ชื่อรุ่น IXOHOXI ' 69 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 152 คน
# 2512M5 ประธานรุ่น : คุณตระกูลวัฒนา ณ เชียงใหม่
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 9241 คุณ กริชเพชร ศรีบุญเรือง
2 9291 คุณ เกษศิริ ศรีเบญจลักษณ์
3 9376 คุณ คทา ธรรมวงศ์
4 8897 คุณ ชัยพร เป็งกาสิทธิ์
5 6538 คุณ พันธุ์ชัย ศรีบุรี (ถึงแก่กรรม)
6 9230 คุณ รัตนา แดงสุวรรณ
7 6698 คุณ วิรินทร์ ไชยวรรณ์ (ถึงแก่กรรม)
8 9271 คุณ
9 0 คุณ ศิริลักษณ์ สุธรรมวงศ์
10 6363 คุณ สินธุรงค์ ปัณณวลี
11 9289 คุณ สุรินทร์ทิพย์ (วนชยาธนากร) เซลามัน
12 7388 พลตํารวจตรี เอกพันธ์ (มาณะศรี) ศรีศักดิ์สกุล เอก , ต้อย
13 9227 คุณ อัมพร (เดชคุณมาก) อนัฆเวช
14 9286 คุณ กนกวรรณ (ค้ำชู) โรจนวงศ์
15 5930 คุณ กนิษฐ์ ฤกษ์เกษม
16 9049 คุณ กนิษฐา (สืบวงศ์) ดัดงาม
17 9256 คุณ ก้องกุล วัชรเสถียร
18 9213 คุณ กัลยานี สุขเกษม
19 9238 คุณ กำพล สินธุรัตน์
20 9260 ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพชร
21 6592 ผศ. เกรียงเทพ (แซ่ล้อ) วีระนันทนาพันธ์
22 9248 คุณ เกศินี มีชัย
23 6534 คุณ จตุรงค์ โสมนัส
24 9206 รศ.ดร. จรัสดาว (บริหารวนเขตต์) อินทรทัศน์
25 9246 คุณ จรัสศรี จีรพลางกูล
26 9054 คุณ จันทนา จารุเศรณี
27 7374 คุณ จำรัส ศิลาธรรม
28 9205 คุณ จิตรลดา (อุนวิจิตร) ศรีสวัสดิ์
29 9208 คุณ จินดา (ปรีชากุล) โรจนโสภณดิษฐ์
30 9357 คุณ จินตนา ถิ่นบูรณะกุล
31 9204 คุณ จินตนา ปั่นโพธิ์
32 9358 คุณ จิราลักษณ์ อรุณรุ่งโรจน์
33 6558 คุณ จีรพล ตันตระกูล
34 6542 คุณ ชนาญวัตร สิโรรส
35 9220 คุณ ชวลิต นาถประทาน
36 8725 คุณ ชัชวาลย์ วงศ์กาสิทธิ์
37 7094 ดร. อนันต์ (ชัยวัฒน์) ลัคนหทัย (ชุ่มใจ)
38 9259 คุณ โชคชัย ศศิสุนทร
39 9284 คุณ ไชยกาล ไชยรังษี
40 9269 คุณ นภัทร (ดรุณี) เตียวกุล (นุชนารถ)
41 9234 คุณ ถวิล มงคลปัญญา
42 9276 คุณ ทัศน์ชัย โฆษิตพิพัฒน์
43 9044 คุณ ธาริณี บุรโยธิน
44 9221 คุณ ธารีรัตน์ ธีระชีพ
45 9267 คุณ ธีระศักดิ์ วรรณวิจิตร
46 9231 คุณ นพพงศ์ ซิงห์
47 9222 คุณ นวลพรรณ เสนาคำ
48 9043 คุณ นวลลออ (ไชยมงคล) จุลพุ์ปสาสน์ ปุ๊
49 8974 ดร. นันทวรรณ (นามแก้ว) สโรมล
50 9242 คุณ นิจนิรันดร์ (ไชยนิเวศน์) สุวรรณเกตุ
51 8967 คุณ เขมิกา (นิตยา) ชูสุวรรณทอง
52 6516 คุณ นิรัติศัย กิตติกุล
53 7088 คุณ บรรจง ตะริโย
54 6540 คุณ พระบริพัฒน์ เมธาเวศน์
55 9219 คุณ บุญส่ง โยกาส
56 9022 คุณ ประจักษ์ พุกคล้าย
57 9215 คุณ ประเดิม พงษ์พิพัฒน์
58 8973 คุณ ประเวศน์ สิทธิวงศ์
59 6545 ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ไชยทิพย์
60 9212 คุณ ประเสริฐ โอสถาพันธุ์
61 9258 นพ. ผดุงเกียรติ เศรษฐกูล
62 9210 ผศ. ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย
63 9051 คุณ ผาณิต (โสมวงศ์) ศุภกิจวิเลขการ
64 6533 คุณ พงษ์เทพ ปัณณวลี
65 9245 คุณ พรพิณ เหลืองไชยรัตน์
66 9237 คุณ พรรณิภา (ศรีสุข) จุลสุคนธ์
67 9272 คุณ พวงเพ็ญ (พิมพ์ธารา) เล่าชู
68 9239 คุณ พัชรา (รักประดิษฐ์) สุภาษา
69 9218 คุณ พันธ์ศักดิ์ หาญสมุทร
70 9246 คุณ เพชรา ธนัญชัย
71 6550 คุณ ไพศาล เลิศรัตน์
72 9240 คุณ ภัทนิดา พันธุมเสน
73 9058 คุณ ภัทราภรณ์ อุปโยคิน
74 9278 คุณ ภาคินัย อินทราวุธ
75 9261 คุณ ภาวิณี (เวชโพธิกลาง) ธนนาทธนะชน
76 7381 คุณ มนต์ชัย ใจสม
77 7122 คุณ มนตรี อดุลย์พงษ์
78 8570 คุณ มนูญ ธีระสิงห์
79 9055 คุณ มาลา เกลอดู
80 9235 คุณ ยงยุทธ โอภาสเสถียร
81 9263 คุณ ลิขิต นาคายน
82 6512 คุณ วรพัฒน์ อินทร์เสาร์
83 9046 คุณ วรวรรณา จิลลานนท์
84 9265 คุณ วัชรินทร์ ชัยวิวัฒน์มงคล
85 8149 พ.ต.ท. วัฒนา คำฤทธิ์
86 9207 รศ.ทพ. วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล
87 9223 คุณ วิชัย วรรณรัตน์
88 9281 คุณ วิไล ตันสุขานันท์
89 9247 คุณ วิวาห์วัน (มูลสถาน) อิทธิไกวัล
90 9249 คุณ วีระศักดิ์ สุวรรณปาน
91 7130 คุณ วีระศักดิ์ โอกิตติกุล
92 9262 คุณ ศกุนตลา ลีไพบูลย์
93 9266 คุณ ศรีจิต กุณามา
94 9232 ผศ.ดร. ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
95 9277 คุณ ศักดา (กอนแก้ว) กอแก้วทิพยชมภู
96 9251 คุณ ศิริพร (เทอดทูล) นันทะแสง
97 9224 คุณ ศิริพันธ์ ชนาวิทย์
98 9233 คุณ ศิริพันธุ์ (อารีหนู) หน่อสวรรค์
99 9280 คุณ สถาพร สุวรรณโสภณ
100 9285 นพ. สมศักดิ์ ศุภวิทยานุกุล
101 9021 คุณ สมหวัง ไชยกุล
102 9243 พ.ต.อ. ชัยสวัสดิ์ (สวาท) อินชมภู
103 9372 คุณ สาตพร ไชยลังการณ์
104 9021 คุณ สาวิตรี (อังกสิทธิ์) กัญมาศ
105 6301 คุณ สิทธิพร เวียงสุวรรณ
106 6498 คุณ สิริศักดิ์ นิลุบล อ้อย
107 9250 คุณ สุกัญญา บุญมา
108 9283 ดร. สุชาดา (สุคนธพันธุ์) เวียรศิลป์
109 7390 คุณ สุชาติ จันทรัตน์
110 9282 ผศ.ดร. สุชาติ ปันจัยสีห์
111 9217 คุณ สุภาพ กาญภิญโญ
112 8995 คุณ สุรจิต สุวรรณศิริ
113 7522 คุณ สุรสิทธิ์ อารีศิริ
114 8742 คุณ สุวรรณ ลัยมณี
115 9226 คุณ สุวรรณา สุขเมืองมา
116 9209 คุณ เสาวภา อำนวย
117 9350 คุณ อภิรา อังกสิทธิ์
118 9203 คุณ อมรรัตน์ (ศรีนวล) หยางไพบูลย์
119 6560 คุณ อมรศักดิ์ ราชอภัย
120 9274 คุณ อัญชลีพรรณ (เมธาทิพย์) พ่วงสมบัติ
121 6700 นพ. อานนท์ แมนมนตรี
122 9288 คุณ อำนวย (วงศ์เมือง) นิมาไชยกุล
123 9287 คุณ พรทิพย์ ไทรฟัก (อำพร ปาริชาติสมบัติ)
124 6549 คุณ อิทธิพล สุวรรณขจร
125 7405 ภก. ไตรศักดิ์ ฐิติเจริญพงษ์ (อุดม รินคำ)
126 8418 คุณ อุดมศักดิ์ แก้วศรี
127 8912 คุณ อุทัย สินพิมลบูรณ์
128 9228 คุณ อุบลรัตน์ อินทะนา
129 9236 ผศ. กฤษณา (ตันสหวัฒน์) อายุรพงศ์
130 7387 ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์
131 7394 คุณ ชูชีพ ประพุทธิ์พิทยา
132 6509 คุณ ตระกูลวัฒนา ณ เชียงใหม่
133 8172 คุณ ทวีศิลป์ คัมภีระบุศย์
134 7789 คุณ นิคม เมฆะ
135 8739 คุณ บรรเลง (อือตระกูล) เอื้อรักสกุล
136 0 คุณ พัตรา รัตนา
137 9381 คุณ พิทักษ์ อินทะพันธ์
138 9254 คุณ พิสนธ์ ติยะไพรัช
139 9225 คุณ มาลินี (อินทะนา) แซ่เตีย
140 9270 คุณ มาลี เอื้ออำนวย
141 9244 ทพ. วราภรณ์ (โอสถิตย์พร) อาภรณ์ชยานนท์
142 9229 คุณ สิริพร จันทวรรณ
143 9255 คุณ สุรพงษ์ ญาณสาร
144 9268 คุณ เสาวคนธ์ โอภาสถิรกุล
145 9290 คุณ อมรรัตน์ พูลปัญญา
146 9211 คุณ อุทัยวรรณ (สะสม) จิวะธานนท์
147 6770 นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์
148 7400 ทพ. ศุภชัย พงษ์ศิริ
149 9022 คุณ สมนึก ไชยกุล
150 6546 คุณ เสน่ห์ เชาว์สุรินทร์
151 0 คุณ ธญัญทอง โชคกนกนภา
152 9273 ศิริพร บุณยราศรัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ