คุณ นิยนาฏ อินต๊ะแก้ว ทราย
193 30307 คุณ ชณัฐกานต์ บุญเจริญ แอมป์
194 30308 คุณ พรรณิการ์ อุ่นใจจีนต์ เอิน
195 30312 คุณ วัลลภา นิ่มหนู แป้ง
196 30313 คุณ พิชญ์ภรณ์ สิทธิ แอ้ม
197 30314 คุณ กานต์กนิษฐา พงษ์มอญ ใหม่
198 30315 คุณ ชวพันธุ์ แก้วมา อิง
199 30316 คุณ ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา เฟิร์น
200 30321 คุณ ไพรวรรณ อินทะราชา มิ้นท์
201 30323 คุณ รตวรรณ การิยา พลอย
202 30324 คุณ พิมพรรณ แว่นจันทร์ กุ้ง
203 30325 คุณ ชญานิน ชมชื่น
204 30327 คุณ ธีระศักดิ์ หลวงสา โอ
205 30328 คุณ สุพิชชา ชุ่มมงคล มิ้น
206 30329 คุณ อนุชนา จับใจ
207 30330 คุณ อรภา เข็มทอง โย
208 30331 คุณ สวรินทร์ อินทะวัง น้ำ
209 30332 คุณ ณัฏฐิกา อินธิยศ
210 30333 คุณ นลินรัตน์ แก่นเวียงรัตน์ จี๊ดจ๊าด
211 30335 คุณ ชัยวัฒน์ ตาลจรัส Tor
212 30336 คุณ ณัฐพล ชวพันธุ์ นัท
213 30337 คุณ ฎลณภัชฐ์ ชูศรี ออฟ
214 30338 คุณ คเณศ ต้นจันทร์ Earth
215 30339 คุณ เพียงเดือน ชัยวงศ์ เดือน
216 30340 คุณ ภากร สุขประเสริฐ ตุลย์
217 30343 คุณ อัฐพงศ์ ฮวกนิล นิล
218 30346 คุณ ณัฐพล กิจสุภา Bank
219 30348 คุณ วทัญญู จันต๊ะนาเขต Bank
220 30353 คุณ ธนพร พานิชวงษ์ นุ้ย
221 30355 คุณ วรุตต์ นิลพงษ์ กัน
222 30632 คุณ กวีวัจน์ คำธารา ว่าน
223 30633 คุณ บารมี ศรีวิชัยนันท์ แมน
224 30756 คุณ เพียงฤทัย เหลืองทอง บาส
225 30757 คุณ สุพัฒน์ แซ่เตีย SUI
226 30758 คุณ อิศราพร จันต๊ะมา พิม
227 30759 คุณ รัชภูมิ บุญมา Rugby
228 30769 คุณ ภัทร์ พุ่มชาวสวน เจมส์
229 30770 คุณ พงศ์ปณต ตั้งกิจโชติ บลูบอย
230 30772 คุณ พิชชาพร ปาปวน Mungkud
231 30777 คุณ พิชญา ชื่นแสง
232 30780 คุณ นันทนัช สิตานุรักษ์
233 30782 คุณ ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง Pearl
234 30784 คุณ ดนยา รวดเร็ว ต้นตาล
235 30851 คุณ นฤดม ปรางค์สุวรรณ Mo
236 31626 คุณ บุศรินทร์ ใจเสมอ ซิน
237 31651 คุณ พาลินทุ์ อยู่สถาพร แพร
238 31690 คุณ ชนิดา จุลรัตนมณี
239 31691 คุณ อัญชีรา กิติธรากุล
240 31793 คุณ ศิรประภา สุรพิพิธ กิ๊ฟท์
241 31811 คุณ บงกช กาญจนรัตนากร แตง
242 32333 คุณ นพรัตน์ คุ้มพงษ์ นพ
243 32335 คุณ ณัฐพล อเนกศิริกุล ตี้
244 32339 คุณ อนงครัตน์ ถือคุณ เอ๋
245 32340 คุณ จิรภัทร์ โยธาภักดี ไนล์
246 32404 คุณ สุธาทิพย์ คำเรืองศรี นุ่ม
247 32405 คุณ มณีนุช จันตา ploy
248 32406 คุณ กัญชลี ยศยิ่ง
249 32407 คุณ ประภัสสร บัวคลี่ใบ kim
250 32408 คุณ ภูริชญา แสนนรินทร์ เก่ง
251 32413 คุณ ธีรนันท์ สุขพันธ์โพธาราม Peachy
252 32414 คุณ อภิญญา พลสงคราม ผักบุ้ง
253 32417 คุณ นิชนันท์ ศิริศรีสุดากุล
254 32419 คุณ ธนันทน์ธร มังสาสติ ปุ่น
255 32421 คุณ ลักษิกา คุณยศยิ่ง YOONGKOW
256 32424 คุณ เมทินี ศรีสุบิน gib[may]
257 32426 คุณ อธิศา คุณรัตน์ ออม
258 32427 คุณ กอบบุญ บุญเย็น อิ๋ม
259 32428 คุณ ปรียานุช เจริญสุขอนันต์ Yong
260 32430 คุณ ฉวีวรรณ กาบขาว นุ่น
261 32432 คุณ พีรนุช สิรยานุวัฒนกุล Pee
262 32433 คุณ พัทธมน สวัสดิ์
263 32435 คุณ ภัทรพร จิตสว่าง Prim
264 32436 คุณ ปิยะนาถ กุลศรีสุวรรณ ปุย
265 32437 คุณ ทรงภรณ์ ศิริเลิศตระกูล ไอซ์
266 32438 คุณ ธิดารัตน์ จันทรปรีดา ฝ้าย
267 32440 คุณ ปภาพินท์ รุจิรักษ์ธาดา หญิง
268 32441 คุณ ณัฐวุฒิ พวกอินแสง เอก
269 32443 คุณ ชนุฏพร หาญสินอุดม แพร์
270 32444 คุณ พราวรุ้ง พิสิษฐ์กุล จุ๊กกรู้
271 32445 คุณ สิริกัญญา กุณราชา เอื้อ
272 32447 คุณ อัญรัตน์ เหล่ากุลดิลก เพชร
273 32448 คุณ นลินี นิธิเจริญเศรษฐ์ Nan
274 32451 คุณ ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ ปี๊บ
275 32452 คุณ นภัทร ชินวัตร แพร
276 32458 คุณ นัทธ์ชนก วิจันทรา Yam
277 32459 คุณ ขวัญหทัย สินธุมงคลชัย ขวัญ
278 32460 คุณ นวพร ณ ลำพูน Net
279 32463 คุณ กฤตภรณ สุตะวงศ์ Amp
280 32464 คุณ กวิสรา คำแหง
281 32465 คุณ ทัศนีย์ สุวรรณโชติ Fai
282 32467 คุณ สุเนติกานต์ กาบเปง mo
283 32468 คุณ อานุวัฒน์ อินล๊อกฟอง Tum
284 32469 คุณ นัทภร วีรวัฒน์
285 32477 คุณ กิจจาพงศ์ ทุ่งสี่ yiam
286 32478 คุณ กุลวลี โกฏิแก้ว ใบเตย
287 32479 คุณ อชิตา สินอนันต์วณิช พีช
288 32481 คุณ กิตติกานต์ มาชัยยะ กานต์
289 32484 คุณ ศุภลักษณ์ รักชาติ ออม
290 32485 คุณ อภิญญา กันทะ แยม
291 32488 คุณ จิตา จีรเธียรนาถ
292 32489 คุณ พิมพินันท์ อิ่มใจ แพรว
293 32490 คุณ จุฑาลักษมณ์ เบญจานุวัตรา
294 32491 คุณ ศิรินภา ฐิติผลพันธ์ นิว
295 32492 คุณ ณัฐภัทรา จำรัสรัตนกร Toffy
296 32493 คุณ ธิราภรณ์ คชรินทร์ Aim
297 32495 คุณ ณฑิตา ณ ลำพูน Nat
298 32496 คุณ วรวุฒิ วงศ์ฟูตัน มิกซ์
299 32497 คุณ วีนัส แก้วดวงโต Louknut
300 32498 คุณ เพียงพิมพ์ สิงหเนตร pat
301 32500 คุณ ชญาดา น้อยอ่ำ Nan
302 32501 คุณ ชลิตา ขัติยสุรินทร์ ไอ
303 32502 คุณ นิตยา เมืองสุวรรณ ก้อย
304 32503 คุณ จตุพร วันไชยธนวงศ์ Jigsaw
305 32505 คุณ ชีวิน เชียงการ วิน
306 32506 คุณ วิภาวี แต้เจริญ Aom
307 32508 คุณ พรรณวดี ปริญญาเมธี May
308 32509 คุณ ชนนาถ ไชยอิ่นคำ แพร
309 32513 คุณ ดังชนก คุณานุสรณ์
310 32704 คุณ จิตวัฒน์ เติมประสิทธิ์ หนึ่ง
311 32983 คุณ ลักษดนัย สุวรรณไพโรจน์ Bomb
312 33071 คุณ ศุจิรัตน์ คันธวิวรณ์
313 33747 คุณ เบญญาภา ราชแพทยาคม นัท
314 33750 คุณ ทัตสรวง ตัณฑโกศล ลูกตาล
315 33767 คุณ สิรภพ ชนาธิปพงษ์ แพธ
316 33769 คุณ เพ็ญพัชร สุนทรารักษ์ แพรว
317 33774 คุณ ฝนทิพย์ วรรณรักษ์ ฝน
318 33801 คุณ โอรินทร์ ถาวรรุ่งกิจ กลาส
319 33806 คุณ จตุพร วันมาละ แนน
320 24871 คุณ กวิน วรรธนัจฉริยา เก่ง
321 24392 คุณ ธัญธิดา สาสุนทร
322 0 คุณ อนงค์นาถ ศรีบุญมี
323 0 คุณ เศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ