ชื่อรุ่น LEGEND ' 95 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 412 คน
# 2538M3 ประธานรุ่น : พันตำรวจตรี รัฐพงษ์ อุดมศรี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 19130 ด.ช. ศรายุทธ สายญาติ ไนท์
2 19061 นาย อภิวัฒน์ ไชยวงศ์
3 0 คุณ โกสินทร์ ขันแข็ง
4 21149 นาย ณัฐวัฒน์ บุญทวี เบิร์ด
5 19141 คุณ กมลรัฐ ลิ้มไขแสง
6 18127 คุณ กรกช กองสมบัติ
7 19506 คุณ กรวิทย์ โล่ห์ติวิกุล กอ/โจ้
8 23169 คุณ กรันต์ ภูจีระ ดิว
9 23013 คุณ กรีฑา ดิลกคุณากร
10 17951 คุณ กฤษฎา วราภรณ์
11 17814 คุณ กฤษฎางค์ ศรีมารัตน์
12 19494 คุณ กฤษฎิ์ แสงสุวรรณ
13 23168 คุณ กฤษณ์ ภูจีระ ดาร์ฟ
14 24423 คุณ กฤษณ์ สุปริยศิลป์
15 19456 คุณ กฤษดา พาชี
16 21341 คุณ กฤษติ์ สฤษดิ์นำ
17 19057 คุณ กษิติ์เดช วิเทศวิทยานุศาสตร์ bank
18 17844 คุณ กัมปนาท ดาวเงิน ก้อง
19 24424 คุณ กาจ ตันตรานนท์
20 19244 คุณ กานต์ ขาลสุวรรณ
21 19024 คุณ กิตติชัย มาระเนตร์ มี่
22 19618 คุณ กิตติพงษ์ สิริไพโรจน์
23 19617 คุณ กิตติศักดิ์ สิริไพโรจน์
24 17854 คุณ กิติพงษ์ อมรศรีชัยกุล (ก้อง)
25 19447 คุณ กีรติ ไชยยา
26 17946 คุณ กุลไชย วูพิพัฒน์สัตยา
27 22166 คุณ กุสุมภ์ วัชรีบูรพ์
28 19067 คุณ เกรียงไกร ลครศรี
29 19234 คุณ เกรียงศักดิ์ คำปัน
30 19224 คุณ เกียรติศักดิ์ จอมทอง
31 17936 คุณ เกียรติศักดิ์ พุ่มนิคม
32 17876 คุณ โกสินทร์ ขันแข็ง Aek
33 19017 คุณ ขัติพงษ์ ไชยตุ้ย
34 23031 คุณ คณิน ฟางศิริวงษ์
35 19082 คุณ คธาวุธ ริตพวง
36 19181 คุณ ครองยศ อุตอิ่นแก้ว
37 17851 คุณ ชัชวาลย์ ธนะสาร(หมอต้อง)
38 0 คุณ ชัยรัตน์ เต็งศิริวัฒนา
39 19229 คุณ ธิติพงษ์ วสุวัต เป้
40 19059 คุณ พชร ปิกวงค์ พด - ต๋อง - กานต์ - น้อง
41 17784 คุณ ภูมน สุขวงศ์
42 17820 คุณ สืบสกุล สุนทรารัณช์
43 19186 คุณชาย อรรวิทย์ คันธากร
44 17816 คุณ จตุพร โพธิ์ศรี
45 18993 คุณ จรสพร คงดี
46 17870 คุณ จอมพล คำเขื่อน กล้า
47 17885 คุณ จักรกฤต ใจเที่ยง
48 17900 คุณ จักรพงษ์ โล่ห์ติวิกุล
49 19089 คุณ จักรพันธ์ กันธิยะ
50 19225 คุณ จักรวาล นามวงค์
51 18988 คุณ จิตติศักดิ์ คูหะสุวรรณ
52 19236 คุณ จิรวัฒน์ คลืนสันเทียะ
53 24482 ว่าที่ ร.ต. จิระศักดิ์ ถ้ำสุทะ(นวปฏิภาณ)
54 18129 คุณ จีราวุฒิ ประดิษฐ์
55 17917 คุณ เจตนากรณ์ กาญจนามาส
56 19137 นาย เจติพงษ์ จิตต์แปง เจ
57 17879 คุณ เจนพล สถิตย์ศิลาธรรม
58 19432 คุณ เจษฎา กาวิล
59 17911 คุณ ฉันทชาติ เทียบรัตน์
60 19101 คุณ เฉลิมชาติ วุฒิแขม
61 19430 คุณ เฉลิมพัฒน์ กมลรัตนา
62 19246 คุณ ชนะพล คาวีวงค์
63 18114 คุณ ชลภูมิ พุกกะชาติกุล
64 19074 คุณ ชลิต เอมวัธนา
65 19035 คุณ ชวลิต เชื้อไสย์
66 19010 คุณ สุราช บรรพต
67 17930 คุณ ชัยณรงค์ สุวรรณวงค์
68 17971 คุณ ชัยพัฒน์ พงศ์พิพัฒน์
69 17797 คุณ ชัยวัฒก์ ตรียานุรักษ์ ปุ๊ก
70 18643 คุณ ชัยวัฒน์ บัวคำ เจน
71 18156 คุณ ชาญ สุขสุดแสนอนันต์
72 19222 คุณ ชาญชิต ลชิตาวงค์
73 19179 คุณ ชาญณรงค์ คงตัน
74 19499 คุณ ชาตรี ธนันชัย
75 17957 คุณ ชาตรี อินชัย
76 19202 คุณ ชาติไท ชัยเลิศ
77 19052 คุณ ชาติโรจน์ ทรงนวรัตน์
78 19076 คุณ ชานน ทศพะรินทร์
79 19536 คุณ ชานนท์ ใยบัวเทศ
80 17792 คุณ ชาลี ติยายน
81 17826 คุณ เชษฐพันธ์ รัตนาภรณ์นุกุล
82 18667 คุณ เชิดพงศ์ รอบเมือง
83 19431 คุณ ฐิตินัย (ณัฐธีรดนย์) ยุวศิลป์ ชาย , นัย
84 19511 คุณ ฑีฆายุ ประเสริฐ
85 19440 คุณ ณรงค์กร นพเกษร
86 18118 คุณ ณรงค์ศักดิ์ อสงไชยวัฒนกุล
87 17919 คุณ ณัฐพงศ์ พันธุ์พฤกษา
88 17894 คุณ ณัฐพงศ์ เลาหรอดพันธ์
89 19559 คุณ ณัฐพงษ์ ชัยมงคล
90 18597 คุณ ณัฐพงษ์ ตันตราวัฒน์
91 18112 จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ ศิริพันธ์
92 19138 คุณ ณัฐพงษ์ สภาอภิรักษ์
93 17895 คุณ ณัฐพล จเรวรรณ์
94 17952 คุณ ณัฐพล ตรีอินทอง
95 19235 คุณ ณัฐพล เหล่ากุลดิลก
96 19563 คุณ ณัฐพันธ์ จันต๊ะนัง
97 19144 คุณ ณัฐพันธ์ สตานนท์
98 17861 คุณ ณัฐวัฒน์ เศรษฐเสถียร
99 17875 คุณ ณัฐวุฒิ ตันมณี
100 17795 คุณ ณัฐวุฒิ พินิจจันทร์ วุฒิ
101 19143 คุณ ณัษฐพงษ์ ตันเจริญ
102 19208 คุณ ดรุณฤกษ์ วนพานิช
103 18996 คุณ ดอย ศรีนพคุณ
104 18104 คุณ เด่น ดวงดี
105 21194 คุณ ตระกูล มาละแซม
106 17862 คุณ ต่อพงศ์ สุนทรากรณ์
107 18615 คุณ ไตรภพ ตรัยตรากุล
108 17823 คุณ ไตรรัตน์ พลสิงห์
109 19438 คุณ ถนอมทรัพย์ กิตยานุรักษ์
110 17836 คุณ ถิรวัฒน์ พวงมาลัย
111 17914 คุณ ทนงศักดิ์ ศิริกุล
112 19513 คุณ ทรงพล ฟองจันตา
113 19205 คุณ ทรงยศ วิเชียรศรี
114 17979 คุณ ทศพร กันธรรม
115 17848 คุณ ทศพร แก้ววันดี
116 18085 คุณ ทศพร อึ้งกรัณยกิจ
117 19098 คุณ ทศวัตร คูพัฒน์
118 24469 คุณ ทิฆัมพร ประยูรวงษ์
119 19060 คุณ ทิวากร กันแดง
120 22994 คุณ แทนไท สุมิตร
121 24427 คุณ ธนวัฒน์ ไชยแว่น
122 18508 คุณ ธนวุฒิ คำภิโร
123 19053 คุณ ธนสัณห์ สุริยะเจริญ
124 19421 คุณ ธนะพล เดชอำนวยพร
125 19457 คุณ ธนะเศรษฐ์ เกษร
126 19424 คุณ ธนาวิทย์ พรหมรังษี บอม
127 19014 คุณ ธนิวรรณ สิงห์แก้ว
128 19418 คุณ ธรรมศักดิ์ จารุสวัสดิ์
129 19422 คุณ ธราธร วงศ์รจิต
130 18512 คุณ ธวัชชัย คำพวงวิจิตร
131 19127 คุณ ธวัชชัย วิสุตานนท์
132 18614 คุณ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์
133 19519 คุณ ธันวา ต่อกิตติกุล
134 19221 คุณ ธำมรงค์ สวัสดิ์ประดิษฐ์
135 17906 คุณ ธีรพงษ์ โสภา
136 19203 คุณ ธีระเดช นวลกา ปูน
137 17923 คุณ ธีระพงษ์ อิ่มสม
138 19190 พระครูใบฎิกา ธีระพันธ์ กิตติคุตฺโต(จรรยาสว่าง)
139 24468 คุณ ธีระวัจน์ มหานิล
140 17791 คุณ ธีรานุวัตร ชมสวรรค์
141 19027 คุณ นคร วิริยา
142 23175 คุณ นทพงศ์ ปิณฑกานนท์
143 17934 คุณ นนท์ นิศากรเกรียงเดช
144 19176 คุณ นนทิวรรฒน์ ทองดี
145 24551 คุณ นพคุณ เมืองเดช
146 23826 คุณ นพปฎล ศรีรัตนะ
147 19192 คุณ นมัสการ พรินทรากุล
148 19006 คุณ นรเศรษฐ์ กันธิยะ ดราฟท์ ( ไอ่กิ้ม )
149 19162 คุณ นรากร เต็มสวัสดิ์
150 19054 คุณ นรินทร์ หาบุญ
151 19018 คุณ นฤวุฒิ จงธรรม
152 19522 คุณ นอต สันทัดยนต์ นอต
153 19446 คุณ นันทพงษ์ วุฒิสวัสดิ์
154 22263 คุณ นันทวัตร ศรีวิชัย bank
155 19212 คุณ นันทศักดิ์ มาดีประเสริฐ
156 19237 คุณ นาถพงษ์ แสงทอง
157 17843 คุณ นิติวัฒน์ เทพนันท์
158 19028 คุณ นิพนธ์ ตรีรัตนานุภาพ
159 17863 คุณ นิพนธ์ ปันจัยสีห์ เก๋
160 17873 คุณ นิรัติพงษ์ นิรัติศยกุล
161 19228 คุณ บดินทร์ ธนะสาร
162 19189 คุณ บรรเจิด อินทรีย์
163 19149 คุณ บรรพต โตสิตารัตน์ ต่อ
164 18131 คุณ บัญชา จิตต์อนงค์ ต่อ
165 19249 คุณ บัญชา เมตตา
166 19419 คุณ บัณฑิต น้อยเรือง
167 23829 คุณ บูรณนิติ์ เทพาคำ
168 19071 คุณ ดุสิต ไชยมงคล อาร์ต
169 17960 ศิลา นามเทพ
170 19429 ธนภูมิ ศิริช่าง Cie
171 24500 คุณ ศุภวัติ มาลาพันธุ์ โน้ต
172 19039 คุณ ปริญญ์ น้อยเรือง Bonie
173 19091 คุณ คติวัฒน์ กันธา คะ
174 0 คุณ ปรเมศวร์ พินิจจันทร์
175 0
176 19002 คุณ จิรพิชญ์(ทวีศักดิ์) ศรีหลง(Jirapich Srilong) Arts / Luang
177 19199 นาย วันทวี โชคชัย เดียร์
178 19452 คุณ กฤษณะ กุณามี เอ็ด
179 19444 นาย ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล เมศ
180 19156 นาย มารุต มาลารัตน์ aon
181 19118 ดร. คุณธรรม สันติธรรม โดม
182 19131 คุณ ภัทรพล(ปฐมพงษ์) เสมอใจ ปุ๊
183 19204 คุณ ปรมินทร์ รัตนปราณี
184 17944 คุณ ประจักษ์ จิวะวิบูลย์
185 23155 คุณ ประจักษ์ชัย ทองไชย
186 19153 คุณ ประสพสุข มงคลไชยสิทธิ์
187 19020 คุณ ปรัชญา ไชยคำวัง
188 17904 คุณ ปรัชญา ปวงจักรทา
189 22259 คุณ ปรัชญา มธุรส
190 19100 คุณ ปรัชญา มั่นอยู่
191 19610 คุณ ปรัชญา เวสุวรรณ์
192 17856 คุณ ปราการ เชี่ยวศิลป์
193 19220 คุณ ปราการ หนุ่มศรี กานต์
194 17965 คุณ ปริย พี่พานิช
195 17800 คุณ ปรีชาญ สัมมาทรัพย์
196 19140 คุณ ปรีชาพล เทวรักษ์พิทักษ์ Unn
197 17913 คุณ ปรีดา ปุกมณี
198 19134 คุณ ปฤษณะ บุญปั๋น ตั้ว
199 19178 คุณ ปวิณ กันทะวงค์
200 19040 คุณ ปวิน น้อยเรือง นัส
201 18608 คุณ ปองศานต์ ราชอาภัย ปาล์ม
202 18507 คุณ ปัตย์ ศรีอรุณ
203 17801 คุณ ปิติ ประภาลักษณ์ ปอ
204 19032 คุณ ปิติชาติ เดชประสิทธิ์
205 17899 เรือโท ปิติพงศ์ วงศ์กัณทรักษ์ เบิร์ด
206 19489 คุณ ปิ่นวเรศ กมุทโยธิน หนุ่ม
207 19187 คุณ ปิยวุฒิ ทรงสุวรรณ แอ๊น , มด
208 20450 คุณ ปิยะ แก้วเทพย์
209 19184 คุณ ปิยะพงศ์ เจริญไทย
210 19155 คุณ ปิยะพงษ์ ชัยเงินตรา
211 19425 คุณ เผ่าพงษ์ ไวสืบข่าว
212 19426 คุณ ฝาย ผลโภค
213 17837 คุณ พงศกร ศิริ
214 23842 คุณ พงศธร มณีวรรณ บอมบ์
215 19146 คุณ พงศ์ประเสริฐ ธนะสาร
216 22185 คุณ พงษ์นรินทร์ สายอุดม แมน
217 24428 คุณ พรพจน์ เติมยศ
218 19206 คุณ พฤษชาติ พิริยะจีระอนันต์
219 19188 คุณ พลาบุตร ฝาเงิน
220 17821 คุณ พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข ปั๊บ
221 18525 คุณ พัฒนพงษ์ พิทักษ์ทนต์
222 17890 คุณ พิชัย ฮ.ตระกูล ตี๋
223 19211 คุณ พิเชษฐ หิมอนุกุล
224 22211 คุณ พีระพงศ์ เกษรบัวขาว
225 19239 คุณ พุฒิพงศ์ อุทรานันท์
226 19133 คุณ พูนพงษ์ กุ่งนะ
227 24523 คุณ เพชรฤทธิ์ ศรีวงศ์
228 17850 คุณ ไพฑูรย์ สุวรรณขจร
229 19106 คุณ ภคพันธ์ สุกัณศีล
230 19185 คุณ ภราดร ลากตา
231 22225 คุณ ภัทร สันนิธิพานิชกุล
232 21187 คุณ ภัทรวัฒน์ วังอนานนท์
233 17846 คุณ ภัทรวัติ จันทร
234 19223 คุณ ภัทรศักดิ์ สิงหบุตร เต้ย(ไอ่ลิง)
235 19445 คุณ ภาคย์ ฮวดศรี
236 17842 คุณ ภาณุ นิมาแสง
237 19442 คุณ ภานุวัฒน์ จันทพรรณ
238 19453 คุณ ภาสกร ขัติยนต์ NUM
239 19241 คุณ ภูชิชญ์ สุวรรณภัค
240 19427 คุณ ภูมิ ภู่อภิสิทธิ์
241 18490 คุณ ภูมิภักดิ์ สุธรรมนิกร
242 17897 คุณ มฆวาล ญาติฝูง
243 17835 คุณ มาโนช พิชิตพรรณ
244 17888 คุณ มิติ ชวนศิริกุล
245 19090 คุณ รณชัย อินทร์ชัย
246 21234 คุณ รพิ ถิ่นทิพย์
247 19207 คุณ รองวัฒน์ พรหมเทศ
248 19247 คุณ รักษ์ศักดิ์ บุญมาเรือน
249 19428 ร.ต. รักษิต ปัญญากาศ
250 19443 คุณ รังสรรค์ จิ๋วปัญญา
251 19111 คุณ รังสรรค์ ตรีสุขศิริวัฒนะ
252 23135 คุณ รัชชา ชูเมือง
253 18153 คุณ รัชพันธ์ สง่างามจิต
254 19085 คุณ รัฐพงค์ ธรรมปัญญา
255 19166 ร.ต.อ. รัฐพงษ์ อุดมศรี
256 19007 คุณ รัฐพล ศึกษากิจ
257 19069 คุณ รุ่งโรจน์ อินทจักร์
258 21151 คุณ ฤทธิเดช วงค์จันทร์คำ
259 19094 คุณ วชิรดล ไชยภูมิ
260 17857 คุณ วนสัณฑ์ คูหะสุวรรณ
261 19099 ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ ดวงรกดก
262 19013 คุณ วรพจน์ นาคสุกดี เหน่ง
263 19046 คุณ วรพันธ์ ใจประเสริฐ
264 17931 จ.ส.อ. วรวัฒน์ ดำรงศิริ เติ้ล
265 19036 คุณ วรวุฒิ แสนมะโน
266 17872 คุณ วรากร กัณทะกาลังค์ วะ
267 20408 คุณ วราชัย วงศ์วิจิตร
268 17749 คุณ วศิน แก้วงาม
269 19116 คุณ วสิน เลิศเกียรติดำรงค์
270 19158 คุณ วัชรพงษ์ ศรีศฤงคาร
271 19063 คุณ วัชรพล เนตรนวล
272 17831 คุณ วัชระ ภีระวงศ์
273 19009 คุณ วัฒนา นันทขว้าง
274 19038 คุณ วิกรม นุชบุษบา
275 18642 คุณ วิชิต แซ่เล็ก
276 17723 คุณ วิฑูรย์ สันติธรางกูร
277 19169 คุณ วิทยา ศิริวรรณ
278 17799 คุณ วิทยาพร ภักดีฤทธิบุตร
279 19214 คุณ วิโรจน์ ชูประยูร
280 17929 คุณ วิษณุ อุ่นใจ
281 19585 คุณ วีระพงษ์ บุญชัย
282 19233 คุณ วีระศักดิ์ ศรีจันทร์แดง
283 19021 คุณ วุฒิ วุฒิไกรวัฒน์
284 17928 คุณ วุฒิกานต์ แผ่นชัยภูมิ
285 17927 คุณ ศรัณย์ เลาหธนาคม
286 19033 คุณ ศรัณย์ สายธารทิพย์
287 17966 คุณ ศรายุทธ ดวงแก้ว
288 17933 คุณ ศราวุฒิ พรหมอินทร์
289 17926 คุณ ศราวุธ อมรดารา
290 24425 คุณ ศฤงคาร ขวัญสิริศฤงคาร
291 25223 คุณ ศักดิ์ชัย บุญกิตติพร
292 21173 คุณ ศักดิ์ศรี ศรีสุทธาการ
293 19435 คุณ ศักรินทร์ รัตนศรี
294 19117 คุณ ศิระ นิลพรัตน์
295 21169 คุณ ศุภกร งามวงค์
296 19165 คุณ ศุภกร สง่าเรืองฤทธิ์
297 19079 คุณ ศุภกิจ จักรแก้ว 20/11/2524
298 19173 คุณ ศุภชัย จักราชัย
299 19115 คุณ ศุภชาติ เกษมมาลา
300 21456 คุณ ศุภฤกษ์ คนแคล้ว
301 19209 คุณ ศุภวัฒน์ พรหมเทศ
302 20419 คุณ ศุภสิทธิ์ บุตรขุนทอง
303 17793 คุณ สกนธ์ ศุภพรโอภาส
304 19004 คุณ สงกรานต์ อินทรชัย
305 17830 คุณ สดับพงษ์ แสนสุข
306 24417 คุณ สถาพร ขัตติมะ
307 19170 คุณ สธน ทินนะลักษณ์
308 21137 คุณ สมบูรณ์ เบญจวัฒนนันท์
309 24486 คุณ สมโภชน์ สุทธิประมา poom
310 25998 คุณ สยาม รังษีรัตนา
311 19068 คุณ สรายุทธ ปัญญา
312 19441 คุณ สราวุธ ดวงคำ
313 18079 คุณ สราวุธ อินตามูล
314 19157 คุณ สหชาติ สถิรธนากร
315 18668 คุณ สัจจนินทร์ พร้อมประเสริฐ
316 19516 คุณ สาธุการ พรินทรากุล
317 17824 คุณ สิทธิ จิรภาพสกุล
318 17819 คุณ สิทธิกุล ธัญญพงศ์ชัย
319 17956 คุณ สืบพงษ์ ณ เชียงใหม่
320 17820 คุณ สืบสกุล สุนทรารัณย์
321 18994 คุณ สุกฤษณ์ สุวรรณ
322 17886 คุณ สุขุม สุริยศ art
323 18618 คุณ สุเชษฐ เต็งศิริวัฒนา
324 17953 คุณ สุทธิรักษ์ ศรีศิล
325 19126 คุณ สุทธิวัฒน์ บุญเลิศ
326 17839 คุณ สุธี ปิ่นแก้ว
327 19219 คุณ สุภชัย เขมาชีวะกุล
328 17789 คุณ สุเมธ เราเจริญพร
329 19151 คุณ สุรจิต เชื้อเจ็ดตน
330 17840 คุณ สุรชาติ แซ่ตั้ง
331 17786 คุณ สุรชาติ สุขใจ
332 17807 คุณ สุรเชษฐ์ เกษอินทร์
333 19084 คุณ สุรพล โชคล้ำเลิศ
334 23819 คุณ สุรเวท เชื้อไตรสรณ์ Pop (เวท)
335 18142 นาย รัชกฤช รัชจิรเมธา รถบั๊มพ์
336 17828 คุณ สุริยา เลามาสุวพันธ์
337 19088 คุณ หิรัญ ชัยระแหง
338 18120 คุณ อโณทัย เกษมศรี
339 17948 คุณ อดิเทพ เอื้องสวัสดิ์
340 19012 คุณ อดิศร คำปันนา
341 17918 คุณ อดิศร ชัยวงค์
342 19242 คุณ อดิศร เรืองฤทธิ์
343 19050 คุณ อดิศร โอดศรี แบ๊ค
344 19195 คุณ อดิศักดิ์ พิกุลทอง
345 18108 คุณ อธิจิต สิงหเสนี
346 17847 คุณ อธิชัย บุญจิตต์
347 17787 คุณ อธิป เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
348 21454 คุณ อธิพร อินขาล
349 17887 คุณ อนุชา ตียาสุนทรานนท์
350 20439 คุณ อนุชา พ่อค้า
351 19174 คุณ อนุชาติ กำจัด
352 19248 คุณ อนุชิต ไชยสาร(ชลธิชา ไชยสาร) แจน
353 18990 คุณ อนุชิต ศิริรัตน์
354 19102 คุณ อนุพงษ์ มารยาทพงศ์
355 19194 คุณ อภิชน สมมิตร
356 17907 คุณ อภิชาติ โลกานี
357 19042 คุณ อภิณัฐ นิ้มประยูร
358 17803 คุณ อภิรักษ์ สิงห์สา
359 19087 คุณ อภิราม แสงทรัพย์
360 18604 คุณ อภิรุม จิระพงษ์
361 20535 คุณ อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ
362 19096 คุณ อภิวัฒน์ สามคำ
363 19168 คุณ อภิสิทธิ์ วัชรปรีชา
364 21127 คุณ อมรเทพ อินทรสมพันธ์
365 17869 คุณ อรรคพงษ์ ด้วงยศ
366 18152 คุณ อรรถการ วิลยางกูร
367 19109 คุณ อรรถพล เดินเมือง
368 19238 คุณ อรรถวิทย์ วงศ์ฝั้น Pop
369 19215 คุณ อรรถสิทธิ์ รินคำ
370 17884 คุณ อลงกรณ์ ปรีดาสุริยะชัย
371 19148 คุณ อัครเดช สมเกตุ
372 17962 คุณ อัครพงค์ ไชยมงคล
373 24422 คุณ อัครพงษ์ ปิ่นรัตน์
374 24477 คุณ อัครพล สุขพันธ์
375 17860 คุณ อังกุร ไชยทิพย์
376 17905 คุณ อัฐวิทย์ สว่างดี
377 19226 คุณ อัมรินทร์ เมืองแก้ว
378 21355 คุณ อัศวิน เมืองสุวรรณ
379 19182 คุณ อาทิตย์ ไพฑูรย์ชัยภรณ์
380 19070 คุณ อาทิตย์ อิ่นแก้ว
381 19078 คุณ อานนท์ หาญณรงค์
382 19423 นาย อานัส คุณยศยิ่ง -
383 19107 คุณ อานุภาพ กอนจาย
384 17822 คุณ อิศราวุฒิ ไชยทิพย์
385 19150 คุณ เอกพงศ์ ทานะกูล
386 18603 คุณ เอกลักษณ์ จารุจินดา อั้ม
387 22197 คุณ เอกลักษณ์ โล่เมทินี
388 19029 คุณ เอกวีร์ สินธพทอง เอก
389 18652 คุณ เอกสิทธิ์ ฟุ้งวิทยา
390 17963 คุณ เอนก นิลจรูญ
391 17796 คุณ โอฬาร ขุนผา
392 17841 คุณ ปราการ วรรณศรี
393 17881 คุณ ณัฐชัย อัจฉริยาภรณ์
394 17896 คุณ ศุภกิจ ธารัตน์
395 17959 คุณ พงศ์ธนา หาญพานิชเจริญ
396 18041 คุณ สมิทธ์ วัชรีเสวิน
397 19015 คุณ พิริยะ อาสนจินดา
398 19097 คุณ เมธาวี สายวิวัฒน์
399 19104 คุณ รัฐพงค์ สุภา
400 19113 คุณ จงรักษ์ เข็มสวัสดิ์
401 19121 ร.ท. อัครพล จันทะรัง อาร์ม, แตงโม
402 19122 คุณ มนเทพ โพธิ์งาม
403 19139 คุณ วาศพงษ์ ศรีวิชัย
404 19142 คุณ ตุลา เล็กบุญญาสิน
405 19175 คุณ ไทฤทธิ์ เล็กกิจเจริญชัย
406 19200 คุณ บดินทร์ พูลสวัสดิ์
407 19216 ร้อยโท วัชชัย ปันจุติ
408 19245 คุณ ถนอมศักดิ์ วีระพันธ์
409 19135 คุณ อัศนัย ธุรวติกุล ตั้ม
410 0 สุรศักดิ์ อินทยะ อาร์ม
411 17799 คุณ วิทยาพร ภักดีฤทธิบุตร ยีนส์
412 19088 นาย หิรัญ ชัยระแหง เทมมี่
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ